Quyết định số 35/2002/QĐ-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 35/2002/QĐ-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2002/QĐ-BNNPTNT về việc phân cấp cho các trường Đại học quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2002/QĐ-BNNPTNT

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 35/2002/QĐ-BNNPTNT Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐNNH V/V PHÂN CẤP CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ XUẤT CẢNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Căn cứ nghị định số 05/2000/NĐ/CP ngày 3/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cho các trường Đại học quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh; Căn cứ Công văn số 1679/CVCP-QHQT ngày 01/4/2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc các Bộ uỷ quyền cho Hiệu trưởng Trường Đại học quyết định hoặc cho phép cán bộ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài theo nghị định 05/NĐ/CP ngày 3/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1.- Nay phân cấp cho Trường đại học Thuỷ lợi và Trường đại học Lâm nghiệp quyền quyết định xuất cảnh để giải quyết việc công và việc riêng cho người thuộc biên chế chính thức và người lao động dài hạn như sau: - Bộ trưởng quyết định việc xuất cảnh cho hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường, trưởng khoa, trưởng phòng, trưởng bộ môn, trường phòng thí nghiệm, giám đốc công ty trực thuộc Trường, giáo sư, giảng viên cao cấp, người đi học sau đại học, người đi nhận học hàm, học vị và các danh hiệu khác do nước ngoài phong tặng, người đi làm chuyên gia hoặc cộng tác viên tại nước ngoài và người được cử đi theo đoàn cao cấp của Đảng và Nhà nước. - Hiệu trưởng quyết định xuất cảnh cho tất cả những người của Trường không thuộc đối tượng trên. Điều 2. - Hiệu trưởng Trường đại học hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của Bộ về quản lý nhân sự, quản lý hộ chiếu và hiệu quả khi quyết định xuất cảnh. Điều 3.- Quản lý thực hiện:
  2. - Các đơn vị gửi ngay quyết định xuất cảnh và gửi báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm về Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế. - GiaoVụ Tổ chức cán bộ và Vụ hợp tác quốc tế hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra theo chức năng của đơn vị mình và tập hợp báo cáo việc xuất cảnh ở các đơn vị được phân cấp. Điều 4.- Quyết định này có hiệu sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chanh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường đại học Thuỷ lợi, Hiệu trưởng Trường Địa học Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đẳng
Đồng bộ tài khoản