Quyết định số 3570/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 3570/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3570/QĐ-UB về việc điều chỉnh nhân sự Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3570/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2004 Số: 3570/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP ÔNG TY DẦU KHÍ THÀNH PHỐ. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ; Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Dầu khí thành phố ; Xét đề nghị tại Văn bản số 363-CV/TCQT-SXKD ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Ban Tài chính Quản trị Thành ủy về việc điều chỉnh nhân sự tham gia Ban Chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố ; Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố như sau : 1. Trưởng ban : Ông Đặng Vinh Sang, Giám đốc Công ty. 2. ủy viên thường trực : Ông Trần Thế Truyền, Kế toán trưởng. 3. Các ủy viên khác : - Ông Nguyễn Văn Quỳ, Phó Bí thư Đảng ủy ; - Bà Lê Trung Cang, Chủ tịch Công đoàn ; - Bà Trần Thị Ngọc Điệp, Trưởng phòng Hành chánh Tổ chức ; - Ông Chu Văn Tường, Trưởng phòng Kế hoạch ;
  2. - Ông Trần Minh Hà, Trưởng phòng Kinh doanh ; - Bà Đặng Việt Hồng, Trưởng phòng Kinh doanh gas ; Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Giám đốc Công ty Dầu khí thành phố, Trưởng Ban chuyển đổi doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. a KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - BCĐ Đổi mới và PTDN.TW - TT/TU, TT/HĐND. TP - Thường trực UBND/TP - Ban TC/TU - Liên đoàn Lao động .TP - Thường trực BĐMQLDN/TP Nguyễn Thiện Nhân - Kho bạc Nhà nước thành phố - Cục Thuế thành phố - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản