Quyết đinh số 3531/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết đinh số 3531/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đinh số 3531/2005/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đinh số 3531/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3531/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN BÁN CÔNG TY U TƯ VÀ XÂY D NG 568 THU C T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 80/2005/N -CP ngày 22/6/2005 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nư c; Căn c công văn s 1190/VPCP- MDN ngày 11/3/2005 c a Văn phòng Chính ph v vi c bán Công ty u tư và Xây d ng 568, ơn v h ch toán ph thu c c a T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5; Căn c Quy t nh s 963/Q -BGTVT ngày 11/4/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c t ch c th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568, ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5; Căn c Quy t nh s 2762/Q -BGTVT ngày 10/8/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v giá tr doanh nghi p, giá kh i i m, phương th c bán Công ty u tư và Xây d ng 568, ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5; Căn c Quy t nh s 2977/Q -BGTVT ngày 24/8/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c thành l p Ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568; Căn c vào Văn b n s 7092/CV-TDDV2 ngày 08/12/2004 c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, Văn b n s 4930/NHN0-TD ngày 13/12/2004 c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam v vi c x lý n c a Công ty u tư và Xây d ng 568 sau khi chuy n i s h u; Xét ngh c a Giám c Công ty u tư và Xây d ng 568 t i t trình s 505/C.ty 568 ngày 29/8/2005 c a Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 t i T trình s 3832/TTr-H QT ngày 31/8/2005 c a Giám c Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng t i ơn v d th u mua công ty s 09/2005 ngày 17/6/2005; Theo ngh c a Trư ng Ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568, V trư ng V Tài chính và V trư ng V T ch c cán b . QUY T NNH : i u 1. Phê duy t phương án bán Công ty u tư và Xây d ng 568, ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 g m các n i dung sau:
  2. 1. Tên, a ch c a Công ty ư c bán: - Tên Công ty: Công ty u tư và Xây d ng 568. - a ch tr s chính: 007-008-009-010 Lô H1 – Chung cư Hoàng Di u - Phư ng 9 - Qu n 4 – thành ph H Chí Minh. - Quy t nh thành l p doanh nghi p s 081/Q -BGTVT ngày 8/1/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i. - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s 4116000159 do S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh c p ngày 12/3/2004. 2. Tên, a ch ngư i mua: - Tên Công ty: Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng. - a ch tr s chính: S 9 ngõ 29 Láng H - Phư ng Thành Công - Qu n Ba ình – Thành ph Hà N i. - Gi y phép thành l p doanh nghi p s 2916 GP/TLDN do UBND Thành ph Hà N i c p ngày 21/01/1997. - Gi y phép ăng ký kinh doanh s 044435 do S K ho ch và u tư Hà N i c p ngày 29/01/1997. 3. Giá bán, phương th c bán, phương th c và th i h n thanh toán: 3.1. Giá bán: Do Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng ch p nh n k th a toàn b công n và nghĩa v c a Công ty u tư và Xây d ng 568 nên giá bán Công ty là 546.583.134 ng. Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng k th a toàn b công n và nghĩa v c a Công ty u tư và Xây d ng 568 như sau; + Giá tr th c t c a doanh nghi p t i th i i m 31/3/2005 là: 418.303.846.574 ng (trong ó: N ph i thu là: 78.330.016.849 ng). + T ng giá tr th c t các kho n n ph i tr n ngày 31/3/2005 là: 500.693.274.858 ng. + Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m 31/3/2005 là: - 82.389.428.284 ng. Ngoài ra, Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng k th a toàn b k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c, các kho n n ph i tr và thu h i các kho n n ph i thu phát sinh t 31/3/2005 n th i i m ch m d t ho t ng c a Công ty u tư và Xây d ng 568.
  3. 3.2. Phương th c bán: Bán tr c ti p cho Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng. Vi c t ch c mua bán Công ty u tư và Xây d ng 568 theo h p ng mua bán ư c ký k t gi a bên mua và bên bán. 3.3. Phương th c và th i h n thanh toán: Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng thanh toán giá bán Công ty u tư và Xây d ng 568 theo h p ng mua bán cho T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 ( ơn v ư c B trư ng B Giao thông v n t i u quy n) ngay m t l n vào tài kho n c a T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 trong vòng 5 ngày k t ngày h p ng mua bán ư c ký k t. 3.4. Th i h n ký k t h p ng: Trong tháng 9/2005. 4. V gi i quy t lao ng và cán b qu n lý c a Công ty u tư và Xây d ng 568: Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng có trách nhi m ti p nh n và s d ng toàn b s lao ng (bao g m ngư i lao ng và cán b qu n lý) c a Công ty u tư và Xây d ng 568. 5. Trách nhi m c a các bên liên quan: 5.1. Ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568: - Ch o T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 so n th o, àm phán và ký k t h p ng mua bán Công ty u tư và Xây d ng 568 theo quy nh c a pháp lu t. - Theo dõi vi c th c hi n h p ng mua bán, n u có v n phát sinh theo thNm quy n gi i quy t c a B thì có trách nhi m báo cáo Lãnh o B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t. - Ngay sau khi h p ng mua bán ư c thanh lý, tham mưu trình B trư ng B Giao thông v n t i ra Quy t nh ch m d t ho t ng c a Công ty u tư và Xây d ng 568. 5.2. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5: - B trư ng B Giao thông v n t i u quy n cho Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 ký h p ng mua bán Công ty u tư và Xây d ng 568 (Sau khi ã có ý ki n c a Ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568). - Rà soát và xu t các gi i pháp x lý toàn b các kho n công n ph i thu, ph i tr , các h p ng ang th c hi n c a Công ty u tư và Xây d ng 568. - Th c hi n h p ng mua, bán Công ty u tư và Xây d ng 568, báo cáo nh kỳ 15 ngày/1 l n v i Ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568.
  4. - Ch o vi c bàn giao công n , tài s n theo h p ng mua, bán ã ký k t. - Sau khi các bên tham gia ký h p ng mua, bán th c hi n úng các i u kho n c a h p ng ã ký k t, báo cáo Ban ch o và B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy t nh ch m d t ho t ng c a Công ty u tư và Xây d ng 568. 5.3. Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng ( ơn v mua Công ty u tư và Xây d ng 568): - Th c hi n nghiêm ch nh các cam k t ã ký t i Biên b n cu c h p ngày 5/8/2005 gi a B Giao thông v n t i, T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5, Công ty u tư và Xây d ng 568 và Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng. - Th c hi n nghiêm ch nh các i u kho n c a h p ng mua bán Công ty u tư và Xây d ng 568 ư c ký k t theo Quy t nh này. - ư c hư ng các ch v bù l theo quy nh t i i u 20 và các ch ưu ãi i v i ngư i mua theo quy nh t i i u 51, i u 52 Ngh nh s 80/2005/N -CP ngày 22/6/2005 c a Chính ph v giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê Công ty Nhà nư c. - Trong quá trình th c hi n h p ng mua, bán Công ty u tư và Xây d ng 568, n u có các v n mâu thu n phát sinh ph i báo cáo B Giao thông v n t i xem xét x lý. 5.4. Công ty u tư và Xây d ng 568: - Ch u trách nhi m v s li u trong báo cáo tài chính c a nh ng năm trư c khi th c hi n xác nh giá tr doanh nghi p và tính pháp lý c a các kho n công n ph i thu, ph i tr chưa ư c i chi u. - Th c hi n nghiêm ch nh các ý ki n ch o c a Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 (Ngư i ư c B trư ng B Giao thông v n t i y quy n ký k t h p ng mua, bán Công ty u tư và Xây d ng 568). - Trong quá trình th c hi n h p ng mua, bán Công ty u tư và Xây d ng 568, n u có nh ng v n phát sinh, Giám c Công ty u tư và Xây d ng 568 ph i báo cáo Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng giao thông 5 báo cáo Trư ng ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568 trình Lãnh o B Giao thông v n t i gi i quy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trư ng ban ch o th c hi n bán Công ty u tư và Xây d ng 568, Chánh Văn phòng B , V trư ng V Tài chính, V trư ng V T ch c cán b , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5, Giám c Công ty u tư và Xây d ng 568, Ch t ch H i ng qu n tr và Giám c Công ty TNHH Xây d ng công trình H i ăng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  5. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 2; - Ban ch o i m i và PTDN c a CP ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - B K ho ch và u tư; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - C c thu TP. HCM; - S K ho ch và u tư TP. HCM; ào ình Bình - C c Th ng kê TP. HCM; - T ng công ty XDCTGT 5; - Công ty u tư và Xây d ng 568; - Công ty TNHH XDCT H i ăng; - Lưu VT, TC(5b).
Đồng bộ tài khoản