Quyết định số 35/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 35/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG VIÊN LNCH S -VĂN HÓA DÂN T C T I QU N 9, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh 22/1998/N –CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT–BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c qui nh khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh 04/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v thi hành lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v vi c thu ti n s d ng t và Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 298/TTg ngày 08/5/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án ti n kh thi Công viên L ch s – Văn hóa dân t c; Căn c Quy t nh s 426/Q -TTg ngày 20/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao t cho Công ty Công viên L ch s -Văn hóa dân t c u tư xây d ng Công viên L ch s -Văn hóa dân t c t i phư ng Long Bình, qu n 9, thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan (quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001). Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -UB ngày 30/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c qui nh h n m c t t i thành ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Công ty Công viên L ch s -Văn hóa dân t c (t trình s
 2. 199/LCQ-TCVG-Q9 ngày 16 tháng 01 năm 2003) và căn c k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p ngày 21 tháng 8 năm 2002; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v n bù h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng Công viên L ch s -Văn hóa dân t c t i qu n 9, thành ph H Chí Minh. i u 2. Căn c b n quy nh v n bù h tr thi t h i và tái nh cư c a y ban nhân dân thành ph ban hành kèm theo quy t nh này, H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án ( ư c thành l p theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph t i quy t nh s 7524/Q -UB- B ngày 09 tháng 12 năm 1999) có trách nhi m ch ng t ch c i u tra hi n tr ng, tính giá n bù, h tr thi t h i c th cho t ng trư ng h p b thu h i t song song v i vi c l p th t c t m ng kinh phí n bù g i u t ngân sách thành ph chi tr cho dân. Sau ó l p d toán chi phí n bù, h tr thi t h i c a d án báo cáo S Tài chánh-V t giá thành ph phê duy t làm cơ s thanh quy t toán kinh phí n bù c a d án. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vu ng m c thì báo cáo H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng thành ph thNm nh làm cơ s cho y ban nhân dân qu n trình y ban nhân dân thành ph phê duy t th c hi n. Kinh phí ho t ng c a H i ng n bù c a d án ư c trích t kinh phí n bù c a d án và ư c thNm nh, thanh quy t toán theo quy nh hi n hành. H i ng n bù c a d án ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n 9 giao d ch. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh-V t giá, S a chính- Nhà t, S Giao thông công chánh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, Công an thành ph , S Qui ho ch-Ki n trúc, Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, T ng Giám c T ng Công ty Du l ch Sài Gòn, Giám c Công ty Công viên L ch s -Văn hóa dân t c, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - TT H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, PCT/TT, T, KT - BC QH- B-T C TP - VPH -UB: CVP, PVP/ T, KT - T B, T, DA, TM, PC - Lưu ( B-C) Huỳnh Th Nhân
 3. QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG VIÊN LNCH S -VĂN HÓA DÂN T C T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày / / 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n 1: N BÙ, H TR THI T H I V CÁC LO I T i u 1. Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t: T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) b Nhà nư c thu h i t ư c n bù thi t h i v t ang s d ng ph i có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . C th là: 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 3. Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 5. B n án có hi u l c thi hành c a Tòa án nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n li n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai; 6.Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a i u này, ngư i b thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c 15 tháng 10 năm 1993 và không tranh ch p, thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) t ã s d ng trư c ngày 08 tháng 01 năm 1988 ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n; b) ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó n ngày b thu h i;
 4. c) Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t, mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i; d) Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18/12/1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t 18/12/1980 n 15/10/1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n; ) Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15/10/1993 ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n; e) Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân thành ph c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, S a chính c p theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng; 7. Ngư i nh n chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 c a i u này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b ; 8. Ngư i t khai hoang t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p, không thu c di n l n chi m và làm y nghĩa v tài chánh cho Nhà nư c; i u 2. Các trư ng h p không ư c n bù thi t h i v t: 1. Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u I c a B n quy nh này; 2. Ngư i chi m t trái phép; 3. T i th i i m s d ng t vi ph m quy ho ch, vi ph m l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã phê duy t và công b thì không ư c n bù thi t h i v t mà ch xét h tr cho lo i t ã s d ng trư c khi vi ph m; 4. Trong m t s trư ng h p, ư c xét h tr thi t h i v t theo b n quy nh này; i u 3. n bù, h tr thi t h i v t : 1. t ư c n bù, h tr thi t h i: a) t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi xe ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c s d ng t và san l p m t b ng; b) i u ki n ư c n bù và không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 1, i u 2 c a B n quy nh này;
 5. c) ơn giá và di n tích t tính n bù và h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 c a i u này. 2. ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i: a) ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s K. C th là: ơn giá t theo H s ơn giá t Q s 05/Q -UB- tính n bù V trí m t ti n ư ng QL T( ng/m2) K ( ng/m2) - ư ng Nguy n Xi n (Hương 400.000 2,50 1.000.000 l 33 cũ), o n t UBND phư ng Long Bình n ngã 3 Ngãi Th ng - ư ng Xa l Hà N i ( Ngã 700.000 »2,14 1.500.000 tư Th c n C u Biên Hòa ) - Khu v c Cù lao Bà Sang 38.600 500.000 b) t n m v trí m t ti n ư ng là ph n di n tích t ti p giáp v i l ư ng hi u h u c a m t căn h và áp d ng theo ơn giá t quy nh t i i m a trên; c) ơn giá t tính n bù không n m v trí m t ti n ư ng Nguy n Xi n, k c t h m tính th ng nh t b ng 70% ơn giá t m t ti n ư ng (700.000 /m2 ); d) ơn giá t tính n bù không n m v trí m t ti n ư ng Xa l Hà N i trong ph m vi 100 m k t tim ư ng tính n bù b ng 70% ơn giá t m t ti n ư ng (1.050.000 /m2); t mét th 101 tr i tính th ng nh t như ơn giá t không m t ti n ư ng Nguy n Xi n (700.000 /m2); 3. Phương th c n bù thi t h i iv i t : Vi c n bù, h tr thi t h i iv i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c sau ây: a) Phương th c 1: n bù b ng t ho c căn h khác. Các h gia ình và cá nhân b thu h i toàn b nhà , t và thu c di n tái nh cư s ư c i u ch nh, b trí l i b ng căn h chung cư ho c t khác trong khu tái nh cư c a d án theo nguyên t c: a.1- Giá tr t , nhà tính i u ch nh hoán i là giá tr nhà , t ư c n bù, h tr c a các h gia ình, cá nhân và giá tr t , nhà theo thi t k quy ho ch ư c duy t khu tái nh cư c a d án;
 6. a.2- Ph n chênh l ch v giá tr t ho c nhà gi a nơi cũ và nơi m i ư c thanh toán b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau ây: a.2.1- Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ l n hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i nhà ho c t ; a.2.2- Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ nh hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch cho ch u tư; a.3- ơn giá t tính n bù, h tr ư c áp d ng theo kho n 2 và các i u ki n khác theo quy nh t i kho n 3 c a i u này; a.4- ơn giá t tái b trí t i các khu tái nh cư c a d án là m c giá t n n nhà ã có cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; a.5- ơn giá căn h chung cư tái b trí là m c giá có s h tr u tư c a Nhà nư c, do y ban nhân dân thành ph quy t nh; a.6- Di n tích t ho c căn h chung cư tái b trí không th p hơn 40m2/h iv i 2 căn h chung cư và không quá 100 m /n n/ h . Trư ng h p c bi t s tái b trí không quá 200 m2/ h (2 n n x 100 m2); b) Phương th c 2: n bù b ng ti n b.1- i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t ( theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/03/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph ) ho c t không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ã s d ng n nh có ngu n g c không l n chi m, không tranh ch p, không vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b , ho c không vi ph m l gi i, hành lang b o v công trình h t ng k thu t, ư c tính n bù tùy theo th i i m chuy n i m c ích s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh t i các i u 6, 7 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; - Vi c tính giá n bù, h tr thi t h i v t ư c áp d ng như sau: b.1.1- i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t , n bù b ng 100% ơn giá t tính n bù quy nh t i kho n 2 i u này; b.1.2- iv i t không có gi y t h p l v quy n s d ng t: b.1.2.1- t s d ng n nh t trư c ngày 18/12/1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980): n bù b ng 100% ơn giá t ; b.1.2.2- t s d ng n nh t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr
 7. i 20% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]; b.1.2.3- t s d ng n nh t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 20/5/1998 (ngày Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh thu h i t khu Công viên L ch s – Văn hóa dân t c), tính h tr b ng 100% ơn giá t , tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá h tr = ơn giá t tính n bù - (100% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]; b.1.2.4- Trong trư ng h p ngư i ang s d ng có ngu n g c do nh n chuy n như ng c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t quy nh t i i m b.1.2.3 trên, ch có gi y t chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n ho c ngư i ang s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích t t nông nghi p sang làm t thì ơn giá h tr tính b ng 100% ơn giá t tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá h tr = ơn giá t tính n bù - (40% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]; b.1.2.5- t chuy n m c ích s d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau, tính h tr theo m c giá n bù t tr ng cây lâu năm; b.1.3- Trư ng h p ngư i ang s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (chuy n như ng qua nhi u l n) t c a ngư i có gi y t h p l ho c c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i các i m b.1.1, b.1.2.1, b.1.2.2 trên thì ngư i ang s d ng ư c tính n bù theo m c giá n bù c a ngư i ch s d ng cũ; b.1.4- Vi c tính tr nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) còn ph i xét n các trư ng h p ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 9, i u 10 Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/08/2000 c a Chính ph và quy nh t i Ph n C, Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính; b.1.5- Các trư ng h p sau khi tr ti n s d ng t theo quy nh thì m c giá n bù t không ư c th p hơn m c giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i kho n 3, i u 4 c a B n quy nh này; b.2- i v i t có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t, có th ư c xét h tr t ng trư ng h p c th v i m c h tr b ng ti n không quá 30% ơn giá t tính n bù tùy theo th i i m chi m d ng trư c hay sau ngày 15/10/1993. C th là: - Chi m d ng t trư c ngày 15/10/1993 h tr b ng 30% ơn giá t tính n bù; - Chi m d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 20/5/1998 h tr b ng 15% ơn giá t tính n bù; - Chi m d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau thì không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n;
 8. - M c di n tích t chi m d ng xét h tr không quá 100 m2/h . Ph n di n tích còn l i ngoài 100m2 ang s d ng (n u có) ư c tính h tr theo m c h tr c a t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng, có cùng th i i m chi m d ng ( quy nh t i kho n 5, i u 4 c a B n quy nh này); c) V h n m c t tính n bù và xác nh nghĩa v tài chính iv i t b thu h i: c.1- Trư ng h p di n tích ang s d ng b thu h i toàn b nh hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù toàn b di n tích này theo t ; c.2- Trư ng h p di n tích ang s d ng b thu h i l n hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù như sau: - N u có gi y ch ng nh n xác nh rõ di n tích t do cơ quan có thNm quy n c p thì tính n bù theo di n tích ghi trong gi y ch ng nh n. Trư ng h p di n tích ghi trong gi y ch ng nh n nh hơn 200m2 nhưng di n tích th c t ang s d ng l n hơn 200m2 thì tính n bù 200m2; - N u không có gi y ch ng nh n xác nh di n tích t ho c có gi y ch ng nh n nhưng không xác nh rõ di n tích t thì tính n bù t không quá 200 m2; c.3- Ph n di n tích t và khuôn viên còn l i ngoài 200m2( c a trư ng h p không có gi y t h p l v quy n s d ng t ), tính n bù, h tr như sau: c.3.1- Trư ng h p hi n tr ng t là t thì tính n bù, h tr theo ơn giá t tính n bù, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh; c.3.2- Trư ng h p hi n tr ng v a có t , v a có t nông nghi p n m xen k trong khuôn viên t c a m t ch s d ng t thì tính n bù, h tr : + i v i ph n di n tích t , tính n bù, h tr theo ơn giá t tính n bù, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh; + i v i ph n di n tích t nông nghi p, tính n bù, h tr theo ơn giá là 300.000 /m2 (riêng khu v c Cù lao Bà Sang tính n bù theo ơn giá là 250.000 /m2), và ư c tính tăng thêm 50% ơn giá n u khuôn viên t này có v trí m t ti n ư ng; c.3.3- T ng m c khuôn viên t ngoài h n m c tính chung cho hai trư ng h p trên ( c.3.1 và c.3.2 ) không quá 200 m2/h . Ph n di n tích khuôn viên t còn l i (n u có) tính n bù, h tr theo ơn giá n bù t nông nghi p; c.4- Riêng m c di n tích t tái b trí, th c hi n theo chính sách tái nh cư ư c duy t; 4. Trư ng h p di n tích t sau khi b thu h i còn l i dư i 40m2/căn nhà, thì x lý theo ch o c a y ban nhân dân thành ph t i công văn s 1405/UB- T ngày 28/4/2000 “v vi c x lý các căn h sau khi gi i t a có di n tích khuôn viên còn l i nh hơn quy chuNn xây d ng t i thành ph (dư i 40m2)”;
 9. i u 4. n bù thi t h i iv i t nông nghi p: Ngư i ang s d ng t nông nghi p có m t trong các i u ki n ư c n bù thi t h iv t thì ư c n bù thi t h i b ng ti n như sau: 1. ơn giá n bù thi t h i t tr ng cây hàng năm, k c ao, h t ào áp d ng theo ơn giá t i a (h ng 1) quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph là 19.3000 / m2, nhân v i h s K»7,77. M c giá n bù là 150.000 /m2. Riêng khu v c Cù lao Bà Sang là 120.000 / m2; 2. i v i ph n di n tích t bi n ven kênh r ch thu c quy n s d ng c a các h gia ình và cá nhân thì tính n bù b ng 50% ơn giá n bù c a t tr ng hàng năm quy nh t i kho n 1 i u này; 3. i v i t tr ng cây lâu năm (có ngu n g c là t ru ng ã u tư c i t o, b i p thành vư n) ư c tính n bù theo ơn giá là 200.000 /m2. Riêng i v i khu v c Cù lao Bà Sang tính theo ơn giá là 170.000 /m2. Trư ng h p hi n tr ng là t i gò t nhiên thì tính n bù theo ơn giá là 160.000 /m2. Riêng khu v c Cù lao Bà Sang (n u có) thì tính theo ơn giá là 136.000 /m2; 4. i v i ph n di n tích t nông nghi p trong ph m vi 100m tính t tim ư ng ư ng Nguy n Xi n, ư ng Xa l Hà N i ư c tính tăng thêm 50% ơn giá n bù ã quy nh; 5. i v i t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c xét h tr như sau: - S d ng t trư c ngày 15/10/1993: h tr không quá 80% ơn giá n bù c a lo i t tương ng; - S d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 20/5/1998 h tr không quá 50% ơn giá n bù c a lo i t tương ng; - S d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau: không xét h tr ; 6. i v i t nông nghi p có ngu n g c do cơ quan, ơn v c a Nhà nư c tr c ti p qu n lý và cho thuê, mư n canh tác có th i h n, nay b thu h i thì ngư i ang s d ng (ngư i thuê, mư n) u c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t nhưng không th p hơn m c h tr c a trư ng h p chi m d ng t không h p pháp có cùng th i i m s d ng quy nh t i kho n 5, i u 4 và do H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t t ng trư ng h p; 7. i v i nh ng h có t nông nghi p b thu h i toàn b t trên 1.000 m2/h và ư c n bù thi t h i (không thu c di n l n chi m) có ngu n g c tr c ti p s d ng v i quá trình liên t c n khi b thu h i t, có h khNu thư ng trú t i a bàn qu n 9 n u có nhu c u v ch thì tùy theo t ng trư ng h p s ư c H i ng n bù d án xem xét gi i quy t mua m t căn h chung cư t i khu tái nh cư theo chính sách tái nh cư c a d án ư c duy t;
 10. i u 5. i v i t c a các cơ quan, ơn v Nhà nư c và t ch c khác ang s d ng ( t chuyên dùng): 1. Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c; 2. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân ư c Nhà nư c cho thuê t ho c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t b ng ti n thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c; 3. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân khi b Nhà nư c thu h i t, n u t ó ã n p ti n s d ng t không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì ư c n bù thi t h i v t ( t chuyên dùng); Vi c giao t, cho thuê t m i ph i phù h p v i d án ư c c p có thNm quy n quy t nh và phù h p v i qui ho ch ư c duy t; 4. Các trư ng h p b thu h i toàn b t ho c b thu h i m t ph n di n tích t ang s d ng nhưng ph n di n tích còn l i không s d ng ư c và ph i di d i toàn b mà Nhà nư c không có i u ki n giao t khác thì H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p h sơ n bù, h tr thi t h i b ng ti n c th i v i t ng trư ng h p, báo cáo thNm nh và trình duy t theo trình t quy nh, trên cơ s nguyên t c tính giá n bù, h tr thi t h i v t như sau: 4.1- i v i t ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n bù v t và không ph i n p ti n s d ng t ho c có chi phí n bù v t và ã n p ti n s d ng t nhưng b ng ngu n v n thu c Ngân sách Nhà nư c thì ư c tính h tr b ng 100% ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph tương ng v i t ng v trí t, nhưng s ti n h tr s ư c thu n p cho ngân sách Nhà nư c. Cơ quan, ơn v b thu h i t có nhu c u s d ng ngu n ti n này thì l p d án u tư trình cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh; 4.2- i v i t ư c Nhà nư c giao t nhưng có chi phí n bù v t và ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c ho c t ang ký h p ng thuê c a Nhà nư c nhưng có ngu n g c trư c ó là t t t o l p b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c và sau ó chuy n sang hình th c thuê t theo quy nh c a Nhà nư c, thì ư c tính n bù thi t h i v t. ơn giá t tính n bù thi t h i áp d ng theo ơn giá t quy nh t i m c a, kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này, n u ngu n g c t trư c ó ã là t ho c t mua c a Nhà nư c theo cơ ch th trư ng. Trư ng h p ngu n g c trư c ó là t nông nghi p ho c t chuyên dùng thì tính không th p hơn 100% ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph ( i v i
 11. ngu n g c trư c ó là t nông nghi p) và t i a không quá 60% ơn giá t tính n bù theo phương án n bù ư c duy t ( i v i ngu n g c trư c ó ã là t chuyên dùng có công trình xây d ng); 4.3- i v i t ư c Nhà nư c cho thuê t (tr trư ng h p nêu t i i m 4.2 trên), cơ quan, ơn v , t ch c ang s d ng không ph i n bù v t, ch n p ti n thuê t thì ư c tính n bù chi phí ã u tư vào t theo th c t và do H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh chi phí n bù c th t ng trư ng h p. ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng có cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê. 5.- Riêng iv i t c a các lò g ch: 5.1- i v i t c a các doanh nghi p Nhà nư c và thu c t ch c Nhà nư c thì áp d ng theo qui nh t i i m 4.1, i m 4.2, kho n 4, i u 5. 5.2- i v i các ơn v , t ch c, cá nhân không thu c t ch c nhà nư c: 5.2.1- t có gi y t h p l v quy n s d ng t ho c có m t trong các i u ki n ư c n bù thi t h i v t theo qui nh, tính n bù theo ơn giá là 240.000 /m2. Trư ng h p có s d ng m t ph n di n tích thì ư c tính n bù theo ơn giá t i v i ph n di n tích xây d ng nhà nhưng không quá 200 m2; 5.2.2- t ang s d ng có ngu n g c do nh n chuy n như ng c a i tư ng qui nh t i i m 5.2.1 trên, sau ó ký h p ng thuê v i y ban nhân dân phư ng thì ư c tính n bù theo m c giá n bù c a ngư i chuy n như ng cũ, k c trư ng h p do nh n chuy n như ng c a ngư i không i u ki n ư c n bù thi t h i v t; 5.2.3 - i v i trư ng h p ký h p ng thuê t công do y ban nhân dân phư ng qu n lý xây d ng lò g ch thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c tính 2 n bù chi phí ã u tư vào t theo ơn giá 50.000 /m k c i v i t có ngu n g c t công, ngư i ang s d ng ư c cơ quan ơn v c a Nhà nư c cho thuê, mư n s n xu t có th i h n nay b thu h i. 5.2.4 - t có ngu n g c chi m d ng t t i gò t nhiên, chi m d ng trư c ngày 15/10/1993, tính h tr không quá 80% ơn giá n bù c a t i gò t nhiên (160.000 /m2 x 80% =128.000 /m2); chi m d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 20/05/1998 h tr không quá 50% ơn giá n bù c a t i gò t nhiên (160.000 /m2 x 50% = 80.000 /m2); chi m d ng t ngày 20/05/1998 tr v sau không xét h tr . 6. Trên cơ s quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 c a i u 5 này, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng, xác nh ngu n g c, tính ch t pháp lý và l p phương án di chuy n, n bù, h tr c th i v i t ng trư ng h p. Trư ng h p có vư ng m c thì báo cáo, xu t và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ph n 2:
 12. N BÙ, H TR THI T H I V TÀI S N i u 6. n bù nhà, công trình thu c s h u tư nhân: 1.- ơn giá xây d ng nhà, công trình và v t ki n trúc khác tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i các Quy t nh s 5184/Q -UB- KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b , nhân v i h s 1,2; 2.- i v i nhà, công trình xây d ng có gi y t h p l tính n bù b ng 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 6; 3.- i v i nhà, công trình xây d ng không có gi y t h p l : a) i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t, không có gi y t h p l nhưng không vi ph m quy ho ch l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t và ã xây d ng t trư c ngày 20/5/1998 ư c tính n bù b ng 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này; - Nhà, công trình xây d ng vi ph m quy ho ch l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t thì tính h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. - Nhà, công trình xây d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau thì không xét h tr . b) i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c n bù thi t h iv t và không vi ph m quy ho ch l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, xây d ng t trư c ngày 20/5/1998 ư c h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. Trư ng h p khi xây d ng ã vi ph m thì ư c xét h tr không quá 30% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này; - Nhà, công trình xây d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau thì không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n; 4.- Nhà, công trình có th tháo r i và di chuy n n ch m i l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t và do H i ng n bù c a d án xem xét, gi i quy t c th . 5.- Nhà ch tháo d m t ph n nhưng không s d ng l i ư c và ph i tháo d toàn b thì tính n bù như nhà ph i tháo d toàn b . Nhà ch tháo d m t ph n nhưng còn s d ng ư c thì tính n bù ph n di n tích tháo d theo ơn giá n bù, h tr ã quy nh và ư c h tr thêm t 10% - 20% giá tr ph n xây d ng ư c n bù, h tr tùy theo quy mô di n tích c a ph n k t c u xây d ng b phá d và do H i ng n bù c a d án xác nh m c t l % c th ; 6.- Ph n di n tích nhà tính n bù, h tr là ph n k t c u chính c a căn nhà, không tính n bù ph n di n tích cơi n i b ng v t li u t m; 7.- i v i các lo i nhà sàn xây d ng không h p pháp trên sông và kênh, r ch:
 13. a) H i ng n bù c a d án l p ơn giá c th trên cơ s v n d ng ơn giá k t c u xây d ng nhà tương ng quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s 1,2 và xem xét, gi i quy t m c h tr di d i như sau: b) i v i nhà xây d ng và s d ng t trư c ngày 15/10/1993: b.1.- H tr không quá 70% tr giá nhà v i di n tích theo hi n tr ng xây d ng và ơn giá xây d ng nhà quy nh t i i m a, kho n 6 nêu trên; b.2.- H tr thêm không quá 30% tr giá t v i m c di n tích h tr theo di n tích xây d ng nhà nhưng không quá 40m2/h . ơn giá t tính h tr áp d ng theo quy nh t i m c a, kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này; b.3.- ư c xem xét tái nh cư ho c t m cư t i các căn h chung cư c a d án theo phương án tái b trí ư c c p có thNm quy n phê duy t và do H i ng n bù c a d án xem xét quy t nh; c) i v i nhà xây d ng và s d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 20/5/1998, không h tr v tr giá nhà và t; y ban nhân dân qu n t ch c v n ng các h t thu x p v nơi cũ và có th xét h tr m t l n ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . Trư ng h p c bi t, h tr không quá 10.000.000 /h ; d) i v i nhà xây d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau: không xét h tr , ph i t di d i không i u ki n; e) Các trư ng h p c bi t (v th i gian chi m ng , v hoàn c nh...), H i ng n bù c a d án xem xét, th ng nh t gi i quy t m c h tr c th t ng trư ng h p; 8.- i v i nhà, công trình và ki n trúc khác sau khi ã chi tr ti n n bù, h tr thi t h i thì ch s d ng ph i t tháo d giao m t b ng cho ch u tư theo úng th i gian ã cam k t và ư c s d ng toàn b v t li u phá d . i u 7. n bù nhà, xư ng, v t ki n trúc c a các doanh nghi p và t ch c khác: 1.- i v i nhà, xư ng, v t ki n trúc và tài s n khác c a các doanh nghi p và t ch c khác có th tháo r i và di chuy n l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t theo chi phí th c t do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xác nh; 2.- Trư ng h p di d i toàn b nhà, xư ng và v t ki n trúc khác thì tính n bù theo m c thi t h i th c t nhưng không th p hơn 60% giá tr c a nhà, công trình theo ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 6 c a B n quy nh này; 3.- Tr s cơ quan hành chánh s nghi p, trư ng h c, tr m y t ... ch b thu h i m t ph n di n tích t có v t ki n trúc s ư c ơn v ch u tư và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p d toán chi phí phá d và xây d ng l i m i tương ng v i hi n tr ng k t c u xây d ng cũ;
 14. 4.- i v i các công trình văn hóa, di tích l ch s , nhà th , ình, chùa...ph i di d i, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh; 5.- Trư ng h p cơ quan ơn v và t ch c ang s d ng nhà, t có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c ang cho thuê thì t gi i quy t ch m d t h p ng v i bên thuê; 6.- i v i tài s n c a các cơ quan, ơn v nhà nư c có giá tr thu h i l n sau khi phá d ( như nhà xư ng, công trình, tr m h th i n…), H i ng n bù c a d án l p phương án x lý v t li u thu h i báo cáo H i ng thNm nh n bù thành ph thNm nh. Trư ng h p có vư ng m c thì báo cáo, xu t, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 8. i v i nhà thu c s h u Nhà nư c: 1.- Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u nhà Nhà nư c (có quy t nh c a cơ quan, ơn v Nhà nư c c p nhà, t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà) ho c nhà do ngu n v n ngân sách Nhà nư c t o l p, b thu h i thì không ư c tính n bù thi t h i v nhà và t. Ngư i ang s d ng b thu h i ư c xem xét cho ti p t c thuê m t căn nhà khác ho c căn h chung cư . Trư ng h p không thuê căn h mà có yêu c u mua thì ư c gi i quy t mua m t căn h chung cư theo chính sách i v i ngư i ang thuê nhà thu c s h u nhà nư c theo quy t nh c a y ban nhân dân qu n; 2.- Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà ch p nh n t di chuy n, ư c h tr m t l n ti n như sau: a) M c h tr v giá tr t và nhà i v i nhà ph và nhà có khuôn viên riêng: Tính h tr b ng 60% ơn giá t quy nh t i Quy t nh 05/Q -UB ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph và có h tr thêm, t ng c ng m c h tr b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l v quy n s d ng t c a tư nhân có cùng v trí ( quy nh t i ti t b.1.1, i m b.1, m c b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) và 60% ơn giá xây d ng nhà có cùng k t c u c a nhà có gi y t h p l v quy n s d ng nhà c a tư nhân ( quy nh t i kho n 1, i u 6 c a B n quy nh này); b) V di n tích t tính h tr : - Di n tích t tính h tr là di n tích ghi trong gi y t h p l (quy t nh t m c p, t m giao, gi y c p nhà, h p ng thuê nhà); - Trư ng h p di n tích t ghi trong gi y t nh hơn di n tích th c t s d ng và di n tích ang s d ng này không l n hơn 200m2/h thì tính h tr cho toàn b di n tích th c t s d ng (n u không thu c di n l n chi m); - Trư ng h p di n tích ang s d ng l n hơn 200m2/h thì ph n di n tích ngoài 200m2 (không thu c di n l n chi m) ư c tính h tr b ng 60% ơn giá t tính n bù tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh;
 15. c) Trư ng h p h gia ình ã t c i t o nâng c p, xây d ng m i, tăng thêm di n tích nhà, ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thì ư c n bù 100% giá tr xây d ng. Trư ng h p t c i t o, xây d ng không phép thì ư c xét h tr không quá 70% giá tr xây d ng. N u c i t o, xây d ng t ngày 20/5/1998 tr v sau, có th xét h tr không quá 30% giá tr xây d ng; 3.- Nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c b thu h i m t ph n t , nhà và còn s d ng l i ư c thì ngư i ang s d ng không ư c n bù thi t h i ph n di n tích nhà b phá d và t b thu h i, nhưng s ư c h tr thi t h i v i m c không quá 50% m c h tr v tr giá t c a trư ng h p b thu h i toàn b t , tùy theo quy mô di n tích t b thu h i. M c h tr c th do H i ng n bù c a d án xem xét gi i quy t t ng trư ng h p. Riêng ph n giá tr xây d ng nhà b phá d , có th tính h tr b ng 100 % ơn giá xây d ng i u ki n xây d ng l i tương ng ph n k t c u xây d ng b phá d ; 4.- Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c nay ph i di chuy n, ư c hư ng các kho n h tr v nhà và t theo quy nh t i i u này và các kho n h tr khác quy nh t i i u 11 c a B n quy nh này; 5.- Nhà thu c s h u nhà nư c ho c do các ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c t o l p b chi m d ng không h p pháp, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo y ban nhân dân qu n ho c y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i không i u ki n; 6.- Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà, t có ngu n g c ư c Nhà nư c giao cho các cơ quan, ơn v s d ng không ph i vào m c ích làm nhà và không ph i n p ti n s d ng t, nhưng các cơ quan, ơn v này ã t phân chia cho cá nhân làm nhà , thì giao S a chính - Nhà t ph i h p v i H i ng n bù c a d án và y ban nhân dân qu n 9 xem xét, gi i quy t c th t ng trư ng h p. N u có vư ng m c thì báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh; i u 9. n bù v tài s n khác: 1.- Nhà có h th ng i n tho i, i n, nư c (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù: - i n tho i: Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph ; - ng h i n chính (thuê bao): Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n l c thành ph ; - ng h nư c (thuê bao): Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty C p nư c thành ph ; - Gi ng nư c khoan: - 1.500.000 /gi ng (sâu dư i 30m/gi ng) - 3.000.000 /gi ng (sâu t 30m n dư i 50m/gi ng) - 5.000.000 /gi ng (sâu t 50m/gi ng tr lên)
 16. - Gi ng nư c ào th công: 80.000 /mét sâu 2.- Các v t ki n trúc khác: a) Các ki n trúc khác ư c n bù theo ơn giá ghi trong các Quy t nh s 5184/Q - UB-KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q - UB ngày 23/2/2001 c a y ban Nhân dân thành ph , nhân h s 1,2; b) i v i các công trình h t ng k thu t ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c...) s áp d ng phương án di d i c th cho t ng trư ng h p. Phương án di d i và n bù thi t h i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, thông qua cơ quan có thNm quy n xét duy t. (M c n bù thi t h i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d ); i u 10. n bù hoa màu, cây tr ng, v t nuôi, m m : 1. i v i hoa màu, cây tr ng: áp d ng theo khung giá ghi trong B ng ph l c kèm theo B n quy nh này. i v i vư n tr ng cây chuyên canh, ư c tính tăng thêm không quá 50% khung giá; i v i v t nuôi (tôm, cá) thì tính h tr giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a v ó theo th i giá t i a phương; 2.- n bù chi phí b c m và h tr chi phí c i táng như sau: -M t: 1.000.000 /m - M xây thư ng, á ong: 1.500.000 /m - M xây bán kiên c : 2.500.000 /m - M xây kiên c : 4.000.000 /m - M c t c i táng: 400.000 /m - H tr ti n t c i táng: 2.000.000 /m - iv im c bi t kiên c ho c có ki n trúc ph c t p thì H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh m c n bù h p lý cho t ng trư ng h p; - i v i m v ng ch , vô ch thì Ch u tư h p ng v i ơn v ph c v mai táng c a a phương t ch c b c m , c i táng (sau th i h n có Thông báo b c m ); Ph n 3: CÁC KHO N H TR KHÁC
 17. i u 11. Các t ch c, h gia ình và cá nhân b thu h i t, không thu c di n l n chi m, có nhà ph i di chuy n toàn b , ngoài m c n bù h tr thi t h i v nhà và t, ư c h tr thêm các kho n như sau: 1.- H tr n nh v i s ng: ư c h tr m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ã có th i h n t m trú t i thi u 5 năm, k c i tư ng thu c di n KT3, ư c nh n m c h tr như nhân khNu thư ng trú; 2.- H tr chi phí tháo d , di d i nhà: 2.1.- H dân cư: 2.000.000 /căn/h c p 3 tr lên và 1.000.000 /căn/h c p 4, nhà t m, n u di chuy n trong ph m vi thành ph . Trư ng h p di chuy n n t nh khác ngoài ph m vi thành ph thì ư c h tr g p ôi m c h tr trên; 2.2.- Cơ quan, ơn v : H tr theo kh i lư ng và chi phí th c t di chuy n và do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét, gi i quy t m c h tr c th cho t ng trư ng h p; 3.- H tr thi t h i do ng ng s n xu t, kinh doanh: 3.1.- i v i h kinh doanh có gi y phép ho c có ăng ký kinh doanh: - H có doanh thu dư i 2.000.000 /tháng: ư c h tr 1.000.000 /h ; - H có doanh thu t 2.000.000 /tháng n dư i 4.000.000 /tháng: ư c h tr 2.000.000 /h ; - H có doanh thu t 4.000.000 /tháng n dư i 6.000.000 /tháng: ư c h tr 3.000.000 /h ; - H có doanh thu t 6.000.000 /tháng n dư i 8.000.000 /tháng: ư c h tr 5.000.000 /h ; - H có doanh thu t 8.000.000 /tháng n dư i 10.000.000 /tháng: ư c h tr 7.000.000 /h ; - H có doanh thu t 10.000.000 /tháng tr lên: ư c h tr theo th c lãi trong 6 tháng, nhưng không th p hơn 8.000.000 /h ; - Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng trong năm g n nh t (căn c theo s li u c a Chi c c Thu qu n cung c p); 3.2.- i v i các doanh nghi p ph i di chuy n cơ s : a) H tr ti n lương theo ch tr c p ng ng vi c cho s CBCNV làm vi c t i a i m tr c ti p s n xu t kinh doanh ph i di chuy n trong 3 tháng. Căn c vào b ng tr lương c a b ph n này c a bình quân 6 tháng trư c ó, không tính h tr iv i
 18. CBCNV ơn v hành chánh s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c và lao ng h p ng ng n h n; b) H tr th c lãi trong ba tháng (th c lãi tính h tr là th c lãi c a a i m tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i i u ch nh, di chuy n ư c th hi n trong quy t toán bình quân 06 tháng trư c ó, có phê duy t c a cơ quan có thNm quy n); c) i v i các h kinh doanh b thu h i và phá d m t ph n nhà , gây nh hư ng n ho t ng kinh doanh và h kinh doanh không có gi y phép ho c không có ăng ký kinh doanh nhưng có th c hi n nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c tính m c h tr không quá 50% m c h tr quy nh t i m c 3.1 kho n 3 này. Các trư ng h p kinh doanh khác H i ng n bù c a d án xem xét gi i quy t m c h tr thi t h i v i m c không th p hơn 500.000 /h ; 4.- i v i gia ình chính sách, ư c h tr thêm cho m i h gia ình: a) Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng: 5.000.000 /h ; b) Thương binh, gia ình Li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là Li t sĩ): 3.000.000 /h ; c) Gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng ang hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên khác: 1.000.000 /h ; d) Trư ng h p trong m t h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t; 5.- V h tr chi phí ào t o chuy n i ngành ngh do b thu h i t s n xu t nông nghi p: Trong trư ng h p m t h b thu h i t 30% n 50% di n tích t nông nghi p ang s d ng h p pháp, h p l thì ư c 01 (m t) su t h tr ; t trên 50% n 70% di n tích thì ư c 02 su t h tr ; trên 70% di n tích thì ư c h tr cho t ng s lao ng nông nghi p trong tu i có tên trong s h khNu c a h gia ình ó. M c chi phí h tr cho 1 su t không quá 2.000.000 ; 6.- i v i các ch s d ng t b thu h i ch p hành t t ch trương, chính sách và k ho ch n bù gi i phóng m t b ng, s ư c thư ng b ng ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . M c thư ng c th s do H i ng n bù c a d án quy t nh; 7.- i v i các h có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , (không thu c di n chi m d ng) thu c i tư ng ư c tái nh cư nhưng có yêu c u t lo nơi m i, không vào khu tái nh cư c a d án thì ư c h tr thêm không quá 20% giá tr n bù, h tr thi t h i v t theo biên b n xác nh giá tr n bù, h tr v t c a h ó và t ng giá tr n bù, h tr thi t h i v t c a h ó không th p hơn 25.000.000 ng/h .Trư ng h p th p hơn thì h tr thêm cho 25.000.000 ng/h . 8.- Các trư ng h p s d ng t có ngu n g c chi m d ng b thu h i và ph I di d i ư c xem xét thêm kho n h tr v chi phí di chuy n nhà và chi phí n nh i s ng (theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này);
 19. 9.- i v i các h có hoàn c nh khó khăn c bi t s ư c xem xét h tr c bi t theo ngh th ng nh t c a H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án; Ph n 4: V VI C TÁI NNH CƯ ( i v i các h di chuy n toàn b nhà t ) i u 12. Công ty Công viên L ch s - Văn hóa dân t c (Ch u tư) ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Thành ph và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p k ho ch c th v vi c xây d ng hoàn ch nh khu nh cư m i cùng v i phương án tái b trí l i dân cư trong khu v c ph i di chuy n theo ch o và quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b trí l i dân cư ư c th c hi n theo các phương th c và nguyên t c sau ây: 1.- Áp d ng các phương th c thích h p v i quy nh v n bù, h tr thi t h i và hoàn c nh c th c a các h dân cư: i u ch nh, hoán i, bán t, bán tr góp, cho thuê v i giá c phù h p v i kh năng thanh toán c a t ng i tư ng trên nguyên t c không kinh doanh, có s h tr c a Nhà nư c; 2.- Qui ho ch khu tái nh cư c a d án: - a i m xây d ng khu tái nh cư c a d án là Khu tái nh cư Long Sơn t i phư ng Long Bình, qu n 9, quy mô kho ng 25 ha v i 584 căn h (g m 346 n n nhà liên k và bi t th + 238 căn h chung cư); 3.- Vi c xây d ng Khu tái nh cư hoàn ch nh n âu thì m i t ch c di d i dân n ó; Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng m t b ng ngay thi công thì s ư c b trí nơi t m cư hoàn ch nh. Chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr . Trư ng h p các h t thu x p nơi t m cư thì ư c h tr chi phí t m cư v i m c 600.000 /h /tháng i v i h có t 4 nhân khNu tr xu ng. i v i h có t 5 nhân khNu tr lên thì m i nhân khNu ư c h tr 150.000 /ngư i/tháng trong su t th i gian ch b trí nơi m i. Ngoài ra các trư ng h p t m cư này còn ư c h tr thêm chi phí di chuy n n nơi t m cư là 1.000.000 /h ; 4.- Chính sách h tr t i các khu tái nh cư: a) Giá căn h chung cư ho c giá t n n t i khu tái nh cư c a d án này s không tính các kho n chi phí như sau: - Không tính ti n s d ng t i v i các căn h chung cư tái b trí theo quy nh hi n hành c a nhà nư c; - Nhà nư c s h tr m t ph n chi phí u tư xây d ng h t ng xã h i (Tr m Y t , Trư ng h c, Ch , Nhà tr , Công viên...) và h t ng k thu t ( ư ng giao thông, h th ng i n, h th ng c p thoát nư c...);
 20. - i tư ng thu c di n tái nh cư không ph i n p l phí a chính, l phí trư c b , l phí c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Các kho n chi phí này do Ch u tư ch u; b) Ngư i ư c tái b trí t không ph i n p các kho n l phí có liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t . Các kho n chi phí này do Ch u tư ch u; 5.- ơn giá và di n tích t n n nhà t i khu tái nh cư: a) Phương th c n bù, tái b trí l i căn h chung cư và t khác th c hi n theo quy nh t i m c a, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này; b) Di n tích căn h chung cư ho c t n n tái b trí t i các khu tái nh cư không th p hơn 40m2/h i v i căn h chung cư và không quá 100 m2/n n/h . Trư ng h p c bi t di n tích n n tái b trí không quá 200 m2/h (100 m2 x 2 n n); c) ơn giá t n n tái b trí không th p hơn 700.000 /m2 và t i a không quá 1.500.000 /m2. ơn giá căn h chung cư tái b trí không th p hơn 1.500.000 /m2 và t i a không quá 3.000.000 /m2. d) H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án có trách nhi m thông báo công khai quy nh v m c giá t , giá căn h chung cư tái b trí t i các khu tái nh cư c a d án (sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) các h b nh hư ng cân nh c, quy t nh vi c l a ch n phương th c, a i m, v trí, lo i hình, di n tích, giá tr nhà , t .... t i khu tái nh cư c a d án; 6.- i u ki n và hình th c tái nh cư: a) Vi c tái nh cư ư c áp d ng cho các trư ng h p có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , có gi y t h p l ho c không có gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t nhưng thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t theo quy nh t i m c b (tr i m b.2), kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này, có yêu c u tái b trí v i nguyên t c m t căn h /m t lô n n t ho c m t căn h chung cư khu tái nh cư c a d án; b) Các trư ng h p khác H i ng n bù và gi i phóng m t b ng c a d án s xem xét xu t gi i quy t c th t ng trư ng h p v yêu c u tái nh cư, t m cư; 7.- Nguyên t c ưu tiên v ch n l a v trí t , nhà t i khu tái nh cư: Trong trư ng h p nhi u h có chung nguy n v ng ch n l a cùng v trí nhà , t t i khu tái nh cư thì vi c xét b trí d a theo tiêu chuNn ưu tiên như sau: a) t nơi cũ n m v trí m t ti n ư ng và ch p hành di d i trư c th i h n c a H i ng n bù và gi i phóng m t b ng quy nh; b) Di d i úng th i h n và ăng ký tái nh cư s m; c) Trư ng h p không th xét ch n theo các tiêu chuNn trên thì t ch c b c thăm ng u nhiên;
Đồng bộ tài khoản