Quyết định số 3608/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 3608/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3608/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3608/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V DUY T I U CH NH D ÁN NÂNG C P VÀ M R NG Ư NG MÃ LÒ, QU N BÌNH TÂN CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 08/2005/TT-BXD, ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B Xây d ng v hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Căn c Quy t nh s 4054/Q -UB, ngày 20 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t d án u tư nâng c p và m r ng ư ng Mã Lò, qu n Bình Tân; Xét T trình s 437/TT-BQLDA, ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n Bình Tân v vi c i u ch nh d án Nâng c p và m r ng ư ng Mã Lò, qu n Bình Tân và ý ki n c a y ban nhân dân qu n Bình Tân t i Công văn s 44/TTr-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 3690/KH T-XD, ngày 18 tháng 7 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Duy t i u ch nh d án Nâng c p và m r ng ư ng Mã Lò, qu n Bình Tân v i n i dung ch y u như sau: T ng v n u tư : 93.941 tri u ng. Trong ó: + Xây l p: 46.071 tri u ng. + Ki n thi t cơ b n khác: 3.919 tri u ng.
  2. + Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng: 38.472 tri u ng. + D phòng phí: 4.999 tri u ng. + Di d i i n: 480 tri u ng. Ngu n v n: + Ngân sách thành ph : 65.843 tri u ng. + Qu n Bình Tân v n ng nhân dân óng góp quy n s d ng t không nh n ti n b i thư ng: 28.098 tri u ng. Các n i dung khác không c p, v n gi nguyên t i Quy t nh s 4054/Q -UB, ngày 20 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. H y b Quy t nh s 3489/Q -UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh d án Nâng c p và m r ng ư ng Mã Lò, qu n Bình Tân. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân, Giám c Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n Bình Tân và Th trư ng các s - ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản