Quyết định số 358/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 358/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 358/2003/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 358/2003/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ************* S : 358/2003/QĐ-CTN Hà N i , Ngày 25 tháng 06 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 732/CP-PC ngày 30-5-2003, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 153 công dân đang cư trú t i C ng hòa Liên bang Đ c; 7 công dân đang cư trú t i Ph n Lan; 1 công dân đang cư trú t i Th y Đi n; 19 công dân đang cư trú t i Đan M ch; 1 công dân đang cư trú t i Ba Lan; 41 công dân đang cư trú t i C ng hòa Áo; 4 công dân đang cư trú t i Xlôvakia; 24 công dân đang cư trú t i c ng hòa Séc; 1 công dân đang cư trú t i Hoa Kỳ; 11 công dân đang cư trú t i Nh t B n; 6 công dân đang cư trú t i C ng hòa nhân dân Trung Hoa (đ c khu hành chính H ng Kông); 76 công dân đang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; 189 công dân đang cư trú t i Đài Loan (có danh sách kèm theo Quy t đ nh này). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM ĐANG CƯ TRÚ T I C NG HÒA LIÊN BANG Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (theo Quy t đ nh s 358/2003/QĐ-CTN ngày 25-6-2003 c a Ch t ch nư c) 1. H Th Kiêm Lý, sinh ngày 16-7-1973 t i thành ph H Chí Minh.
 2. Hi n trú t i: TUCH MACHERWEG 13 52080 AACHEN. 2. Nguy n Minh Tu n, sinh ngày 25-5-1970 t i Lâm Đ ng. Hi n trú t i: 44649 HERNE, CLAUDIUS STR 44. 3. Chu Đ c Trình, sinh ngày 19-02-1964 t i Hà Tây. Hi n trú t i: 49431 DINKLAGE, LANGE STR. 20. 4. Phan Ng c Anh, sinh ngày 01-9-1969 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i HASSEL STR 155 42651 SOLINGEN. 5. Nguy n Thành Tài, sinh ngày 02-11-1994 t i Đ c (con ch Anh). Hi n trú t i HASSEL STR 155 42651 SOLINGEN. 6. Nguy n Phát Tài, sinh ngày 16-10-1995 t i Đ c (con ch Anh). Hi n trú t i HASSEL STR 155 42651 SOLINGEN. 7. Nguy n Thanh Kiên, sinh ngày 12-9-1996 t i Đ c (con ch Anh). Hi n trú t i HASSEL STR 155 42651 SOLINGEN. 8. Nguy n L c Danh, sinh ngày 11-12-1997 t i Đ c (con ch Anh). Hi n trú t i HASSEL STR 155 42651 SOLINGEN. 9. Nguy n M nh Tùng, sinh ngày 27-12-1961 t i Tây Ninh. Hi n trú t i: PESTALOZZI STRASSE 22, 63739 ASCHFFENBURG. 10. Nguy n Trư ng Ly, sinh ngày 02-11-1963 t i Đà N ng (v anh Tùng). Hi n trú t i: PESTALOZZI STRASSE 22, 63739 ASCHFFENBURG. 11. Nguy n Trư ng Hi n Th o, sinh ngày 29-11-1989 t i Đ c (con anh Tùng). Hi n trú t i: PESTALOZZI STRASSE 22, 63739 ASCHFFENBURG. 12. Nguy n M nh Long, sinh ngày 02-6-1992 t i Đ c (con anh Tùng). Hi n trú t i: PESTALOZZI STRASSE 22, 63739 ASCHFFENBURG. 13. Liêu Tu n D t, sinh ngày 01-3-1952 t i Lâm Đ ng. Hi n trú t i: ZELLTINGER STR. 2, 50969 KOELN. 14. Đ Tuy t Phư ng, sinh ngày 30-01-1956 t i B c Liêu. Hi n trú t i: POSTDAMERWEGLO, 68309 MANNHEIM. 15. Lương Văn V nh, sinh ngày 30-11-1965 t i H i Phòng. Hi n trú t i: 49176 HILTER A. T. W, ZUM DUTETAT 20. 16. Lương Tr ng Duy, sinh ngày 27-5-1991 t i Đ c (con anh V nh).
 3. Hi n trú t i: 49176 HILTER A. T. W, ZUM DUTETAT 20. 17. Lương Tr ng Đ c, sinh ngày 27-5-1991 t i Đ c (con anh V nh) Hi n trú t i: 49176 HILTER A. T. W, ZUM DUTETAT 20. 18. Lê Th D u, sinh ngày 19-6-1957 t i Đà L t. Hi n trú t i 46397 BOCHOLT, AMSANDBACH 20. 19. Vũ Th Mai, sinh ngày 21-3-1969 tài Hà N i. Hi n trú t i: FROEHLICHE STR. 8, 68169 MANNHEIM. 20. Vũ My Anh, sinh ngày 08-01-2001 t i Đ c (con ch Mai). Hi n trú t i: FROEHLICHE STR. 8, 68169 MANNHEIM. 21. Huỳnh Thanh Hoàng, sinh ngày 01-4-1965 t i An Giang. Hi n trú t i: SAMMLUNGSGASSE 3 78234 ENGEN. 22. Huỳnh Uyên Lisa, sinh ngày 27-4-1994 t i Đ c (con anh Hoàng). Hi n trú t i: SAMMLUNGSGASSE 3 78234 ENGEN. 23. Huỳnh Di m My Claudia, sinh ngày 09-9-1999 t i Đ c (con anh Hoàng). Hi n trú t i: SAMMLUNGSGASSE 3 78234 ENGEN. 24. Mã Hòa Khanh (t c Jodan Mã Hòa Khanh), sinh ngày 11-5-1966. Hi n trú t i: KRANEFELD STR. 18, 45899 GELSENKIRRCHEN. 25. Nguy n Th Linh Nhâm, sinh ngày 19-5-1962 t i Hưng Yên. Hi n trú t i: AMMERZENBERG 36, 08393 MEERANE. 26. Ph m Th Minh Hà, sinh ngày 26-01-1977 t i Hà Nam. Hi n trú t i: STRABE DER PARISER KOMMUNE 11, 10243 BERLIN. 27. Nguy n Đông Giang, sinh ngày 30-9-1965 t i Nam Đ nh. Hi n trú t i: KEMPTENER STR. 170, 88131 LINDAU. 28. Nguy n Vi t Vương, sinh ngày 04-4-1998 t i Đ c (con anh Giang). Hi n trú t i: KEMPTENER STR. 170, 88131 LINDAU. 29. Nguy n Phú Khang, sinh ngày 04-02-2000 t i Đ c (con anh Giang). Hi n trú t i: KEMPTENER STR. 170, 88131 LINDAU. 30. Nguy n Th Phương Dung (Winkler Phương Dung), sinh ngày 29-01-1957 t i Hà N i. Hi n trú t i: 30 LANDSBERGER ALLEE, 13055 BERLIN. 31. Đ ng Kim Phú, sinh ngày 15-5-1961 t i Phú Th .
 4. Hi n trú t i: IDA - DEHMEL - RING 16 A, 68309 MANNHEIM. 32. Lê Th Thu Hương, sinh ngày 22-01-1968 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: UK STR. 92, 80933 MUNCHEN. 33. Lê Th Niên, sinh ngày 12-7-1967 t i Qu ng Ninh. Hi n trú t i: 26655 WESTERSTEDE, TORSHOLTER HAUPTSTRABE 53. 34. Singh Ranjit, sinh ngày 22-10-1996 t i Đ c (con ch Niên). Hi n trú t i: 26655 WESTERSTEDE, TORSHOLTER HAUPTSTRABE 53. 35. Singh Ranjit, sinh ngày 08-3-1999 t i Đ c (con ch Niên). Hi n trú t i: 26655 WESTERSTEDE, TORSHOLTER HAUPTSTRABE 53. 36. Nguy n Văn H u, sinh ngày 02-3-1971 t i H i Phòng. Hi n trú t i: 49324 MELLE, RAHMHOF 6. 37. Nguy n Thiên Kim, sinh ngày 21-5-1997 t i Đ c (con anh H u). Hi n trú t i: 49324 MELLE, RAHMHOF 6. 38. Nguy n Văn Phùng, sinh ngày 24-12-1963 t i Th a Thiên - Hu . Hi n trú t i: AKAZIEN STR 81 41239 MOENCHENGLADBACH. 39. Vũ Như Th , sinh ngày 10-7-1973 t i Đ ng Nai. Hi n trú t i: BENDEMANN STR 18 DUSSELDORF. 40. Nguy n Hoàng Mai, sinh ngày 06-01-1984 t i Hà N i. Hi n trú t i: R. BREITSCHEID - STR. 4, 90762 FUERTH. 41. Lê Văn Chung, sinh ngày 23-12-1954 t i Thanh Hóa. Hi n trú t i: 72250 FREUDENSTADT, BAHNHOFSSTRABE 11. 42. Ph m Th Bích Th y, sinh ngày 08-4-1964 t i Hà N i. Hi n trú t i: LIMBURGER STRASSE 140, 65520 BAD CAMBERG. 43. Fux Th Phương, sinh ngày 13-3-1993 t i Đ c (con ch Th y). Hi n trú t i: LIMBURGER STRASSE 140, 65520 BAD CAMBERG. 44. Nguy n Th Thu Hương, sinh ngày 08-8-1973 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: SCHMIEDE STR. 20 23552 LUBECK. 45. Nguy n Th Vân Anh, sinh ngày 17-9-1971 t i Hà N i. Hi n trú t i: CARL - GAERTIG - STR. 20, 99427 WEIMAR. 46. Tr nh Quang H i Đăng, sinh ngày 11-8-1999 t i Đ c (con ch Anh).
 5. Hi n trú t i: CARL - GAERTIG - STR. 20, 99427 WEIMAR. 47. Đ ng Thúy Nga, sinh ngày 18-9-1984 t i Hà N i. Hi n trú t i: LANDSBERGER ALLEE 291, 13055 BERLIN. 48. Tri u Văn Trí, sinh ngày 10-11-1965 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: 73037 GOEPPINGEN, SCHIEFERSTR. 8. 49. Tri u B o Trân, sinh ngày 06-5-1998 t i Đ c (con anh Trí). Hi n trú t i: 73037 GOEPPINGEN, SCHIEFERSTR. 8. 50. Lê Th Kim Phư ng, sinh ngày 01-6-1970 t i Kiên Giang. Hi n trú t i: 52222 STOLBERG, MUHLENER RING 1. 51. Nguy n Th Kim Thanh (t c Nguy n Klein Thanh), sinh ngày 14-4-1955 t i Hà N i). Hi n trú t i: 49565 BRAMSECHE, HEMKER. 52. Đoàn Kim Ngân, sinh ngày 23-7-1971 t i Hà N i. Hi n trú t i: INGOLSTAEDTER STR 7, 85276 PFAFFENHOFEN. 53. Tr n Th Bích Hương, sinh ngày 15-10-1969 t i Hà N i. Hi n trú t i. 12437 BERLIN, GLANZSTRASSE 2. 54. Ph m Hoàng Y n, sinh ngày 23-02-1993 t i Đ c (con ch Hương). Hi n trú t i: 12437 BERLIN, GLANZTRASSE 2. 55. Nguy n Tr ng D ng, sinh ngày 20-10-1956 t i Vĩnh Phúc. Hi n trú t i: SCHOENAER STR. 44, 01259 DRESDEN. 56. Văn Th Nhung, sinh ngày 08-12-1963 t i thành ph H Chí Minh (v anh D ng). Hi n trú t i: SCHOENAER STR. 44, 01259 DRESDEN. 57. Nguy n Văn, sinh ngày 18-11-1992 t i Đ c (con anh D ng). Hi n trú t i: SCHOENAER STR. 44, 01259 DRESDEN. 58. Nguy n Qu c Nho, sinh ngày 27-02-1954 t i B c Giang. Hi n trú t i: STUTTGARTER STR. 44, 71263 WEIL DER STADT. 59. Đ Th Thanh Huy n, sinh ngày 07-7-1961 t i Hà N i (v anh Nho). Hi n trú t i: STUTTGARTER STR. 44, 71263 WEIL DER STADT. 60. Nguy n Qu c Vi t, sinh ngày 07-9-1991 t i Đ c (con anh Nho). Hi n trú t i: STUTTGARTER STR. 44, 71263 WEIL DER STADT. 61. Tr n Văn Toàn, sinh ngày 15-10-1958 t i Vĩnh Phúc.
 6. Hi n trú t i: 03044 COTTBUS, KAUPERSTRABE 23. 62. Bùi Th Vinh (t c Gortz Vinh), sinh ngày 01-5-1959 t i Hà N i. Hi n trú t i: VESALUISSTRASSE 12, 13187 BERLIN. 63. Trương Văn Đ i, sinh ngày 13-11-1967 t i Sông Bé. Hi n trú t i: BISMARCKSTR. 49 78549 SPAICHINGEN. 64. Lưu Th Kim Thanh (t c Trojahn - Lưu Th Kim Thanh), sinh ngày 05-10-1957 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: WITTEKINDSTR. 18, 32756 DETMOLD. 65. Ph m Th Tr n Th nh, sinh ngày 28-7-1957 t i Hà N i. Hi n trú t i: 10365 BERLIN, FRANKFURTER ALLE 142. 66. Nguy n Anh Thư, sinh ngày 26-8-1988 t i Hà N i (con ch Th nh). Hi n trú t i: 10365 BERLIN, FRANKFURTER ALLE 142. 67. Vũ Th Ng c H nh, sinh ngày 25-02-1956 t i Hà N i. Hi n trú t i WOELCKERNSTRASSE 79, 90459 NUERNBERG. 68. Ninh Hương Ly, sinh ngày 15-6-1991 t i Đ c (con ch H nh). Hi n trú t i WOELCKERNSTRASSE 79, 90459 NUERNBERG. 69. Nguy n Dương H i, sinh ngày 30-4-1966 t i H i Phòng. Hi n trú t i: 21493 SCHWARZENBEK, HANS - BOCKLER - STR. 16. 70. Nguy n Th Hi n (t c Võ Th Hi n), sinh ngày 09-12-1957 t i Thái Bình. Hi n trú t i: HEISENBERG STR 19 97424 SCHWEINFURT. 71. Võ M nh Th ng, sinh ngày 17-7-1994 t i Đ c (con ch Hi n). Hi n trú t i: HEISENBERG STR 19 97424 SCHWEINFURT. 72. Võ M Huy n, sinh ngày 12-8-1996 t i Đ c (con ch Hi n). Hi n trú t i: HEISENBERG STR 19 97424 SCHWEINFURT. 73. Phan Th M , sinh ngày 30-3-1966 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: 74575 SCHROBERG, SCHLOSSGASSE. 74. Nguy n Th Lan Chi, sinh ngày 26-02-1970 t i Bà R a - Vũng Tàu (v anh M ). Hi n trú t i: 74575 SCHROBERG, SCHLOSSGASSE. 75. Phan Thùy Trang, sinh ngày 30-10-1993 t i Đ c (con anh M ). Hi n trú t i: 74575 SCHROBERG, SCHLOSSGASSE. 76. Nguy n Th Thu Hương, sinh ngày 27-7-1961 t i Đ ng Nai.
 7. Hi n trú t i: 35041 MARBURG, AUF DEM WULF 21 A. 77. Hoàng Ng c H i, sinh ngày 12-5-1966 t i H i Phòng. Hi n trú t i: 72213 ALTENSTEIN, BIRKENA - ECKERSTR. 62. 78. Đào Văn Giang, sinh ngày 18-12-1968 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: METZER STR 41, 93057 REGANSBURG. 79. Đào Qu Trân, sinh ngày 21-6-1998 t i Đ c (con anh Giang). Hi n trú t i: METZER STR 41, 93057 REGANSBURG. 80. Đào Duy Trư ng, sinh ngày 18-5-2000 t i Đ c (con anh Giang) Hi n trú t i: METZER STR 41, 93057 REGANSBURG. 81. Tr n Tr ng Yên, sinh ngày 14-01-1966 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: 72760 REUTLINGEN, AALEN-ERSTRASSE 41. 82. Nguy n Th Phương, sinh ngày 22-6-1954 t i B c Ninh. Hi n trú t i: AUENSTR. 74, 98529 SUHL. 83. Nguy n Qu c Thông, sinh ngày 09-6-1963 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: VERDL STR 12 53115 BONN. 84. Nguy n Vân Anh (t c Ratajeak Nguy n), sinh ngày 31-5-1969 t i Hà N i. Hi n trú t i: 33142 BUREN, TUCHSTR. 7. 85. Nguy n Duy Anh (t c Anh Duy Ratajeak), sinh ngày 17-7-1993 t i Đ c (con ch Anh). Hi n trú t i: 33142 BUREN, TUCHSTR. 7. 86. Ninh Th Khoa, sinh ngày 26-9-1965 t i Phú Th . Hi n trú t i: 78669 WELLENDINGEN, WILFLINGER STR. 5. 87. Lê Hoàng Long, sinh ngày 28-9-1990 t i Đ c (con ch Khoa) Hi n trú t i: 78669 WELLENDINGEN, WILFLINGER STR. 5. 88. Lê Ninh Hoàng Lân, sinh ngày 21-4-1993 t i Đ c (con ch Khoa). Hi n trú t i: 78669 WELLENDINGEN, WILFLINGER STR. 5. 89. Nguy n H i Thanh, sinh ngày 16-01-1971 t i Thanh Hóa. Hi n trú t i: DONZDORFER STR. 36, 73079 SUESSEN. 90. Ph m Nguyên, sinh ngày 14-12-1998 t i Đ c (con ch Thanh). Hi n trú t i: DONZDORFER STR. 36, 73079 SUESSEN. 91. Ph m Th Di u Thúy, sinh ngày 06-4-1969 t i Ninh Bình.
 8. Hi n trú t i: 03222 LUBBENAU / SPREEWALD, ALTE HUTTUNG 5. 92. Ph m Quỳnh Ly, sinh ngày 10-10-1992 t i Đ c (con ch Thúy). Hi n trú t i: 03222 LUBBENAU / SPREEWALD, ALTE HUTTUNG 5. 93. Đinh Th Th o, sinh ngày 15-6-1974 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: GORLITZER STR. 32, 90473 NUMBERG. 94. Tr n Văn Nghe, sinh ngày 01-7-1964 t i Bình Đ nh. Hi n trú t i: KREUZBERGER, STR. 12 D - 96317 KRONBACH. 95. Nguy n Th Minh Th y, sinh ngày 24-9-1965 t i Long An (v anh Nghe). Hi n trú t i: KREUZBERGER, STR. 12 D - 96317 KRONBACH. 96. Tr n Xuân Đ c, sinh ngày 18-12-1994 t i Đ c (con anh Nghe). Hi n trú t i: KREUZBERGER, STR. 12 D - 96317 KRONBACH. 97. L B o Chi (t c Weichert B o Chi), sinh ngày 21-10-1971 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: 82256 FURSTENFELDBRUCK, BUCHENAUER STR. 42. 98. Nguy n Văn Ng c, sinh ngày 27-11-1958 t i Bà R a - Vũng Tàu. Hi n trú t i: 94121 SALZ PASSAUER STR. 66. 99. Trương Th Nguy t, sinh ngày 10-4-1958 t i thành ph H Chí Minh (v anh Ng c). Hi n trú t i: 94121 SALZ PASSAUER STR. 66. 100. Nguy n Linda, sinh ngày 06-6-1996 t i Đ c (con anh Ng c). Hi n trú t i: 94121 SALZ PASSAUER STR. 66. 101. Đ ng Th Kim Hà, sinh ngày 30-3-1958 t i Hà Tây. Hi n trú t i: KLEINER WEG 27, 67466 LAMBRECHT. 102. Nguy n H u Th , sinh ngày 18-12-1952 t i Hà Tĩnh. Hi n trú t i: GUGELSTR. 112, 90459 NUERNBERG. 103. Nguy n Th B ch Y n: sinh ngày 11-6-1988 t i Hà N i (con anh Th ). Hi n trú t i: GUGELSTR 112, 90459 NUERNBERG. 104. Nguy n Minh Nam, sinh ngày 28-9-1996 t i Đ c (con anh Th ). Hi n trú t i: GUGELSTR 112, 90459 NUERNBERG. 105. Nguy n Minh An, sinh ngày 28-9-1996 t i Đ c (con anh Th ) Hi n trú t i: GUGELSTR. 112, 90459 NUERNBERG. 106. Nguy n Văn Chiêm, sinh ngày 20-9-1969 t i Hà Tây.
 9. Hi n trú t i: LANDSHUTER STRASS 23. 93333 NEUSTADT A.D. DONAU. 107. Ph m Ng c Hưng, sinh ngày 02-6-1962 t i H i Dương. Hi n trú t i IN DER LISE 23, 72525 MUENSINGEN. 108. Nguy n Th Thu, sinh ngày 08-8-1966 t i H i Dương (v anh Hưng). Hi n trú t i IN DER LISE 23, 72525 MUENSINGEN. 109. Ph m Th Thu Hà, sinh ngày 08-8-1990 t i H i Dương (con anh Hưng). Hi n trú t i IN DER LISE 23, 72525 MUENSINGEN. 110. Ph m Thu An, sinh ngày 06-3-1996 t i Đ c (con anh Hưng). Hi n trú t i IN DER LISE 23, 72525 MUENSINGEN.. 111. Ph m Di u Linh, sinh ngày 24-01-1998 t i Đ c (con anh Hưng). Hi n trú t i IN DER LISE 23, 72525 MUENSINGEN. 112. Tr n Xuân T nh Th y (t c Tr n Xuân Lutz), sinh ngày 11-4-1966 t i Hu . Hi n trú t i: LERCHENWEG 2 96114 HIRSCHAID (BEI BAMBERG) DEUTSCHLAND. 113. Hà Văn Tình, sinh ngày 14-8-1963 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: PRINZ RUPPRECHT STRABE 36, 93053 REGENSBURG. 114. Vũ Thanh, sinh ngày 06-4-1953 t i Hà N i. Hi n trú t i: 54411 HERMESKEIL, TRIERER STR. 142. 115. Ph m Th H ng Thúy, sinh ngày 11-10-1969 t i Nam Đ nh. Hi n trú t i: LERCHENWEG 3, 86641 RAIN. 116. Ph m Trương Tú, sinh ngày 04-6-1966 t i Đ c (con ch Thúy) Hi n trú t i: LERCHENWEG 3, 86641 RAIN. 117. Ngô Th Minh, sinh ngày 05-5-1965 t i Hà Nam. Hi n trú t i: ALTLAENDER STR. 5 1 , 2 16 14 BUXTEHUDE. 118. Nguy n Th Hương, sinh ngày 26-10-1966 t i Qu ng Ninh. Hi n trú t i: KATHE KOLLWITZ STRABE 15, 93055 REGENSBURG. 119. Tr n Th o Mi, sinh ngày 07-02-1995 t i Đ c (con ch Hương). Hi n trú t i: KATHE KOLLWITZ STRABE 15, 93055 REGENSBURG. 120. Tr n Th o Mai, sinh ngày 22-8-1997 t i Đ c (con ch Hương). Hi n trú t i: KATHE KOLLWITZ STRABE 15, 93055 REGENSBURG. 121. Võ Th Cúc Thanh, sinh ngày 25-7-1973 t i thành ph H Chí Minh.
 10. Hi n trú t i: TUWBINGER STR. 33, 71083 HERRENBERG. 122. Huỳnh Đ t Nghĩa, sinh ngày 31-5-1963 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i AKAZIENWEG 16, 73491 NEULER. 123. Nguy n Đ c Di p, sinh ngày 04-5-1966 t i B c Ninh. Hi n trú t i: AM RICHTBERG 88/302, 35039 MARBURG. 124. Đ ng Th Vân Hà, sinh ngày 04-3-1969 t i Hà N i. Hi n trú t i: CASPAR VOGHT STR. 2, 20535 HAMBURG. 125. Hàng Th Kim Thanh, sinh ngày 17-9-1963 t i Kiên Giang. Hi n trú t i AUWEG 10 A, 93055 REGENSBURG. 126. Lê Thanh Thy, sinh ngày 15-7-1995 t i Đ c (con ch Thanh) Hi n trú t i AUWEG 10 A, 93055 REGENSBURG. 127. Phan Ti n Thành, sinh ngày 02-11-1982 t i Thanh Hóa. Hi n trú t i: SUELT STR. 63, 10409 BERLIN. 128. T Th Khuyên, sinh ngày 12-6-1966 t i Thái Bình. Hi n trú t i 48153 MUNSTER RINCKLAKEWEG. 129. Nguy n Minh Tân, sinh ngày 22-12-1967 t i H i Phòng. Hi n trú t i: 67065 LUDWIGSHAFEN, KASTANIEN STR. 9. 130. Ph m Th H i Y n, sinh ngày 24-3-1969 t i B c Ninh. Hi n trú t i: FRANZ KUNSTLER STR 15, 10969 BERLIN. 131. Thái Văn Tu n, sinh ngày 19-9-1959 t i Vĩnh Long. Hi n trú t i: LISE MEITNER WEG 12, 93055 REGENSBURG. 132. Thái Lisa Vivi, sinh ngày 30-4-1992 t i Đ c (con ch Tu n). Hi n trú t i: LISE MEITNER WEG 12, 93055 REGENSBURG. 133. Đoàn Tr nh Trúc, sinh ngày 26-01-1959 t i Hà N i. Hi n trú t i: SCHLINGENER STRASSE 3, 87668 RIEDEN. 134. Đoàn Th Kim Ngân (t c Đ Th Kim Ngân), sinh ngày 17-8-1964 t i Hà N i (v anh Trúc). Hi n trú t i: SCHLINGENER STRASSE 3, 87668 RIEDEN. 135. Đoàn Tr nh Đ c, sinh ngày 11-12-1989 t i Đ c. Hi n trú t i: SCHLINGENER STRASSE 3, 87668 RIEDEN. 136. Đoàn Tr nh Vi t, sinh ngày 11-11-1993 t i Đ c (con anh Trúc).
 11. Hi n trú t i: SCHLINGENER STRASSE 3, 87668 RIEDEN. 137. Dương Văn Hên, sinh ngày 24-6-1966 t i Campuchia. Hi n trú t i: 34613 SCHWALMSTADT, EGERER STR. 11. 138. Dương Thùy Dung, sinh ngày 25-9-1991 t i Đ c (con anh Hên). Hi n trú t i: 34613 SCHWALMSTADT, EGERER STR. 11. 139. Dương Ellen Gia Tu , sinh ngày 24-3-1998 t i Đ c (con anh Hên). Hi n trú t i: 34613 SCHWALMSTADT, EGERER STR. 11. 140. Đinh Th Liên, sinh ngày 17-6-1961 t i Hà N i. Hi n trú t i: BAHNHOF STR. 21, 29221 CELLE. 141. Tr nh Vi t Cư ng, sinh ngày 29-4-1991 t i Hà N i (con ch Liên). Hi n trú t i: BAHNHOF STR. 21, 29221 CELLE. 142. L c Văn Dũng, sinh ngày 28-7-1958 t i Hà N i. Hi n trú t i: BURGENLAND STR.I, 01279 DRESDEN. 143. Nguy n H ng Phú, sinh ngày 06-12-1964 t i Thanh Hóa. Hi n trú t i: SCHILLER STR. 17 A, 63322 RODERMARK. 144. Nguy n Vi t Đ c, sinh ngày 01-02-1993 t i Đ c (con anh Phú). Hi n trú t i: SCHILLER STR. 17 A, 63322 RODERMARK. 145. Nguy n Vi t Dũng, sinh ngày 14-7-1999 t i Đ c (con anh Phú). Hi n trú t i: SCHILLER STR. 17 A, 63322 RODERMARK. 146. Dương Văn Út, sinh ngày 08-8-1965 t i B c Liêu. Hi n trú t i: D- 48455 BAD BENTHEIM, EISENBAHN STRABE 11 A. 147. Dương Qu c Thái, sinh ngày 11-3-1984 t i B c Liêu (con anh Út). Hi n trú t i: D- 48455 BAD BENTHEIM, EISENBAHN STRABE 11 A. 148. Dương Qu c H i, sinh ngày 10-02-1986 t i B c Liêu (con anh Út). Hi n trú t i: D- 48455 BAD BENTHEIM, EISENBAHN STRABE 11 A. 149. Dương Qu c Ti n, sinh ngày 08-02-1991 t i Đ c (con anh Út). Hi n trú t i: D- 48455 BAD BENTHEIM, EISENBAHN STRABE 11 A. 150. Nguy n Th Nguy t Nga, sinh ngày 06-5-1967 t i Hà Tây. Hi n trú t i: LANDGRAF, PHILIPPS, ANLAGE 60, 64283 DARMSTADT. 151. Nguy n An Khương, sinh ngày 17-3-1964 t i C n Thơ.
 12. Hi n trú t i: BERLINER STR. 102, 63477 MAINTAL. 152. Khúc Ng c Hi u, sinh ngày 18-11-1983 t i H i Phòng. Hi n trú t i: 33098 PADERBORN, WIDUKIND STRABE 23A. 153. Tr n Lưu H nh, sinh ngày 26-02-1951 t i Thanh Hóa. Hi n trú t i: 12049 BERLIN, WISSMANN STR. 46./.
Đồng bộ tài khoản