Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
79
lượt xem
6
download

Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 36/2003/Q -BGD T NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH TH C HÀNH, TH C T P SƯ PH M ÁP D NG CHO CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG ÀO T O GIÁO VIÊN PH THÔNG, M M NON TRÌNH CAO NG H CHÍNH QUY B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30/8/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V giáo viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch th c hành, th c t p sư ph m áp d ng cho các trư ng i h c, cao ng ào t o giáo viên ph thông, m m non trình cao ng h chính quy. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th cho Quy t nh s 1096/Q ngày 28/8/1980 c a B trư ng B Giáo d c v quy ch t m th i th c t p nghi p v sư ph m áp d ng trong các trư ng cao ng sư ph m. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo viên, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c S Giáo d c và ào t o và Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng ào t o giáo viên ph thông, m m non trình cao ng h chính quy ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Huỳnh Mai ( ã ký)
 2. QUY CH TH C HÀNH, TH C T P SƯ PH M ÁP D NG CHO CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG ÀO T O GIÁO VIÊN PH THÔNG, M M NON TRÌNH CAO NG H CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2003/Q -BGD T ngày 1/8/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Quy ch này quy nh m c ích, n i dung, phương th c t ch c, cách ánh giá và các i u ki n m b o i v i ho t ng th c hành, th c t p sư ph m cho các trư ng i h c, cao ng ào t o giáo viên ph thông, m m non trình cao ng h chính quy (sau ây g i chung là các cơ s ào t o giáo viên). i u 2. i tư ng áp d ng. Quy ch này áp d ng cho t t c các trư ng i h c, cao ng ào t o giáo viên ph thông, m m non trình cao ng h chính quy. i u 3. M c ích c a ho t ng th c hành, th c t p sư ph m. 1. Quán tri t nguyên lý giáo d c, g n lý thuy t v i th c hành, lý lu n v i th c t trong quá trình ào t o giáo viên, phát huy tích c c, ch ng sáng t o c a sinh viên trong quá trình ào t o, g n ch t hơn n a gi a nơi ào t o và nơi s d ng giáo viên. 2. Giúp các cơ s ào t o giáo viên th c hi n t t chương trình th c hành, th c t p sư ph m, ph c v cho các m c tiêu nâng cao ch t lư ng ào t o giáo viên. 3. T o i u ki n cho sinh viên sư ph m s m ư c ti p xúc v i th c t giáo d c, ư c thư ng xuyên th c hành, luy n t p các k năng sư ph m, làm cơ s hình thành phNm ch t và năng l c sư ph m c a ngư i giáo viên. i u 4. Th i lư ng dành cho ho t ng th c hành, th c t p sư ph m. 1. Th c hành sư ph m (trong chương trình ào t o giáo viên g i là rèn luy n nghi p v sư ph m thư ng xuyên) ư c th c hi n trong su t khoá h c, v i th i lư ng ư c quy nh trong các chương trình khung ào t o giáo viên trình cao ng h chính quy do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Th c t p sư ph m ư c th c hi n các năm h c th 2 và th 3, v i th i lư ng ư c quy nh trong các chương trình khung ào t o giáo viên trình cao ng h chính quy do B Giáo d c và ào t o ban hành. i u 5. Cách ánh giá.
 3. Ho t ng th c hành, th c t p sư ph m c a sinh viên sư ph m ư c ánh giá theo thang i m 10 và x p lo i như sau: 1. Lo i xu t s c tt i m9 n i m 10. 2. Lo i gi i tt i m8 n i m c n 9. 3. Lo i khá tt i m7 n i m c n 8. 4. Lo i trung bình khá tt i m6 n i m c n 7. 5. Lo i trung bình tt i m5 n i m c n 6. 6. Lo i y u tt i m4 n i m c n 5. 7. Lo i kém t dư i 4. i u 6. Trách nhi m c a các cơ s ào t o giáo viên, các cơ s th c hành, th c t p sư ph m và các c p qu n lý giáo d c. 1. Các cơ s ào t o giáo viên và các c p qu n lý giáo d c các a phương có trách nhi m t ch c, xây d ng k ho ch, theo dõi và ch o ho t ng th c hành, th c t p sư ph m. 2. Các trư ng ph thông, m m non, ư c ch n làm nơi th c hành, th c t p sư ph m (sau ây g i chung là cơ s th c hành, th c t p sư ph m) có nhi m v ti p nh n sinh viên n th c hành, th c t p sư ph m và t ch c th c hi n t t ho t ng th c hành, th c t p sư ph m theo k ho ch. i u 7. Tiêu chí l a ch n cơ s th c hành, th c t p sư ph m. Cơ s th c hành, th c t p sư ph m ph i t các tiêu chí sau ây: 1. Có phong trào và ch t lư ng giáo d c t t. 2. Có i ngũ giáo viên nhi t tình, có năng l c và kinh nghi m sư ph m hư ng d n th c hành, th c t p cho sinh viên sư ph m. 3. Có cơ s v t ch t và thi t b d y h c m b o cho sinh viên sư ph m th c hành, th c t p sư ph m. 4. Có môi trư ng sư ph m t t. Chương 2: TH C HÀNH SƯ PH M i u 8. M c ích ho t ng th c hành sư ph m: 1. T o i u ki n cho sinh viên sư ph m s m ti p xúc v i th c t giáo d c, có cách nhìn t ng quát v ho t ng c a nhà trư ng, v các m i quan h gi a gia ình, nhà
 4. trư ng và xã h i, v nhi m v c a giáo viên và nh ng yêu c u c n ph i ph n u tr thành giáo viên có năng l c và phNm ch t t t. 2. T o i u ki n cho sinh viên sư ph m s m ư c luy n t p các k năng sư ph m, làm quen v i n i dung, phương pháp, hình th c t ch c d y h c, giáo d c trong và ngoài l p, m t s k thu t d y h c c trưng c a m i môn h c, b c h c, ngành h c. 3. Giúp sinh viên sư ph m chuNn b t t ki n th c và k năng cho các t th c t p năm th 2 và năm th 3. i u 9. a i m ho t ng th c hành sư ph m. Ho t ng th c hành sư ph m ư c t ch c t i các cơ s ào t o giáo viên và t i các trư ng th c hành (theo Quy ch trư ng th c hành sư ph m). i u 10. N i dung ho t ng th c hành sư ph m. 1. Th c hành b môn Tâm lý h c: Th c hành các phương pháp nghiên c u tâm lý l a tu i, nghiên c u h c sinh cá bi t, n i dung và phong cách giao ti p sư ph m, phương pháp gi i quy t các tình hu ng sư ph m. 2. Th c hành b môn Giáo d c h c: Nghiên c u ch c năng, nhi m v c a giáo viên, k năng thi t k n i dung, chương trình, l a ch n phương pháp và hình th c t ch c d y h c, t ch c các ho t ng giáo d c ngoài gi h c, hư ng d n h c sinh h c t p t i l p và nhà. 3. Th c hành b môn công tác i: Th c hành nghi th c i, Sao nhi ng, thi t k mô hình ho t ng i, t ch c c m tr i, t p các trò chơi, múa, hát t p th . 4. Th c hành b môn phương pháp d y h c b môn: Rèn luy n các k năng sư ph m: Nghe nói, c, vi t, v , trình bày b ng, so n giáo án, t p gi ng, làm dùng d y h c và các k năng khác phù h p v i c trưng c a t ng b môn, ngành h c, b c h c. i u 11. ánh giá ho t ng th c hành sư ph m. 1. Ho t ng th c hành sư ph m c a sinh viên sư ph m ư c ánh giá và cho i m theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 2. N i dung th c hành thu c b môn nào thì gi ng viên hư ng d n b môn ó cho i m và ư c tính chung vào i m c a h c ph n th c hành. 3. Sinh viên sư ph m v ng m t trên 20% s th i gian quy nh cho m i n i dung th c hành s không có i m th c hành ph n ó. Nh ng sinh viên này ph i th c hành l i theo k ho ch th c hành sư ph m năm th nh t c a khóa h c ti p theo vào năm sau. Chương 3: TH C T P SƯ PH M NĂM TH 2 i u 12. M c ích ho t ng th c t p sư ph m năm th 2.
 5. 1. C ng c , h th ng hoá ki n th c, k năng ã ư c h c và th c hành năm th 1 và chuNn b t t cho t th c t p năm th 3. 2. Giúp sinh viên sư ph m i sâu tìm hi u th c t giáo d c, ti p xúc v i h c sinh và giáo viên các trư ng ph thông và m m non, qua ó hình thành tình c m ngh nghi p, thúc Ny quá trình t rèn luy n theo yêu c u c a ngh nghi p. 3. Giúp sinh viên sư ph m t p làm m t s công vi c v giáo d c và gi ng d y c a giáo viên, theo yêu c u c a các chương trình khung ào t o giáo viên trình cao ng do B Giáo d c và ào t o ban hành. i u 13. N i dung ho t ng th c t p sư ph m năm th 2. 1. Tìm hi u th c t giáo d c: a. Nghe các báo cáo c a lãnh o trư ng ph thông hay m m non v cơ c u t ch c, n i dung công tác và tình hình th c t c a nhà trư ng. b. Nghe báo cáo c a lãnh o xã, phư ng v tình hình kinh t , văn hoá, xã h i và c bi t là phong trào giáo d c a phương. c. Nghe báo cáo c a Ban ch p hành oàn v ho t ng c a oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, i thi u niên Ti n phong H Chí Minh và Sao Nhi ng. d. Tr c ti p tìm hi u n i dung công vi c c a ngư i giáo viên, c a t b môn m t trư ng h c. e. Tìm hi u các lo i h sơ h c sinh, s sách l p h c, cách ánh giá, cho i m, phân lo i h c l c, th l c, h nh ki m c a h c sinh và các tài li u hư ng d n chuyên môn c a các c p qu n lý giáo d c theo t ng c p h c, b c h c, ngành h c. 2. Th c t p làm ch nhi m l p và công tác i: a. D các bu i sinh ho t l p do giáo viên ch nhi m ch trì, các bu i sinh ho t i thi u niên Ti n phong, Sao Nhi ng do Chi i ch trì và các bu i sinh ho t ngo i khoá văn th do giáo viên b môn ch trì. Sau m i bu i có t ch c rút kinh nghi m. b. Tr c ti p tham gia làm ch nhi m m t l p: Xây d ng k ho ch công tác ch nhi m cho c t và t ng tu n, theo dõi tình hình v o c, h c t p, s c kho , sinh ho t c a l p, c a i, c a Sao Nhi ng có ghi chép nh n xét và t ch c rút kinh nghi m. c. Tham gia hư ng d n các bu i sinh ho t l p, i, Sao Nhi ng, t ch c các bu i lao ng, văn ngh , th d c th thao, vui chơi, tham quan, c m tr i theo c trưng c a t ng ngành h c, b c h c. d. Thăm gia ình h c sinh. 3. Th c t p gi ng d y, v i m i sinh viên:
 6. a. D ít nh t 6 ti t (có so n giáo án) theo chuyên ngành ào t o do giáo viên hư ng d n th c hi n, sau m i ti t d có t ch c rút kinh nghi m. b. So n 4 giáo án và t p gi ng dư i s ch o c a giáo viên hư ng d n, sau m i gi t p gi ng có rút kinh nghi m. c. Lên l p d y ít nh t 1 trong 4 ti t ã t p gi ng và ã ư c giáo viên hư ng d n góp ý. Giáo án lên l p ph i ư c giáo viên hư ng d n duy t trư c 3 ngày. d. Nghe báo cáo và tìm hi u quá trình rèn luy n ph n u c a m t giáo viên khá, gi i t hay nhóm chuyên môn. 4. Làm báo cáo thu ho ch: a. Cu i t th c t p m i sinh viên sư ph m làm m t báo cáo thu ho ch rút kinh nghi m các n i dung ư c quy nh Kho n 1, 2, 3 i u này. Giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m ch m và cho i m báo cáo thu ho ch. b. Sau khi ch m và cho i m giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m tr c ti p n p báo cáo thu ho ch c a sinh viên cho trư ng ban ch o th c t p c p trư ng trư c khi k t thúc t th c t p 2 ngày. c. Làm bài t p nghiên c u Tâm lý - Giáo d c h c, có xác nh n c a trư ng ban ch o th c t p c p trư ng và sinh viên ph i t n p bài t p này cho b môn Tâm lý Giáo d c thu c cơ s ào t o giáo viên sau khi k t thúc t th c t p. i u 14. ánh giá ho t ng th c t p sư ph m năm th 2. 1. Các n i dung th c t p sư ph m năm th 2 c a sinh viên ư c ánh giá, x p lo i theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 2. Giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p gi ng d y ch u trách nhi m t ng h p và quy t nh i m th c t p gi ng d y. Giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m ch u trách nhi m t ng h p và quy t nh i m th c t p ch nhi m. 3. i m ý th c t ch c k lu t, th c hi n n i quy trong t th c t p do nhóm sinh viên bình xét, giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m ph i h p v i gi ng viên sư ph m (n u có) cho i m. 4. i m t ng h p th c t p sư ph m năm th 2 ( i m TTSP 2) là i m trung bình c ng các n i dung th c t p: Gi ng d y (GD) h s 1, ch nhi m l p (CNL), báo cáo thu ho ch (BCTH) h s 2 và ý th c t ch c k lu t (TCKL) h s 1. i m TTSP2 = (GD + BCTH x 2 + CNL x 2 + TCKL) : 6 5. Sinh viên sư ph m v ng m t trên 20% s th i gian quy nh c a t th c t p năm th 2, s không ư c xét ánh giá k t qu th c t p sư ph m năm th 2. Nh ng sinh viên này ph i th c t p l i theo k ho ch th c t p sư ph m năm th hai c a khoá h c ti p theo vào năm sau. Chương 4:
 7. TH C T P SƯ PH M NĂM TH 3 i u 15. M c ích ho t ng th c t p sư ph m năm th 3. 1. Giúp sinh viên sư ph m nâng cao nh n th c v vai trò c a giáo d c trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, n m v ng nh ng quy nh v nhi m v , quy n h n c a ngư i giáo viên, trên cơ s ó ph n u tr thành giáo viên gi i. 2. T o i u ki n cho sinh viên sư ph m ch ng, sáng t o trong vi c v n d ng ki n th c ã h c và rèn luy n các k năng giáo d c và d y h c trong th c t nhà trư ng, t ó hình thành năng l c sư ph m. 3. K t qu th c t p sư ph m năm th 3 là m t trong nh ng i u ki n sinh viên ư c công nh n t t nghi p. 4. Giúp các cơ s ào t o giáo viên, các c p qu n lý giáo d c có cơ s ánh giá ch t lư ng ào t o giáo viên, t ó xu t phương hư ng nâng cao ch t lư ng ào t o, s d ng và b i dư ng giáo viên. i u 16. N i dung ho t ng th c t p sư ph m năm th 3. 1. Tìm hi u th c t giáo d c. a. Nghe i di n ban giám hi u báo cáo, t tìm hi u, có ghi chép v tình hình giáo d c c a nhà trư ng. b. Nghe i di n lãnh o xã phư ng báo cáo, t tìm hi u, thu th p thông tin v tình hình kinh t , văn hoá, xã h i và phong trào giáo d c a phương. c. Nghe báo cáo c a i di n ban ch p hành oàn Thanh niên v công tác oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, i Thi u niên Ti n phong H Chí Minh và Sao Nhi ng. d. Nghe báo cáo c a m t giáo viên ch nhi m gi i hay m t giáo viên d y gi i. e. Tìm hi u có ghi chép các ho t ng c a t chuyên môn, ch c năng nhi m v c a giáo viên, tài li u, s sách l p, h sơ, h c b h c sinh, các văn b n hư ng d n chuyên môn c a các c p qu n lý, phù h p v i c trưng c a t ng ngành h c, b c h c. 2. Th c t p làm ch nhi m l p: a. L p k ho ch công tác ch nhi m l p c t và t ng tu n. Theo dõi, n m v ng tình hình h c t p, s c kho , o c c a c l p, c a các h c sinh cá bi t, cũng như các ho t ng khác c a l p trong su t th i gian th c t p, có ghi chép, nh n xét, ánh giá. b. Hư ng d n các bu i sinh ho t l p, tham gia các bu i sinh ho t i thi u niên, Sao Nhi ng. T ch c các ho t ng giáo d c: lao ng vui chơi, văn ngh , th d c, th thao, c m tr i và k ni m các ngày l truy n th ng.
 8. c. Ph i h p v i ph huynh h c sinh, h i ph huynh, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, i Thi u niên Ti n phong làm t t công tác giáo d c h c sinh. 3. Th c t p gi ng d y v i m i sinh viên: a. L p k ho ch gi ng d y toàn t và t ng tu n. b. D ít nh t 2 ti t d y m u do giáo viên hư ng d n ho c giáo viên d y gi i th c hi n, có rút kinh nghi m h c t p. c. So n giáo án, chuNn b dùng d y h c, t p gi ng có nhóm sinh viên th c t p và giáo viên hư ng d n tham d . Sau m i gi t p gi ng có rút kinh nghi m, xu t hoàn thi n bài gi ng. d. Lên l p d y ít nh t 8 ti t theo chuyên ngành ào t o, dư i s ch o c a giáo viên hư ng d n. Sau gi d y có rút kinh nghi m, ánh giá, cho i m. 4. Làm báo cáo thu ho ch: a. Cu i t th c t p m i sinh viên làm m t báo cáo thu ho ch dư i d ng bài t p nghiên c u v các n i dung ư c quy nh kho n 1, 2, 3 i u này. b. Nhóm sinh viên h p nh n xét, góp ý ki n. c. Giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m ch m, cho i m báo cáo thu ho ch c a sinh viên và tr c ti p n p báo cáo thu ho ch này cho trư ng ban ch o th c t p c p trư ng trư c khi k t thúc t th c t p 2 ngày. i u 17. ánh giá ho t ng th c t p sư ph m năm th 3. 1. K t qu th c t p sư ph m năm th 3 c a sinh viên ư c ánh giá, x p lo i theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 2. Giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p gi ng d y ch u trách nhi m t ng h p và quy t nh i m th c t p gi ng d y. Giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m ch u trách nhi m t ng h p và quy t nh i m th c t p ch nhi m. 3. i m ý th c t ch c k lu t, th c hi n n i quy trong t th c t p do nhóm sinh viên bình xét, giáo viên hư ng d n ho t ng th c t p ch nhi m ph i h p v i gi ng viên sư ph m (n u có) cho i m. 4. i m t ng h p th c t p sư ph m năm th 3 ( i m TTSP 3) là i m trung bình c ng các n i dung th c t p: Báo cáo thu ho ch (BCTH) h s 1, ý th c t ch c k lu t (TCKL) h s 1, th c t p làm ch nhi m l p (CNL) h s 2, th c t p gi ng d y (GD) h s 3 i m TTSP 3 = (BCTH + TCKL + CNL x 2 + GD x 3) : 7 5. Sinh viên sư ph m v ng m t quá 20% th i gian quy nh c a t th c t p sư ph m năm th 3, s không ư c xét ánh giá k t qu th c t p năm th 3. Nh ng sinh viên
 9. này ph i th c t p l i theo k ho ch th c t p sư ph m năm th 3 c a khoá h c ti p theo vào năm sau. Chương 5: T CH C TH C HÀNH, TH C T P SƯ PH M i u 18. T ch c th c hành sư ph m. Căn c vào n i dung, th i lư ng ư c quy nh cho ho t ng th c hành sư ph m trong các chương trình khung ào t o giáo viên trình Cao ng, các cơ s ào t o giáo viên có nhi m v : 1. L p k ho ch, xây d ng ti n trình, c th hoá n i dung, d trù kinh phí cho ho t ng th c hành sư ph m. 2. B trí s p x p a i m th c hành phù h p v i các khoa, ban, chuyên ngành ào t o theo k ho ch. 3. Phân công cho các khoa, phòng, ban, t b môn, các gi ng viên sư ph m th c hi n chương trình th c hành sư ph m theo k ho ch năm h c. 4. Ch o, ki m tra và ánh giá k t qu th c hành sư ph m trong toàn khoá h c. i u 19. T ch c th c t p sư ph m. Sinh viên sư ph m i th c t p ư c chia thành oàn, có s lư ng, thành ph n tuỳ thu c vào t ng a phương, t ng b c h c, chuyên ngành ào t o. Có hai hình th c t ch c th c t p. 1. Hình th c th nh t: Các oàn sinh viên sư ph m ư c g i n cơ s th c t p ti n hành th c t p, hi u trư ng các cơ s th c t p tr c ti p ch o. Cơ s ào t o giáo viên không c gi ng viên i hư ng d n, trư ng oàn th c t p là sinh viên do các cơ s ào t o giáo viên c ra qu n lý oàn và liên h công tác chung. 2. Hình th c th 2: Cơ s ào t o giáo viên c m t gi ng viên sư ph m làm trư ng oàn n các cơ s th c t p cùng v i giáo viên cơ s th c t p hư ng d n sinh viên th c t p. i u 20. Nhi m v c a các cơ s ào t o giáo viên. 1. L p k ho ch th c t p sư ph m, n nh n i dung, th i gian, s lư ng các oàn cho các năm th 2 và 3, ch n a i m th c t p và d trù kinh phí. 2. Ch ng ph i h p v i các S Giáo d c và ào t o th ng nh t k ho ch th c t p sư ph m, thành l p ban ch o th c t p c p t nh có s lư ng, thành ph n phù h p v i t ng a phương và t ng chuyên ngành ào t o. 3. Các cơ s ào t o giáo viên ra quy t nh thành l p ban ch o th c t p c a cơ s g m i di n ban giám hi u, các phòng, ban và ch nhi m các khoa có liên quan t ch c, i u hành và xét duy t các k t qu th c t p.
 10. i u 21. Nhi m v c a các S Giáo d c và ào t o. 1. Theo k ho ch ã th ng nh t v i các cơ s ào t o giáo viên, S Giáo d c và ào t o giao nhi m v cho các phòng giáo d c và ào t o qu n, huy n, th xã (sau ây g i chung là phòng giáo d c và ào t o c p huy n) ch n các cơ s th c t p và tri n khai k ho ch th c t p. 2. Giám c S Giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p ban ch o th c t p c p t nh g m: i di n lãnh o s , phòng, ban có liên quan c a s và các i di n có liên quan c a các cơ s ào t o giáo viên. 3. Ban ch o th c t p c p t nh có nhi m v theo dõi, ch o các phòng giáo d c và ào t o huy n làm t t công tác t ch c th c t p và t ch c h i ngh rút kinh nghi m sau t th c t p. i u 22. Nhi m v c a các Phòng Giáo d c và ào o c p huy n. 1. Ch n các cơ s th c t p có i u ki n như quy nh i u 7 c a Quy ch này tri n khai k ho ch th c t p cho sinh viên. 2. Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o c p huy n ra quy t nh thành l p ban ch o th c t p c p huy n g m: i di n lãnh o Phòng Giáo d c và ào t o, i di n cơ s ào t o giáo viên và Ban Giám hi u các cơ s th c t p. 3. Ban ch o th c t p c p huy n có nhi m v theo dõi, ch o, ki m tra các cơ s th c t p th c hi n t t k ho ch và ánh giá k t qu th c t p c a sinh viên m t cách khách quan và th ng nh t. i u 23. Nhi m v c a cơ s th c t p. 1. m i cơ s th c t p thành l p m t ban ch o th c t p do Hi u trư ng làm trư ng ban, gi ng viên Trư ng Sư ph m (n u có) làm Phó ban, các t trư ng hay nhóm trư ng chuyên môn có sinh viên th c t p làm y viên. 2. Ban ch o c a cơ s th c t p có nhi m v : a. ón ti p sinh viên, t o m i i u ki n thu n l i v tinh th n, v t ch t, nơi ăn, và nơi t p gi ng cho sinh viên th c t p. b. C giáo viên có năng l c sư ph m, có kinh nghi m và có tinh th n trách nhi m hư ng d n th c t p. c. L p k ho ch hư ng d n sinh viên th c t p, xác nh yêu c u, n i dung t ng m t ho t ng, l p th i khóa bi u và xu t các bi n pháp ch o th c hi n. d. Qu n lý sinh viên trong th i gian th c t p, ch cho phép sinh viên ra kh i cơ s th c t p v i lý do xác áng và có trư ng oàn xác nh n. e. ánh giá, x p lo i sinh viên khi k t thúc t th c t p.
 11. g. ngh khen thư ng, k lu t sinh viên có thành tích ho c vi ph m n i quy, quy ch th c t p. i.Vi t báo cáo k t qu th c t p, l p h sơ th c t p c a t ng sinh viên sư ph m g i v các cơ s ào t o giáo viên. h. T ch c rút kinh nghi m sau t th c t p làm t t cho các năm sau. i u 24. Nhi m v c a giáo viên hư ng d n th c t p. 1. Coi vi c hư ng d n sinh viên sư ph m th c t p là nghĩa v tham gia vào quá trình ào t o giáo viên. 2. Ph i h p v i gi ng viên sư ph m (n u có) hư ng d n sinh viên th c t p. 3. Nêu cao tinh th n gương m u, ý th c trách nhi m, tôn tr ng và t o i u ki n cho sinh viên phát huy tinh th n sáng t o trong quá trình th c t p. 4. Giúp sinh viên sư ph m tìm hi u, n m v ng ư ng l i, quan i m giáo d c c a ng và th c t giáo d c a phương, làm quen v i các nhi m v c a ngư i giáo viên ph n u tr thành giáo viên gi i. 5. Ph i h p v i gi ng viên c a các cơ s ào t o giáo viên (n u có), ánh giá k t qu th c t p c a sinh viên m t cách khách quan, công b ng và trung th c. i u 25. Nhi m v c a gi ng viên thu c các cơ s ào t o giáo viên (n u có). 1. Tr c ti p làm trư ng oàn và kiêm phó ban ch o th c t p c a cơ s th c t p. 2. Cùng v i ban ch o th c t p l p k ho ch và tri n khai th c hi n k ho ch. 3. Ph i h p v i giáo viên hư ng d n th c t p trên tinh th n bình ng, tôn tr ng l n nhau giúp sinh viên hoàn thành t t các nhi m v th c t p. 4. Cùng v i giáo viên hư ng d n th c t p ánh giá k t qu th c t p c a sinh viên m t cách khách quan, công b ng và trung th c. i u 26. Nhi m v c a sinh viên khi i th c t p sư ph m. 1. Nghiêm ch nh ch p hành n i quy, quy ch th c t p, th c hi n t t các n i dung th c t p, tuân theo s hư ng d n c a ban ch o, c a giáo viên cơ s th c t p và gi ng viên trư ng Sư ph m (n u có). 2. Trong th i gian th c t p ph i th c hi n các nhi m v như giáo viên c a cơ s th c t p. V ng m t ph i có lý do xác áng và ph i ư c s ng ý c a Trư ng ban ch o cơ s th c t p b ng văn b n. 3. Có quan h t t v i cán b , giáo viên và nhân dân a phương. Gương m u trư c h c sinh, nói năng, hành vi văn minh, l ch s trư c nơi ông ngư i.
 12. 4. Có quy n khi u n i v k t qu th c t p c a b n thân và c a b n cùng oàn th c t p (n u c n) v i ban ch o th c t p. i u 27. Th th c ti n hành t ng k t ho t ng th c t p. 1. T i các cơ s th c t p: a. Sinh viên sư ph m vi t báo cáo thu ho ch, trình bày trư c nhóm, v i s có m t c a các giáo viên hư ng d n th c t p, nhóm sinh viên bình xét. b. Giáo viên hư ng d n th c t p ph i h p v i gi ng viên thu c các cơ s ào t o giáo viên (n u có) l p b ng i m, x p lo i và chuy n lên ban ch o th c t p xét duy t. c. Ban ch o th c t p duy t k t qu th c t p, ngh khen thư ng, k lu t, t ch c l t ng k t, vi t báo cáo, l p h sơ th c t p c a t ng sinh viên, ký xác nh n và g i v các cơ s ào t o giáo viên. 2. T i ban ch o th c t p c p huy n, t nh: a. T ng h p các k t qu th c t p. b. T ch c rút kinh nghi m v vi c ch o th c t p và xu t các ki n ngh v ào t o giáo viên, v n i dung và phương th c t ch c th c t p. 3. T i các cơ s ào t o giáo viên: a. T ch c t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m t th c t p. b. Tuyên dương, khen thư ng cán b , gi ng viên, sinh viên có thành tích trong t th c t p. Công b các k lu t (n u có). c. Lưu gi h sơ th c t p c a sinh viên theo quy nh hi n hành làm cơ s cho vi c ánh giá sinh viên t t nghi p. i u 28. H sơ th c t p c a sinh viên sư ph m g m có. 1. Nh t ký th c t p, các b n k ho ch th c t p, các bài so n d gi và giáo án lên l p. 2. Phi u ánh giá k t qu th c t p gi ng d y. 3. Phi u ánh giá k t qu th c t p ch nhi m. 4. Báo cáo thu ho ch. 5. Phi u ánh giá x p lo i th c t p. Chương 6: I U KI N M B O CHO HO T NG TH C HÀNH, TH C T P SƯ PH M
 13. i u 29. Vi c xây d ng trang thi t b các cơ s th c hành c a các cơ s ào t o giáo viên và chi phí cho các ho t ng th c hành, th c t p sư ph m do ngân sách nhà nư c c p. Các cơ s ào t o giáo viên có trách nhi m huy ng, s d ng cơ s v t ch t, và các ngu n l c hi n có ph c v cho các ho t ng th c hành, th c t p sư ph m có ch t lư ng và hi u qu cao, theo úng n i dung, chương trình ào t o giáo viên c a B Giáo d c và ào t o ban hành và theo k ho ch ã th ng nh t gi a cơ s ào t o giáo viên v i S Giáo d c và ào t o. i u 30. Kinh phí cho các ho t ng th c hành, th c t p sư ph m do ngân sách Nhà nư c c p cho các cơ s ào t o giáo viên trong kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm và ư c qu n lý, chi tiêu theo úng ch , tiêu chuNn, nh m c tài chính hi n hành. i u 31. N i dung chi kinh phí cho các ho t ng th c hành, th c t p sư ph m bao g m: 1. Chi phí v nguyên, nhiên, v t li u, d ng c cho các ho t ng th c hành, th c t p các cơ s th c hành, th c t p sư ph m. 2. Lương c a gi ng viên thu c các cơ s ào t o giáo viên hư ng d n sinh viên th c hành, th c t p sư ph m. 3. Công tác phí cho gi ng viên, cán b các cơ s ào t o giáo viên i công tác làm nhi m v hư ng d n ho c ki m tra th c hành, th c t p sư ph m. 4. Ti n vé tàu, xe i và v cho sinh viên i th c hành, th c t p sư ph m ngoài các cơ s ào t o giáo viên. 5. B i dư ng báo cáo viên, giáo viên hư ng d n sinh viên th c hành, th c t p sư ph m và cho ban ch o th c hành, th c t p các c p. 6. Các chi phí khác m b o i s ng cho sinh viên trong th i gian i th c hành, th c t p sư ph m ngoài các cơ s ào t o giáo viên: như ti n i n, d u èn th p sáng, thuê c p dư ng, nư c u ng, chi phí văn th , khen thư ng, t ng k t th c t p, thu c d phòng.
Đồng bộ tài khoản