Quyết định số 3581/QĐ-BCT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 3581/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3581/QĐ-BCT về phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3581/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3581/Q -BCT Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I THN TRƯ NG TRONG NƯ C NĂM 2009 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i quy t c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Quy t nh s 12/2009/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 529/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v kinh phí th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i th trư ng trong nư c năm 2009; Theo ngh c a V trư ng V Th trư ng trong nư c, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình xúc ti n thương m i th trư ng trong nư c năm 2009 “sau ây g i t t là Chương trình” (kèm theo Quy t nh) v i t ng d toán ngân sách chi cho các ho t ng thu c Chương trình là 51.022.000.000 ng (năm mươi m t t không trăm hai mươi hai tri u ng). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B Công Thương và các B , ngành, t ch c, cá nhân liên quan ư c giao th c hi n các ho t ng thu c Chương trình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các PTT Chính ph ( báo cáo); - VPCP, các B : Tài chính, K ho ch & u tư, Thông tin & Truy n thông, Nông nghi p & Phát tri n nông thôn; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các C c, V liên Nguy n C m Tú quan; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Công Thương, Trung tâm XTTM các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi tri n khai Chương trình); - Lưu VT, TTTN. CHƯƠNG TRÌNH
  2. XÚC TI N THƯƠNG M I THN TRƯ NG TRONG NƯ C NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3581/Q -BCT ngày 15 tháng 7 năm 2009) I. CÁC HO T NG H TR NĂNG L C C NG NG DOANH NGHI P 1. i u tra, kh o sát th trư ng M c ích c a các cu c i u tra, kh o sát th trư ng là nh m cung c p cho các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh nh ng thông tin v ngư i tiêu dùng (tâm lý, thói quen, t p quán mua s m, nh n xét ưu, như c i m c a hàng Vi t Nam …), v th ph n c a hàng Vi t Nam, v hi n tr ng h th ng phân ph i và v năng l c c a các doanh nghi p; t ó giúp doanh nghi p có chi n lư c, chính sách, gi i pháp nh m chi m lĩnh th trư ng trong nư c cũng như giúp cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c ào t o n m b t ư c nhu c u c a doanh nghi p t ch c các khóa ào t o nâng cao ki n th c, k năng kinh doanh cho doanh nghi p. 1.1. i u tra ngư i tiêu dùng - N i dung: i u tra v tâm lý, hành vi mua s m, nh n th c c a ngư i tiêu dùng i v i hàng Vi t (giá c , ki u dáng, ch t lư ng, t n su t mua hàng Vi t Nam, …); - Ph m vi: cho 03 nhóm hàng lương th c – th c phNm, d t may – da gi y và gia d ng (chi m t tr ng l n trong tiêu dùng cá nhân) trên ph m vi toàn qu c (chia theo 08 vùng a lý c a T ng c c Th ng kê, m i vùng ch n 02 t nh tiêu bi u); - Phương pháp: i u tra ch n m u (t i thi u 800 h /khu v c); - Th i gian th c hi n: Quý III và Quý IV năm 2009; - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí i u tra. 1.2. i u tra v m ng lư i phân ph i - N i dung: i u tra m ng lư i phân ph i (s lư ng, quy mô, lo i hình, phân b , xu hư ng phát tri n, …); - Ph m vi: cho 03 nhóm hàng lương th c – th c phNm, d t may – da gi y và gia d ng t i 10 t nh, thành ph c trưng thu c 08 vùng a lý; - Phương pháp: kh o sát th c t t i các t nh ti n hành i u tra; - Th i gian th c hi n: Quý III và Quý IV năm 2009; - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí i u tra. 1.3. i u tra v thương nhân - N i dung: i u tra v năng l c kinh doanh, nhu c u nâng cao ki n th c qu n lý, k năng kinh doanh c a thương nhân trong các khâu phân ph i – bán buôn – bán l (bao g m c i lý); - Ph m vi: trên a bàn 10 t nh i di n các vùng; - Phương pháp: i u tra (t i thi u 1.000 thương nhân), kh o sát th c t , th ng kê, t ng h p k t qu , lên b n cho t ng nhóm hàng t i các t nh ti n hành i u tra; - Th i gian th c hi n: Quý III và Quý IV năm 2009;
  3. - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí i u tra. 1.4. T ng h p, cung c p k t qu i u tra - N i dung: t ng h p k t qu các cu c i u tra; ăng t i trên trang Web c a B Công Thương; theo dõi, c p nh t thông tin; cung c p, tư v n mi n phí cho các doanh nghi p có nhu c u; - Th i gian th c hi n: 12 tháng (k t khi có k t qu các cu c i u tra); - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí cho ho t ng t ng h p, cung c p k t qu i u tra. 2. T ch c các h i th o, t a àm M c ích: thông qua các cu c h i th o, t a àm các doanh nghi p chia s kinh nghi m, bài h c v thành công và th t b i; tìm ki m cơ h i h p tác, liên k t nh m thúc Ny s n xu t, phát tri n h th ng phân ph i, tiêu th hàng Vi t Nam t i th trư ng trong nư c. 2.1. H i th o 1 - N i dung: các gi i pháp cho doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu tr v chi m lĩnh th trư ng trong nư c; - i tư ng: i di n các nhà s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu; i di n các nhà s n xu t, phân ph i tiêu bi u ã thành công trên th trư ng trong nư c; các hi p h i; các cơ quan qu n lý nhà nư c …; - Th i gian th c hi n: tháng 8 năm 2009 - Phương pháp: trao i kinh nghi m, bài h c thành công và th t b i trong quá trình s n xu t, t ch c tiêu th s n phNm trên th trư ng trong nư c; - Th i gian th c hi n: tháng 8 năm 2009; - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí t ch c h i th o. 2.2. H i th o 2 - N i dung: các gi i pháp Ny m nh tiêu th hàng nông s n, s n phNm làng ngh t i th trư ng trong nư c; - i tư ng: i di n các h , h p tác xã (HTX), doanh nghi p v a và nh , các làng ngh ; i di n các nhà s n xu t, phân ph i tiêu bi u ã thành công trên th trư ng trong nư c; các hi p h i; các cơ quan qu n lý nhà nư c …; - Phương pháp: trao i kinh nghi m, bài h c thành công và th t b i, nh ng vư ng m c, khó khăn trong quá trình s n xu t, t ch c tiêu th hàng nông s n, s n phNm làng ngh trên th trư ng trong nư c; - Th i gian th c hi n: tháng 8 năm 2009; - Nguyên t c h tr : H tr 100% chi phí t ch c h i th o. II. T CH C H I CH HÀNG NÔNG S N, S N PH M LÀNG NGH PHÍA NAM VÀ PHÍA B C
  4. M c ích: tìm ki m b n hàng, cơ h i tiêu th hàng nông s n, c s n, s n phNm làng ngh t ng vùng k t h p xây d ng thương hi u, k năng bán hàng cho kho ng 10 m t hàng m i kỳ h i ch (năm k s ti p t c xây d ng cho 10 m t hàng khác). 1. H i ch hàng nông s n, s n phNm làng ngh phía Nam. - N i dung: h i ch hàng nông s n, s n phNm làng ngh các t nh phía Nam; - i tư ng: các h s n xu t, trang tr i, làng ngh , doanh nghi p v a và nh nông thôn; các nhà phân ph i …; - Th i gian t ch c h i ch : m t tu n; - a i m và th i gian th c hi n: t i TP. H Chí Minh, vào tháng 11 năm 2009; - Nguyên t c h tr : h tr 70% chi phí t ch c h i ch . 2. H i ch nông s n, s n phNm làng ngh phía B c - N i dung: h i ch hàng nông s n, s n phNm làng ngh các t nh phía B c; - i tư ng: các h s n xu t, trang tr i, làng ngh , doanh nghi p v a và nh nông thôn; các nhà phân ph i …; - Th i gian t ch c h i ch : m t tu n; - a i m và th c hi n th c hi n: t i TP. Hà N i, vào tháng 03 năm 2010; - Nguyên t c h tr : h tr 70% chi phí t ch c h i ch . III. CÁC HO T NG ƯA HÀNG VI T V NÔNG THÔN, CÁC KHU CÔNG NGHI P VÀ CÁC KHU Ô THN 1. Các ho t ng ưa hàng Vi t v nông thôn - M c ích: là m t chương trình l n, có ý nghĩa c p thi t ng th i mang tính chi n lư c nh m nâng cao năng l c c nh tranh cho doanh nghi p và hàng hóa Vi t Nam, góp ph n lo i b hàng gi , hàng kém ch t lư ng trong và ngoài nư c, b o m v sinh an toàn th c phNm. Ho t ng này ư c xem là khâu t phá c a Chương trình t ng th v kích c u tiêu dùng; - N i dung: t ch c cho các doanh nghi p Vi t Nam s n xu t các m t hàng tiêu dùng thi t y u, phù h p v i nhu c u và kh năng thanh toán c a ngư i tiêu dùng nông thôn v bán hàng lưu ng n t n trung tâm huy n, xã và c bi t, không ch bán l mà xây d ng m ng lư i, duy trì s có m t b n v ng b ng cách tích h p ư c m ng lư i bán l t i các ch nông thôn vào m ng lư i bán hàng lâu dài c a các doanh nghi p Vi t Nam duy trì s có m t lâu dài c a hàng Vi t nông thôn; - Th i gian th c hi n: t tháng 8 năm 2009 n tháng 8 năm 2010 (và s ti p t c các năm sau); - Nguyên t c h tr : h tr 70% chi phí ho t ng c a chương trình. 2. Các phiên ch bán hàng Vi t cho công nhân các khu công nghi p. - M c ích: ph c v công nhân hi n g p khó khăn v vi c làm và thu nh p, thúc Ny tiêu th hàng s n xu t trong nư c; - N i dung: t ch c l h i k t h p ch phiên t i các khu công nghi p;
  5. - Th i gian th c hi n: t tháng 8 năm 2009 n tháng 8 năm 2010 (12 tháng); - Nguyên t c h tr : h tr 70% chi phí ho t ng c a phiên ch . 3. Các phiên ch hàng Vi t cu i tu n t i các khu ô th - M c ích: ph c v c ng ng dân cư, thúc Ny tiêu th s n phNm làng ngh , hàng công nghi p tiêu dùng s n xu t trong nư c; - N i dung: t ch c l h i k t h p ch phiên cu i tu n t i các khu ô th ; - Th i gian th c hi n: t tháng 8 năm 2009 n tháng 8 năm 2010 (12 tháng); - Nguyên t c h tr : h tr 70% chi phí ho t ng c a phiên ch . IV. CÁC HO T NG TRUY N THÔNG M c ích: t o nh n th c chung cho c ng ng doanh nghi p hư ng v th trư ng trong nư c và cho ngư i tiêu dùng Vi t Nam hư ng v doanh nghi p và hàng Vi t Nam. 1. Các ho t ng thông qua truy n hình - N i dung: qu ng bá hàng Vi t; hư ng d n ngư i tiêu dùng; bài h c thành công, th t b i c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng Vi t; k năng kinh doanh …; - Kênh phát sóng: VTV1, VTV9, Chương trình Truy n hình Công thương; - Th i lư ng phát sóng: 10 phút/hàng ngày; - Th i gian th c hi n: t tháng 8 năm 2009 n tháng 8 năm 2010 (12 tháng); - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí xây d ng n i dung Chương trình. 2. Các ho t ng truy n thông qua báo gi y, báo i n t - N i dung: qu ng bá hàng Vi t; hư ng d n ngư i tiêu dùng; bài h c thành công, th t b i c a doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng Vi t; k năng kinh doanh … - Phương ti n: các báo gi y, báo i n t ; - Th i lư ng: chuyên m c, chuyên trang (theo ngày, tu n, tháng); - Th i gian th c hi n: t tháng 8 năm 2009 n tháng 8 năm 2010 (12 tháng); - Nguyên t c h tr : h tr 100 chi phí xây d ng n i dung Chương trình. 3. Phát hành n phNm - N i dung: ph bi n các k t qu nghiên c u th trư ng, t ng k t bài h c thành công và th t b i c a các doanh nhân Vi t Nam, a ch các doanh nghi p s n xu t hàng Vi t có uy tín, a ch các nhà phân ph i có uy tín …; - u sách: 10 cu n; - S lư ng: 10.000 b n/cu n;
  6. - Th i gian th c hi n: t tháng 8 năm 2009 n tháng 8 năm 2010; - Nguyên t c h tr : h tr 100% chi phí (biên so n, in n, phát hành). V. CHI T CH C, HO T NG C A H I NG TH M NNH VÀ T THƯ KÝ 1. Chi cho t ch c, ho t ng c a H i ng thNm nh ư c l y ngu n kinh phí ho t ng c a Chương trình, g m: + T ch c h p thNm nh ánh giá (thù lao cho ch trì cu c h p, thành viên tham d ); + Mua s m dùng, trang thi t b ph c v ho t ng c a H i ng thNm nh; + Thông tin, sách, báo, t p chí, báo cáo, d li u cho qu ng cáo, tri n khai th c hi n Chương trình; + Chi cho chuyên gia tư v n v n hành Chương trình; + Chi cho công tác phí, vé, sinh ho t phí, thông tin liên l c; + Toàn b các chi phí khác liên quan n công vi c thNm nh. 2. Chi cho t ch c, ho t ng c a T thư ký ư c l y ngu n kinh phí ho t ng c a Chương trình, g m: + Tư v n so n th o, l p k ho ch th c hi n Chương trình; + Mua s m dùng, trang thi t b ph c v ho t ng c a T thư ký; + Kh o sát th c t , tri n khai, i u hành và giám sát Chương trình (t ch c u th u); + Thông tin, sách, báo, t p chí, báo cáo, d li u; + Chi thông tin liên l c, làm thêm gi ; + Chi cho công tác phí, vé, sinh ho t phí; + Chi cho chuyên gia tư v n so n th o Chương trình; + T ng h p, phân tích, ánh giá, báo cáo k t qu Chương trình; + Toàn b các chi phí khác liên quan n vi c tri n khai th c hi n Chương trình. VI. NGÂN SÁCH B TRÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I THN TRƯ NG TRONG NƯ C NĂM 2009 T ng d toán ngân sách tri n khai các ho t ng trên là 51.022.000.000 ng (năm mươi m t t không trăm hai mươi hai tri u ng). (xem chi ti t t i Bi u t ng h p d toán ngân sách cho Chương trình xúc ti n thương m i th trư ng trong nư c năm 2009). BI U T NG H P
  7. T NG H P D TOÁN NGÂN SÁCH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I THN TRƯ NG TRONG NƯ C NĂM 2009 ( ơn v tính: tri u VN ) Danh m c Chương trình D trù kinh phí Ghi chú I. Chương trình h tr năng l c c ng ng doanh nghi p 6,560 PH L C 1 1. i u tra, kh o sát th trư ng 5,960 1.1. i u tra ngư i tiêu dùng 2,000 1.2. i u tra v m ng lư i phân ph i 2,100 1.3. i u tra v thương nhân 1,500 1.4. T ng h p, cung c p k t qu i u tra 360 2. T ch c các h i th o, t a àm 600 2.1. H i th o 1 các gi i pháp cho doanh nghi p s n xu t hàng 300 xu t kh u tr v chi m lĩnh th trư ng trong nư c 2.2. H i th o 2: các gi i pháp tiêu th hàng nông s n, duy trì 300 và phát tri n các s n ph m làng ngh II. T ch c h i ch hàng nông s n, s n ph m làng ngh phía 13,000 PH L C 2 Nam và phía B c 1. H i ch hàng nông s n, s n phN m làng ngh phía Nam 6,500 2. H i ch hàng nông s n, s n phN m làng ngh phía B c 6,500 III. Các ho t ng ưa hàng Vi t v nông thôn, các khu công 13,862 PH L C 3 nghi p và khu ô th 1. Các ho t ng ưa hàng Vi t v nông thôn 9,062 2. Các phiên ch bán hàng Vi t cho công nhân các khu công 2,400 nghi p 3. Các phiên ch bán hàng Vi t v các khu ô th 2, 400 IV. Các ho t ng truy n thông 17,200 PH L C 4 1. Các ho t ng truy n thông qua truy n hình 9,000 2. Các ho t ng truy n thông qua báo gi y, báo i n t 3,600 3. Phát hành n phN m 4,600 V. Chi t ch c, ho t ng c a H i ng th m nh và T thư 400 PH L C 5 ký 1. Chi cho t ch c, ho t ng c a H i ng thN m nh 200 2. Chi cho t ch c, ho t ng c a T thư ký 200 T ng c ng 51,022
Đồng bộ tài khoản