Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
6
download

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 36/2007/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V THÀNH L P B NH VI N QU N BÌNH TÂN TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân t i Công văn s 64/UBND ngày 19 tháng 01 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 633/SYT-TCCB ngày 30 tháng 01 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 132/TTr-SNV ngày 09 tháng 02 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n Bình Tân tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Tân trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n Bình Tân. B nh vi n qu n Bình Tân là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s t t i: Phư ng Bình Tr ông A (tr s t m: C8/12T, t nh l 10, phư ng Tân T o, qu n Bình Tân). B nh vi n qu n Bình Tân ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n Bình Tân và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . Đi u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n qu n Bình Tân 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. Đi u 3. T ch c b máy c a B nh vi n qu n Bình Tân 1. B nh vi n qu n Bình Tân do Giám c i u hành và có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n Bình Tân quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch t ng h p và V t tư - thi t b y t ; b) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u (có mô hình Tr m c p c u tai n n giao thông - tr s tt i s 584 Qu c l 1, khu ph 5, phu ng Bình Hưng Hòa B, qu n Bình Tân); c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa Nhi; e) Khoa Ph s n; g) Khoa Ch ng nhi m khuNn; h) Khoa Dư c; i) Khoa Truy n nhi m; k) Khoa Y h c dân t c; l) Khoa ChNn oán hình nh; m) Khoa Xét nghi m;
  4. n) Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t. i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n Bình Tân do y ban nhân dân qu n Bình Tân b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n Bình Tân phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 128/2004/Q -UB ngày 07 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c cho phép thành l p Trung tâm Y t qu n Bình Tân. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân, Giám c Trung tâm Y t qu n Bình Tân, Giám c B nh vi n qu n Bình Tân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản