Quyết định Số: 3521/QĐ-BTP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 3521/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 3521/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3521/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2010; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2010, gồm các ông, bà sau đây: Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp - Trưởng ban; Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban; Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, thành viên; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên; Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, thành viên; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên; Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, thành viên; Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, thành viên;
  2. Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, thành viên; Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, thành viên; Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, thành viên; Trưởng Ban Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ, thành viên. Điều 2. Ban Tổ chức Hội nghị có nhiệm vụ: - Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu của Hội nghị; theo dõi, ghi chép toàn bộ diễn biến Hội nghị và tổng hợp, thông báo kết quả Hội nghị; - Chuẩn bị các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp tại Hội nghị; - Chuẩn bị kinh phí; tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu; bố trí địa điểm, đón tiếp đại biểu, khách mời của Hội nghị và xử lý các vấn đề phát sinh về tổ chức trong quá trình diễn ra Hội nghị. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban tổ chức Hội nghị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Tổ chức Hội nghị tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như Điều 4 (để thực hiện); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Lưu: VT, TH. Hoàng Thế Liên
Đồng bộ tài khoản