Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
15
download

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc ban hành giá cước vận chuyển và bốc xếp vật liệu đến hiện trường xây dựng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc S : 36 /2006/QĐ-UBND M Tho, ngày 04 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH GIÁ CƯ C V N CHUY N VÀ B C X P V T LI U Đ N HI N TRƯ NG XÂY D NG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư s 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 c a B Tài chính v vi c hư ng d n giá hàng hóa d ch v do nhà nư c đ t hàng thanh toán b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c; Theo đ ngh t i T trình s 417/TTr-SXD-TC ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Liên S Xây d ng - Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này B ng giá cư c v n chuy n và b c x p v t li u đ n hi n trư ng xây d ng trên đ a bàn t nh Ti n Giang, làm cơ s đ xác đ nh giá v t li u xây d ng đ n hi n trư ng xây d ng. Đi u 2. M c cư c v n chuy n và b c x p v t li u đ n hi n trư ng xây d ng quy đ nh t i đi u 1 là m c giá t i đa đ xác đ nh giá v t li u xây d ng đ n hi n trư ng xây d ng (chưa bao g m thu tr giá gia tăng). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s , ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Phòng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc dinh kem
Đồng bộ tài khoản