Quyết định số 357-NN/QLN/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 357-NN/QLN/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 357-NN/QLN/QĐ về Quy định tạm thời về việc thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 357-NN/QLN/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 357-NN/QLN/Q Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY NNH T M TH I V VI C TH C HI N CH C P PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, HÀNH NGH KHOAN NƯ C NG M VÀ ĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯ C NG M" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Căn c Quy t nh 354/TTg ngày 28/5/1996 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c qu n lý nư c và công trình thu l i - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ch th s 487/TTg ngày 30/7/1996 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i tài nguyên t nư c; Căn c văn b n ch o s 5073/KTN ngày 18/10/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao nhi m v qu n lý Nhà nư c nư c dư i t t B Công nghi p sang B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c biên b n bàn giao nhi m v qu n lý Nhà nư c v nư c dư i t, ngày 30/10/1996 gi a B Công nghi p và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c văn b n ch o s 487/KTN ngày 29/01/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy nh t m th i vi c c p phép thăm dò, khai thác hành ngh khoan nư c ng m; Theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý nư c và công trình thu l i. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i v vi c th c hi n ch c p phép thăm dò, khai thác, hành ngh khoan nư c ng m và ăng ký công trình khai thác nư c ng m" th ng nh t áp d ng trong c nư c. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, C c trư ng c c qu n lý nư c và Công trình thu l i; các t ch c, cá nhân thăm dò và khai thác và hành ngh khoan nư c ng m có trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v th t c c p phép thăm dò, khai thác nư c ng m trái v i Quy nh ư c ban hành kèm theo Quy t nh này u b bãi b .
  2. Nguy n Công T n ( ã ký) QUY NNH T M TH I V VI C TH C HI N CH C P PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, HÀNH NGH KHOAN NƯ C NG M VÀ ĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯ C NG M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 357 ngày 13 tháng 3 năm 1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) i u 1. Quy nh chung Trong quy nh này nh ng thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: - Nư c ng m (nư c dư i t) là nư c thiên nhiên t n t i và lưu thông trong lòng t và có th l ra trên m t t. - Nư c khoáng là nư c thiên nhiên dư i t, có nơi l ra trên m t t, có ch a m t s h p ch t có ho t tính sinh h c v i n ng cao theo quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam, ho c tiêu chuNn nư c ngoài ư c Nhà nư c Vi t Nam cho phép áp d ng. - Nư c nóng thiên nhiên là nư c thiên nhiên dư i t, có nơi l ra trên m t t, luôn luôn có nhi t theo quy nh tiêu chuNn c a Vi t Nam, ho c theo tiêu chuNn nư c ngoài ư c Nhà nư c Vi t nam cho phép áp d ng. - Khu v c khai thác là khu v c ư c b trí các công trình khai thác nư c ng m, bao g m c ph m vi mà m c nư c ng m b h th p do bơm hút nư c t công trình khai thác gây ra. - Công trình khai thác nư c ng m là các gi ng khoan, gi ng ào, hang ng ho c hành lang khai thác nư c, i m l ư c xây d ng ho c s d ng khai thác nư c ng m. - H khai thác nư c ng m là t ch c ho c cá nhân ư c làm ch gi p phép khai thác nư c h p pháp. - H thi công là doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân ho c cá nhân ư c Nhà nư c cho phép thi công công trình khai thác nư c ng m. - Quy nh này ch áp d ng cho nư c ng m là lo i nư c nh t, nư c l (không áp d ng cho nư c khoáng và nư c nóng thiên nhiên). i u 2. Khai thác nư c ng m không ph i xin phép
  3. - Khai thác nư c lưu lư ng nh b ng s c ngư i do m c ích ăn u ng sinh ho t gia ình t các gi ng ào, gi ng khoan có chi u sâu nh hơn 30 m và ư ng kính nh hơn 90 mm. - Trong trư ng h p kích thư c gi ng vư t quá gi i h n cho phép dư i ây thì ph i ăng ký t i U ban nhân dân xã, phư ng: + Gi ng ào có ư ng kính l n hơn 2 m, ho c chi u sâu c t nư c trong gi ng mùa ki t l n hơn 5 m; + Gi ng khoan có ư ng kính gi ng l n hơn 50mm, ho c chi u sâu c t nư c trong gi ng l n hơn 20m. i u 3. Khai thác nư c ng m cho m i m c ích, trong m i trư ng h p, tr quy nh i u 2, u ph i xin phép. i u 4. Vi c cho phép khai thác nư c ng m ph i tuân theo các nguyên t c dư i ây: 4.1. Nư c ng m có ch t lư ng t t ư c ưu tiên cho ăn u ng sinh ho t, n u còn th a m i ư c s d ng cho các m c ích khác. 4.2. Lư ng nư c ng m ư c phép khai thác trong m t vùng không ư c vư t quá tr lư ng có th khai thác ư c c a vùng, ng th i ph i phù h p v i k ho ch khai thác hàng năm và k ho ch khai thác c a vùng. 4.3. vùng khai thác nư c ng m ã t t i tr lư ng có th khai thác ư c thì ph i qu n lý ch t ch hơn vi c khai thác, không ư c m r ng vi c khai thác nư c. Nghiêm c m vi c khai thác nư c ng m vùng ã khai thác vư t quá m c quy nh mà chưa ư c b sung nhân t o. 4.4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Công nghi p, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương khoanh nh các vùng khai thác nư c ng m vư t m c và khu v c c m khai thác nư c ng m n u chưa ư c b sung nhân t o trình Chính ph phê duy t. 4.5. Khi c p gi y phép thăm dò và khai thác nư c ng m ph i d a trên k t qu ánh giá các án thăm dò và báo cáo tr lư ng c a các ơn v chuyên môn ho c c a H i ng chuyên môn (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s có quy nh c th v v n này). i u 5. ThNm quy n c p phép: 5.1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m c p phép và t ch c th c hi n qu n lý, theo dõi vi c c p phép các a phương v thăm dò, khai thác nư c ng m và hành ngh khoan khai thác nư c ng m trong ph m vi c nư c. 5.2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i u ch nh, c p và thu h i gi y phép khai thác nư c ng m i v i các công trình khai thác nư c t p trung v i lưu lư ng b ng và l n hơn 1000 m3/ngày.
  4. 5.3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là U ban nhân dân t nh) i u ch nh, c p và thu h i gi y phép i v i các công trình thăm dò, khai thác nư c ng m ơn l quy mô nh , lưu lư ng khai thác nh hơn 1000m3/ngày. (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân t nh s quy nh c th trong vi c phân c p qu n lý i v i C c qu n lý nư c và Công trình thu l i, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c cơ quan có ch c năng v công vi c này). 5.4. Trong các vùng tr ng i m, vi c c p gi y phép thăm dò, khai thác nư c ng m ph i qu n lý ch t ch hơn. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s tho thu n v i U ban nhân dân các t nh, thành ph có các khu v c nêu trên quy nh c th c p lưu lư ng dùng trong vi c phân c p c p phép các vùng này. i u 6. M i công trình khai thác nư c ng m u ph i ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ( i m 5.2 và 5.3 c a i u 5). i u 7. Khai thác nư c ng m t các h khoan, gi ng ào ho c các d ng công trình khai thác thay th các h khoan, gi ng ào ho c các công trình khai thác ã b hư h ng ho c gi m công su t khai thác có lưu lư ng hút và m c nư c h th p nh hơn gi i h n cho phép, n m trong khu v c bãi gi ng ã ư c xác nh trong gi y phép thì không ph i xin phép, nhưng ph i có h sơ g i n cơ quan c p gi y phép. i u 8. Các công trình khai thác nư c m i, ho c m r ng nh t thi t ph i trình cơ quan c p phép xin gi y phép khai thác nư c. H khai thác ph i trình d ki n xin phép khai thác nư c trư c khi l p D án kh thi. i u 9. H sơ xin phép thăm dò, khai thác nư c ng m g m: a. ơn xin phép thăm dò nư c ng m (n u vùng chưa có tài li u thăm dò): + ơn xin thăm dò; + án thăm dò ã ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t; + Công văn c a U ban nhân dân a phương tho thu n, cho phép s d ng t thăm dò, ho c b n sao quy n s d ng t t i nơi thăm dò; + Các văn b n pháp lu t liên quan khác. b. ơn xin phép khai thác nư c ng m: (Ph l c 1, 2, 3 kèm theo Quy nh này). + ơn xin phép khai thác nư c ng m; + D án khai thác nư c ng m; +B n khu v c và v trí gi ng khai thác nư c. Các tài li u kèm theo g m:
  5. + K t qu ánh giá ch t lư ng nư c ng m c a s Y t ho c cơ quan y t có thNm quy n ho c các phòng thí nghi m ư c các cơ quan có thNm quy n cho phép ánh giá; + Báo cáo thăm dò ánh giá tr lư ng nư c ng m; + B n sao quy n s d ng t t i nơi t gi ng khai thác (n u như nơi t gi ng khai thác không thu c quy n s d ng t c a h khai thác thì ph i có văn b n tho thu n quy n s d ng t gi a h khai thác và h ư c quy n s d ng t có xác nh n c a U ban nhân dân a phương). + Các văn b n có liên quan làm căn c c p phép: Gi y ch p thu n c a h dùng nư c khác n u vi c khai thác nư c có nh hư ng t i các h này (có xác nh n c a U ban nhân dân a phương) i u 10. i v i chương trình khai thác nư c ng m cho ăn u ng sinh ho t nông thôn, cơ quan th c hi n chương trình có trách nhi m làm th t c xin khai thác nư c ng m theo D án, k ho ch theo s hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , ư c U ban nhân dân t nh và các c p thNm quy n duy t hàng năm. H sơ xin khai thác nư c ng m g i v U ban nhân dân t nh ho c cơ quan ư c U ban nhân dân t nh u quy n, g m: - ơn xin khai thác nư c ng m; - D án khai thác nư c ng m; - Sơ b trí công trình khai thác và v trí khu v c công trình khai thác nư c ng m; - B ng t ng h p th ng kê v trí công trình và tên h ư c t công trình khai thác nư c ng m; i u 11. Th t c trình duy t: 11.1. Trình t xin phép và c p phép: - H khai thác nư c ph i g i ơn nêu d ki n khai thác và xin thăm dò nư c ng m, kèm theo án thăm dò nư c ng m và các h sơ c n thi t khác (theo i u 9a) t i cơ quan qu n lý nư c. - Sau khi nh n ư c ơn nêu d ki n khai thác và xin thăm dò nư c ng m, C c Qu n lý nư c và công trình thu l i ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m xem xét ki m tra th c t hi n trư ng, chuNn b văn b n trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. 11.2. Sau khi k t thúc công tác thăm dò và khai thác th , có y tài li u th c t v a ch t thu văn, h khai thác ph i n p y các tài li u th c t , các h sơ c n thi t (theo i u 9b) cho cơ quan ti p nh n h sơ t ch c ánh giá và xét duy t, trình c p trên có thNm quy n ra quy t nh cho phép khai thác nư c và thi công khai thác nư c.
  6. 11.3. i v i các công trình xin khai thác nư c ng m ã có trư c (gi ng khoan c i t o t l khoan tìm ki m thăm dò nư c ng m, ã có y tài li u a ch t, a ch t thu văn - c t a t ng a ch t thu văn, k t qu bơm hút thí nghi m và k t qu phân tích thành ph n hoá h c và vi trùng c a nư c...) thì cơ quan ti p nh n h sơ chuNn b văn b n trình c p trên ra quy t nh cho phép khai thác. 11.4. Khi h xin khai thác nư c ng m trình b n D án kh thi công trình khai thác nư c ph i có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nư c thì h khai thác m i ư c phép thi công. 11.5. Sau khi thi công công trình khai thác nư c và bơm khai thác th , h khai ph i g i văn b n phê duy t d án kh thi, n p h sơ tài li u v các gi ng khai thác và tài li u bơm khai thác th , ch t lư ng nư c t i cơ quan qu n lý nư c. Cơ quan qu n lý nư c s xem xét tài li u c p gi y phép chính th c cho phép khai thác nư c. i u 12. N u vi c xin phép khai thác nư c ng m gây ra tranh ch p ho c t t ng thì cơ quan c p phép ph i thông báo b ng văn b n cho h xin phép. Vi c tranh ch p ho c t t ng sau khi ư c gi i quy t theo pháp lu t thì h xin phép khai thác nư c ph i làm ơn và xin phép l i. i u 13. Các h xin phép khai thác nư c ã qua thNm tra, phê chuNn và ã ư c c p gi y phép khai thác nư c thì ư c ghi vào trong t p ăng ký ư c phép khai thác nư c và nh kỳ thông báo chung. i u 14. Trư ng h p h sơ xin phép khai thác nư c ng m không y ho c chưa úng th t c, cơ quan qu n lý nư c yêu c u h xin phép ph i hoàn ch nh h sơ. i u 15. Trong th i h n 1 tháng k t ngày nh n ư c ơn và h sơ xin thăm dò khai thác nư c ng m cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét thNm nh, chuNn b văn b n trình c p có thNm quy n quy t nh. Trong trư ng h p ph i kéo dài b sung hoàn ch nh h sơ, t ch c ki m tra th c a, x lý các tranh ch p thì th i h n trên do hai bên nh n ơn và n p ơn tho thu n nhưng không ư c quá 3 tháng. N u ơn không ơc ch p thu n thì cơ quan nh n ơn ph i tr l i b ng văn b n gi i thích rõ lý do cho bên n p ơn. i u 16. T t c các h i ang khai thác nư c ng m thu c di n ph i xin phép mà chưa có gi y phép thì ph i làm th t c ăng ký công trình khai thác nư c ng m t i cơ quan qu n lý nư c xin c p gi y phép khai thác nư c (nh hơn 1000m3/ngày thì ăng ký t i U ban nhân dân t nh, thành ph ; T 1000m3/ngày tr lên thì ăng ký t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Trong vòng 3 tháng sau khi quy nh này có hi u l c mà không ăng ký thì s b x lý và ình ch khai thác nư c. i u 17. Khi có m t trong các tình hu ng dư i ây thì B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c U ban nhân dân t nh có th quy t nh gi m th p ho c h n ch lư ng khai thác nư c c a h ã ư c c p gi y phép khai thác nư c:
  7. 16.1. Do nguyên nhân t nhiên khi n ngu n nư c không tho mãn vi c c p nư c bình thư ng c a vùng ó. 16.2. Khai thác nư c ng m quá m c gây s t lún m t t ho c nhi m bNn ngu n nư c ng m. 16.3. T ng lư ng nư c khai thác do yêu c u chung tăng lên mà không có ngu n nư c khác ho c bi n pháp b sung. i u 18. Quy n và nghĩa v c a h ư c phép khai thác nư c ng m: 1. H ư c c p gi y phép khai thác nư c ng m có quy n khai thác nư c theo quy nh c a gi y phép và có trách nhi m th c hi n y các i u quy nh trong gi y phép và các quy nh v b o v nư c ng m, các quy nh v k thu t và các lu t pháp khác có liên quan. 2. H khai thác nư c ng m ph i l p t thi t b o lư ng theo quy nh, ghi chép và báo cáo lư ng nư c khai thác, m c nư c h th p t ng th i kỳ theo quy nh. 3. Khi cơ quan qu n lý nư c ki m tra tình hình khai thác nư c, h khai thác nư c ph i có trách nhi m h p tác, h tr và cung c p trung th c các thông tin liên quan v tình tr ng khai thác nư c. 4. Khi phát hi n th y các thay i l n v s lư ng, ch t lư ng nư c ng m và môi trư ng thì h khai thác ph i báo cáo k p th i t i cơ quan qu n lý nư c. i u 19. Quy n và nghĩa v c a h ư c phép thăm dò nư c ng m: - Ti n hành thăm dò theo D án ư c duy t; - Th c hi n các quy nh trong gi y phép thăm dò, các quy nh v b o v nư c ng m, các quy ph m k thu t và lu t pháp khác có liên quan; - Khi cơ quan qu n lý nư c ki m tra tình hình thăm dò, h thăm dò ph i có trách nhi m h p tác, h tr , cung c p trung th c các thông tin v tình hình thăm dò; - Trình duy t báo cáo thăm dò; - Sau khi hoàn thành nhi m v thăm dò ph i n p m t b báo cáo vào Lưu tr a ch t Nhà nư c và m t b cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Trong trư ng h p mu n thay i phương án thăm dò so v i d án ư c duy t ph i ư cs ng ý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c U ban nhân dân t nh. i u 20. N u có m t trong các tình hu ng dư i ây thì cơ quan c p gi y phép khai thác nư c ra quy t nh cho h khai thác nư c trong th i h n nh t nh ph i kh c ph c: - Không khai thác nư c theo quy nh; - Không l p t thi t b o lư ng trong th i gian quy nh;
  8. - Không cung c p y các s li u liên quan ho c cung c p s li u gi ; - Không ch p hành quy t nh gi m b t ho c h n ch lư ng khai thác nư c c a cơ quan qu n lý nư c. - Không ch p hành các quy nh v b o v môi trư ng; - Khi ngu n nư c ng m b c n ki t, thì ph i i u ch nh vi c khai thác theo yêu c u c a cơ quan qu n lý. i u 21. Các h chưa ư c c p gi y phép, n u t ý khai thác nư c thì cơ quan qu n lý nư c ra quy t nh ình ch khai thác nư c. i u 22. Th t c ăng ký công trình khai thác nư c ng m H sơ ăng ký g m: - B n ăng ký công trình khai thác nư c ng m; -B n khu v c và v trí công trình khoan ào và khai thác nư c. - K t qu ánh giá ch t lư ng nư c c a S y t ho c c a cơ quan có th m quy n tương ương. - Báo cáo ánh giá tr lư ng và tình hình khai thác nư c; - Văn b n ánh giá tr lư ng nư c ng m (n u có); - B n sao quy n s d ng t, nơi t công trình khai thác ng m. N u khu v c t t công trình khai thác không thu c quy n s d ng c a c a h khai thác thì ph i có văn b n tho thu n gi a h khai thác nư c và h ư c quy n s d ng t có xác nh n c a U ban nhân dân a phương. Trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c y h sơ ăng ký, cơ quan ti p nh n h sơ ph i có trách nhi m xem xét, ki m tra th c t hi n trư ng, chuNn b văn b n trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh. i u 23. Quy nh v vi c hành ngh khoan khai thác nư c ng m: - M i t ch c, cá nhân không có gi y phép hành ngh khoan nư c ng m do cơ quan qu n lý Nhà nư c v tài nguyên nư c c p u không có quy n khoan các h khoan thăm dò và khai thác nư c ng m (k c các h khoan tay). - T ch c ho c cá nhân ư c c p gi y phép hành ngh khoan thăm dò và khai thác nư c ng m ph i có tiêu chuNn sau ây: Ngư i ch o k thu t ph i t t nghi p i h c các ngành v a ch t, khoan v i m t năm kinh nghi m trong công tác khoan gi ng; ho c t t nghi p trung c p các ngành a ch t, khoan v i 3 năm kinh nghi m trong công tác khoan gi ng.
  9. i u 24. ThNm quy n c p gi y phép hành ngh khoan gi ng: - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép ăng ký hành ngh khoan thăm dò, khai thác nư c ng m cho các doanh nghi p tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p h tư nhân có ph m vi ho t ng trên a bàn t hai t nh tr lên. - U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép hành ngh khoan thăm dò và khai thác nư c ng m cho các doanh nghi p tr c thu c t nh và ơn v , cá nhân có ph m vi ho t ng trên a bàn t nh mình. i u 25. Quy n và nghĩa v c a h , doanh nghi p ư c c p gi y phép hành ngh khoan gi ng: - Tuân th các quy trình k thu t khoan, các quy nh trong gi y phép và b o v t ng ch a nư c. - Báo cáo nh kỳ hàng năm cho cơ quan c p gi y phép v tình hình khoan thăm dò, khai thác nư c ng m c a ơn v mình. i u 26. Các ơn v ã ư c c p gi y phép hành ngh khoan nư c ng m do các cơ quan khác c p ph i trình gi y phép t i cơ quan qu n lý nư c ư c c p l i. Các ơn v chưa có gi y phép hành ngh khoan nư c ng m ph i làm th t c xin c p gi y phép t i cơ quan có thNm quy n c p phép theo quy nh i u 23. Trong th i h n 3 tháng k t ngày ban hành Quy nh này, m i t ch c, cá nhân khoan gi ng thăm dò, khai thác nư c ng m không có gi y phép hành ngh khoan nư c ng m do cơ quan qu n lý nư c c p u không ư c hành ngh khoan thăm dò, khai thác n a. i u 27. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào nh ng quy nh trên ây xây d ng nguyên t c th c hi n chi ti t hơn cho a phương mình và không trái v i n i dung, nguyên t c c a Quy nh này. i u 28. Quy nh này có hi u l c t ngày ký quy t nh. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u b bãi b .
Đồng bộ tài khoản