Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
7
download

Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 5 tháng 4 năm 1990 của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 35/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B THÔNG TƯ S 06/BYT-TT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1990 C A B Y T QUY NNH VI C L Y M U, G I M U KI M TRA CH T LƯ NG THU C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa s 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH: i u 1. Bãi b Thông tư s 06/BYT-TT ngày 5 tháng 4 năm 1990 c a B Y t quy nh vi c l y m u, g i m u ki m tra ch t lư ng thu c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý dư c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản