Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** VÀ MÔI TRƯỜNG ****** Số: 36/2002/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 06 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn TCVN nhất, mô men soắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất 6998: 2002 của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Phư- ơng pháp thử trong phê duyệt kiểu 2. TCVN Phương tiện giao thông đường bộ - Phần nhô ra ngoài của 6999: 2002 môtô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 3. TCVN Phương tiện giao thông đường bộ - Tương thích điện từ 7000: 2002 của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng - Yêu cầu phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 4. TCVN Phương tiện giao thông đường bộ - Đai an toàn và hệ 7001: 2002 thống ghế - Đai an toàn cho người lớn - Yêu cầu và ph- ương pháp thử trong phê duyệt kiểu 5. TCVN Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn biển số sau của 7002: 2002 phương tiện cơ giới (trừ mô tô) và moóc - Yêu cầu và ph- ương pháp thử trong phê duyệt kiểu 6. TCVN Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị bảo vệ chống 7003: 2002 sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba
  2. bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, Nơi nhận: CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - Công báo; THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản