Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
82
lượt xem
8
download

Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 36/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH "QUY Đ NH V TH LÂM SÀNG TRANG THI T B Y T " B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y T ; Căn c Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t đ ng đ i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Theo đ ngh c a các Ông, Bà V trư ng V Khoa h c và Đào t o, V trư ng V Trang thi t b và Công trình Y t , V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH Đi u 1.Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v th lâm sàng trang thi t b y t ". Đi u 2.Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, C c trư ng C c An toàn V sinh th c ph m, C c trư ng C c Y t d phòng, C c trư ng C c Phòng ch ng HIV/AIDS, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng Y t ngành và Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Qui dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản