Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
7
download

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 36/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A THANH TRA S GIAO THÔNG V N T I HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Giao thông v n t i; Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B Giao thông v n t i và B N i v hư ng d n v nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a Thanh tra Giao thông v n t i a phương; Thông tư s 04/2007/TT-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2007 c a B Giao thông v n t i hư ng d n ho t ng thanh tra Giao thông v n t i; Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i T trình s 219/TTr-GTVT ngày 07 tháng 10 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 360/TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2008 v vi c i tên và xác nh l i ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Thanh tra S Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Thanh tra S Giao thông v n t i tr c thu c S Giao thông v n t i thành ph Hà N i trên cơ s h p nh t Thanh tra S Giao thông công chính thu c S Giao thông v n t i thành ph Hà N i (cũ) và Thanh tra S Giao thông v n t i t nh Hà Tây (cũ). i u 2. V trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra S Giao thông v n t i thành ph Hà N i 1. V trí, ch c năng Thanh tra S Giao thông v n t i thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn c a S Giao thông v n t i thành ph Hà N i, có trách nhi m giúp Giám c S th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi quy n h n c a Giám c S Giao thông v n t i thành ph Hà N i.
  2. Thanh tra S Giao thông v n t i thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra S Giao thông v n t i ch u s hư ng d n, ki m tra v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra thành ph ; ng th i, ch u s hư ng d n, ki m tra v nghi p v thanh tra chuyên ngành c a B Giao thông v n t i. 2. Nhi m v và quy n h n a) Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i trình Giám c S phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó sau khi ư c phê duy t; b) Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính (thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao c a t ch c, cá nhân) thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a S Giao thông v n t i g m: b.1) Thanh tra, k t lu n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh x lý; b.2) Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính theo hư ng d n c a Thanh tra thành ph ; c) Thanh tra, ki m tra, x lý các vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ho t ng giao thông v n t i: c.1) Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh v i u ki n, tiêu chuNn và các bi n pháp m b o an toàn giao thông i v i k t c u h t ng ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng s t ô th (n u có) trên a bàn do thành ph tr c ti p qu n lý; c.2) Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh v i u ki n m b o an toàn giao thông i v i phương ti n giao thông ư ng b , ư ng th y n i a (tr tàu bi n) và ư ng s t ô th ; c.3) Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v v n t i và d ch v h tr v n t i; c.4) Ph i h p v i chính quy n qu n, huy n, thành ph tr c thu c, phư ng, xã, th tr n, Thanh tra chuyên ngành Giao thông v n t i c a Trung ương và các ngành ch c năng có liên quan trong vi c thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh v b o v , ch ng l n chi m hành lang an toàn giao thông ư ng b , hàng lang an toàn ư ng s t, hành lang b o v lu ng tuy n ư ng th y n i a; c.5) Thanh tra, ki m tra, giám sát và x lý vi ph m hành chính i v i các cơ s ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b do a phương tr c ti p qu n lý
  3. trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ào t o, c p b ng, gi y phép, ch ng ch chuyên môn, nghi p v cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i; c.6) Ph i h p v i Thanh tra chuyên ngành Giao thông v n t i c a Trung ương trong vi c thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ s ki m nh k thu t phương ti n, thi t b giao thông v n t i; c.7) Ph i h p v i l c lư ng Công an, UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c, xã, phư ng, th tr n và các ngành ch c năng có liên quan trong vi c phòng ng a và x lý các vi ph m v tr t t an toàn giao thông v n t i, tr t t ô th , phân lu ng giao thông t i các khu v c tr ng i m; d) Thanh tra, ki m tra, x lý các vi ph m trong qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông: d.1) Xây d ng k ho ch thanh tra các d án, h ng m c d án xây d ng, c i t o, b o trì các công trình h t ng k thu t giao thông; d.2) Thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m các quy nh v v sinh môi trư ng giao thông, hè, ư ng ph , c u ư ng b , h m ư ng b , o giao thông, d i phân cách, rào ch n, b n tàu, b n xe, b n th y n i a, b n khách ngang sông, i m xe, nơi trông gi các phương ti n giao thông (ôtô, xe máy, xe p …), nhà ch xe buýt, h th ng tuy nen, hào k thu t, hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng th y n i a và các công trình h t ng giao thông v n t i khác; d.3) Thanh tra, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m v gi i h n ph m vi b o v hành lang an toàn ư ng b , b n xe, bãi xe, tr m i u khi n giao thông, các công trình qu n lý khai thác ư ng b , ph m vi b o v trên không i v i các công trình n i, các ư ng dây d n, hành lang ch ng l n gi a ư ng b và ư ng s t; d.4) T ch c thanh tra, phúc tra vi c th c hi n các quy nh c a thành ph v công tác qu n lý ư ng, hè và hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng th y n i a; ) T ch c thanh tra, phúc tra vi c th c hi n các k t lu n thanh tra và báo cáo Giám cS ; e) Gi i quy t khi u n i, t cáo: e.1) Ch trì ho c tham gia ti p công dân, t ch c n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh theo quy nh c a pháp lu t; e.2) Ch trì ho c tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, t ch c trong quá trình th c hi n các d án do S Giao thông v n t i Hà N i qu n lý; e.3) Giúp Giám c S gi i quy t khi u n i v quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t c a Giám c S i v i t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý c a S ; xác minh, k t lu n và ki n ngh gi i quy t t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý c a S theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh;
  4. e.4) Theo dõi, ki m tra các t ch c thu c thNm quy n qu n lý c a S trong vi c thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo; g) Th c hi n công tác phòng ng a, ch ng tham nhũng trong lĩnh v c giao thông v n t i a phương theo quy nh c a pháp lu t v ch ng tham nhũng; theo dõi, ki m tra các t ch c thu c thNm quy n qu n lý c a S trong vi c thi hành pháp lu t ch ng tham nhũng; h) Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh và quy t nh sau thanh tra; t ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành và gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a S ; i) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t và ki m tra các ơn v thu c S th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, khi u n i, t cáo; phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n pháp lu t v m b o tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th ; k) T ch c b i dư ng nghi p v thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra; ư c s d ng c ng tác viên thanh tra theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành; l) Qu n lý t ch c, biên ch , tài s n và kinh phí ph c v ho t ng c a Thanh tra S theo quy nh; m) Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t ho c khi Giám c S Giao thông v n t i giao. 3. Cơ c u t ch c a) Lãnh o Thanh tra S : Lãnh o Thanh tra S Giao thông v n t i có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra. Chánh Thanh tra là ngư i ng u Thanh tra S , ch u trách nhi m trư c Giám c S , trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S . Phó Chánh Thanh tra S là ngư i giúp Chánh Thanh tra S ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác, ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra S , Giám c S Giao thông v n t i và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Vi c b nhi m Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra S Giao thông v n t i do Giám c S Giao thông v n t i quy t nh theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a thành ph v công tác cán b . Vi c mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, cho t ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách i v i Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra S Giao thông v n t i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. b) Cơ c u t ch c b máy c a Thanh tra S Giao thông v n t i:
  5. b.1) Phòng T ch c; b.2) Phòng Hành chính – Qu n tr ; b.3) Phòng Tham mưu T ng h p; b.4) Phòng Tài chính – K toán; b.5) Phòng Thanh tra hành chính; b.6) i Thanh tra giao thông ư ng th y n i a; b.7) i Thanh tra giao thông c u, ư ng b ; b.8) i Thanh tra giao thông v n t i ư ng b ; b.9) i Thanh tra cơ ng; b.10) Các i Thanh tra giao thông qu n, huy n, thành ph tr c thu c: M i qu n, huy n, thành ph tr c thu c thành l p 01 i Thanh tra giao thông v n t i; tên i ư c t theo tên a danh hành chính c a qu n, huy n, thành ph tr c thu c. Các i Thanh tra ư c s d ng con d u riêng th c thi công v và nhi m v theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Giao Giám c S Giao thông v n t i căn c vào tình hình th c t thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các i Thanh tra giao thông v n t i qu n, huy n, thành ph tr c thu c cho phù h p; phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra S . Vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, cho t ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch chính sách khác i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, i trư ng, i phó thu c Thanh tra S Giao thông v n t i do Chánh Thanh tra S quy t nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a thành ph v công tác cán b . 4. Biên ch Biên ch c a Thanh tra S Giao thông v n t i thành ph Hà N i là biên ch hành chính, ư c UBND thành ph giao hàng năm trong t ng s biên ch c a S Giao thông v n t i thành ph Hà N i. Biên ch năm 2008 c a Thanh tra S Giao thông v n t i thành ph Hà N i ư c giao là 416 (b n trăm mư i sáu) ch tiêu. 5. Ch chính sách a) Thanh tra S Giao thông v n t i thành ph Hà N i là ơn v tương ương Chi c c, ư c hư ng các ch , chính sách như Chi c c tr c thu c S .
  6. b) Thanh tra viên và các ch c danh khác khi thi hành công v ư c pháp lu t b o v , ư c khen thư ng và hư ng các ch chính sách theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. c) C ng tác viên Thanh tra S Giao thông v n t i ư c hư ng quy n l i theo quy nh t i Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph và các quy nh pháp lu t hi n hành. d) Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên, th ki m tra phương ti n k thu t …. c a Thanh tra S Giao thông v n t i ư c th c hi n theo quy nh c a B Giao thông v n t i và các quy nh pháp lu t hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Giao thông v n t i, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, Chánh Thanh tra S Giao thông v n t i và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B Giao thông v n t i; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 4; - Báo Hà N i m i; Nguy n Th Th o - CVP, PVP, Công báo; - Các Phòng CVNCTH; - Lưu Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản