Quyết định số 355/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 355/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 355/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 355/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 355/Q -UBDT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V H P TÁC QU C T B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V H p tác qu c t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V H p tác qu c t là ơn v c a y ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) th c hi n qu n lý nhà nư c v h p tác qu c t trong lĩnh v c công tác dân t c và th c hi n công tác i ngo i c a y ban Dân t c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng, Ch nhi m: a) Ch trương, bi n pháp m r ng quan h h p tác v i nư c ngoài và các t ch c qu c t ; àm phán, ký, phê chuNn, phê duy t ho c gia nh p và bi n pháp b o m th c hi n i u ư c qu c t v lĩnh v c công tác dân t c trư c khi U ban Dân t c trình Chính ph phê duy t; b) Chương trình, k ho ch h p tác qu c t dài h n và h ng năm, quy ch qu n lý các ho t ng i ngo i c a y ban Dân t c; c) Vi c t ch c h i ngh , h i th o qu c t liên quan n lĩnh v c công tác dân t c trư c khi U ban Dân t c trình c p có thNm quy n phê duy t; d) Vi c tham gia các t ch c qu c t theo phân công c a Chính ph .
  2. 2. Tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m qu n lý, hư ng d n, ki m tra và ánh giá vi c th c hi n quy ch qu n lý các ho t ng i ngo i c a các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c; 3. Ch trì th c hi n: a) T ch c các oàn ra, oàn vào c a y ban Dân t c theo chương trình, k ho ch và t xu t; b) ChuNn b tài li u, n i dung, chương trình làm vi c c a lãnh o y ban Dân t c v i i tác nư c ngoài; c) T ch c vi c ti p khách qu c t c a lãnh o y ban Dân t c; công tác l tân ngo i giao trong quan h qu c t ; hư ng d n, th c hi n th t c xu t, nh p c nh cho các oàn ra, oàn vào và các th t c khác theo quy nh i v i chuyên gia nư c ngoài n làm vi c v i y ban Dân t c; d) Th ng nh t n i dung, chương trình làm vi c c a các oàn công tác c a y ban Dân t c i công tác, h c t p, nghiên c u và d h i ngh , h i th o nư c ngoài theo k ho ch và t xu t, trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh; theo dõi, t ng h p, ánh giá hi u qu các oàn công tác ó và báo cáo B trư ng, Ch nhi m; ) T ch c àm phán, ký i u ư c qu c t theo u quy n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và t ch c th c hi n các i u ư c qu c t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c; Theo dõi, ki m tra, ánh giá và t ng h p vi c th c hi n i u ư c qu c t , chương trình, d án h p tác qu c t thu c lĩnh v c công tác dân t c ã ư c phê duy t. 4. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan: a) T ng h p thông tin i ngo i ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c c a lãnh o U ban Dân t c và các V , ơn v tr c thu c U ban; b) Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v h p tác qu c t i v i cán b , công ch c, viên ch c theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m; c) T ch c h i ngh , h i th o qu c t theo chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t; các h i ngh , h i th o và các ho t ng khác v n ng các ngu n tài tr qu c t i v i vùng dân t c theo quy nh; d) ThNm nh n i dung, xây d ng các i u ư c qu c t , chương trình, d án h p tác qu c t do y ban Dân t c qu n lý. 5. T ng h p, ánh giá, sơ k t, t ng k t, báo cáo nh kỳ và t xu t v ho t ng h p tác qu c t trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c. 6. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c V ; qu n lý tài s n ư c U ban giao cho
  3. ơn v . xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a V trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 7. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V H p tác qu c t có V trư ng, các Phó V trư ng và các chuyên viên, làm vi c tr c tuy n theo quy ch làm vi c c a V . 2. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. Phó V trư ng giúp V trư ng ph trách m t s m t công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 3. V trư ng V H p tác qu c t có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 232/2003/Q -UBDT ngày 16/10/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a V H p tác Qu c t . i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V H p tác qu c t , V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản