Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 350/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 50-CV/TU ngày 13/3/2006 c a T nh u B c Ninh; Xét ngh c a Ðài Phát thanh & Truy n hình B c Ninh t i Công văn s 81/PTTH ngày 13/3/2006 (Kèm theo Công văn s 102/CV ngày 10/3/2006 c a Công ty c ph n D ch v văn hoá và Truy n hình cáp CST), QUY T ÐNNH: Ði u 1: Cho phép ông Nguy n Văn Phong, Giám c Ðài Phát thanh & Truy n hình B c Ninh tham gia oàn i d Tri n lãm qu c t thi t b Phát thanh - Truy n hình CCBN 2006 t i thành ph B c Kinh, Trung Qu c t ngày 20/3/2006 d n ngày 25/3/2006. Kinh phí chuy n i do Công ty c ph n D ch v văn hoá và Truy n hình cáp CST ài th . Ði u 2: Ông Nguy n Văn Phong ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Trung Qu c. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, Ðài Phát thanh & Truy n hình B c Ninh và ông Nguy n Văn Phong căn c quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản