Quyết định số 360-CSKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 360-CSKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 360-CSKH về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học - kỹ thuật của các viên nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 360-CSKH

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 360-CSKH Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 1980 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 360-CSKH NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1980 BAN HÀNH QUY CH T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG KHOA H C - K THU T C A CÁC VI N NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N K THU T CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 192 - CP ngày 13 tháng 10 năm 1975 c a H i ng Chính ph ban hành i u l v t ch c và ho t ng c a U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c; Xét yêu c u ưa ho t ng c a H i ng khoa h c - k thu t c a các Vi n nghiên c u khoa h c và phát tri n k thu t vào n n n p. QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t m th i v t ch c và ho t ng c a H i ng khoa h c - k thu t c a các Vi n nghiên c u khoa h c và phát tri n k thu t. i u 2 - Các cơ quan ch c năng c a U ban Khoa h c k thu t Nhà nư c có nhi m v hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. Lê Kh c ( ã ký) QUY CH T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG KHOA H C - K THU T C A CÁC VI N NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N K THU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 360 - CSKH ngày 22 tháng 8 năm 1980) M U B n Quy ch t m th i này góp ph n ưa công tác c a H i ng khoa h c - k thu t vào n n p, t o i u ki n cho các cán b nghiên c u phát huy trí tu t p th c a mình
  2. trong vi c t ch c các ho t ng khoa h c - k thu t nh m áp ng các yêu c u c a n n kinh t qu c dân và s nghi p phát tri n khoa h c và k thu t c a t nư c. i tư ng áp d ng b n Quy ch t m th i này là các H i ng khoa h c- k thu t c a các Vi n nghiên c u khoa h c và phát tri n k thu t cũng như c a các cơ quan nghiên c u khoa h c và phát tri n k thu t khác. Chương 1 CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A H I NG i u 1 - H i ng khoa h c - k thu t (1) c a Vi n nghiên c u khoa h c và phát tri n k thu t (2) là t ch c tư v n c a Vi n trư ng v các Căn c khoa h c và k thu t xem xét và quy t nh các v n v n i dung, t ch c và qu n lý nghiên c u khoa h c và phát tri n k thu t (3) c a Vi n. (1) G i t t là H i ng (2) G i t t là Vi n (3) G i t t là nghiên c u - phát tri n i u2-H i ng có nhi m v th o lu n và góp ý ki n: 1. V các d th o phương hư ng nghiên c u - phát tri n c a Vi n và v nh ng v n thu c chính sách khoa h c - k thu t c a Nhà nư c có liên quan n các phương hư ng này. 2. V các d th o k ho ch nghiên c u c a Vi n (dài h n, 5 năm và hàng năm) và v phương hư ng h p tác v i các cơ quan khác gi i quy t nh ng nhi m v nghiên c u c a Vi n. 3. V vi c c ch nhi m các công trình nghiên c u c a Vi n, v cương nghiên c u c a các ch nhi m công trình. 4. V vi c ánh giá và xét duy t các công trình nghiên c u ã hoàn thành thu c c p Vi n qu n lý và v vi c ánh giá n i b i v i các công trình nghiên c u thu c c p b và Nhà nư c qu n lý. 5. V vi c ánh giá hi u qu ho t ng khoa h c c a Vi n và c a các phòng, b môn nghiên c u c a vi n. Chương 2 T CH C C A H I NG i u 3 - Thành ph n H i ng g m có: - Ch t ch H i ng;
  3. - M t Phó ch t ch H i ng, - M t Thư ký H i ng, - M t s U viên H i ng. Ban Thư ng tr c H i ng g m Ch t ch, Phó ch t ch và Thư ký H i ng. i u 4 - Ban Thư ng tr c H i ng có nhi m v : 1. ChuNn b chương trình và n i dung c a các kỳ h p H i ng. 2. Quy t nh thành ph n i bi u t i d các kỳ h p ho c tham gia vào t ng ph n công vi c c a H i ng. 3. Gi i quy t nh ng vi c có liên quan t i công tác c a H i ng trong th i gian gi a hai kỳ h p H i ng. 4. Thông qua các báo cáo do Thư ký H i ng chuNn b v nh ng ki n ngh c a H i ng qua các kỳ h p. i u5- 1. Ch t ch H i ng do h i ngh toàn th H i ng b u ra. Ch t ch H i ng có nhi m v : - Lãnh o H i ng ho t ng phù h p v i các i u kho n ư c quy nh trong b n quy ch này. - Lãnh o Ban Thư ng tr c chuNn b trư c nh ng v n s ưa ra th o lu n H i ng. - Tri u t p và ch trì các phiên h p c a Ban Thư ng tr c và toàn th H i ng. - Duy t báo cáo v nh ng ki n ngh c a H i ng i v i nh ng v n ưa ra th o lu n H i ng. - ngh Vi n trư ng truy n t k p th i cho các thành viên H i ng v m i Ch th , Ngh quy t c a ng, Nhà nư c và các cơ quan c p trên v nh ng v n c n thi t có liên quan. 2. Phó Ch t ch H i ng do h i ngh toàn th c a H i ng b u trong s các thành viên H i ng. Phó Ch t ch h i ng có nhi m v : - Giúp Ch t ch H i ng trong vi c lãnh o công tác chung c a H i ng; - Ch u trách nhi m v ph n công tác ư c phân công và ư c quy n gi i quy t nh ng v n thu c ph m vi và quy n h n c a mình;
  4. - Trong trư ng h p Ch t ch v ng m t, Phó ch t ch thay m t Ch t ch i u hành và gi i quy t công vi c c a H i ng. i u 6 - Thư ký H i ng do h i ngh toàn th H i ng b u ra. Thư ký H i ng có nhi m v : - ChuNn b n i dung, chương trình và i u ki n làm vi c cho các kỳ h p c a H i ng Ban Thư ng tr c thông qua; - L p biên b n và t ng k t các ý ki n phát bi u t i các cu c h p c a H i ng thành báo cáo v ki n ngh c a H i ng. i u 7 - Thành viên h i ng g m thành viên trong Vi n và thành viên ngoài Vi n. 1. Thành viên trong Vi n do H i ngh i bi u ho c H i ngh toàn th c a cán b khoa h c trong Vi n (các ch nhi m công trình, các cán b khoa h c ch ch t, các cán b có trình i h c tr lên tr c ti p tham gia nghiên c u, v.v...) b u ra theo nguyên t c a s và b phi u kín trên cơ s danh sách sơ b do các ơn v nghiên c u c a Vi n c . Phòng k ho ch (ho c b ph n qu n lý nghiên c u c a Vi n) có trách nhi m giúp Vi n trư ng chuNn b danh sách này. Trong s các thành viên có ít nh t m t n a là cán b nh ng ngành, môn ch ch t c a Vi n. 2. Tuỳ nhu c u công tác c a H i ng, Vi n trư ng có th m i cán b các cơ quan ngoài Vi n làm thành viên chính th c c a H i ng, nhưng s này không vư t quá m t ph n tư (1/4) t ng s thành viên H i ng. Vi c m i thành viên H i ng ngoài Vi n, ph i ư c s ng ý c a ương s và th trư ng cơ quan c a ương s . T ng s thành viên H i ng không quá 15 ngư i i v i nh ng Vi n có tính ch t chuyên ngành và 19 ngư i i v i nh ng Vi n có tính ch t t ng h p. Danh sách các thành viên chính th c c a H i ng ph i ư c Vi n trư ng công nh n b i m t Quy t nh b ng văn b n. i u 8 - Thành viên H i ng có nhi m v : 1. Tham gia u n và y các bu i sinh ho t c a H i ng; 2. ChuNn b nghiêm túc v i tinh th n trách nhi m cao óng góp ý ki n v nh ng v n ưa ra th o lu n H i ng: 3. Gi gìn m i s li u, tài li u m t theo quy nh chung c a Nhà nư c và H i ng. i u 9 - Thành viên H i ng có quy n h n:
  5. 1. ư c tìm hi u nh ng tài li u, s li u có liên quan v i các phiên h p c a H i ng. 2. ư c ki n ngh th o lu n nh ng v n thu c ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a H i ng trư c khi H i ng b phi u thông qua. 3. Trong trư ng h p c n thi t có th ư c t ch c i tìm hi u t i ch nh ng v n có liên quan n công vi c c a H i ng. 4. ư c t do trình bày quan i m trong khi th o lu n và ư c b o lưu ý ki n trong trư ng h p có ý ki n khác v i quy t nh c a H i ng. Nh ng yêu c u c a thành viên ghi trong m c 1, 2, 3 c a i u kho n này c n ư c t thông qua Ban Thư ng tr c c a H i ng. i u 10 - Nhi m kỳ công tác c a h i ng là 3 năm. Các thành viên khuy t c a H i ng ư c b u b sung trong s các cán b do Ban Thư ng tr c H i ng c . i u 11 - Nh ng thành viên có thành tích trong các ho t ng c a H i ng s ư c Vi n trư ng khen ho c ngh lên c p trên khen thư ng. Nh ng thành viên không th c hi n các nhi m v quy nh trong i u 8 sau m t th i gian lâu nh t là m t năm s do H i ngh toàn th H i ng ngh Vi n trư ng quy t nh thôi tham gia công tác c a H i ng trư c khi h t nhi m kỳ. i u 12 - gi i các nhi m v chuyên ngành, H i ng có th chia thành các ti u ban. Ph trách các ti u ban là nh ng cán b ch ch t nh t trong H i ng v lĩnh v c chuyên môn c a mình và do H i ngh toàn th H i ng b u ra. Tuỳ theo tính ch t các v n th o lu n, ti u ban có th ư c m r ng. thành ph n m i d thêm do Ch t ch H i ng ngh và Vi n trư ng duy t y. Chương 3 PHƯƠNG TH C HO T NG VÀ QUAN H CÔNG TÁC C A H I NG i u 13 - H i ng sinh ho t nh kỳ 3 tháng m t l n. Khi c n thi t H i ng có th t ch c h p b t thư ng. H i ng ư c s d ng th i gian chính quy n t ch c các kỳ h p c a mình . i u 14 - Các thành viên H i ng c n ư c nghiên c u trư c tài li u do Ban Thư ng tr c chuNn b v nh ng v n s ưa ra th o lu n H i ng trư c ngày h p t m t n hai tu n l . Tài li u cu các phiên h p b t thư ng ph i n tay các thành viên H i ng ch m nh t là hai ngày trư c phiên h p. Các b ph n trong Vi n có liên quan n nh ng v n s ưa ra th o lu n H i ng có trách nhi m giúp H i ng nh ng tài li u c n thi t khi H i ng có yêu c u.
  6. i u 15 - H i ngh H i ng s không ti n hành n u không ít nh t hai ph n ba (2/3) t ng s các thành viên H i ng tham d . Khi c n thi t, Ch t ch H i ng có th t ch c phiên h p m r ng v i s tham gia c a i bi u chính quy n, t ch c ng, công oàn, oàn thanh niên ho c các cán b trong và ngoài Vi n tham kh o ý ki n. Các i bi u này không tham gia bi u quy t v các v n c aH i ng. i u 16 - Phương th c làm vi c c a H i ng là nêu v n , th o lu n và bi u quy t l y ý ki n a s . M i ý ki n phát bi u và ki n ngh c a H i ng ph i ư c ghi chép y trao cho Vi n trư ng và ki n ngh c a H i ng ph i ư c ghi chép y trao cho Vi n trư ng và ph n ánh lên c p trên tham kh o, ng th i ph i h p cho b ph n lưu tr c a Vi n. H i ng có th bi u quy t b ng giơ tay ho c b phi u kín tuỳ theo quy t nh c a toàn th H i ng. Biên b n các kỳ h p H i ng có ch ký c a Ch t ch và Thư ký H i ng. Trong trư ng h p c n thi t ngư i ký thay Ch t ch và Thư ký h i ng s do Ch t ch H i ng u nhi m. i u 17 - Vi n trư ng có nhi m v tr l i các ki n ngh c a H i ng vào phiên h p trư ng kỳ ti p sau. Trong trư ng h p c n thi t, H i ng có th chuy n nh ng ý ki n c a mình lên các cơ quan qu n lý khoa h c - k thu t c p trên. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 18 - M i i u l t ch c H i ng khoa h c - k thu t c a các Vi n cũng như c a các cơ quan nghiên phát tri n, u ph i theo úng tinh th n và n i dung b n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản