Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
8
download

Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg về việc bãi bỏ quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 36/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY T NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Cư trú s 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Công an và B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 875/TTg ngày 21 tháng 11 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương v Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B Công an và B trư ng B Ngo i giao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, QHQT (5b).
Đồng bộ tài khoản