Quyết định số 357/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 357/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 357/2003/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ Tịch Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 357/2003/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 357/2003/Q -CTN Hà N i , ngày 24 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 Hi n pháp năm 1992 c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 1565/CP-PC ngày 03/12/2002, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i: 1. Shabbir Ali, qu c t ch Pakistan, hi n ang cư trú t i Vi t Nam. Có tên g i Vi t Nam là Nguy n H u Ngh . 2. Kim Hak, qu c t ch Hàn Qu c, hi n ang cư trú t i Vi t Nam. Có tên g i Vi t Nam là H Minh Hoàng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản