Quyết định số 357/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 357/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 357/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Thường Tín thuộc huyện Thuận Thành và huyện Lương Tài do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 357/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 357/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY 500 KV QUẢNG NINH - THƯỜNG TÍN THUỘC HUYỆN THUẬN THÀNH VÀ HUYỆN LƯƠNG TÀI CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 42/TC-VG ngày 08/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Thường Tín thuộc huyện Thuận Thành và Lương Tài theo Quyết định thu hồi đất số 2385/QÐ-UBND ngày 13/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau: 1. Tại huyện Thuận Thành. - Diện tích đất bồi thường: 5.438,6m2 (đất nông nghiệp). - Kinh phí bồi thường : 428.163.602 đồng, gồm: + Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao : 206.749.756 đồng. + Bồi thường hoa màu : 43.994.060 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 59.648.190 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 21.505.810 đồng. + Bồi thường tài sản, cây lâu năm, chi phí đào đắp ao : 23.611.200 đồng. + Bồi thường chi phí đào đắp mương tại xã Nghĩa Ðạo : 8.721.000 đồng.
  2. + Bồi thường tài sản thuộc hành lang đường điện : 49.016.586 đồng. + Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 14.917.000 đồng. 2. Tại huyện Lương Tài. - Diện tích đất bồi thường: 18.774,6m2 (đất nông nghiệp). - Kinh phí bồi thường : 3.270.136.452 đồng, gồm: + Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao : 734.899.745 đồng. + Bồi thường hoa màu : 161.238.059 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 271.122.390 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 97.751.610 đồng. + Bồi thường chi phí đào đắp mương đường, di chuyển mộ : 28.650.400 đồng. + Bồi thường chênh lệch chuyển loại đất và tài sản trên đất thuộc hành lang bảo vệ đường diện cao thế: 1.882.178.356 đồng. + Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 94.295.892 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB các huyện Thuận Thành, Lương Tài thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh, quyết toán theo quy định. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện Thuận Thành, Lương Tài; Ban quản lý dự án công trình diện Miền Bắc; UBND các xã Trung Kênh, Bình Ðịnh, Trung Chính, Phú Lương, Phú Hoà, An Thịnh, Nghĩa Ðạo; UBND thị trấn Thứa và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản