Quyết định số 3543/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 3543/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3543/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ giới đường Lũy Bán Bích (Hương Lộ 14 cũ) đoạn từ đường Âu Cơ đến kênh Tân Hóa, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3543/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3543/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V I U CH NH L GI I Ư NG LŨY BÁN BÍCH (HƯƠNG L 14 CŨ) O NT Ư NG ÂU CƠ N KÊNH TÂN HÓA, QU N TÂN PHÚ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 6982/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 09 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t l gi i các tuy n ư ng thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú (Công văn s 381/UBND-N ngày 13 tháng 04 năm 2006) và c a S Quy ho ch - Ki n trúc (Công văn s 2084/QHKT-QH ngày 24 tháng 07 năm 2006), QUY T NNH: i u 1. Duy t i u ch nh l gi i ư ng Lũy Bán Bích (Hương l 14 cũ), o n t ư ng Âu Cơ n kênh Tân Hóa, trên a bàn qu n Tân Phú là 23m; bao g m m t ư ng r ng 15m, v a hè m i bên 4m. i u 2. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông - Công chính t ch c hư ng d n th c hi n l gi i m i c a ư ng Lũy Bán Bích ư c duy t t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c Ban Qu n lý d án Nâng c p ô th , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản