Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 358/2003/Q -BTP Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TƯ PHÁP S 358/2003/Q - BTP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH C NG TÁC VIÊN C A T CH C TR GIÚP PHÁP LÝ B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 62/2003/N - CP c a Chính ph ngày 06/6/2003 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B tư pháp; Căn c Quy t nh s 734/TTg ngày 06 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p t ch c tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách; Căn c Ch th s 05/2001/CT- TTg ngày 01 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác tr giúp pháp lý; Căn c Thông tư liên t ch s 52/TTLT-TP-TC-TCCP-L TBXH ngày 14/01/1998 hư ng d n thi hành Quy t nh s 734/TTg ngày 06 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP ngày 26 tháng 12 năm 2002 hư ng d n ch b i dư ng i v i c ng tác viên; Xét ngh c a C c trư ng C c Tr giúp pháp lý, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này "Quy ch c ng tác viên c a t ch c tr giúp pháp lý". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 459/1998/Q -BTP ngày 03/6/1998 c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành Quy ch c ng tác viên c a t ch c tr giúp pháp lý. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . i u 3. C c trư ng C c tr giúp pháp lý, Chánh Văn Phòng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c s Tư phápvà Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý c a Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch i trách nhi m thi hành Quy t nh này. Uông Chu Lưu
 2. ( ã ký) QUY CH C NG TÁC VIÊN C A T CH C TR GIÚP PHÁP LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 358/2003/Q -BTP ngày 15/8/2003 c a B trư ng B Tư pháp) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. C ng tác viên. C ng tác viên c a C c Tr giúp pháp lý và Trung tâm tr giúp pháp lý c a Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t ch c tr giúp pháp lý) là ngư i có tiêu chuNn, ư c t ch c tr giúp pháp lý công nh n và c p th c ng tác viên theo quy nh t i Quy ch này. Khuy n kích chuyên viên pháp lý c a các cơ quan và t ch c, các lu t sư, lu t gia và cá nhân có tiêu chuNn theo quy nh t i i u 4 c a Quy ch này tham gia làm c ng tác viên c a t ch c tr giúp pháp lý. Các cơ quan và t ch c ng viên, t o i u ki n cán b , thành viên c a mình tích c c tham gia công tác tr giúp pháp lý. khuy n khích các t ch c hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t ph i h p, c ng tác v i t ch c tr giúp pháp lý trong vi c th c hi n nhi m v tr giúp pháp lý. i u 2. M c ích ho t ng tr giúp pháp lý c a c ng tác viên. C ng tác viên tham gia ho t ng tr giúp pháp lý nh m b o v quy n và l i ích h p pháp cho ngư i nghèo, i tư ng chính sách và i tư ng ư c tr giúp pháp lý khác theo quy nh c a pháp lu t, góp ph n ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các i tư ng này. i u 3. Nguyên t c ho t ng. C ng tác viên tr giúp pháp lý th c hi n nhi m v tuân theo các nguyên t c sau: - Th c hi n tr giúp pháp lý theo h p ng c ng tác; - Tuân th các quy nh c a pháp lu t; -B o m chính xác, khách quan, công b ng, k p th i và hi u qu . Chương 2: TIÊU CHU N, TH T C CÔNG NH N VÀ C P TH C NG TÁC VIÊN
 3. i u 4. Tiêu chu n c ng tác viên. C ng tác viên tr giúp pháp lý ph i có nh ng tiêu chuNn sau ây: a) Là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam; b) Có phNm ch t chính tr , o c t t; c) C nhân lu t, ngư i có b ng trung c p lu t ã tham gia công tác pháp lu t t 3 năm liên t c tr lên, tr nh ng ngư i ang m nhi m các ch c danh i u tra viên, Ki m sát viên và ThNm phán. i v i các a phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o, n u chưa có ngư i i u tiêu chuNn quy nh t i i m này thì cán b tư pháp xã, phư ng, th tr n, t viên t hoà gi i, già làng, trư ng b n, trư ng thôn và các cán b chuyên nghành khác ư c xét làm c ng tác viên tr giúp pháp lý; d) Có năng l c hành vi y ; không ph i là ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s , ngư i ang ch p hành hình ph t, ngư i chưa ư c xoá án, ang b qu n ch hành chính. Th i gian công tác pháp lu t là th i gian mà h ã làm nh ng công vi c v i ch c danh: Cán s pháp lý,chuyên viên pháp lý, nghiên c u viên pháp lý, gi ng viên lu t; i u tra viên; ki m sát viên; ThNm phán; ThNm tra viên; Thư ký toà án; ch p hành viên;Công ch ng viên; Thanh tra viên; H i thNm nhân dân; h t ch viên. i u 5. Th t c công nh n, c p th và ký h p ng c ng tác viên. 1. Th t c ngh làm c ng tác viên: Ngư i ngh làm c ng tác viên g i m t b h sơ cho t ch c tr giúp pháp lýbao g m: a) ơn ngh làm c ng tác viên (M u s 01 ban hành kèm theo Quy ch này); b) B n sao b ng c nhân lu t ho c b ng trung c p lu t và gi y xác nh n th i gian công tác pháp lu t c a cơ quan nơi ngư i ó ã ho c ang công tác; c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi thư ng trú ho c c a cơ quan nơi công tác (có dán nh c 4x6); d) Hai nh c 3x4. 2. ThNm quy n ký h p ng c ng tác viên. C c trư ng C c Tr giúp pháp lý ký h p ng v i c ng tác viên tr giúp pháp lý trên cơ s ngh c a Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý thu c C c. Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý thu c S ký h p ng v i c ng tác viên tr giúp pháp lý c a Trung tâm.
 4. Vi c ký h p ng gi a t ch c tr giúp pháp lý và c ng tác viên là lu t sư ư c th c hi n trên cơ s h p ng gi a t ch c tr giúp pháp lý và Văn phòng lu t sư ho c Công ty lu t h p danh. 3. Th t c c p th c ng tác viên. C ng tác viên ư c c p th theo m u th ng nh t do B Tư pháp phát hành (M u s 03 ban hành kèm theo Quy ch này). C c trư ng C c tr giúp pháp lý c p th cho c ng tác viên c a C c Tr giúp pháp lý. Giám c S tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p th cho c ng tác viên c a Trung tâm tr giúp pháp lý trên cơ s ngh c a Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý thu c S . 4. Trình t xem xét ký h p ng và c p th c ng tác viên. Trong vòng 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , căn c vào tiêu chuNn và nhu c u s d ng c ng tác viên, C c trư ng C c Tr giúp pháp lý, Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý thu c S Tư pháp xem xét ký k t h p ng c ng tác l n u (M u s 02 ban hành kèm theo Quy ch này) v i th i h n 06 tháng. Trong vòng 45 ngày k t ngày h t th i h n h p ng l n u, trên cơ s ánh giá k t qu ho t ng c a c ng tác viên, n u xét th y c ng tác viên có hi u qu thì C c trư ng C c Tr giúp pháp lý ký h p ng và c p th . Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý thu c S ký h p ng và Giám c S Tư pháp c p th theo tiêu thNm quy n v i th i h n tuỳ thu c vào kh năng và nhu c u s d ng c ng tác viên c a t ch c tr giúp pháp lý. 5. Trong trư ng h p không ký h p ng v i ngư i ã n p h sơ ngh làm c ng tác viên và không c p th cho c ng tác viên thì t ch c tr giúp pháp lý ph i thông báo cho ngư i ó b ng văn b n và ghi rõ lý do t ch i. 6. Cán b ư c cơ quan ch qu n gi i thi u làm c ng tác viên theo ngh c a t ch c tr giúp pháp lý ư c mi n làm th t c quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 3: QUY N VÀ NGHĨA V C A C NG TÁC VIÊN i u 6. Quy n c a c ng tác viên. C ng tác viên có các quy n sau ây: 1. ư c c p th c ng tác viên tr giúp pháp lý theo quy nh t i Quy ch này; 2. Th c hi n thư v n pháp lu t, hoà gi i, i di n, bào ch a b o v quy n và l i ích h p pháp cho i tư ng tr giúp pháp lý theo quy nh c a pháp lu t; 3. ư c yêu c u các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan cung c p thông tin, tài li u gi i quy t v vi c tr giúp pháp lý;
 5. 4. ư c b i dư ng ki n th c pháp lu t và k năng, nghi p v tr giúp pháp lý; 5. ư c nh n b i dư ng và các chi phí hành hành chính h p lý khác theo quy nh c a pháp lu t; 6. ư c xu t, ki n ngh v vi c m r ng và nâng cao hi u qu ho t ng c a t ch c tr giúp pháp lý; 7. ư c khen thư ng khi có thành tích trong công tác tr giúp pháp lý; 8. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Nghĩa v c a c ng tác viên. C ng tác viên có các nghĩa v sau ây: 1. Th c hi n tr giúp pháp lý theo ph n s phân công c a t ch c tr giúp pháp lý; thi t l p h sơ v vi c tr giúp pháp lý theo quy nh; 2. Tuân th nguyên t c ho t ng tr giúp pháp lý, n i quy, quy ch c a t ch c tr giúp pháp lý và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; 3. Ch u trách nhi m trư c t ch c tr giúp pháp lý và trư c pháp lu t v vi c tr giúp pháp lý; 4. Gi gìn uy tín c a t ch c tr giúp pháp lý và tôn tr ng i tư ng tr giúp pháp lý; 5. Không òi h i và nh n thù lao c a i tư ng tr giúp pháp lý dư i b t kỳ hình th c nào; không h a h n trư c v k t qu s vi c i v i i tư ng tr giúp pháp lý; 6. Không ti t l thông tin, bí m t v v vi c tr giúp pháp lý tr trư ng h p i tư ng tr giúp pháp lý ng ý ho c pháp lu t có quy nh khác; 7. Không t ch i v vi c ã nh n tr các trư ng h p quy nh t i i u 8 Quy ch này; 8. Báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a t ch c tr giúp pháp lý; k p th i báo cáo nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n tr giúp pháp lý và xu t bi n pháp gi i quy t v i lãnh o t ch c tr giúp pháp lý; 9. Không dùng th c ng tác viên và l y danh nghĩa c ng tác viên th c hi n các ho t ng không thu c nhi m v tr giúp pháp lý ư c giao; 10. N p l i th c ng tác viên khi h t th i h n s d ng ho c khi t ch c tr giúp pháp lý yêu c u. i u 8. T ch i không ti p t c th c hi n yêu c u tr giúp pháp lý. 1. C ng tác viên t ch i ho c không ti p t c th c hi n yêu c u tr giúp pháp lý trong các trư ng h p sau ây:
 6. a) i tư ng không thu c di n ư c tr giúp pháp lý; b) Các i tư ng có quy n l i i l p nhau trong cùng m t v vi c, tr vi c gi i áp pháp lu t ho c th c hi n hoà gi i; trong trư ng h p này, ngư i có ngh trư c s ư c ưu tiên tr giúp, ngư i có ngh sau s ư c c ng tác viên gi i thi u n t ch c khác ngh tr giúp pháp lý; c) Yêu c u tr giúp trái pháp lu t và o c xã h i; d) i tư ng không cung c p y ho c c tình cung c p thông tin, tài li u sai s th t v v vi c; e) i tư ng rút ơn yêu c u tr giúp pháp lý; g) i tư ng ang trong tình tr ng say rư u ho c không làm ch ư c hành vi c a mình do s d ng các ch t kích thích m nh khác, có hành vi gây r i nơi tr giúp pháp lý; xúc ph m danh d c a t ch c tr giúp pháp lý và ngư i th c hi n tr giúp; gây khó khăn, c n tr công vi c c a c ng tác viên tr giúp pháp lý và vi ph m n i quy, quy ch c a t ch c tr giúp pháp lý. 2. C ng tác viên ph i t ch i nh n v vi c ho c không ư c ti p t c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) C ng tác viên có l i ích liên quan n v vi c ho c có quan h thân thu c, ch u nh hư ng c a ngư i có quy n và l i ích i kháng v i ngư i ư c tr giúp pháp lý; b) V vi c ang thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan, t ch c nơi c ng tác viên làm vi c ho c v vi c mà c ng tác viên ã tham gia gi i quy t nhưng b khi u n i. 3. Vi c t ch i ho c không ti p t c th c hi n yêu c u tr giúp pháp lý ph i ư c thông báo ngay cho ngư i yêu c u tr giúp pháp lý bi t, ng th i báo cáo lãnh o t ch c tr giúp pháp lý. Chương 4: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ KHI U N I, T CÁO i u 9. Khen thư ng C ng tác viên, cơ quan, t ch c có thành tích trong ho t ng tr giúp pháp lý ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 10. X lý vi ph m. C ng tác viên có hành vi vi ph m lu t v tr giúp pháp lý thì tuỳ tính ch t, m c vi ph m mà b x lý b ng các hình th c: thu h i th c ng tác viên tr giúp pháp lý, ch m d t h p ng c ng tác ho c b x lý k lu t, ch u trách nhi m dân s ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Khi u n i, t cáo.
 7. i tư ng tr giúp pháp lý, t ch c, cá nhân có liên quan có quy n khi u n i i v i hành vi vi ph m pháp lu t c a c ng tác viên tr giúp pháp lý; cá nhân có quy n t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a c ng tác viên tr giúp pháp lý. ThNm quy n và th t c gi i quy t khi u n i , t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. i u kho n thì hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c có v n m i phát sinh c n s a i, b sung thì các t ch c tr giúp pháp lý có trách nhi m xu t C c trư ng C c Tr giúp pháp lý trình B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh vi c s a i, b sung cho phù h p v i th c t và quy nh hi n hành c a pháp lu t./. M US 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc Hà N i, ngày ....... tháng ......... năm 200........ ƠN NGHN LÀM C NG TÁC VIÊN Kính g i: C c trư ng C c Tr giúp pháp lý- B Tư pháp Tên tôi là: ..................................................................Nam/ N :....................... Sinh ngày........ tháng .........năm .......... Dân t c:.................. Qu c t ch:.......... Quê quán:......................................................................................................... a ch thư ng trú: .......................................................................................... Ngh nghi p: ................................................................................................... Nơi làm vi c....................................................................................................... Trình chuyên môn: ...................................................................................... Th i gian công tác pháp lu t: .......................................................................... Sau khi nghiên c u Quy ch c ng tác viên c a t ch c tr giúp pháp lý và các văn b n pháp lu t khác v tr giúp pháp lý, tôi t nh n th y mình tiêu chuNn và có nguy n v ng tr thành c ng tác viên c a C c Tr giúp pháp lý. Tôi trân tr ng ngh C c trư ng C c Tr giúp pháp lý xem xét , quy t nh.
 8. Hình th c c ng tác: ........................................................................................... Lĩnh v c pháp lu t c ng tác: ............................................................................. N u ư c làm c ng tác viên c a C c Tr giúp pháp lý, tôi cam oan tuân th Quy ch c ng tác viên, H p ng c ng tác và các quy nh khác c a pháp lu t, th c hi n t t các công vi c ư c giao. Ý ki n cơ quan, t ch c ch qu n Ngư i ngh ( i v i ngư i ang công tác) (ký, ghi rõ h tên) - V th i gian công tác: - V lĩnh v c pháp lu t: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ( a i m), ngày ....... tháng ......... năm 200........ ƠN NGHN LÀM C NG TÁC VIÊN Kính g i: Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý c a Nhà nư c...................... Tên tôi là: .....................................................................Nam/ N :.................... Sinh ngày........ tháng .........năm .......... Dân t c:............ Qu c t ch:................ Quê quán: ....................................................................................................... a ch thư ng trú: .......................................................................................... Ngh nghi p: .................................................................................................. Nơi làm vi c.................................................................................................... Trình chuyên môn: .................................................................................... Th i gian công tác pháp lu t: ......................................................................... Sau khi nghiên c u Quy ch c ng tác viên c a t ch c tr giúp pháp lý và các văn b n pháp lu t khác v tr giúp pháp lý, tôi t nh n th y mình tiêu chuNn và có nguy n v ng tr thành c ng tác viên c a Trung tâm tr giúp pháp lý. Tôi trân tr ng ngh Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý xem xét , quy t nh. Hình th c c ng tác: .........................................................................................
 9. Lĩnh v c pháp lu t c ng tác: ........................................................................... N u ư c làm c ng tác viên c a Trung tâm, tôi cam oan tuân th Quy ch c ng tác viên, H p ng c ng tác và các quy nh khác c a pháp lu t, th c hi n t t các công vi c ư c giao. Ý ki n cơ quan, t ch c ch qu n Ngư i ngh ( i v i ngư i ang công tác) (ký, ghi rõ h tên) - V th i gian công tác: - V lĩnh v c pháp lu t: M US 02 B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p- T do- H nh phúc C C TR GIÚP PHÁP LÝ S ....... /TGPL- H CT Hà N i, ngày....... tháng......... năm 200..... H P NG C NG TÁC TR GIÚP PHÁP LÝ Chúng tôi, m t bên là ông (bà):................................................................... Ch c v : C c trư ng C c Tr giúp pháp lý- B Tư pháp. i di n cho: C c Tr giúp pháp lý- B Tư pháp. i n tho i: Fax:.........................................................Email:......................................... a ch : ...................................................................................................... Và m t bên là ông (bà):.......................................... Nam/N :.................... Sinh ngày.................. tháng.................... năm................ i n tho i:........... Dân t c:.......................................................... Qu c t ch:............................. a ch thư ng trú: ....................................................................................... Ch ng minh thư s ............ c p ngày......... tháng............. năm......... t i....... Ngh nghi p: ................................................................................................ Nơi làm vi c: ................................................................................................ Trình chuyên môn: ..................................................................................
 10. Th i gian công tác pháp lu t:....................................................................... Tho thu n ký k t h p ng c ng tác và cam k t th c hi n úng các i u kho n sau ây: i u 1: Th i h n c ng tác Ông (bà)..........................................................làm vi c theo h p ng c ng tác t ngày ..............tháng ..............năm............ n ngày............tháng..........năm...... i u 2: Hình th c c ng tác C ng tác theo hình th c: .................................................................................. C ng tác theo v vi c hay dài h n: .................................................................. Lĩnh v c pháp lu t c ng tác: ........................................................................... Ph m vi tr giúp pháp lý c ng tác: ................................................................. i u 3: Quy n và nghĩa v c ng tác viên 1. ư c c p th c ng tác viên; th i h n có giá tr c a th : t ngày........ tháng ........ năm............ n ngày............ tháng ........... năm...............; 2. Th c hi n tr giúp pháp lý theo lĩnh v c pháp lu t, ph m vi và phương th c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 2 theo úng th i h n và yêu c u ch t lư ng ã tho thu n; 3. ư c nh n ti n b i dư ng và các chi phí h p lý khác theo úng quy nh c a pháp lu t; 4. Ch u trách nhi m v t ch t trư c C c Tr giúp pháp lý i v i thi t h i do l i c a mình gây ra trong v vi c tr giúp pháp lý (kho n này không áp d ng i v i các c ng tác viên tình nguy n tr giúp pháp l mi n phí không nh n b i dư ng); 5. Tuân th Quy ch c ng tác viên, Quy ch t ch c và ho t ng c a C c Tr giúp pháp lý và các quy nh khác c a pháp lu t v ho t ng tr giúp pháp lý. i u 4: Quy n và nghĩa v c a bên s d ng c ng tác viên 1. Phân công v vi c tr giúp pháp lý; 2. Nghi m thu, ánh giá k t qu v vi c mà bên c ng tác ã hoàn thành; 3. Chi tr ti n b i dư ng và thanh toán các kho n chi phí h p lý th c hi n v vi c tr giúp pháp lý theo quy nh c a pháp lu t; 4. B i dư ng k năng, nghi p v tr giúp pháp lý cho bên c ng tác;
 11. 5. Th c hi n trách nhi m khác theo tho thu n và theo quy nh c a pháp lu t. i u 5: i u kho n chung 1. Nh ng tho thu n khác: ............................................................................ ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... 2. H p ng c ng tác tr giúp pháp lý có hi u l c t ngày.......tháng.........năm ........ n ngày ................. tháng............ năm .................... 3. Trong quá trình th c hi n h p ng n u có nh ng thay i, b sung thì 2 bên cùng bàn b c gi i quy t. H p ng này làm thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. C ng tác viên C c trư ng c c tr giúp pháp lý (ký, ghi rõ h tên) (ký, đóng d u, ghi rõ h tên) B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p- T do- H nh phúc C C TR GIÚP PHÁP LÝ ( a i m), ngày....... tháng......... năm 200..... S ....... /TGPL- H CT H P Đ NG C NG TÁC TR GIÚP PHÁP LÝ Chúng tôi, m t bên là ông (bà):......................................................................... Ch c v : C c trư ng C c Tr giúp pháp lý- B Tư pháp. i di n cho: Trung tâm tr giúp pháp lý.............................. i n tho i:......... Fax:.........................................................Email:................................................. a ch : .............................................................................................................. Và m t bên là ông (bà):..................................................... Nam/N :................. Sinh ngày.......... tháng ............ năm................ i n tho i:................................. Dân t c:.......................................................... Qu c t ch:.................................. a ch thư ng trú: ........................................................................................... Ch ng minh thư s ................. c p ngày......... tháng.............. năm......... t i...... Ngh nghi p: ......................................................................................................
 12. Nơi làm vi c: ..................................................................................................... Trình chuyên môn: ....................................................................................... Th i gian công tác pháp lu t:............................................................................. Tho thu n ký k t h p ng c ng tác và cam k t th c hi n úng các i u kho n sau ây: i u 1: Th i h n c ng tác Ông (bà)..........................................................làm vi c theo h p ng c ng tác t ngày ..............tháng ..............năm............ n ngày............tháng..........năm...... i u 2: Hình th c c ng tác C ng tác theo hình th c: .................................................................................. C ng tác theo v vi c hay dài h n: ................................................................. Lĩnh v c pháp lu t c ng tác: .......................................................................... Ph m vi tr giúp pháp lý c ng tác: ................................................................ i u 3: Quy n và nghĩa v c ng tác viên 1. ư c c p th c ng tác viên; th i h n có giá tr c a th : t ngày........ tháng ........ năm............ n ngày............ tháng ........... năm...............; 2. Th c hi n tr giúp pháp lý theo lĩnh v c pháp lu t, ph m vi và phương th c tr giúp pháp lý quy nh t i i u 2 theo úng th i h n và yêu c u ch t lư ng ã tho thu n; 3. ư c nh n ti n b i dư ng và các chi phí h p lý khác theo úng quy nh c a pháp lu t; 4. Ch u trách nhi m v t ch t trư c C c Tr giúp pháp lý i v i thi t h i do l i c a mình gây ra trong v vi c tr giúp pháp lý (kho n này không áp d ng i v i các c ng tác viên tình nguy n tr giúp pháp l mi n phí không nh n b i dư ng); 5. Tuân th Quy ch c ng tác viên, Quy ch t ch c và ho t ng c a C c Tr giúp pháp lý và các quy nh khác c a pháp lu t v ho t ng tr giúp pháp lý. i u 4: Quy n và nghĩa v c a bên s d ng c ng tác viên 1. Phân công v vi c tr giúp pháp lý; 2. Nghi m thu, ánh giá k t qu v vi c mà bên c ng tác ã hoàn thành;
 13. 3. Chi tr ti n b i dư ng và thanh toán các kho n chi phí h p lý th c hi n v vi c tr giúp pháp lý theo quy nh c a pháp lu t; 4. B i dư ng k năng, nghi p v tr giúp pháp lý cho bên c ng tác; 5. Th c hi n trách nhi m khác theo tho thu n và theo quy nh c a pháp lu t. i u 5: i u kho n chung 1. Nh ng tho thu n khác: ................................................................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 2. H p ng c ng tác tr giúp pháp lý có hi u l c t ngày.......tháng.........năm ........ n ngày ................. tháng............ năm .................... 3. Trong quá trình th c hi n h p ng n u có nh ng thay i, b sung thì 2 bên cùng bàn b c gi i quy t. H p ng này làm thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. C ng tác viên C c trư ng c c tr giúp pháp lý (ký, ghi rõ h tên) (ký, đóng d u, ghi rõ h tên) M US 03 M U TH C NG TÁC VIÊN Th c ng tác viên c a C c tr giúp pháp lý, Trung tâm tr giúp pháp lý c a Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m u vàng nh t, b ngang 6 cm, b dài 9cm, g m 2 m t. Gi a m t trư c có hình bi u tư ng tr giúp pháp lý. Gi a m t sau có hình Tr ng ng. nh có óng d u n i. Ch ký c a C c trư ng C c Tr giúp pháp lý và Giám c S tư pháp óng d u th ( ư ng kính 2cm). Th c ng tác viên c a C c và Trung tâm do B Tư pháp phát hành. TH C NG TÁC VIÊN C A C C TR GIÚP PHÁP LÝ M T TRƯ C VÀ M T SAU 6 cm nh (3x4)
 14. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C TR GIÚP PHÁP LÝ c l p - T do - H n h phúc TH C NG TÁC VIÊN TR GIÚP PHÁP LÝ S ...... H và tên........................... Nam/N Ngày sinh................ S CMND.......... Có giá tr n ngày.... tháng.... năm..... Hà N i, ngày.... tháng... năm.... C C TRƯ NG C C TR GIÚP PHÁP LÝ (ký tên, óng d u) 9cm NH NG I M C N LƯU Ý: 1. Không òi h i và nh n thù lao c a i tư ng tr giúp dư i b t kỳ hình th c nào; 2. Ch u trách nhi m v n i dung v vi c tr giúp pháp lý; 3. Không h a h n trư c v k t qu v vi c v i i tư ng tr giúp pháp lý; 4. Không dùng th c ng tác viên th c hi n các ho t ng không thu c nhi m v ư c giao TH C NG TÁC VIÊN C A TRUNG TÂM TR GIÚP PHÁP LÝ M T TRƯ C VÀ M T SAU 6 cm nh (3x4) B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 15. c l p - T do - H n h phúc TH C NG TÁC VIÊN TR GIÚP PHÁP LÝ S ...... H và tên........................... Nam/N Ngày sinh................ S CMND.......... Có giá tr n ngày.... tháng.... năm..... Hà N i, ngày.... tháng... năm.... C C TRƯ NG C C TR GIÚP PHÁP LÝ (ký tên, óng d u) 9cm NH NG I M C N LƯU Ý: 1. Không òi h i và nh n thù lao c a i tư ng tr giúp dư i b t kỳ hình th c nào; 2. Ch u trách nhi m v n i dung v vi c tr giúp pháp lý; 3. Không h a h n trư c v k t qu v vi c v i i tư ng tr giúp pháp lý; 4. Không dùng th c ng tác viên th c hi n các ho t ng không thu c nhi m v ư c giao
Đồng bộ tài khoản