Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT LNCH NAM c l p - T do- H nh phúc ------ ------- S : 36/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C I N NH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t i n nh s 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a C c trư ng C c i n nh và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c i n nh là cơ quan c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch có ch c năng tham mưu giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v i n nh; ư c B trư ng giao trách nhi m ch o và hư ng d n phát tri n s nghi p i n nh trong c nư c theo ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. C c i n nh có con d u riêng, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm v i n nh. 2. T ch c th c hi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v i n nh sau khi ư c phê duy t; tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin ho t ng qu n lý nhà nư c v i n nh. 3. T ch c th c hi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch các ơn v s nghi p c a Nhà nư c v i n nh sau khi ư c Th tư ng Chính ph c a Chính ph phê duy t.
  2. 4. V ho t ng s n xu t phim: a) Xây d ng và qu n lý k ho ch s n xu t phim t ngu n ngân sách nhà nư c; b) Trình B trư ng c p, thu h i quy t nh s n xu t phim truy n nh a do Nhà nư c t hàng, tài tr ; cho phép t ch c, cá nhân trong nư c th c hi n liên doanh, liên k t, h p tác và d ch v làm phim truy n v i nư c ngoài; c) C p, thu h i quy t nh s n xu t phim truy n video, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình do Nhà nư c t hàng, tài tr ; d) C p, thu h i quy t nh cho phép t ch c, cá nhân trong nư c th c hi n liên doanh, liên k t. h p tác và d ch v làm phim tài li u, khoa h c, ho t hình v i t ch c, cá nhân nư c ngoài; ) C p, thu h i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh s n xu t phim. 5. V ho t ng ph bi n, lưu tr phim: a) Hư ng d n, ki m tra vi c nh p khNu, ph bi n, lưu chi u, lưu tr phim theo quy nh; b) C p, thu h i gi y phép ph bi n phim; c) C p, thu h i quy t nh cho t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài chi u gi i thi u phim Vi t Nam nư c ngoài, phim nư c ngoài t i Vi t Nam trong trư ng h p không s d ng ngân sách nhà nư c và không nh m m c ích kinh doanh; d) Phát hành nhãn qu n lý băng ĩa hình cho tác phNm i n nh. 6. V ho t ng h p tác qu c t : a) T ch c th c hi n k ho ch h p tác qu c t , h i nh p qu c t và các cam k t qu c t v i n nh; b) Trình B trư ng c p, thu h i quy t nh cho phép thành l p văn phòng i di n c a cơ s i n nh nư c ngoài t i Vi t Nam; văn b n ch p thu n cho t văn phòng i di n c a cơ s i n nh Vi t Nam nư c ngoài; cho phép các t ch c, cá nhân t ch c liên hoan phim Vi t Nam, nh ng ngày phim Vi t Nam nư c ngoài, liên hoan phim qu c t t i Vi t Nam và nh ng ngày phim nư c ngoài t i Vi t Nam; c) T ch c th c hi n ưa phim Vi t Nam tham d liên hoan phim qu c t , nh ng ngày phim Vi t Nam, tu n phim Vi t Nam nư c ngoài; t ch c nh ng ngày phim nư c ngoài, tu n phim nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy t nh c a B trư ng; d) Hư ng d n vi c h p tác u tư, liên doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài trong lĩnh v c i n nh theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c liên hoan phim, thi sáng tác k ch b n phim có quy mô qu c gia theo quy t nh c a B trư ng.
  3. 8. T ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v v i n nh tham gia xây d ng tiêu chuNn nghi p v ch c danh , c p b c k thu t cho cán b , viên ch c và lao ng trong ngành i n nh. 9. T ch c thNm nh trình B trư ng các chương trình m c tiêu, d án u tư v i n nh và hư ng d n ki m tra vi c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ph i h p xây d ng cơ ch ho t ng, th c hi n phí, l phí c a các ơn v s nghi p, t ch c d ch v công v i n nh và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 11. Xây d ng k ho ch tài tr , t hàng, u th u, tr giá s d ng ngân sách nhà nư c và các ngu n khác i v i ho t ng i n nh. 12. Xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c – công ngh trong lĩnh v c i n nh; ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng, trình B trư ng các nh m c kinh t k thu t, quy trình, quy ph m trong lĩnh v c i n nh. 13. Giúp B trư ng th c hi n các ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các h i và t ch c phi Chính ph v i n nh theo quy nh c a pháp lu t. 14. Hư ng d n, ki m tra vi c ph bi n phim trên h th ng r p, chi u phim lưu ng, phát trên truy n hình; ch o, hư ng d n t ch c th c hi n các chương trình i n nh phát trên truy n hình. 15. T ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a hành vi vi pháp lu t v ho t ng i n nh; ki m tra, ph i h p thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v ho t ng i n nh; ki m tra, ph i h p thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v ho t ng i n nh; ki n ngh x lý các sai ph m theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n các n i dung c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c a B . 17. xu t khen thư ng, k lu t i v i các t ch c, cá nhân trong ho t ng i n nh theo quy nh c a pháp lu t. 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a C c; qu n lý, s d ng tài s n, tài chính và các ngu n l c khác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng. 19. Th c hi n các nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. C c trư ng và các Phó C c trư ng. 2. Các phòng chuyên môn, nghi p v : a) Văn phòng C c;
  4. b) Phòng Ngh Thu t; c) Phòng Kinh t K thu t; d) Phòng Ph bi n phim; ) i di n C c i n nh t i thành ph H Chí Minh. 3. T ch c s nghi p tr c thu c: a) Trung tâm i n nh Chi u th 7 (ho t ng theo cơ ch ơn v s nghi p t trang tr i); b) T p chí i n nh K ch trư ng. C c trư ng C c i n nh có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c th c a các phòng, Trung tâm i n nh Chi u th 7; s p x p, b trí công ch c, viên ch c và ngư i lao ng theo úng cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a C c; trình B trư ng quy nh ch c năng và cơ c u t ch c c a T p chí i n nh K ch trư ng. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th cho Quy t nh s 49/2004/Q -BVHTT, ngày 05 tháng 07 năm 2004 c a B trư ng B Văn hóa – Thông tin quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c i n nh. i u 5. Trách nhi m thi hành C c trư ng C c i n nh, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v B và các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản