Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
147
lượt xem
21
download

Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT về việc Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C DNCH V K THU T CAO, CHI PHÍ L N B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m Y t ; Căn c Thông tư liên t ch s 21/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a Liên B Y t và Tài chính hư ng d n th c hi n B o hi m Y t b t bu c; Căn c công văn s 12712/BTC-HCSN ngày 07/10/2005 c a B Tài chính; Xét ngh c a các ông, bà: V trư ng V K ho ch – Tài chính, V trư ng V i u tr , V trư ng V B o hi m Y t ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c d ch v k thu t cao, chi phí l n ư c B o hi m xã h i thanh toán. i u 2. Trên cơ s Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này và m c thu vi n phí c a t ng d ch v ư c c p có thNm quy n quy t nh, cơ s y t có trách nhi m ph i h p v i cơ quan B o hi m xã h i th c hi n vi c thanh toán chi phí các d ch v k thu t cao, chi phí l n cho ngư i có th B o hi m y t theo quy nh hi n hành v B o hi m y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông, bà: V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các V , C c, Chánh Thanh tra B , Chánh Văn phòng B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Y t các B , ngành, Th trư ng các cơ s khám, ch a b nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 4; - B Tài chính, BHXH Vi t Nam; TH TRƯ NG - Các B , các cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Chính ph ; - H NN, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các b nh vi n tr c thu c B Y t , Y t các ngành; - B Tư pháp (C c ki m tra văn b n); - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo);
  2. - S YT, S TC các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu VT, KH-TC, Tr, PC, BH. Nguy n Th Xuyên DANH M C K THU T CAO CHI PHÍ L N Ư C QU BHYT THANH TOÁN (Kèm theo Quy t nh s 36/2005/Q -BYT ngày 31/10/2005 c a B Y t ) STT LO I DNCH V A CÁC TH THU T 1 L c máu liên t c 2 Thay huy t tương 3 Sinh thi t cơ tim 4 t stent th c qu n qua n i soi 5 T o hình thân t s ng qua da b ng cement 6 H p th phân t liên t c i u tr suy gan c p n ng B CÁC PH U THU T THEO CHUYÊN KHOA I NGO I KHOA 7 Tán s i ngoài cơ th 8 Ph n thu t tim lo i Blalock 9 Ph n thu t c t ng ng m ch 10 Ph n thu t t o hình eo ng m ch 11 Ph u thu t nong van ng m ch ch 12 Ph u thu t thay o n m ch nhân t o 13 Ph u thu t tim bNm sinh 14 Ph u thu t s a van tim 15 Ph u thu t thay van tim 16 Ph u thu t thay ng m ch ch 17 Ph u thu t thay ng m ch ch + van ng m ch ch 18 Ph u thu t ghép van tim homograft ( ng lo i) 19 Ph u thu t u tim, v t thương tim… 20 Ph u thu t b c c u m ch vành dư i 2 c u n i 21 Ph u thu t b c c u m ch vành t 2 c u n i tr lên 22 Ph u thu t các m ch máu lơn ( ng m ch ch ng c/b ng/c nh)
  3. 23 Ph u thu t tim, m ch khác có s d ng tu n hoàn ngoài cơ th 24 Thông tim ng l n 25 Nong van hai lá/ Nong van ng m ch ph i/ Nong van ng m ch ch 26 B t thông liên nhĩ/ thông liên th t/ bít ng ng m ch b ng d ng c Amplatzer 27 i u tr r i lo n nh p b ng sóng cao t n (RF) 28 C y máy t o nh p + phá rung 29 t máy t o nh p vĩnh vi n 30 Các k thu t nút m ch, thuyên t c m ch 31 Núi túi phinh ng m ch não 32 Nút thông ng tĩnh m ch não 33 Thăm dò huy t ng b ng Swan Ganz 34 Thăm dò i n sinh lý trong bu ng tim 35 Ph u thu t n i soi u tuy n yên 36 Ph u thu t d n lưu não th t – màng b ng 37 Ph u thu t th n kinh có d n ư ng 38 Ph u thu t vi ph u u não n n s 39 Ph u thu t vi ph u u não th t 40 Ph u thu t vi ph n u não ư ng gi a 41 Ph u thu t vi ph u d d ng m ch não 42 Ph u thu t n i soi não/ tu s ng 43 Quang ng h c (PTD) trong i u tr u não ác tính 44 t sten ư ng m t/tu 45 Ph u thu t n i soi t o hình th c qu n 46 Ph u thu t c t th c qu n qua n i soi ng c và b ng 47 Ph u thu t n i soi c t d dày có s d ng máy c t n i 48 Ph u thu t n i soi c t n i ru t có s d ng máy c t n i 49 Ph u thu t n i soi ung thư i/tr c tràng có s d ng máy c t n i 50 Ph u thu t i u tr k thu t cao (phương pháp Longo) 51 Ph u thu t n i soi c t lách có s d ng máy c t 52 Ph u thu t nôi soi c t kh i tá tu có s d ng máy c t n i
  4. 53 Ph u thu t c t cơ Oddi và nong ư ng m t qua ERCP 54 Ph u thu t n i soi c t túi m t, m OMC l y s i, n i m t-ru t 55 Ph u thu t c t gan m có s d ng thi t b k thu t cao 56 Ph u thu t n i soi c t gan 57 Ph u thu t n i soi i u tr b nh lý gan m t khác 58 Ph u thu t b nh phình i tràng bNm sinh 1 thì 59 Ph u thu t n i soi c t th n/ u sau phúc m c 60 Ph u thu t thay t s ng 61 Ph u thu t n p vít c t s ng c 62 Ph u thu t n p vít c t s ng th t lưng 63 Ph u thu t ch a v o c t s ng 64 Ph u thu t thay toàn b kh p g i 65 Ph u thu t thay kh p g i bán ph n 66 Ph u thu t thay toàn b kh p háng 67 Ph u thu t thay kh p háng bán ph n 68 Ph u thu t thay o n xương ghép b o qu n b ng k thu t cao 69 Ph u thu t k t h p xương trên màn hình tăng sáng 70 Ph u thu t n i soi kh p g i/kh p háng/kh p vai/c chân 71 Ph u thu t n i soi tái t o dây ch ng 72 Ph u thu t n i soi tái t o gân 73 Ph u thu t vi ph u chuy n v t da có cu ng m ch 74 Ph u thu t ghép chi 75 T o hình khí-ph qu n 76 Ph u thu t t o hình s m t (b nh lý) 77 Ph u thu t ung thư bi u mô bào áy/t bào gai vùng m t + t o hình v t da, óng khuy t da b ng ph u thu t t o hình 78 Ph u thu t ghép th n 79 Ph u thu t ghép gan II S N PH KHOA 96 Ph u thu t c t c t cung th t ng m ch h v trong c p c u s n khoa 97 Ph u thu t n i soi trong s n ph khoa
  5. 98 i u tr u xơ t cung b ng nút ng m ch t cung III M T 99 Ph u thu t l y thu tinh th ngoài bao, t IOL + c t bè 100 Ph u thu t i u tr t t khúc x b ng phương pháp Laser Excimer 101 Ph u thu t c thu tinh th b ng phương pháp Phaco 102 Ghép giác m c 103 Ph u thu t c t d ch kính và i u tr bong võng m c IV TAI – MŨI - H NG 104 N i soi l y u, rò d ch não tu , thoát v n n s 105 C y i n c c c tai (tr chi phí i n c c c tai) 106 Ph u thu t c y máy i n c c thân não (tr chi phí i n c c thân não) 107 Ph u thu t c y máy tr thính tai gi a (tr chi phí máy tr thính) 108 Ph u thu t tai trong, u dây th n kinh VII, u dây th n kinh VIII 109 Ph u thu t tái t o h th ng truy n âm 110 Ghép thanh khí qu n t ng nong 111 N i khí qu n t n-t n 112 t ng nong stent i u tr s o h p thanh khí qu n 113 C t thanh qu n toàn ph n có tái t o phát âm 114 Ph u thu t n i soi c t b u m ch máu vùng uc 115 Ph u thu t n i soi c t b u xơ m ch vòm mũi h ng 116 Ph u thu t n i soi c t b kh i u vùng m i xoang 117 Ph u thu t c t b u thành bên h ng lan lên áy s có ki m soát b ng kính hi n vi và n i soi 118 Ph u thu t tái t o vùng u c m t b ng v t da cơ xương 119 Ph u thu t ph c h i tái t o dây th n kinh VII 120 C t dây th n kinh Vidien qua n i soi 121 Ph u thu t laser c t ung thư thanh qu n h h ng 122 Ph u thu t laser trong kh i u vùng h ng mi ng 123 Ph u thu t n i soi c t u nhú o ngư c vùng mũi xoang V RĂNG – HÀM - M T
  6. 124 Ph u thu t s d ng n p có l i c u trong ph c h i sau c t o n xương hàm dư i 125 Ph u thu t c t xương hàm trên/hàm dư i, i u tr l ch kh p c n và k t h p xương b ng n p vít 126 Ph u thu t c t o n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng n p vít 127 Ph u thu t c t o n xương hàm dư i do b nh lý và tái t o b ng xương, s n t thân và c nh b ng 128 Ph u thu t c t o n xương hàm trên do b nh lý và t i t o b ng hàm úc titam, s , composite cao c p 129 Ph u thu t dính kh p thái dương hàm và tái t o b ng s n, xương t thân 130 Ph u thu t dính kh p thái dương hàm và tái t o b ng kh p úc titan 131 Ph u thu t c t tuy n mang tai b o t n dây th n kinh VII có s d ng máy dò th n kinh 132 Ph u thu t khuy t h ng l n vùng hàm m t b ng v t da cơ 133 Ph u thu t khuy t h ng l n vùng hàm m t b ng vi ph u thu t 134 Ph u thu t c t u máu l n vùng hàm m t 135 Ph u thu t c t u b ch m ch l n vùng hàm m t 136 Ph u thu t da ch n thương vùng hàm m t (ph n m m, xương) 137 Ph u thu t tái t o xương quanh răng b ng ghép xương ho c màng tái sinh mô cơ hư ng d n 138 Ph u thu t m xương, i u tr l ch l c xương hàm, kh p c n VI CHUYÊN KHOA B NG 139 Siêu l c máu có k t h p thNm tách trong 24 h 140 Siêu l c máu có k t h p thNm tách trong 48 h 141 Siêu l c máu không k t h p thNm tách trong 24 h 142 Siêu l c máu không k t h p thNm tách trong 48 h C XÉT NGHI M 143 nh type hòa h p t ch c b ng k thu t vi c t bào 144 Thu th p và chi t tách t bào g c t máu ngo i vi 145 Thu th p và chi t tách t bào g c t máu cu ng r n 146 i u ch và lưu tr t bào g c t máu ngo i vi 147 i u ch và lưu tr t bào g c t máu cu ng r n 148 T ghép t bào g c t máu ngo i vi
  7. 149 Di ghép t bào g c t o máu 150 Xét nghi m xác nh HLA 151 Xét nghi m nh danh kháng th b t thư ng 152 Xét nghi m nh lư ng virut viêm gan B 153 Xét nghi m nh lư ng virut viêm gan C 154 Xét nghi m s c th : k thu t DNA v i Protein 155 Các xét nghi m nh lương tim c ch t 156 Các xét nghi m xác nh marker ung thư 157 Các xét nghi m phân tích gen trong chNn oán b nh D CÁC THĂM DÒ VÀ I U TRN B NG NG VN PHÓNG X 158 X hình tuy n thư ng th n v I131 MIBG 159 i u tr ung thư tuy n giáp b ng I131 160 i u tr gi m au do ung thư di căn vào xương b ng P32 161 i u tr tràn d ch màng ph i do ung thư b ng keo phóng x 162 i u tr viêm bao ho t d ch b ng keo phóng x 163 i u tr tràn d ch màng b ng do ung thư b ng keo phóng x 164 i u tr b nh a h ng c u nguyên phát b ng P32 165 i u tr b nh Leucose kinh b ng P32 166 i u tr gi m au b ng Sammarium 153 167 i u tr ung thư gan nguyên phát b ng I131 Lipiodol 168 i u tr ung thư gan nguyên phát b ng Renium 186 E M T S K THU T X QUANG CAN THI P VÀ CH N OÁN HÌNH NH 169 Ch p và nút thông ng tĩnh m ch c nh xoang hang 170 Nong ng m ch (ph i, ch , vành…) b ng bóng 171 Nong ng m ch (ph i, ch , vành…) và t stent 172 Ch p c ng hư ng t (MRI) 173 Siêu âm doppler m u tim/m ch máu qua th c qu n 174 Ch p và nút m ch hóa d u i u tr ung thư gan nguyên phát (TOCE) G K THU T KHÁC 175 Telemedicines
  8. 176 K thu t x ph u X-knife, COMFORMAL 177 Ph u thu t s d ng dao Gamma (Gamma Knife) Nguy n Th Xuyên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản