Quyết định số 3569/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 3569/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3569/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3569/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3569/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TÀI CHÍNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V Tài chính là t ch c tham mưu giúp B trư ng v công tác tài chính, k toán thu c ph m vi qu n lý c a B , bao g m: xây d ng ch , chính sách, ki m tra trong lĩnh v c tài chính, tài s n, k toán và t ch c qu n lý kinh phí hành chính, s nghi p ư c giao. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì xây d ng và tri n khai th c hi n: a) Ch trì xây d ng trình B trư ng ban hành các cơ ch chính sách trong lĩnh v c tài chính, tài s n, k toán thu c thNm quy n c a B ; b) Ch trì xây d ng trình B trư ng tham gia xu t v i các cơ quan có thNm quy n ban hành m i, s a i, b sung các cơ ch chính sách v tài chính, tài s n, thu , phí, l phí và k toán có liên quan n các chuyên ngành do B qu n lý; c) Th c hi n xét duy t ho c thNm nh quy t toán kinh phí hành chính, s nghi p hàng năm i v i các ơn v d toán c p dư i tr c thu c B ; t ng h p và l p báo cáo quy t toán trình B trư ng và g i các cơ quan nhà nư c theo quy nh; d) T ng h p và l p báo cáo quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm trình B trư ng và g i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh; ) Th c hi n vi c giám sát ánh giá u tư giai o n quy t toán công trình; e) Th c hi n công tác ki m tra v tài chính, tài s n, k toán, th t c thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n theo k ho ch ki m tra ư c B trư ng phê duy t hàng năm; g) Thư ng tr c h i ng ki m kê tài s n c a B ki m kê tài s n nhà nư c ã giao cho các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p thu c B . 2. Ch trì tham mưu trình B trư ng:
  2. a) Hư ng d n, l p và giao d toán kinh phí hành chính, s nghi p hàng năm; thông báo k t qu xét duy t ho c thNm nh quy t toán hàng năm i v i các ơn v d toán c p dư i tr c thu c B ; b) ăng ký quy n qu n lý s d ng, thu h i, i u chuy n tài s n nhà nư c ã giao cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i; c) Chuy n i hình th c s h u, bán, thanh lý tài s n nhà nư c ã giao cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i; d) X lý tài s n nhà nư c thu h i t các d án thu c thNm quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i; ) Phê duy t quy t toán các d án hoàn thành thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng B Giao thông v n t i; e) Phê duy t d toán và quy t toán kinh phí qu n lý d án hàng năm c a các Ban qu n lý d án thu c thNm quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i; g) Th c hi n m t s quy n và nghĩa v c a i di n ch s h u nhà nư c v lĩnh v c tài chính iv i công ty nhà nư c do B Giao thông v n t i quy t nh thành l p: - Quy t nh ch trương bán tài s n; vi c vay, cho vay, thuê, cho thuê v n ho c tài s n c a công ty nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i, - Phê duy t n i dung, s a i, b sung v n i u l c a công ty nhà nư c; h) Phê duy t giá tr doanh nghi p khi chuy n công ty nhà nư c do B Giao thông v n t i quy t nh thành l p thành công ty c ph n; ch trì cùng các cơ quan có liên quan xác nh l i giá tr ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p t i th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n; i) T ch c vi c chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p do B Giao thông v n t i quy t nh thành l p v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c theo quy nh. 3. Tham gia ý ki n v i các cơ quan tham mưu giúp vi c B trư ng v công tác tài chính, k toán: a) Ph i h p v i V K ho ch – u tư theo dõi công tác gi i ngân xây d ng cơ b n, t ng h p báo cáo k t qu gi i ngân xây d ng cơ b n t các ngu n v n; b) Các án góp v n thành l p m i các công ty c ph n nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c hai thành viên tr lên c a công ty nhà nư c do B Giao thông v n t i quy t nh thành l p; c) Phương án s d ng v n, tài s n góp v n liên doanh v i ch u tư nư c ngoài; d án u tư ra nư c ngoài; vi c chuy n như ng v n ã góp vào công ty liên doanh v i nư c ngoài c a công ty nhà nư c do B Giao thông v n t i quy t nh thành l p; d) Vi c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i K toán trư ng, Trư ng phòng tài chính k toán ho c ngư i ph trách công tác tài chính – k toán t i các ơn v thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 4. Qu n lý i ngũ công ch c thu c V theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c
  3. 1. V Tài chính không có phòng tr c thu c, ư c s d ng con d u c a B khi lãnh o V ký th a l nh B trư ng. 2. Biên ch c a V Tài chính g m có V trư ng, m t s Phó V trư ng và các chuyên viên do B trư ng quy t nh trong t ng s biên ch hành chính c a B ư c giao. 3. V trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m. Phó V trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. i u 4. Nguyên t c ho t ng 1. B trư ng i u hành ho t ng c a V ch y u thông qua V trư ng. 2. V trư ng i u hành ho t ng c a V theo ch chuyên viên; V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v nh ng công vi c ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng, tr c ti p ch o và th c hi n m t s nhi m v theo phân công c a V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v ph n vi c ó. 4. Công ch c trong V ch u s qu n lý, i u hành tr c ti p c a V trư ng và ch u s ch o chuyên môn nghi p v c a các Phó V trư ng, ch u trách nhi m trư c lãnh o V v ph n vi c ư c giao. Trong trư ng h p Lãnh o B làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng và chuyên viên, Phó V trư ng và chuyên viên có trách nhi m th c hi n, sau ó báo cáo l i v i V trư ng. 5. V có trách nhi m ph i h p v i các t ch c giúp vi c B trư ng, các t ch c trong và ngoài ngành th c hi n nhi m v ư c giao. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 2561/Q - BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v và b máy t ch c c a V Tài chính, Quy t nh s 1715/Q -BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i s a i, b sung ch c năng, nhi m v c a V Tài chính và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 5; - B trư ng; - Các Th trư ng; - Công oàn GTVT Vi t Nam; H Nghĩa Dũng - ng y Cơ quan b ; - Công oàn Cơ quan b ; - Các S GTVT; - Website B GTVT; - Lưu VT, TCCB (5).
Đồng bộ tài khoản