Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
205
lượt xem
66
download

Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K KHOA XÉT NGHI M B NH VI N ĐA KHOA - TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án Tiêu chu n hoá xây d ng, thi t k m u các công trình y t ; Căn c Quy t đ nh s 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c Trang thi t b y t B nh vi n đa khoa tuy n T nh, Huy n, Phòng khám đa khoa khu v c, Tr m y t xã và túi thôn b n; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 52 TCN - CTYT 0037 : 2005 : Tiêu chu n thi t k khoa xét nghi m b nh vi n đa khoa - Tiêu chu n ngành. Đi u 2. Giám đ c các b nh vi n Trung ương, ngành, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n căn c vào tiêu chu n thi t k khoa xét nghi m này đ xây m i ho c v n d ng đ xây d ng c i t o khoa xét nghi m đã cũ, b hư h ng xu ng c p. Khi th c hi n tùy theo tình hình c th c n tham kh o ý ki n c a các nhà chuyên môn trong lĩnh v c ngo i khoa. Đi u 3.Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b và Công trình y t , K ho ch - Tài chính, Đi u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám đ c các b nh vi n Trung ương, ngành, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm TIÊU CHU N NGÀNH Y T 52TCN - CTYT 37 : 2005
 2. TIÊU CHU N THI T K CÁC KHOA XÉT NGHI M - B NH VI N ĐA KHOA KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUY T H C TRUY N MÁU VÀ KHOA GI I PH U B NH
 3. HÀ N I - 2005 + 52 TCN-CTYT 37 : 2005 ban hành theo Quy t đ nh s 35/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Y t . TIÊU CHU N THI T K - CÁC KHOA XÉT NGHI M (KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUY T H C TRUY N MÁU, LABO GI I PH U B NH) 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tiêu chu n đư c áp d ng đ l p, th m đ nh d án đ u tư xây d ng công trình, thi t k xây d ng công trình, thi t k xây d ng c i t o các khoa Xét nghi m (khoa Vi sinh, khoa Hóa sinh, khoa Huy t h c và truy n máu và Labo Gi i ph u b nh) t i b nh vi n đa khoa khu v c, b nh vi n đa khoa t nh và Trung ương. 1.2. Có th v n d ng khi xây d ng khoa Xét nghi m t i b nh vi n đa khoa c a các B , ngành, b nh vi n tuy n huy n và b nh vi n ngoài công l p đư c đi u ch nh theo t ng quy mô c th . 2. TIÊU CHU N TRÍCH D N 2.1. B nh vi n đa khoa - Yêu c u thi t k TCVN - 4470 : 1995. 2.2. Phòng cháy và ch a cháy công trình công c ng - Yêu c u thi t k TCVN - 2622 : 1995. 2.3. Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng - Tiêu chu n thi t k TCXD - 29 : 1991. 2.4. Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng TCXD - 16 : 1986. 2.5. Danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t . 2.6. Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t đ nh 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . 2.7. Quy ch qu n lý ch t th i y t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 c a B trư ng B Y t . 3. QUY Đ NH CHUNG 3.1. Các khoa Xét nghi m là nơi ti n hành các k thu t đ c bi t b ng các phương pháp hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng, huy t h c, k thu t gi i ph u b nh; đ ch n đoán khám ch a b nh và nghiên c u khoa h c. 3.2. H t ng cơ s ph i đ m b o an toàn cho bác s , k thu t viên và môi trư ng xung quanh. 3.3. Vi c qu n lý thi t b theo đúng quy ch qu n lý và s d ng v t tư thi t b y t . 3.4. Căn c vào ch c năng nhi m v và b o đ m ho t đ ng chuyên môn, các khoa Xét nghi m g m nh ng b ph n: 3.4.1. Các không gian xét nghi m (Labo) theo đ c thù c a t ng khoa; - Labo vi sinh. - Labo hóa sinh. - Labo huy t h c và truy n máu. - Labo gi i ph u b nh. 3.4.2. B ph n k thu t: Nh n b nh ph m, tr k t qu , pha thu c th , chu n b môi trư ng, h p/r a d ng c , cung c p nư c c t và nư c kh ion, x lý b nh ph m, kho (kho l nh và v t tư tiêu hao). 3.4.3. B ph n nhà đ i th đư c b trí tách bi t v i các khoa xét nghi m, phù h p v i quy ho ch chung c a b nh vi n. 3.4.4. B ph n qu n lý: hành chính, tr c, nhân viên, t m/thay đ , trư ng các khoa xét nghi m. 3.5. Ph i có khu v c nghiên c u khoa h c, th c hành chuyên môn v xét nghi m cho tuy n dư i. 3.6. Quy mô các khoa xét nghi m đư c t ch c theo quy mô c a b nh vi n:
 4. - Quy mô 1: B nh vi n đa khoa có quy mô: t 250 đ n 350 giư ng. - Quy mô 2: B nh vi n đa khoa có quy mô: t 400 đ n 500 giư ng. - Quy mô 3: B nh vi n đa khoa có quy mô: trên 550 giư ng. 3.7. Tuỳ theo quy mô c a b nh vi n mà tích h p các không gian c a khu v c k thu t và khu v c qu n lý c a các khoa Xét nghi m, c n tính đ n kh năng m r ng phát tri n. 3.8. Các khoa Xét nghi m đư c quy đ nh thi t k đ t tiêu chu n b n v ng theo c p c a cơ s y t , phù h p v i tiêu chu n TCVN - 4470 : 1995. 3.9. Các khoa Xét nghi m ph i đ m b o đi u ki n v sinh môi trư ng, yêu c u ch ng lây/nhi m cao nh t trong b nh vi n. 4. YÊU C U V DÂY CHUY N HO T Đ NG 4.1. Sơ đ dây chuy n công năng: 4.2. Dây chuy n ho t đ ng c a các khoa Xét nghi m ph i đ m b o yêu c u s ch b n m t chi u, tránh nhi m chéo. Công trình đư c phân chia c p đ s ch cho t ng khu v c. 4.3. Các gi i pháp k thu t và thi t b s d ng ph i đ m b o an toàn lao đ ng c a nhân viên và b nh nhân. 4.4. Phù h p v i các yêu c u v t ch c qu n lý và đ nh biên (theo quy đ nh c a B Y t ). 4.5. Nhà đ i th ph i đư c b trí riêng bi t, đ m b o đi u ki n v sinh môi trư ng, không làm nh hư ng t i các b ph n khác. 4.6. B trí riêng bi t gi a thu c th , d ng c s ch v i các đ nhi m b n, nhi m khu n và ch t th i. 4.7. Phòng s ch (Lamina HOT) có yêu c u v môi trư ng s ch, vô khu n.
 5. 4.8. Khu v c k thu t nghi p v : khu v c có yêu c u v môi trư ng s ch m c trung bình, là không gian làm vi c chính c a các khoa xét nghi m là không gian chuy n ti p gi a khu v c s ch v i khu ph tr bao g m: - Các labo (labo Vi sinh, labo Hóa sinh, labo Huy t h c, labo Gi i ph u b nh). - Phòng máy. - Chu n b môi trư ng, chu n b m u và hóa ch t. - Các phòng ch c năng theo chuyên môn c a t ng khoa (phòng lưu tr máu, đông máu, phòng l y máu…) - Kho v t ph m, kho d ng c . - R a, ti t trùng. 4.9. Khu v c ph tr : khu v c dành cho các ho t đ ng c a nhân viên, g m các b ph n: - S nh đón ti p, nh n/tr k t qu (khoa huy t h c và truy n máu có t ch c b ph n phát máu). - Các phòng ph tr theo yêu c u c a t ng khoa (ngh b nh nhân, l y máu). - Hành chính, giao ban/đào t o (phòng bác s , k thu t viên xét nghi m…). - Trư ng khoa. - Kho (hóa ch t, v t tư và thi t b - d ng c y t ). - Khu v sinh (t m, r a, thay đ …). 5. YÊU C U V V TRÍ XÂY D NG 5.1. Sơ đ v trí các khoa xét nghi m trong b nh vi n đa khoa.
 6. 5.2. N m trong khu k thu t nghi p v - nơi có các đi u ki n môi trư ng t t nh t đ ng th i liên h thu n ti n v i khu m , c p c u, chăm sóc tích c c và b nh nhân n i trú và ngo i trú. 5.3. Liên h thu n ti n v i các h th ng k thu t chung, đi n, nư c, đi u hòa không khí. 5.4. Có th dùng h th ng v n chuy n m u t đ ng t các khu v c ch c năng đ n khu xét nghi m tùy theo yêu c u c th . V i các b nh vi n công l p ph i đư c các c p có th m quy n phê duy t. 6. YÊU C U V GI I PHÁP THI T K KI N TRÚC 6.1. T ch c không gian: gi i pháp thi t k t ch c không gian trong các khoa Xét nghi m ph i đ m b o các yêu c u: - Đ m b o ho t đ ng đ c l p c a các labo. - Gi i pháp thi t k ki n trúc theo module th ng nh t.
 7. - Khu v c r a, ti t trùng và khu ph tr riêng bi t; dây chuy n ho t đ ng s ch, b n m t chi u. - Phù h p v i yêu c u l p đ t và v n hành các thi t b quy đ nh t i Danh m c trang thi t b y t . 6.2. Các yêu c u v kích thư c, không gian: 6.2.1. Các phòng ch c năng: - Chi u cao trong phòng khu nghi p v k thu t (t sàn t i tr n - tuỳ theo yêu c u l p đ t c a thi t b ): không th p hơn 3,1m. - Chi u cao trong phòng khu ph tr : không th p hơn 2,8m. - Chi u cao c a t ng k thu t t tr n t i h n dư i k t c u d m (dành cho các h th ng đư ng ng, thi t b k thu t): không nh hơn 0,2m. 6.2.2. C u thang, đư ng d c (n u có): - Chi u r ng b n thang (1 v ): không nh hơn 1,8m. - Chi u r ng chi u ngh : không nh hơn 2,4m. - Chi u cao c a các chi u ngh : không th p hơn 2,8m. 6.2.3. Kích thư c (chi u r ng x dài) bu ng thang máy (cabin): - Cho nhân viên: không nh hơn 1,1m x 1,4m. - Cho b nh nhân: không nh hơn 1,1m x 2,3m. 6.2.4. Hành lang: - Chi u r ng hành lang bên: không nh hơn 1,8m. - Chi u r ng hành lang gi a: không nh hơn 2,4m. - Chi u cao c a hành lang: không th p hơn 2,8m.
 8. 6.2.5. C a: - Chi u r ng c a ra vào hai cánh: không nh hơn 1,2m. - Chi u r ng c a ra vào m t cánh: không nh hơn 0,9m. - Chi u cao c a các c a ra vào: không th p hơn 2,1m. 6.3. Yêu c u di n tích đ i v i các khoa: 6.3.1. Khoa Vi sinh: + Sơ đ dây chuy n công năng: LABO VI SINH XÉT NGHI M VI XÉT NGHI M VI XÉT NGHI M XÉT NGHI M KHU N RÚT-HUY T THANH KÝ SINH N M TRÙNG XÉT NGHI M VI C Y MÁU VÀ XÉT NGHI M KHU N XÉT NGHI M MYCOBACTERIA THƯ NG QUY Y M KHÍ (TR C KHU N LAO, PHÒNG…) + Di n tích s d ng các phòng ch c năng khoa Vi sinh đư c quy đ nh trong B ng 1:
 9. B ng 1. 2 Di n tích/Quy mô (m ) S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Tên phòng Ghi chú t 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng KHU NGHI P V K THU T 1 Labo vi sinh 40 52 70 Không nh hơn 2 Phòng s ch 9 9 9 Lamina HOT 3 Chu n b môi trư ng, 18 24 36 Không nh hơn m u 4 P. r a/ti t trùng 12 18 24 - nt - KHU PH TR 5 Tr c + nh n/ tr k t qu 12 18 24 Có th k t h p v i các khoa xét nghi m khác 6 Phòng l y m u 12 18 24 Li n k v i phòng th t c 7 Kho 12 18 24 - nt - 8 P. Hành chính, giao ban, 18 24 32 Có th k t h p đào t o v i các khoa xét nghi m khác 9 P. Trư ng khoa 12 18 24 Không nh hơn 10 P. Nhân viên 18 24 36 - nt - 11 P. V sinh/thay đ nhân 2 x 12 2 x 12 2 x 18 Có th k t h p viên v i các khoa xét nghi m khác C ng 187 247 339 6.3.2. Khoa Hóa sinh: + Sơ đ dây chuy n công năng:
 10. + Di n tích s d ng các phòng ch c năng khoa Hóa sinh đư c quy đ nh trong B ng 2: B ng 2. 2 Di n tích/Quy mô (m ) S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Tên phòng Ghi chú t 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng KHU NGHI P V K THU T 1 Labo hóa sinh 40 52 70 Không nh hơn 2 Chu n b , pha hóa ch t 18 24 36 Không nh hơn 3 P. r a/ti t trùng 12 18 24 - nt - 4 Phòng máy 12 18 24 - nt - 5 Kho 12 18 24 - nt - KHU PH TR 6 Tr c + nh n/ tr k t qu 12 18 24 Có th k t h p v i các khoa xét nghi m khác 7 P. Hành chính, giao ban, 18 24 36 - nt - đào t o 8 P. Trư ng khoa 12 18 24 Không nh hơn 9 P. Nhân viên 12 18 24 - nt - 10 Kho chung 12 18 24 - nt - 11 P. V sinh/thay đ nhân 2 x 12 2 x 12 2 x 18 Có th k t h p viên v i các khoa xét nghi m khác C ng 184 250 346 6.3.3. Khoa Huy t h c và truy n máu: + Sơ đ dây chuy n công năng:
 11. + Di n tích s d ng các phòng ch c năng khoa Huy t h c và truy n máu đư c quy đ nh trong B ng 3: B ng 3. 2 Di n tích/Quy mô (m ) S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Tên phòng Ghi chú t 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng KHU NGHI P V K THU T 1 Labo huy t h c 40 52 70 Không nh hơn 2 Phòng l y máu - 18 24 - nt - 3 Phòng ki m tra và lưu 12 18 24 - nt - tr máu 4 Phòng lưu tr m u máu 12 18 24 - nt - XN 5 P. r a/ti t trùng 12 18 24 - nt - 6 Kho hóa ch t 12 18 24 - nt - KHU PH TR 7 Ti p đón, nh n/tr k t 18 24 24 T i các BV t ch c qu /phát máu l y máu, k t h p v i phòng ki m tra, ph ng v n ngư i cho máu 8 Phòng ch ngư i hi n - 18 24 - nt - máu 9 Phòng ngh c a ngư i - 18 24 - nt - hi n máu 10 P. Hành chính, giao ban 18 24 32 - nt - đào t o 11 P. Trư ng khoa 12 18 24 - nt - 12 P. Nhân viên + tr c khoa 18 24 32 - nt -
 12. 13 Kho chung 12 18 24 14 P. V sinh/thay đ nhân 2 x 12 2 x 12 2 x 18 Có th k t h p v i viên các khoa xét nghi m khác 15 P. V sinh b nh nhân - 2 x 12 2 x 18 C ng 190 334 446 6.3.4. Labo gi i ph u b nh: + Sơ đ dây chuy n công năng: + Di n tích s d ng các phòng ch c năng c a Labo trong khoa Gi i ph u b nh đư c quy đ nh trong B ng 4: B ng 4. 2 Di n tích/Quy mô (m ) S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Tên phòng Ghi chú t 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng LABO GI I PH U B NH KHU NGHI P V K THU T 1 Labo gi i ph u b nh 40 52 70 Không nh hơn 2 Phòng t i 12 18 24 - nt - 3 Phòng c t, nhu m b nh 12 18 24 - nt - ph m 4 Phòng chu n b , pha ch 18 24 36 - nt - hóa ch t 5 P. r a/ti t trùng 12 18 24 - nt - 6 Kho 12 18 24 - nt - KHU PH TR 7 L y m u, x lý b nh 12 18 24 Không nh hơn ph m 8 Kho 12 18 24 - nt - 9 P. Nhân viên 18 24 36 - nt -
 13. 10 P. Trư ng khoa 12 18 24 - nt - 11 P. V sinh/thay đ nhân 2 x 12 2 x 12 2 x 18 Có th k t h p viên v i các khoa xét nghi m khác C ng 184 250 344 6.4. T ng h p di n tích các khoa xét nghi m theo t ng quy mô c a b nh vi n đa khoa đư c quy đ nh trong B ng 5. B ng 5. S Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 th Khu v c 250 - 350 400 - 500 Trên 550 t giư ng giư ng giư ng 2 2 2 1 Khoa vi sinh 187 m 247 m 339 m 2 2 2 2 Khoa hóa sinh 184 m 250 m 346 m 2 2 2 3 Khoa huy t h c - truy n máu 190 m 334 m 446 m 2 2 2 4 Labo gi i ph u b nh 184 m 250 m 344 m 2 2 2 Di n tích s d ng 745 m 1081 m 1477 m 2 2 2 Di n tích sàn các khoa Xét nghi m (*) 1200 m 1700 m 2300 m Ghi chú: (*) Di n tích sàn c a các khoa xét nghi m đư c tính v i h s k = 0,65 đ n 0,6. 7. YÊU C U V GI I PHÁP K THU T 7.1. K t c u: K t c u công trình ph i đ m b o đ b n v ng (s d ng khung bêtông c t thép, khung thép) 7.2. Yêu c u v hoàn thi n công trình 7.2.1. Sàn: Sàn gi a các không gian không chênh c t, không có g c a đ m b o ph ng, nh n, không trơn tr t, ch u đư c hóa ch t, ch ng th m và d c r a v sinh. Sàn bên trong các phòng r a ti t trùng, chu n b môi trư ng chu n b m u ph i ch ng trơn, thu nư c khi c r a. Giao tuy n c a sàn v i tư ng đ m b o d v sinh, ch ng đ ng và bám b i. 7.2.2. Tư ng:
 14. Tư ng đư c hoàn thi n b ng v t li u ch t lư ng cao đ m b o l p che ph b m t ph ng, nh n. Tư ng bên trong các phòng labo s d ng v t li u ch ng th m, ch ng ăn mòn hóa ch t, d c r a, sơn kháng khu n. 7.2.3. Tr n: Tr n ph i có b m t ph ng, nh n (không bám b i) ch ng th m và ph i đáp ng l p đ t đư c các thi t b (chi u sáng, phòng cháy ch a cháy, đi u hòa không khí và các thi t b k thu t…) 7.2.4. C a đi: C a ra vào có khuôn, cánh c a b ng v t li u t ng h p ho c kim lo i k t h p v i kính trong ho c m . Các c a ra vào đ u ph i có ch t, khóa an toàn. 7.2.5. C a s : C a s có khuôn, cánh c a b ng v t li u t ng h p ho c kim lo i k t h p v i trong ho c m đ chi u sáng t nhiên. 7.2.6. L p đ t thi t b k thu t: L p đ t thi t b k thu t c a Lamina HOT (c a ngăng, passbox d ng c …) ph i đ m b o yêu c u k thu t, hoàn thi n không đ không khí b n, b i l t vào trong phòng. 7.3. Chi u sáng: 7.3.1. Các khoa xét nghi m ph i đ m b o đi u ki n chi u sáng theo yêu c u cho t ng khu v c, đ m b o đi u ki n nhìn rõ trong công tác xét nghi m. - Khu ph tr : ưu tiên chi u sáng nhân t o. - Khu labo xét nghi m: chi u sáng nhân t o k t h p chi u sáng t nhiên. 7.3.2. Yêu c u v đ r i t i thi u c a ánh sáng đư c quy đ nh trong B ng 6. B ng 6. Tên phòng Đ r it i Ghi chú thi u (lux) S nh, th t c, nh n tr k t qu 140
 15. Phòng hành chính, trư ng khoa, giao ban, đào 140 t o (b ph n văn phòng) Phòng v sinh, thay qu n áo 140 C a s cao trên 1,8m Phòng r a ti t trùng, k thu t ph tr 300 Kho (d ng c , thi t b , v t tư y t và dư c ph m, 140 Tính toán đ i v i m t ph ng đ b n) th ng đ ng, cao trên 1,0m Các labo, P. chu n b môi trư ng chu n b m u, 400 pha hóa ch t - thu c th Hành lang, l i đi 100 Chú thích: Đ r i t i thi u là lư ng ánh sáng t i thi u trên đơn v di n tích (đư c tính đ i v i m t ph ng ngang, cao trên 0,8m tính t sàn). 7.4. Thông gió và đi u hòa không khí: 7.4.1. Khoa Xét nghi m ph i đ m b o đi u ki n thông gió, đáp ng yêu c u cho t ng khu v c: + Khu ph tr ưu tiên s d ng gi i pháp thông gió t nhiên. + Khu v c k thu t nghi p v (labo, các phòng k thu t) s d ng gi i pháp thông gió t nhiên k t h p thông gió nhân t o. + Lamina HOT s d ng bi n pháp thông gió nhân t o. 7.4.2. Các yêu c u nhi t đ , đ m và luân chuy n không khí quy đ nh trong B ng 7. B ng 7. Đ m Nhi t đ S l n luân Tên phòng o Ghi chú (%) ( C) chuy n khí/1h Phòng s ch ≤ 60 19 đ n 22 20 Đ m b o phòng s ch Class 10 000 - 1000 (*) (Lamina HOT) Khu v c k thu t ≤ 70 21 đ n 26 01 đ n 03 Không áp d ng v i các nghi p v phòng kho d ng c , r a - ti t trùng 3 4 Ghi chú: (*) Class 1000: s h t b i ≥ 0,5µm trong 1m không khí ≤ 3 x 10 h t. 7.4.3. Áp su t không khí phòng Lamina HOT ph i cao hơn (+) so v i khu lân c n, 7.4.4. Khí th i:
 16. Khí thoát c a t HOT ph i thu b ng ng kin, đư c x lý đ m b o tiêu chu n trư c khi th i ra môi trư ng. 7.5. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy: 7.5.1. Các khoa Xét nghi m đư c thi t k phòng cháy và ch a cháy tuân theo nh ng quy đ nh trong Tiêu chu n TCVN - 2622 : 1995. 7.5.2. Ph i có vòi nư c c p c u b ng hóa ch t, b trí h p lý đ m b o an toàn cho k thu t viên khi có s c . 7.5.3. Kho ng cách t i đa t c a đi c a các phòng đ n l i thoát n n g n nh t trong các khoa Xét nghi m đư c quy đ nh t i B ng 8. Chú thích: Đ i v i các không gian r ng, hành lang dài tuỳ theo yêu c u đ b trí c a ngăn l a đ m b o an toàn. B ng 8. Kho ng cách t i đa cho phép (m) B c ch u l a T các phòng gi a 2 l i T các phòng có l i ra hành thoát n n lang c t I 30 25 II 30 25 7.6. C p đi n: Các khoa Xét nghi m ph i đư c c p đ đi n và liên t c 24h/ngày, đáp ng yêu c u chi u sáng, s d ng các thi t b . H th ng m ng c p đi n c a các khoa Xét nghi m ph i đ m b o các yêu c u: - H th ng đi n c p chi u sáng ph i đ c l p v i h th ng đi n c p cho các thi t b . - H th ng thi t b chi u sáng ph i đ m b o đ đ r i t i thi u theo yêu c u (quy đ nh t i m c 7.3.2 - B ng 6). - H th ng dây d n và thi t b ki m soát, cung c p đi n ph i đ m b o an toàn và phù h p các thông s k thu t (công su t, ch t lư ng…). - Tuỳ theo yêu c u các Labo đư c cung c p đi n 1 chi u ho c đi n 3 pha. - Ti p đ a toàn b h th ng.
 17. 7.7. C p thoát nư c: 7.7.1. C p nư c: Ph i đư c c p nư c s ch, nư c kh ion liên t c trong ngày đáp ng cho yêu c u ho t đ ng chuyên môn, sinh ho t thông thư ng. 7.7.2. Thoát nư c: Ph i có h th ng thoát nư c th i; Nư c th i khi làm các k thu t đ c h i và RIA ph i đư c thu gom x lý trư c khi thoát ra h th ng x lý nư c th i chung c a b nh vi n. 7.8. Ch t th i: Ch t th i sinh ho t, y t ph i đư c phân lo i và chuy n t i b ph n x lý chung c a b nh vi n tuân th theo quy đ nh c a quy ch Qu n lý ch t th i y t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 c a B trư ng B Y t . Lưu ý: Các b ph n c a cơ th khi làm sinh thi t, nghiên c u c n phân lo i, tiêu hu riêng trong đi u ki n k thu t thích h p. 7.9. Công ngh thông tin Ph i có h th ng k t n i thông tin liên l c gi a các b ph n, v i các khoa khác trong b nh vi n và các cơ s bên ngoài b ng h th ng t ng đài, m ng máy tính n i b , truy n d li u và hình nh. 8. T NG H P CÁC CH D N K THU T B ng 9. Phòng ch c Không gian Labo - R a ti t trùng - Khu hành năng chính - Chu n b m u - Khu ph tr - Môi trư ng - T m/thay đ 2 1. Di n tích Không nh hơn 40m /Labo 2. Chi u cao ≥ 3,1m ≥ 2,8m ≥ 3,1m 3. Sàn nhà Ph v t li u ch ng th m, ch ng Ch ng trơn tr t mài mòn và ch ng n m m c 4. Tư ng V t li u ch u nư c, ph ng nh n Đ m b o ph ng, nh n. Khu ư t p b ng b n v ng. Sơn kháng khu n, p g ch, men kính, sơn epoxy ho c sơn toàn b b m t 5. Tr n B m t ph ng, nh n; có đ kho ng không đ l p đ t h th ng chi u sáng, phòng - ch a cháy, l c không khí và các h th ng thi t b k thu t
 18. 6. C ng k t n i Toàn b các c ng k t n i b trí t i phương ti n bàn thí nghi m (c p, thoát nư c, đi n…) o 7. Nhi t đ 21 - 26 C 8. Đ m Không l n hơn 70% 9. Luân chuy n 1 - 3 l n/h không khí/h 10. Ánh sáng Đ r i 400 lux Đ r i 250 lux Đ r i 140 lux 11. c m đi n 10 /labo; đi n áp 220V/30A 6 lo i 220V/30A 2 /phòng 12. H th ng c p Cung c p cho các thi t b y t và chi u sáng. Th i gian trì hoãn đ v n hành đi n kh n c p không quá 15 giây (ngu n d phòng) 13. Công su t 1200 W/ 2,8 kW c ng k t n i 14. Máy s d ng Máy g i đ o chi u, đ ng h Máy g i đ o ngu n đi n DC chi u, đ u dây Tel 15. Nư c c p Nư c ti t trùng c p cho ch u r a 01 ch u r a/ 1 - 01 ch u r a/5 tay, nư c kh ion ph c v cho xét phòng ngư i nghi m - 01 vòi sen/10 ngư i 16. Thoát nư c Nư c th i khi làm các k thu t đ c Thoát vào h th ng x lý nư c th i h i và RIA ph i x lý sơ b t i ch chung c a b nh vi n trư c khi thoát vào h th ng x lý chung c a b nh viên
 19. PH L CA (thông tin tham kh o) M U THI T K (BVĐK t 400 đ n 500 giư ng) KHOA VI SINH + M T B NG +M TC T KHOA HÓA SINH + M T B NG +M TC T KHOA HUY T H C VÀ TRUY N MÁU + M T B NG +M TC T
 20. LABO GI I PH U B NH LÝ + M T B NG +M TC T KHOA VI SINH B NH VI N ĐA KHOA T 400 Đ N 500 Ký Tên phòng hi u 1 Tr c + nh n/tr k t qu 2 Phòng l y m u 3 V sinh, thay đ nhân viên 4 Phòng nhân viên 5 Phòng trư ng khoa 6 Hành chính + Giao ban, đào t o 7 Phòng s ch 8 Labo vi sinh
Đồng bộ tài khoản