Quyết định số 363/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 363/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 363/QĐ-BGTVT về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 363/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 363/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C T NG DANH HI U CHI N S THI UA NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a T ng Công ty ư ng sông mi n Nam và theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. T ng danh hi u “ Chi n s thi ua ngành Giao thông v n t i giai o n 2006-2008” cho 16 cá nhân thu c T ng Công ty ư ng sông mi n Nam (Có danh sách kèm theo) ã có thành tích xu t s c, tiêu bi u trong phong trào thi ua ngành Giao thông v n t i giai o n 2006- 2008 i u 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , T ng Giám c T ng Công ty ư ng sông mi n Nam, các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, TCCB. Ngô Th nh c DANH SÁCH 16 CÁ NHÂN THU C T NG CÔNG TY Ư NG SÔNG MI N NAM Ư C T NG DANH HI U “CHI N S THI UA NGÀNH GTVT GIAI O N 2006 - 2008” ( Kèm theo Quy t nh s : 363 /Q -BGTVT, ngày 20 tháng 02 năm 2009 ) 1. Ông Nguy n Minh Trung - Quy n trư ng phòng Thương v V n t i, 2. Bà Nguy n Th Thu Cúc - Nhân viên phòng Tài chính K toán, 3. Bà Châu Th Mai Thu - Nhân viên phòng Tài chính K toán,
  2. 4. Ông Nguy n Hoàng Minh - i trư ng tr c ban giao nh n c ng Long Bình, 5. Ông Lương Văn Nê - T trư ng T b c x p 5, 6. Ông Vũ Văn Chín - Thuy n phó tàu Sowatco 30, 7. Ông Ph m Văn K - Máy trư ng tàu Sowatco 32, 8. Ông Phan Thanh H i - Giám c Xí nghi p Xây d ng và trang trí n i th t, Công ty c ph n Xây l p công trình, 9. Ông Ki u c Th - Phó giám c Xí nghi p Xây d ng và thi công cơ gi i, Công ty c ph n Xây l p công trình, 10. Bà Tô M Mai Hương - Nhân viên phòng K ho ch k thu t, Công ty c ph n Xây l p công trình, 11. Bà Lâm Th Ng c Dung - Nhân viên phòng Tài chính K toán, Công ty c ph n Xây l p công trình, 12. Ông Nguy n Thanh Hùng - T trư ng t n 3, Công ty c ph n Xây l p công trình, 13. Ông Tr n Vi t Anh - Giám c Công ty c ph n óng m i và s a ch a phương ti n th y C n Thơ, 14. Ông Nguy n Duy Hào - Phó giám c Công ty c ph n óng m i và s a ch a phương ti n th y C n Thơ, 15. Bà Nguy n Th Kim Nhung - K toán trư ng, Công ty c ph n óng m i và s a ch a phương ti n th y C n Thơ, 16. Bà Nguy n Th M ng Th o - Phó phòng Nhân chính, Công ty c ph n óng m i và s a ch a phương ti n th y C n Thơ,
Đồng bộ tài khoản