Quyết định số 3502/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 3502/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3502/QĐ-BYT về việc ban hành bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3502/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3502/QĐ-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH B NG ĐI M KI M TRA B NH VI N Y H C C TRUY N NĂM 2008 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n x p h ng các đơn v s nghi p y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Y Dư c c truy n – B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành b ng đi m ki m tra b nh vi n Y h c c truy n năm 2008. Đi u 2. B ng đi m ki m tra b nh vi n Y h c c truy n năm 2008 s áp d ng đ t ch c ki m tra các b nh vi n Y h c c truy n tuy n Trung ương, các b nh vi n Y h c c truy n tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b nh vi n Y h c c truy n tr c thu c B , Ngành qu n lý. Đi u 3. Giao cho V trư ng V Y Dư c c truy n ch u trách nhi m hư ng d n công tác ki m tra b nh vi n Y h c c truy n năm 2008, theo dõi và t ng h p đánh giá k t qu ki m tra, báo cáo Lãnh đ o B Y t . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 5. Các ông, bà: V trư ng V Y Dư c c truy n, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B ; V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v có liên quan, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 5; - B trư ng Nguy n Qu c Tri u (đ B/cáo); - Các Đ/c Th trư ng (đ bi t); - Công đoàn Y t Vi t Nam (đ bi t); - Lưu: VT,YH. Nguy n Th Xuyên Ph n B: B NG ĐI M KI M TRA B NH VI N Y H C C TRUY N NĂM 2008 N I DUNG ĐI M ĐI M CHU N Đ T I/ NGU N L C 24 1/ Qu n lý đi u hành chung 1,5 2/ T ch c b máy 3,0 3/ Đ i ngũ cán b 5 4/ Công tác thi đua 2,5 5/ Công tác hành chính văn thư 2 6/ Công tác qu n lý k ho ch và ki m tra 3,5 7/ Đ m b o cơ s v t ch t cho ho t đ ng BV 6,5 II/ TH C HI N CH C NĂNG NHI M V B NH VI N 25
 2. 1/ Công tác khám ch a b nh 5 2/ Công tác th a k và nghiên c u khoa h c 3,5 3/ Công tác b i dư ng và đào t o cán b 3,5 4/ Công tác ch đ o tuy n 3 5/ Phòng ch ng d ch, th m ho , tuyên truy n GDSK 2,5 6/ Công tác cung ng và bào ch thu c 4 7/ Công tác qu n lý tài chính 3,5 III/ TH C HI N CÁC QUI CH CHUYÊN MÔN 44 1. Qui ch thư ng tr c, c p c u 5 2. Qui ch ch n đoán b nh, làm h sơ b nh án và kê đơn đi u tr 7 3. Qui ch h i ch n 2 4. Qui ch ch ng nhi m khu n b nh vi n 4 5. Qui ch s d ng thu c 4 6. Qui ch chăm sóc b nh nhân toàn di n 2,5 7. Qui ch qu n lý bu ng b nh 3 8. Quy đ nh h i đ ng thu c và đi u tr 5 9. Quy ch công tác khoa dư c 6,5 10. Quy ch công tác khoa dinh dư ng 2 11 Quy ch trang ph c y t 2 12 Quy đ nh h i đ ng ngư i b nh 1 IV/ ĐÁNH GIÁ C A NGƯ I B NH VÀ CÁN B VIÊN CH C 7 1/ Đánh giá s hài lòng c a ngư i b nh 4 2/ Đánh giá s hài lòng c a cán b viên ch c BV 3 T ng s 100 Đi m tr 18 N i dung ĐI M Chu n Đ t I/ NGU N L C: 23.0 1. Qu n lý đi u hành chung: 1,5 1.1 Xây d ng quy ch làm vi c, ph i h p gi a các c p u đ ng- giám đ c 0,5 b nh vi n - các t ch c qu n chúng (CĐ, đoàn thanh niên) trong vi c th c hi n nhi m v chính tr c a đơn v . 1.2 Công đoàn và chính quy n ph i h p t ch c đ i h i CNVC trong năm 0,5 1.3 Có bi n pháp tích c c, đúng pháp lu t đ nâng cao thu nh p cho CBVC 0,5 Có đơn thư khi u ki n c a cbvc b nh vi n ho c c a ngư i b nh ph i thanh tr 2 đi m tra xác minh, k t lu n có sai ph m 2. T ch c b máy 3,0
 3. 2.1 Giư ng b nh: ≥ 100 giư ng n i trú (0,5đ); 0.5 t 50 đ n < 100 giư ng (0.2đ); dư i 50 giư ng không cho đi m (ki m tra k ho ch đư c giao năm 2008) 2.2 ≥ 3 phòng ch c năng (0,5đ), 0.5 không đ 3 phòng không cho đi m 2.3 Giư ng n i trú th c kê đ theo k ho ch giao (ki m tra th c t ) 0,5 2.4 Đ đ nh m c lao đ ng theo qui đ nh hi n hành (thông tư liên t ch s 0,5 08/2007/TTLT/BYT-BNV ngày 5/6/2007 c a liên B Y t , B N i v ): (k c h p đ ng) 2.5 T l đi u dư ng trên bác sĩ các khoa lâm sàng: ≥ 2 (0,5đ); < 2 (0.2đ) 0,5 2.6 T l cán b chuyên môn (ls, cls, dư c) trên t ng s cán b c a BV ≥ 0,5 75% (0,5đ); < 75% (0.2đ) 3 đ i ngũ cán b : 5 Giám đ c và các phó giám đ c 1,5 3.1 Chuyên môn: BV h ng I và h ng đ c bi t: 60% TS/CK2 tr lên; BV h ng II, 0,6 III và h ng IV: ≥ 60% Thsĩ, CK1 tr lên; 3.2. Chính tr : BV h ng I và h ng đ c bi t: 100% b ng chính tr trung/ cao c p 0,3 ho c c nhân; BV h ng II, III và h ng IV: ≥ 60%. 3.3. Qu n lý: BV h ng I và h ng đ c bi t: 100% có ch ng ch qu n lý hành chính, qu n lý b nh vi n; BV h ng II, III và h ng IV: ≥ 60%. 0,3 3.4. Ngo i ng : BV h ng I và h ng đ c bi t: 100% có ch ng ch ngo i ng C tr lên; BV h ng II: ≥ 60% có ch ng ch ngo i ng B tr lên; BV h ng III và 0,3 h ng IV: ≥ 30% có ch ng ch ngo i ng B tr lên. Các trư ng phòng, phó trư ng phòng: 0,8 3.5. Chuyên môn: BV h ng I và h ng đ c bi t: 50% có trình đ sau đ i h c, 0,3 còn l i là đ i h c; BV h ng II, III và h ng IV: 30% có trình đ sau đ i h c còn l i đ i h c và cao đ ng. 0,25 3.6. Qu n lý: BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 50% có ch ng ch qu n lý hành chính, qu n lý b nh vi n; BV h ng II, III và h ng IV: ≥ 30% có ch ng ch qu n lý. 3.7. Ngo i ng : BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 50% có ch ng ch ngo i ng B 0,25 tr lên; BV h ng II: ≥ 30% có ch ng ch ngo i ng A tr lên; BV h ng III và h ng IV: ≥ 20% có ch ng ch ngo i ng A tr lên. Các trư ng khoa, phó trư ng khoa: 0,8 3.8. Chuyên môn: BV h ng I và h ng đ c bi t: 100% th c sĩ, CKI tr lên; BV 0,3 h ng II: ≥ 60% th c sĩ, CK1 tr lên; BV h ng III và h ng IV: ≥30 % sau đ i h c, còn l i là đ i h c. 0,25 3.9. Qu n lý: BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 50% có ch ng ch qu n lý hành chính, qu n lý b nh vi n; BV h ngII, III và h ng IV: ≥ 30% có ch ng ch qu n lý hành chính. 3.10. Ngo i ng : BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 60% có ch ng ch ngo i ng B 0,25 tr lên; BV h ng II: ≥ 40% có ch ng ch ngo i ng B tr lên; BV h ng III và h ng IV: ≥ 60% có ch ng ch ngo i ng A tr lên.
 4. Bác sĩ, Dư c sĩ đ i h c: 0,7 3.11. Chuyên môn: BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 50% sau đ i h c; BV h ng 0,4 II: ≥ 15% sau đ i h c; BV h ng III và h ng IV: ≥ 10% sau đ i h c. 3.12. Ngo i ng : BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 60% có ch ng ch ngo i ng B 0,3 tr lên; BV h ng II: ≥ 40% có ch ng ch ngo i ng B tr lên ; BV h ng III và h ng IV: 30% có ch ng ch ngo i ng A tr lên. Đi u dư ng trư ng, KTV trư ng: 0,7 3.13. Chuyên môn: BV h ng đ c bi t, h ng I và II : ≥ 25% có trình đ cao 0,3 đ ng và c nhân, còn l i trung h c; BV h ng III và h ng IV: ≥ 20% có trình đ cao đ ng và c nhân, còn l i trung h c. 3.14. Qu n lý: BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 90% YT-ĐDT, có ch ng ch qu n lý chăm sóc; BV h ng II: ≥ 60% và BV h ng III và h ng IV: ≥ 50% 0,2 3.15. Ngo i ng : BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥ 60% YT-ĐDT có ch ng ch 0,2 ngo i ng A tr lên; BV h ng II: ≥ 45%; BV h ng III và h ng IV: ≥ 30% có ch ng ch ngo i ng A tr lên. Đi u dư ng, KTV: 0,5 3.16. Chuyên môn: BV h ng I và h ng đ c bi t: ≥15% có trình đ cao đ ng và 0,3 c nhân, còn l i trung h c; BV h ng II: ≥10% có trình đ cao đ ng và c nhân, còn l i trung h c; BV h ng III và h ng IV: ≥ 5% có trình đ cao đ ng và c nhân, còn l i trung h c. 3.17. Ngo i ng : BV h ng đ c bi t, h ng I và II: ≥ 30% YT-ĐD có ch ng ch 0,2 ngo i ng A tr lên; BV h ng III và h ng IV: ≥ 15% có ch ng ch A tr lên. * B nh vi n ph i chu n b s n b ng th ng kê và t l chi ti t theo tiêu chí trên. Ch tính cán b đã có văn b ng, ch ng ch . Không tính cán b đang đi h c. 4 Công tác thi đua: 2,5 4.1. Có quy t đ nh thành l p h i đ ng thi đua khen thư ng c a b nh vi n 0,5 4.2. Có n i dung ho t đ ng, sơ k t, t ng k t (6 tháng, 12 tháng) và khen 0,5 thư ng hàng năm 4.3. Có t ch c thao di n k thu t trong năm cho cán b chuyên môn BV 0,5 4.4 Có t ch c ho t đ ng th d c th thao thư ng xuyên 0,5 4.5 Có t ch c tham quan h c t p đơn v b n ho c du l ch, ngh mát,... cho 0,5 CBCNVC * Ki m tra các quy t đ nh, k ho ch (đ y đ cho 0,5 đi m, không đ cho 0 đi m 5 Công tác hành chính văn thư: 2 5.1. Có s công văn đ n, đi; b o qu n công văn đ n, đi 0,5 5.2. B o qu n h sơ lý l ch cán b 0,5 5.3. B o qu n các công trình NCKH 0,5 5.4. B o qu n b nh án n i trú, ngo i trú (Ki m tra 5 b nh án n i trú, 5 b nh án 0,5 ngo i trú) 6 Công tác qu n lý k ho ch và ki m tra: 3,5 6.1. B nh vi n có k ho ch công tác năm; 0,5 6.2. N i dung k ho ch th hi n đ ch c năng nhi m v b nh vi n, c th hoá 0,5 b ng các ch tiêu, có bi n pháp, có phân công th c hi n, th i gian hoàn thành, s n ph m đ u ra,...
 5. 6.3. Các khoa, phòng có k ho ch công tác 3, 6, 9, 12 tháng, đư c Giám đ c 0,5 BV phê duy t; 6.4. Có sơ k t báo cáo lên Giám đ c BV. 0,5 6.5. Giám đ c BV đ nh kỳ giao ban v i các khoa phòng (th i gian do Giám đ c 0,5 quy t đ nh) ki m tra s giao ban 6.6. B nh vi n t ch c sơ k t 6 tháng và t ng k t năm (12 tháng) toàn di n 0,5 các m t h at đ ng. 6.7. K t qu báo cáo v S Y t , B Y t (V YDCT) 6 tháng và t ng k t năm. 0,5 (ki m tra báo cáo lưu) 7. Đ m b o cơ s v t ch t cho ho t đ ng BV: 6,5 7.1. 100% bu ng b nh, bu ng th thu t nhà kiên c không th m d t (0,5đ), t 0,5 50% đ n dư i 100% (0,2đ), dư i 50% không cho đi m 7.2. Có sơ đ , b ng hư ng d n các khoa, phòng trong BV 0,5 7.3. Có đư ng đi riêng đ v n chuy n rác và các ch t ph th i, không đi qua 0,5 c ng chính BV 7.4. Có vư n cây thu c m u có t 60 lo i cây tr lên (0,5đ), 40 đ n dư i 60 0,5 cây (0,2đ) dư i 40 cây không cho đi m 7.5. Có h i trư ng l n, có thư vi n, có phòng truy n th ng; có nơi đ c sách 0,5 báo cho NB và CBVC; có nơi cho NB xem vô tuy n truy n hình ... 7.6. BN đư c trang b đ y đ các d ng c sinh ho t: Qu n áo, chăn màn, g i, 0,5 ga, đ m... 7.7. Có h th ng x lý ch t th i BV: ch t th i r n, ch t th i l ng, ho t đ ng t t. 0,5 7.8. Có h th ng đi n tho i, đi n tho i nóng c a BV 0,5 7.9. Môi trư ng c nh quan b nh vi n xanh, s ch, đ p 0,5 7.10. Có h th ng phòng cháy, ch a cháy, có h th ng công trình ph ph c v 0,5 nhân viên và ngư i b nh (ph c v 24/24h) * Ki m tra th c t và h i ngư i b nh 7.11 Áp d ng CNTT vào công tác qu n lý b nh vi n (Có ph n m m qu n lý, 0,5 không tính ph n m m Medisoft) 7.12 Có h th ng máy tính, máy in và máy Photocopy ; S d ng thành th o và 1 có hi u qu các trang thi t b và ph n m m qu n lý b nh vi n (ki m tra tình hu ng th c t ) II/ TH C HI N CH C NĂNG NHI M V B NH VI N: 25 1 Công tác khám ch a b nh: 5 1.1. Công xu t s d ng giư ng b nh n i trú: đ t trên 85% (1.0đ); t 85 % đ n 1,0 65% (0,2đ); dư i 65% không cho đi m. 1.2. Ngày đi u tr trung bình m t bn n i trú: ≤ 25 ngày (1.0đ); t 25 ngày đ n 1,0 30 ngày (0,5 đi m); trên 30 ngày không cho đi m 1.3. B nh nhân đi u tr ngo i trú: đ t trên 100 % (0,5đ); t 70% đ n dư i 100 0,5 % (0,2 đi m) ki m tra k ho ch giao 1.4. Các ch tiêu c n lâm sàng và thăm dò ch c năng: (ki m tra k ho ch đư c giao) + Xét nghi m sinh hóa đ t ≥ 90% (0,5đ); t 50% đ n < 90% (0,2đ) dư i 50% 0,5 cho 0,0 đi m + Xét nghi m huy t h c đ t ≥ 90%(0,5đ); t 50% đ n < 90% (0,2đ) dư i 50% 0,5 cho 0,0 đi m + Siêu âm ≥ 90%(0,5đ); t 50% đ n < 90% (0,2đ) dư i 50% cho 0,0 đi m 0,5
 6. + Đi n tim đ t ≥ 90%(0,5đ); t 50% đ n < 90% (0,2đ) dư i 50% cho 0,0 đi m 0,5 + X quang ≥ 90% (0,5đ); t 50% đ n < 90% (0,2đ) dư i 50% cho 0,0 đi m 0,5 Sai sót chuyên môn nh hư ng đ n s c kho và tính m ng BN tr 2 đi m 2/ Công tác k th a và NCKH: 3,5 2.1. Có k ho ch k th a và nckh trong năm. 0,5 2.2. H i đ ng khoa h c công ngh b nh vi n thành l p và ho t đ ng theo qui 0,5 đ nh. 2.3. Có đ tài nckh c p nhà nư c năm 2008 0,5 2.4. Có đ tài c p b , t nh năm 2008 0,5 2.5. Có đ tài c p cơ s năm 2008 0,5 * Ki m tra đ cương nckh đã đư c phê duy t c a các c p có th m quy n 2.6. Đ tài đư c nghi m thu và áp d ng có hi u qu trong BV 0,5 * Ki m tra báo cáo k t qu nghiên c u và biên b n nghi m thu * B nh vi n có trách nhi m chu n b các n i dung cho đoàn ki m tra (không đ không cho đi m) T ch c h i ngh khoa h c B nh vi n trong năm 2008 0,5 * Ki m tra gi y m i, các báo cáo khoa h c t i h i ngh 3/ Công tác b i dư ng và đào t o cán b : 3,5 3.1. Có k ho ch b i dư ng và đào t o cán b t i ch ho c c đi các l p t p trung: - Chuyên môn 0,25 - Ngo i ng 0,25 - Qu n lý nhà nư c 0,25 - Chính tr . 0,25 * Ch tính s cán b đư c đào t o trong năm 2008; ki m tra quy t đ nh và b ng c p, ch ng ch ; b nh vi n ph i chu n b đ y đ cho đoàn ki m tra (m i lo i cho 0,25 đi m, không có cho 0,0 đi m) 3.2. Có qui ho ch cán b qu n lý b nh vi n 0,5 3.3. Có h p đ ng gi ng d y v i các trư ng Y, Dư c 0,5 3.4. Có quy t đ nh c giáo viên kiêm ch c; bài gi ng đư c thông qua h i đ ng 0,5 KH; có b trí nơi h c t p cho h c sinh, sinh viên đ n th c t p t i b nh vi n. * Ki m tra các văn b n 3. 5 T ch c ph bi n Ch th s 05/2007/CT-BYT ngày 9/11/2007 c a B 1 trư ng B Y t cho cán b viên ch c toàn b nh vi n Chưa có k ho ch tri n khai Quy t đ nh s 222/2003/QĐ-TTg ngày 3/11/2003 Tr 2 đi m c a Th tư ng Chính ph 4/ Công tác ch đ o tuy n: 3 4.1. L p k ho ch và ch đ o tuy n v chuyên môn k thu t YHCT (n i dung 0,5 ch đ o, bi n pháp th c hi n, phân công cho các khoa phòng, th i gian hoàn thành, k t qu đ u ra,...) 4.2. Có kinh phí cho công tác ch đ o tuy n 0,5
 7. 4.3. K t qu ch đ o + V i b nh vi n tuy n Trung ương: - Chuy n giao k thu t cho tuy n dư i: T 3 k thu t tr lên 1,5 đ; 1 đ n 2 k 1,5 thu t 0,5đ (ch tính k thu t chuy n giao năm 2008); - Các trư ng phó khoa tham gia công tác ch đ o tuy n 0,5 + V i b nh vi n tuy n t nh: - Có ch đ o đ t ≥ 70% s t /khoa YHCT 0,5đ; đ t t 30% đ n < 70% 0,2 0,5 đi m; dư i 30% không cho đi m; - Ch đ o xã đi m tiên ti n YHCT: đ t ≥ 7% s xã trong t nh (0,5đ); t 3% đ n 0,5
 8. 7.3. Có giá khám ch a b nh theo yêu c u đư c c p trên có th m quy n phê 0,5 duy t. 7.4. Các ngu n thu c a b nh vi n tăng hơn năm 2007 1 7.5. Ký h p đ ng v i BHXH v khám ch a b nh ban đ u cho ngư i b nh có 0,5 th BHYT, tri n khai có hi u qu . 7.6. Liên k t v i các t ch c, doanh nghi p đ u tư trang thi t b ph c v cho 0,5 công tác khám, ch a b nh, tri n khai có hi u qu * Ki m tra h p đ ng, ki m tra th c t Chưa tri n khai th c hi n Ngh đ nh 43/2002/NĐ-CP v ch đ tài chính áp Tr 2 đi m d ng cho đơn v s nghi p có thu III/ TH C HI N CÁC QUI CH CHUYÊN MÔN : 44 1/ Qui ch thư ng tr c, c p c u : 5 L ch tr c ph i do lãnh đ o BV ký duy t, ghi trên b ng m i v trí thư ng tr c 0,5 1.2. Bu ng tr c ph i có bi n, mũi tên, đèn báo ban đêm đ BN d tìm 0,5 1.3. Có s ghi chép đ y đ di n bi n c a các BN n ng c n theo dõi trong 0,5 phiên tr c; có s bàn giao hàng ngày thu c men và y d ng c 1.4. Có danh sách, nơi , đi n tho i c a giám đ c, trư ng khoa phòng, 0,5 chuyên gia c a các chuyên khoa đ m i h i ch n khi có yêu c u 1.5. Có phác đ c p c u nh ng b nh c p c u thư ng g p trong và ngoài 0,5 b nh vi n 1.6. B nh vi n có b trí phòng c p c u riêng bi t 0,5 1.7. Có đ cơ s thu c men, y d ng c , phương ti n đ c p c u và v n 0,5 chuy n BN khi c n thi t 1.8. Th y thu c x lý thành th o các c p c u thông thư ng (ki m tra b ng 0,5 hình th c ra tình hu ng) 1.9. Thu c đ m b o tiêu chu n ch t lư ng, h n dùng; d ng c ti t trùng không 0,5 quá h n 1.10. Có phác đ ch ng s c ph n v , đ cơ s thu c, y c ch ng s c theo qui 0,5 đ nh c a B Y t 2. Qui ch ch n đoán b nh, làm h sơ b nh án, kê đơn đi u tr : 7 2.1. B nh nhân vào khoa ph i đư c th y thu c khám ngay, có ch n đoán, 0,5 phương pháp đi u tr , cho thu c, ch đ chăm sóc, ch đ dinh dư ng, xét nghi m,...Ghi rõ vào phi u đi u tr trong b nh án 2.2. Ph i làm xong b nh án sau khi BN vào vi n 24 gi (v i BN n ng, c p 0,5 c u), sau 36 gi (v i BN thư ng) 2.3. B nh án theo m u qui đ nh c a B Y t cho h b nh vi n YHCT 0,5 2.4. Ghi đ y đ các m c có trong b nh án. Ch vi t ph i rõ ràng, không t y 0,5 xoá. H tên BN vi t ch in hoa. 2.5. BN n m đi u tr ph i đư c khám b nh, chăm sóc hàng ngày. Đ i v i BN 0,5 thư ng, ghi thu c m t tu n (7 ngày) hai l n. BN n ng và c p c u khám và ghi thu c hàng ngày 2.6. Th y thu c khám b nh ph i ghi đ y đ , chi ti t; di n bi n, ch n đoán, ch 0,5 đ nh đi u tr , ký và ghi rõ h tên vào b nh án sau m i l n khám. 2.7. Thu c và các phương pháp đi u tr khác ph i phù h p v i ch n đoán và 0,5 đi u tr 2.8. Tên thu c ghi đúng danh pháp qui đ nh; ghi đ y đ hàm lư ng, đơn v , 0,5 n ng đ , li u dùng, cách dùng và th i gian dùng;
 9. 2.9. Thu c trong b nh án đư c ghi theo trình t và đánh s các kho n: 0,5 + Tân dư c trư c, Đông dư c sau + Tân dư c: Thu c tiêm, thu c viên, thu c nư c, thu c khác + Đông dư c: Thu c thang, thu c cao, hoàn, tán, thu c bôi ngoài. 2.10. Khi thay đ i thu c ho c phương pháp đi u tr khác ph i ghi rõ lý do; 0,5 2.11. Sơ k t đi u tr đ nh kỳ 15 ngày 1 l n. 0,5 2.12. Trư ng khoa đi u tr n i trú ph i khám ít nh t m i BN 2 l n (khi vào, khi 0,5 ra) đ ki m tra và ch đ o các thày thu c đi u tr 2.13. Ch đ nh các th thu t c a YHCT rõ ràng, phù h p v i ch n đoán 0,5 2.14. T ch c bình b nh án đ nh kỳ 2 tu n 1 l n (đ i v i b nh vi n h ng I và 0,5 b nh vi n hàng II t ch c bình b nh án khoa; b nh vi n h ng III và b nh vi n h ng IV t ch c bình b nh án toàn vi n) Chưa t ch c bình b nh án 1 tháng/l n Tr 2 đi m 3. Qui ch h i ch n: 2 3.1. T ch c h i ch n khoa, liên khoa đ i v i các trư ng h p ngư i b nh di n 0,5 bi n n ng, khó tiên lư ng, khó ch n đoán 3.2. T ch c h i ch n toàn vi n đ i v i các trư ng h p ngư i b nh c p c u, 0,5 di n bi n n ng, khó tiên lư ng, khó ch n đoán, ch đ nh ph u thu t 0,5 3.3. Có ghi s h i ch n, ghi n i dung h i ch n 3.4. Có phi u trích biên b n h i ch n ghi đúng, đ theo m u, đính vào h sơ b nh án. (ki m tra s h i ch n, b nh án) 0,5 4. Qui ch ch ng nhi m khu n b nh vi n: 4 4.1. B nh vi n có b ph n ti t khu n t p trung, thi t k m t chi u, có đ trang 0,5 thi t b 4.2. Bu ng th thu t, ph u thu t ph i đ nh kỳ sát trùng 0,5 4.3. N n bu ng lát g ch men ho c v t li u tương đương b o đ m nh n, khô, 0,5 không th m nư c. 4.4. Tư ng các bu ng ph u thu t, th thu t, h u ph u, bu ng chăm sóc đ c 0,5 bi t, bu ng xét nghi m, bu ng tiêm,...đư c lát g ch men kính ho c v t li u ch ng th m nh n bóng đ n sát tr n nhà. (M t bu ng không đ t không cho đi m). 4.5. D ng c , bông, g c, thu c s d ng trong các k thu t vô khu n ph i đư c 0,5 ti t khu n và ph i đư c b o qu n trong h p kín, có niêm phong ghi rõ h n dùng, c t gi trong t kín. 4.6. M i khoa có m t nơi đ c r a d ng c , có đ giá, k đ b o qu n d ng 0,5 c v sinh và đ v i ch mang gi t. 4.7. Có b ph n gi t là t p trung: Qu n áo, đ v i dùng thông thư ng c a BN 0,5 ph i đư c là khô trư c khi s d ng. Đ v i l n máu, nhi m khu n đư c x lý an toàn 4.8. Ch t th i r n y t nguy h i đư c tiêu hu an toàn (có h p đ ng v i Công 0,5 ty môi trư ng đô th ho c có lò đ t). 5. Qui ch s d ng thu c : 4 5.1. T ng h p thu c Tân dư c, Đông dư c theo đúng y l nh 0,5 5.2. Phi u lĩnh thu c ph i vi t rõ ràng, không vi t t t, ph i đư c trư ng khoa 0,5 ký duy t. Thu c đ c b ng A-B, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n ph i có phi u lĩnh thu c, đơn thu c riêng theo qui đ nh. 5.3. Th c hi n đúng qui trình lĩnh, phát thu c s c:
 10. + Khoa đi u tr giao đơn thu c thang cho khoa dư c 0,5 + Khoa dư c cân và s c thu c thang theo qui đ nh 0,5 + Khoa dư c phát thu c đ n các khoa lâm sàng ho c ph i h p v i khoa LS 0,5 phát thu c đ n ngư i b nh 5.4. Th c hi n “3 tra, 5 đ i” trư c khi cho BN tiêm thu c, u ng thu c. 0,5 5.5. Có ph n m m qu n lý s d ng thu c 1 6. Qui ch công tác chăm sóc ngư i b nh toàn di n: 2,5 6.1. ≥ 50% s khoa có t ch c chăm sóc ngư i b nh toàn di n (1đ); t 30% 1 đ n dư i 50% (0,5đ); dư i 30% không cho đi m 6.2. 100% BN đư c ghi phi u theo dõi, phi u chăm sóc đúng m u qui đ nh 1 (1đ); t 70% đ n dư i 100% (0,5đ); dư i 70% không cho đi m 6.3. Y tá trư ng khoa t ch c sinh ho t v i ngư i b nh ho c gia đình ngư i 0,5 b nh hàng tu n đ thu nh n và gi i quy t các ý ki n góp ý v công tác đi u tr , chăm sóc và ph c v ngư i b nh (0,5đ); t ch c sinh ho t 2 tu n/l n (0,2đ); không t ch c sinh ho t v i ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh; ngư i b nh ho c gia đình ngư i b nh có ý ki n góp ý chính đáng không đư c gi i quy t không cho đi m. 7. Qui ch qu n lý bu ng b nh: 3 7.1. Bu ng b nh v sinh tr t t , s p x p th ng nh t, có bi n đ s bu ng, tên 0,8 bác sĩ, y tá, h lý 7.2. Giư ng b nh có bi n s và t đ u giư ng, có gh ng i 0,7 7.3 Có b ng thông báo đ t t i nơi m i ngư i đ u có th xem đư c: N i qui 0,8 b nh vi n; nh ng qui đ nh v y đ c; qui đ nh quy n và nghĩa v c a BN và ngư i nhà BN đ i v i BV; qui đ nh v vi n phí, qui đ nh v b o hi m y t ,... 7.4. Có bu ng t m, bu ng v sinh cho các thành viên trong BV và ngư i b nh 0,7 8. Quy đ nh H i đ ng thu c và đi u tr : 5 8.1. Có quy t đ nh thành l p h i đ ng thu c và đi u tr , thành ph n đúng quy 0,5 đ nh 8.2. H p đ nh kỳ hàng quí 0.5 8.3. Xây d ng danh m c thu c s d ng trong BV 0.5 8.4. Danh m c thu c phù h p v i yêu c u c p c u, khám ch a b nh. 0.5 8.5. Giám sát vi c th c hi n quy ch ch n đoán b nh, làm h sơ b nh án và 1 kê đơn đi u tr , 8.6. Tri n khai và th c hi n ch th 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 c a B trư ng B Y t v/v ch n ch nh công tác cung ng, s d ng thu c trong b nh vi n. Th c hi n đúng : - Quy ch kê đơn và bán thu c theo đơn 0,5 - Cung ng thu c 0,5 - Giám sát s d ng thu c 0,5 - Theo dõi ph n ng có h i c a thu c (ADR) 0,5 - Có sai ph m trong quá trình tri n khai th c hi n ch th 05/2004/CT-BYT ngày Tr 2 16/4/2004 c a B trư ng B Y t v/v ch n ch nh công tác cung ng, s d ng thu c trong b nh vi n. - Khi x y ra ph n ng có h i c a thu c không báo cáo, x lý k p th i Tr 2 9/ Quy ch công tác khoa dư c: 6.5
 11. 9.1. Đ a đi m khoa dư c thu n ti n, s ch s , cao ráo thoáng mát 0,5 9.2. Đ phương ti n, trang thi t b làm vi c, t ng bư c hi n đ i hoá b ph n 0,5 dư c: h th ng kho, phòng pha ch , nơi ch bi n đông dư c, phòng c p phát, h th ng s c thu c thang, d ng c b o qu n thu c,.v.v... 9.3. Có k ho ch v s n xu t, s d ng thu c, hoá ch t, v t d ng y t tiêu hao 0,5 hàng năm. (Giám đ c BV phê duy t). 9.4. Thu c đ m b o ch t lư ng, thu c không m c m t 0,5 9.5. Th c hi n đúng qui ch nhãn 0,5 9.6. Th c hi n đ y đ quy ch h sơ, s sách t i khoa dư c 0,5 9.7. M i ngu n thu c trong b nh vi n (mua, vi n tr ) đ u ph i ki m nh p do 0,5 h i đ ng thu c và đi u tr th c hi n theo qui đ nh. Thu c đ c b ng A-B, thu c gây nghi n ph i có biên b n ki m nh p riêng theo qui ch thu c đ c, thu c gây nghi n. 9.8. Hoá ch t, thu c đ c A-B, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n do dư c sĩ 0,5 đ i h c qu n lý (n u không có DS đ i h c thì Giám đ c ph i có văn b n giao cho DS trung h c) 9.10. Kho thu c đư c thi t k b o đ m cao ráo, thoáng mát, s ch s , đ ánh 0,5 sáng, đ phương ti n b o qu n và an toàn. S p x p trong kho ngăn n p, có đ giá k , x p theo ch ng lo i d th y, d l y. Có kho chính, kho c p phát l . 9.11. Phòng pha ch ph i đ m b o dây chuy n m t chi u; đ m b o qui ch v 0,5 sinh vô khu n. 9.12. Viên ch c làm công tác pha ch ph i đ m b o tiêu chu n s c kho và 0,5 chuyên môn theo qui đ nh; khi vào phòng pha ch ph i th c hi n qui đ nh vô khu n (khám s c kho 6 tháng 1 l n). * Ki m tra gi y khám s c kho 9.13. Ki m nghi m 100% các lô m thu c cao đơn hoàn tán bào ch c a b nh 0,5 vi n. Thi u ki m nghi m 1 lô m tr 0,1 đi m. 9.14. Trư ng khoa dư c ph i h p v i phòng KHTH, đi u dư ng trư ng b nh 0,5 vi n ki m tra đ nh kỳ các khoa đi u tr v vi c s d ng thu c an toàn h p lý 10/ Khoa dinh dư ng: 2 10.1. Khoa dinh dư ng cao ráo, thoáng mát, s ch s ; 0,25 10.2. T ch c theo h th ng m t chi u; 0,25 10.3. Có đ nư c s ch; h th ng thoát nư c th i 0,25 10.4. Cơ s làm vi c và ph c v n u ăn cho ngư i b nh; nơi ch bi n th c 0,25 ph m tươi s ng, nơi chia th c ăn chín, nơi r a bát đĩa d ng c , bu ng hành chính, bu ng trư ng khoa. 0,25 10.5. Có đ các phương ti n và trang b ph c v n u ăn cho ngư i b nh 10.6. Đ m b o ch đ ăn b nh lý cho ngư i b nh đi u tr n i trú 0,25 10.7. Ngư i b nh n ng đư c ph c v ăn t i giư ng do đi u dư ng chăm sóc 0,25 c a khoa th c hi n 10.8. Nhân viên khoa dinh dư ng đư c ki m tra s c kho đ nh kỳ. Khi làm 0,25 vi c ph i th c hi n qui ch trang ph c y t . Khi chia th c ăn ph i đeo kh u trang, bao tóc g n gàng. 11/ Quy ch trang ph c y t : 2 11.1 Th c hi n trang ph c y t theo Quy t đ nh s 2365/2005/QĐ-BYT, cán b 0,5 viên ch c b nh vi n m c đ ng ph c (ki m tra s c p trang ph c năm 2007 và ki m tra th c t ) 11.2. Trong gi làm vi c 100% CBVC mang trang ph c theo quy ch , đeo bi n ch c danh theo qui đ nh 0,5
 12. 11.3. 100% CBVC đeo th viên ch c, mang gi y ho c dép có quai h u. 0.5 11.4. H c sinh, sinh viên, cán b đi h c có trang ph c riêng 0,5 12/ Quy đ nh h i đ ng ngư i b nh: 1 12.1. H i đ ng ngư i b nh c p khoa sinh ho t tu n/l n. H i đ ng ngư i b nh 0,5 c p b nh vi n sinh ho t hàng tháng. N i dung h p đư c ghi s biên b n. 12.3. Các ki n ngh c a H i đ ng ngư i b nh đư c gi i quy t k p th i. 0,5 IV/ ĐÁNH GIÁ C A NGƯ I B NH VÀ CÁN B VIÊN CH C: 7 T ng s : 100 Đi m tr 18 T NG H P ĐI M TR ĐI M TR : TT N i dung tr ĐI M 1 Có đơn thư khi u ki n c a CBVC b nh vi n ho c c a b nh nhân ph i thanh 2 tra xác minh, k t lu n có sai ph m 2 Sai sót chuyên môn nh hư ng đ n s c kho và tính m ng ngư i b nh 2 3 Chưa có k ho ch tri n khai Quy t đ nh s 222/2003/QĐ-TTg ngày 2 3/11/2003 c a Th tư ng Chính ph 4 Có bán thu c lá trong b nh vi n 2 5 Thi u thu c theo danh m c thu c thi t y u 2 6 Chưa tri n khai th c hi n Ngh đ nh 43/2002/NĐ-CP v ch đ tài chính áp 2 d ng cho đơn v s nghi p có thu 7 Chưa t ch c bình b nh án 1 tháng/l n 2 8 Có sai ph m trong quá trình tri n khai th c hi n ch th 05/2004/CT-BYT 2 ngày 16/4/2004 v vi c ch n ch nh công tác cung ng và s d ng thu c trong b nh vi n 9 Khi x y ra ph n ng có h i c a thu c không báo cáo, s lý k p th i 2 T ng c ng 18 PH L C PHI U KH O SÁT S HÀI LÒNG C A NGƯ I B NH N I TRÚ Ngày tháng năm 2008 Xin ông, bà vui lòng tr l i các câu h i dư i đây b ng cách đánh d u vào ô thích h p. S đánh giá c a ông/ bà s giúp cho b nh vi n nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh và c i ti n phương th c ph c v ngư i b nh ngày m t t t hơn. Xin c m ơn s h p tác c a ông bà. 1. Bác sĩ và nhân viên y t có quan tâm, đ ng viên ông, bà khi đau đ n không ? a. Có b. Không 2. Bác sĩ và nhân viên y t có tôn tr ng ông, bà và ngư i nhà c a ông, bà không ? a. Có b. Không 3. Ông, bà có đư c Bác sĩ, Y tá- Đi u dư ng gi i thích tình tr ng b nh và phương pháp đi u tr ? a.Có b.Không 4. Ông, bà có đư c Bác sĩ,Y tá- Đi u dư ng hư ng d n cách s d ng thu c? a.Có b.Không
 13. 5. Ông, bà có đư c Bác sĩ, Y tá - Đi u dư ng hư ng d n ch đ ăn khi n m vi n? a.Có b.Không 6. Ngư i nhà ông, bà có đư c thông tin v di n bi n và tình tr ng b nh c a ông, bà? a.Có b.Không 7. Ông, bà có đư c bi t thu c, v t tư s d ng hàng ngày không ? a. Đ y đ b. Không đ y đ 8. Ông, bà có ch ng ki n c ch và l i nói th hi n s g i ý bi u ti n, quà bi u c a Bác sĩ và nhân viên y t trong khoa không ? a. Không có b. có 9. Th i gian ch đ i c a Ông/ bà đ đư c khám ch a b nh ? a. Ch p nh n đư c b. Lâu quá 10. M c đ hài lòng chung c a Ông/ bà v ch t lư ng đi u tr , chăm sóc và ph c v trong th i gian n m vi n? a. Hài lòng b. Chưa hài lòng Nh ng đ ngh và góp ý c a ông, bà đ i v i b nh vi n ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ Chân thành c m ơn ông/bà PH L C PHI U KH O SÁT Ý KI N C A CÁN B VIÊN CH C B NH VI N Ngày tháng năm 2008 Đ đánh giá công tác qu n lý, ho t đ ng cu b nh vi n và th c hi n các ch đ chính sách đ i v i ngư i lao đ ng, đ ngh đ ng chí vui lòng tr l i các câu h i dư i đây v i ý th c xây d ng, trách nhi m và trung th c c a m t CBVC mong mu n góp ph n nâng cao ch t lư ng b nh vi n. 1. B nh vi n có t ch c cho CBVC h c t p nh ng văn b n m i c a Nhà nư c, Ch th , Ngh quy t c a Trung ương và các quy đ nh c a ngành? a. Có: b. Không: 2. Lãnh đ o BV đã quan tâm t i vi c đào t o nâng cao trình đ và c p nh t ki n th c cho CBVC chưa ? a. Quan tâm b.Chưa quan tâm 3. Lãnh đ o b nh vi n th c hi n qui ch dân ch trong b nh vi n như th nào ? a. T t: b. Chưa t t : 4. T p th khoa và B nh vi n đoàn k t và h p tác t t không ? a. T t: b. Chưa t t : 5. Có đ ti n nghi sinh ho t t i thi u cho CBVC (bu ng làm vi c, bu ng t m, thay qu n áo, bu ng tr c) không ? a. Đ y đ : b. Chưa đ y đ : 6. Có đ các phương ti n b o h lao đ ng cho CBVC không? a. Đ y đ : b. Chưa đ y đ : N u chưa, hãy li t kê nh ng phương ti n b o h c n nhưng chưa có: ................................................................................................................................ 7. B nh vi n s d ng qu phúc l i có công b ng không ?
 14. a. Công b ng b. Chưa công b ng N u chưa công b ng cho ví d c th :......................................................... .................................................................................................................... 8. B nh vi n th c hi n công khai, dân ch trong khen thư ng, k lu t CBVC? a. T t: b. Chưa t t 9. Đ/c có hài lòng làm vi c t i b nh vi n này không? a. Hài lòng b. Chưa hài lòng N u chưa hài lòng, cho bi t lý do:........... ........................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chân thành c m ơn đ ng chí. HƯ NG D N S D NG PH L C (PHI U KH O SÁT Ý KI N NGƯ I B NH) 1. CÁCH CH N NGƯ I B NH PH NG V N: B nh vi n dư i 100 giư ng ph ng v n 10 ngư i b nh/ngư i nhà. B nh vi n t 100 đ n 300 giư ng ph ng v n 20 ngư i và b nh vi n trên 300 giư ng ph ng v n 25 ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh đang đi u tr ho c xu t vi n trong ngày kh o sát. Ngư i b nh đư c ch n ng u nhiên, tu i t 18 tr lên, tinh th n t nh táo và t nguy n tr l i ph ng v n. 2. CÁCH TI N HÀNH: - M i ngư i b nh t p trung vào phòng, ho c t i bu ng b nh, n u s lư ng ph i ph ng v n nhi u, có th t ch c thành t ng nhóm cho phù h p, phát câu h i, gi i thích, hư ng d n; không đ nhân viên b nh vi n ti p xúc trong quá trình ph ng v n m c đích làm cho ngư i b nh yên tâm khi đư c ph ng v n; sau đó ngư i ki m tra thu câu h i đã đư c tr l i. Trư ng h p ngư i b nh không đ n t p trung đư c thì đ c l n lư t t ng câu h i đ ngư i b nh t đi n vào ô thích h p. 3. CÁCH TÍNH ĐI M: - Tính đi m c a t ng ngư i b nh: N u ngư i b nh đánh giá t t và đ y đ (m c a) cho đi m t i đa. N u 1 đ n 4/10 câu tr l i (m c b) cho 1/2 s đi m c a phi u đó. N u t 5/10 câu tr lên tr l i (m c b) không cho đi m c a phi u đó. - Tính đi m trung bình: C ng t ng s đi m c a t ng ngư i b nh ( Đi m t i đa đ t 4 đi m). HƯ NG D N S D NG PH L C (PH NG V N CÁN B VIÊN CH C B NH VI N) 1. CÁCH CH N CBVC VÀ PH NG V N: Đ i tư ng ph ng v n: M i b nh vi n ph ng v n ng u nhiên 25 CBVC thu c các ngành ngh khác nhau (bác sĩ, dư c sĩ, đi u dư ng, k thu t viên, h lý...). 2. CÁCH TI N HÀNH Có th t p trung các đ i tư ng đư c h i vào m t phòng, ho c ph ng v n t i nơi làm vi c, ph bi n m c đích, n i dung ph ng v n. Đ ngư i đư c ph ng v n không b nh hư ng, trong quá trình ph ng v n không đ cho Lãnh đ o b nh vi n, khoa, phòng ti p xúc ngư i đư c ph ng v n, t o tâm lý yên tâm cho ngư i đư c ph ng v n. 3. CÁCH TÍNH ĐI M: - Tính đi m t ng CBVC đư c ph ng v n: N u tr l i m c đ t t ho c đ y đ (m c a) cho đi m t i đa. N u t 1 đ n 4/9 tr l i ( m c b) cho 1/2 s đi m. N u t 5/9 câu tr lên tr l i (m c b) không cho đi m phi u đó. - Tính đi m: C ng t ng đi m c a t ng CBVC đư c ph ng v n (T i đa đ t 3 đi m)./.
 15. PH L C B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S /Y T NGÀNH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- BIÊN B N K T QU KI M TRA B NH VI N YHCT NĂM 2008 Hôm nay, ngày .........tháng ............năm 2008 Tên B nh vi n đư c ki m tra:..................................................................................... H ng b nh vi n: H ng I H ng II H ng III H ng IV Thành ph n Đoàn ki m tra g m có:............................ngư i....................................... Trư ng đoàn (ghi h tên, ch c v ):............................................................................. Thư ký (ghi h tên, ch c v ):....................................................................................... Các thành viên: ........................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Sau khi cùng b nh vi n ki m tra đã th ng nh t k t qu như sau: I. K T QU KI M TRA: 1.1 Ph n A: (Đánh giá s đ y đ và chính xác c a thông tin): --------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Ph n B: Tóm t t đi m ki m tra N I DUNG KI M TRA ĐI M CHU N ĐI M Đ T T L % X P LO I 1. N i dung 1: Ngu n l c 2. N i dung II: Th c hi n ch c năng nhi m v b nh vi n 3. N i dung III: Th c hi n qui ch chuyên môn b nh vi n 4. Đánh giá c a ngư i b nh và cán b viên ch c BV 6. Đi m tr T ng s II. NH N XÉT VÀ KI N NGH C A ĐOÀN KI M TRA: 2.1. ƯU ĐI M CHÍNH: --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
 16. --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2. T n t i chính: --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- Đ ngh c a đoàn ki m tra xét B nh vi n xu t s c toàn di n (n u đ tiêu chu n): ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Ý ki n, ki n ngh c a b nh vi n đư c ki m tra (ki n ngh v i Nhà nư c, v i B Y t , v i S Y t , ...) --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- T/M. B nh vi n T/M. Đoàn ki m tra Thư ký đư c ki m tra Trư ng đoàn đoàn ki m tra (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, ghi rõ h tên) (Ký tên, ghi rõ h tên) PH L C TIÊU CHU N CÔNG NH N B NH VI N Đ T DANH HI U “B NH VI N XU T S C TOÀN DI N”
 17. STT TIÊU CHU N Đ T ( ĐÁNH D U X) 1 K T QU KI M TRA CU I NĂM 2008: BV H NG I ≥ 95%, BV H NG II ≥ 93%; BV H NG III VÀ H NG IV ≥ 90%. 2 CHI B , Đ NG B Đ T TIÊU CHU N TRONG S CH, V NG M NH NĂM 2008 3 CÔNG ĐOÀN CƠ S Đ T TIÊU CHU N V NG M NH XU T S C NĂM 2008 4 ĐOÀN THANH NIÊN C NG S N HCM Đ T ĐƠN V V NG M NH XU T S C NĂM 2008 5 Đ T DANH HI U ĐƠN V VĂN HOÁ NĂM 2008 6 BÁO CÁO K T QU KTBV NĂM 2008 VÀ G I H SƠ Đ NGH XÉT B NH VI N XSTD NĂM 2008 ĐÚNG TH I GIAN VÀ Đ H SƠ C N THI T THEO QUY Đ NH Ghi chú: 1. Đ i v i các tiêu chu n 2, 3, 4, 5 n u chưa đư c công nh n chính th c thì b nh vi n t m th i l y xác nh n c a t ch c đ ng, công đoàn, đoàn thanh niên và cơ quan văn hoá. 2. Đ i v i tiêu chu n văn hoá n u có giá tr nhi u nămthì b nh vi n ph i l y xác nh n tiêu chu n văn hoá có giá tr trong năm 2008. 3. B nh vi n không có t ch c đoàn thanh niên ph i có xác nh n c a t ch c đoàn c p trên. 4. Đ i v i b nh vi n tư nhân ít nh t ph i đ t tiêu chu n 1, 5 và 6. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản