Quyết định số 363-QĐ/UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 363-QĐ/UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 363-QĐ/UB về việc ban hành chế độ tạm thời về quản lý sản phẩm trong ngành nông trường quốc doanh do Ủy ban Nông nghiệp Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 363-QĐ/UB

 1. Y BAN NÔNG NGHI P TRUNG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ƯƠNG c l p - T do - H nh phúc S : 363-Q /UB Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 1971 QUY T NNH BAN HÀNH CH T M TH I V QU N LÝ S N PH M TRONG NGÀNH NÔNG TRƯ NG QU C DOANH CH NHI M Y BAN NÔNG NGHI P TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 67-CP ngày 23-4-1971 c a H i ng Chính ph v vi c thành l p y ban Nông nghi p trung ương. Căn c vào yêu c u c p thi t c a các công tác qu n lý s n ph m trong toàn ngành nông trư ng qu c doanh. Theo ngh c a ông C c trư ng C c cung tiêu và ông Trư ng ban kinh t k thu t. QUY T NNH: i u 1. – Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n ch t m th i v qu n lý s n phNm trong ngành nông trư ng qu c doanh. B n ch này áp d ng chung cho t t c các nông trư ng qu c doanh trung ương và a phương, và các cơ s khác tr c thu c ngành nông trư ng qu c doanh. i u 2. - B n ch t m th i v qu n lý s n phNm này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. – Các ông Chánh văn phòng, Giám c C c cung tiêu, Trư ng ban kinh t và k thu t, Trư ng ty, Trư ng phòng nông trư ng, các ông Giám c nông trư ng, Trư ng tr m nghiên c u thí nghi m v tr ng tr t, chăn nuôi, v.v… và các cơ s tr c thu c, ch u trách nhi m trư c y ban ch o th c hi n nghiêm ch nh ch này. T.M. Y BAN NÔNG NGHI P TRUNG ƯƠNG K.T. CH NHI M Y VIÊN Lê Xuân T i CH T M TH I
 2. V QU N LÝ S N PH M TRONG NGÀNH NÔNG TRƯ NG QU C DOANH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 363 ngày 20-5-1971 c a y ban Nông nghi p trung ương) L i nói u Nông trư ng qu c doanh là nh ng xí nghi p nông nghi p xã h i ch nghĩa thu c s h u toàn dân do Nhà nư c c p v n kinh doanh nh m áp ng các yêu c u phát tri n chung c a n n kinh t qu c dân, do ó toàn b s n phNm, tr ng tr t, chăn nuôi, ch bi n c a nông trư ng làm ra u thu c quy n s h u toàn dân, do Nhà nư c i u ng và phân ph i theo ch tiêu k ho ch chung. Hi n nay s n xu t c a nông trư ng qu c doanh ngày càng phát tri n, s n phNm làm ra ngày càng nhi u, m t khác i b ph n s n phNm c a nông trư ng là ph i thu ho ch quanh năm, giao n p b n mùa, d hư h ng, m t mát nên c n ph i ư c qu n lý ch t ch b o qu n t t v s lư ng cũng như phNm ch t c a s n phNm. Vì v y y ban ban hành ch t m th i v qu n lý s n phNm áp d ng trong ngành nông trư ng qu c doanh là nh m tăng cư ng và c ng c ch qu n lý kinh t tài chính nói chung và qu n lý s n phNm nói riêng trong các nông trư ng i vào ch , n n n p ch t ch , ng th i nâng cao ý th c trách nhi m c a cán b , công nhân các c p trong công tác qu n lý giao n p s n phNm, nghiêm ch nh ch p hành các nguyên t c, chính sách, ch c a Nhà nư c ã ban hành, th c hành ti t ki m, t n thu, t n ch , làm tăng s n phNm và ch m d t các hi n tư ng t s n, t tiêu, tham ô, lãng phí, s d ng tùy ti n s n phNm c a Nhà nư c. Chương 1 NGUYÊN T C CHUNG i u 1. - B n ch t m th i v qu n lý s n phNm áp d ng chung cho t t c các nông trư ng qu c doanh trung ương, các nông trư ng qu c doanh a phương, các tr m thí nghi m cây tr ng và gia súc tr c thu c y ban và các C c, V có liên quan n công tác qu n lý s n phNm. i u 2. - Nh ng s n phNm thu c i tư ng qu n lý c a b n ch này là: 1. S n phNm thu c các lo i cây tr ng và gia súc (k c s n phNm chính, s n phNm ph và s n phNm thí nghi m). 2. Các thành phNm, bán thành phNm c a ch bi n làm b ng nguyên li u nông s n và các nguyên li u là nông s n. 3. Các s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi do các nông trư ng ư c gi l i làm gi ng tái s n xu t và các s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi c a các tr m thí nghi m s n xu t ra cung c p gi ng cho các nơi khác. 4. Các s n phNm là lương th c, th c phNm cân i theo tiêu chuNn ư c s d ng trong n ib .
 3. 5. Các th phNm, ph phNm, ph li u thu c các s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, ch bi n (b ng nguyên li u nông s n) t n thu, t n ch ư c (k c các gia súc b thiên tai, ch h a, tai n n b t thư ng). Nh ng s n phNm khác không n m trong quy nh trên thì không thu c i tư ng qu n lý c a b n ch này như phân h u cơ, s n phNm t khai thác (g , tranh, tre, n a…) s n phNm c a cơ khí, xây d ng cơ b n (nh ng s n phNm này ã quy nh áp d ng theo b n ch t m th i v qu n lý v t tư ban hành kèm theo Quy t nh s 465-Q CT ngày 19-11-1970 c a y ban. S n phNm c a các t ch c công oàn t tăng gia c i thi n cũng không thu c i tư ng qu n lý c a b n ch này. i u 3. - T t c các s n phNm thu c i tư ng qu n lý quy nh i u 2, do các nông trư ng, các tr m s n xu t ra u thu c quy n s h u toàn dân, do Nhà nư c i u ng, phân ph i theo ch tiêu k ho ch chung. Các nông trư ng, tr m có nhi m v giao n p y , toàn v n nh ng s n phNm ó cho Nhà nư c theo ba ch tiêu: s lư ng, ch t lư ng, giá tr và ch p hành t t các ch , chính sách thu mua, giá c ch o và ch h p ng kinh t c a Nhà nư c ã ban hành. Nay nghiêm c m t t c các hi n tư ng: s d ng s n phNm tùy ti n, tham ô lãng phí s n phNm, bán s n phNm ra th trư ng t do, bán cho cá nhân ho c em s n phNm ra trao i, móc ngo c… làm nh hư ng n ch tiêu k ho ch chung. i u 4. - Vi c phân c p qu n lý s n phNm quy nh như sau: 1. S n phNm do các nông trư ng qu c doanh trung ương và các tr m thí nghi m tr c thu c y ban Nông nghi p trung ương s n xu t ra u thu c quy n qu n lý c a y ban Nông nghi p trung ương. M i vi c i u ng, phân ph i, s d ng, giao n p và tiêu th s n phNm u ph i ghi vào k ho ch h ng năm và do y ban Nông nghi p trung ương xét duy t và phê chuNn. Các cơ quan ch qu n a phương không ư c phân ph i ho c gi l i a phương mình nh ng s n phNm này. Riêng nh ng s n phNm ư c ghi trong k ho ch h ng năm mà ã ư c y ban Nông nghi p trung ương phê duy t và ư c Trung ương phân c p cho các a phương qu n lý thì các a phương qu n lý thì các a phương ư c quy n nh n, i u ng, phân ph i, s d ng và tiêu th nh ng s n phNm ó. 2. S n phNm do các nông trư ng qu c doanh a phương s n xu t ra thu c quy n qu n lý c a các y ban hành chính khu, t nh, thành ph ã ư c Trung ương phân c p. M i vi c i u ng, phân ph i, s d ng, giao n p và tiêu th s n phNm c a nh ng nông trư ng này cũng ph i n m trong ph m vi ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c ã phê chuNn cho a phương. Riêng i v i m t s s n phNm là c s n c n ph c v cho yêu c u chung c a Trung ương thì y ban Nông nghi p trung ương s căn c vào ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c th ng nh t v i các y ban hành chính i u ng, phân ph i.
 4. i u 5. - S n phNm t i các nông trư ng, tr m ph i ư c t ch c b o v , b o qu n chu áo. Các nông trư ng, tr m ph i có kho tàng, sân chơi và các phương ti n ch a ng. Khi giao nh n, nh p xu t s n phNm ph i th c hi n cân, ong chính xác, công tác qu n lý kho tàng s n phNm ph i ch p hành úng ch qu n lý kho c a Nhà nư c ã ban hành. Chương 2 QU N LÝ S N PH M KHI THU HO CH, CH BI N, GIAO NH N TRONG N I B VÀ B O V , B O QU N S N PH M M c I. THU HO CH S N PH M i u 6. - Trư c khi thu ho ch, các nông trư ng, tr m ph i t ch c giám nh năng su t, s n lư ng cây tr ng và gia súc. i v i nh ng gia súc n kỳ chuy n àn, th i lo i cũng ph i t ch c gi m nh trư c. Khi giám nh phai căn c vào các ch tiêu năng su t, s n lư ng, các tiêu chuNn k thu t và các phương pháp nghi p v ã quy nh. Vi c t ch c giám nh cho b ph n k thu t c a nông trư ng, tr m ch ut rách nhi m, có i di n c a b ph n cung tiêu, k toán và cán b ph trách các i s n xu t tham gia. Sau khi giám nh ph i l p biên b n báo cáo giám c và g i cho các b ph n có liên quan. i u 7. – Công tác thu ho ch ph i ư c chuNn b chu áo v m i m t k ho ch, t ch c, nhân l c, phương ti n… m b o thu ho ch nhanh, g n, k p th i. Thu ho ch s n phNm ph i úng v , úng l a, úng th i gian, úng quy trình k thu t và ph i t n thu, không b sót s n phNm, không làm Nu, làm d i nh hư ng n năng su t s n lư ng c a nh ng v sau. Thu ho ch n âu ph i nghi m thu n ó và ưa ngay v nơi t p trung quy nh hay nh p kho. Trư ng h p s n phNm còn t i ng ru ng thì ph i có t ch c b o v , b o qu n chu áo, ch ng m t mát, hư h ng. i u 8. – Nghi m thu s n phNm ph i m b o các nguyên t c sau: 1. Nghi m thu s n phNm ph i ư c th c hi n nghiêm túc, khách quan, cân ong chính xác, xác nh úng tiêu chuNn phNm c p ã quy nh và ph i th c hi n úng các nguyên t c th t c v ch ng t , ghi chép s sách c a ch k toán và ch h ch toán ban u c a y ban và c a Nhà nư c ã ban hành. 2. Vi c nghi m thu s n phNm c a công nhân giao cho i, do cán b k thu t i cùng v i i trư ng ch u trách nhi m t ch c. Vi c nghi m thu s n phNm c a các i s n xu t giao cho nông trư ng, tr m do b ph n k thu t c a nông trư ng, tr m ch u trách nhi m có s tham gia c a các b ph n cung tiêu, th ng kê, k toán và ph i có m t i trư ng các i s n xu t.
 5. i u 9. - S n phNm sau khi ã thu ho ch và nghi m thu xong, n u ph i ti p t c qua khâu ch bi n ho c có i u ki n giao n p ngay cho cơ quan thu mua thì ph i ư c t ch c giao nh n ngay, ph i h t s c tránh em s n phNm nh p kho. B ph n cung tiêu nông trư ng, tr m có trách nhi m liên h v i cơ quan thu mua giao n p k p th i, úng v . i u 10. - S n phNm ang trong quá trình thu ho ch ho c nghi m thu u do i trư ng tr c ti p ch u trách nhi m t ch c vi c qu n lý, b o v và b o qu n cho n khi giao xong cho nông trư ng, tr m ho c chuy n qua khâu ch bi n hay giao n p cho cơ quan thu mua. Nh ng gia súc chuy n àn, th i lo i ch giao n p thì trong quá trình này i chăn nuôi có trách nhi m chăn d t cho n khi phân ph i, giao n p xong. B ph n cung tiêu nông trư ng, tr m có nhi m v giám sát vi c qu n lý, b o v , b o qu n s n phNm c a các i khi còn t i i. i u 11. - Nh ng s n phNm thu ho ch không úng tiêu chuNn, phNm c p quy nh ph i ư c truy c u quy trách nhi m, còn vi c gi i quy t s s n phNm này thì áp d ng theo i u 35 c a chương III dư i ây. M c II. CH BI N S N PH M i u 12. - Nh ng s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi dùng làm nguyên li u cho ch bi n thì sau khi thu ho ch, nghi m thu xong, các i s n xu t ph i giao ngay cho xư ng ch bi n úng s lư ng, tiêu chuNn phNm c p và úng th i gian quy nh. i u 13. - S n phNm ưa vào ch bi n ph i ư c xác nh b ng văn b n gi a b ph n cung tiêu nông trư ng v i xư ng ch bi n v : 1. S lư ng s n phNm và nguyên li u ã giao. 2. S lư ng, quy cách, phNm ch t c a thành phNm ch bi n ra. 3. S lư ng và quy cách bao gói ph i b o m. 4. T l hao h t nguyên li u, t l hàng h ng và ph li u. 5. Giá thành c a thành phNm. Văn b n này dùng làm căn c cho vi c nghi m thu thành phNm khi ch bi n xong và l p thành ba b n: m t b n giao cho b ph n cung tiêu, m t b n giao cho xư ng ch bi n, m t b n giao cho b ph n k toán. i u 14. – Nguyên t c qu n lý nguyên li u là nông s n khi ch bi n: 1. Xư ng trư ng ch u trách nhi m t ch c vi c qu n lý và b o qu n nguyên li u ngay t khi nh n cho n khi hoàn thành vi c ch bi n.
 6. 2. Qu n lý nguyên li u ph i quy nh bi n pháp và trách nhi m c th trong t ng khâu: giao nh n - nh p xu t kho và ưa vào ch bi n qua t ng công o n cho n khi thành thành phNm. 3. Quá trình ch bi n ph i qu n lý theo các nh m c tiêu hao nguyên li u cho m t ơn v thành phNm, các t l hao h t nguyên li u, t l hàng h ng và ph li u ã quy nh. i u 15. – Thành phNm sau khi ch bi n ra ph i giao ngay cho b ph n cung tiêu nông trư ng. Khi giao thành phNm cũng ph i t ch c nghi m thu, căn c vào văn b n giao nguyên li u ã quy nh i u 13 i chi u v i nguyên li u ã ưa vào ch bi n, xác nh s lư ng, quy cách, phNm ch t thành phNm, xác nh t l hao h t nguyên li u th c t , s lư ng hàng h ng và ph li u, xác nh giá thành th c t c a thành phNm. Nguyên t c nghi m thu ti n hành như quy nh c a i u 8 m c I trên. Nh ng nguyên li u th a, hàng h ng, ph li u ph i thu h i l i n p cho b ph n cung tiêu nông trư ng qu n lý. M c III. GIAO NH N S N PH M TRONG N I B i u 16. - Vi c giao nh n s n phNm gi a các i, xư ng và gi a các i, xư ng v i nông trư ng, tr m (b ph n cung tiêu) ph i ư c qu nl ý ch t ch v s lư ng, ch t lư ng và th i gian quy nh c a t ng lo i s n phNm và c n áp d ng theo hình th c h p ng giao nh n n i b . Vi c ký k t h p ng thì tùy theo i u ki n c th mà có th ký theo th i v thu ho ch ho c theo th i gian ch bi n t ng quý, khi ã ký k t h p ng thì các i u kho n c a h p ng ph i ư c hai bên tôn tr ng và nghiêm ch nh thi hành như pháp l nh c a n i b . i u 17. – Khi giao nh n s n phNm ph i th c hi n úng nguyên t c: 1. úng ch tiêu k ho ch, úng h p ng n i b ã ký k t và úng biên b n nghi m thu. 2. Ph i áp d ng phương pháp o lư ng b ng cân chính xác và xác nh phNm ch t c a s n phNm gi a hai bên. 3. Ph i l p y các ch ng t h p l có ch ký c a ngư i giao, ngư i nh n. Ch ký ph i ghi rõ h tên, ch c v c a ngư i ký – các ch ng t giao nh n ph i ư c ăng ký k p th i vào s sách c a hai bên. 4. Ph i xác nh t l hao h t t nhiên trong quá trình giao nh n qu n lý ch t ch s lư ng s n phNm th c giao.
 7. B ph n cung tiêu nông trư ng, tr m có trách nhi m giám sát, theo dõi m i vi c giao nh n s n phNm trong n i b ơn v . i u 18. Vi c giao nh n s n phNm gi a các i, xư ng v i nông trư ng, tr m có th áp d ng theo hai hình th c: 1. Giao nh n t p trung v kho nông trư ng, tr m do b ph n cung tiêu tr c ti p qu n lý. 2. Giao nh n không t p trung v kho nông trư ng, tr m. Áp d ng hình th c này i v i nh ng s n phNm không c n thi t ph i t p trung v nông trư ng mà có th t i các kho i, xư ng ch giao n p th ng cho cơ quan thu mua, nhưng ph i b o m nguyên t c: s n phNm trong kho thu c quy n qu n lý c a nông trư ng, tr m, các i, xư ng không ư c t ý nh p xu t. M c IV. B O QU N S N PH M i u 19. - T t c các s n phNm s n xu t ch bi n ra (k c s n phNm thí nghi m) ph i ư c b o v , b o qu n chu áo, ch ng hao h t, m t mát, bi n ch t, tham ô lãng phí. Trách nhi m b o v , b o qu n s n phNm quy nh như sau: 1. Nh ng s n phNm còn t i ng ru ng, chu ng tr i, sân phơi trong quá trình thu ho ch, các nguyên li u là nông s n trong quá trình ch bi n và nh ng s n phNm t i các kho c a i xư ng (không phân bi t ã giao cho cung tiêu hay chưa giao) u do các i, xư ng ch u trách nhi m t ch c vi c b o v , b o qu n dư i s hư ng d n, giám sát c a b ph n cung tiêu. 2. Nh ng s n phNm ã giao cho cung tiêu t p trung v kho nông trư ng, tr m thì b ph n cung tiêu có trách nhi m t ch c vi c b o v , b o qu n. 3. Vi c b o v , b o qu n s n phNm ph i b o m úng quy trình k thu t v phNm ch t, tiêu chuNn i v i t ng m t hàng, t ng lo i s n phNm, t ng tiêu chuNn phNm c p và giá tr c a s n phNm. 4. Ph i quy nh t l hao h t t nhiên i v i t ng s n phNm trong quá trình b o qu n xác nh trách nhi m qu n lý khi x y ra nh ng trư ng h p hao h t. i u 20. - S n phNm trong quá trình b o qu n ph i có kho tàng, phương ti n ch a ng y . T ch c h th ng kho trong nông trư ng, tr m thì tùy theo quy mô s n xu t, t ch c biên ch , kh i lư ng s n phNm, a i m giao nh n t ch c và phân theo hai lo i kho: 1. Kho i, xư ng. 2. Kho nông trư ng, tr m (kho liên i, kho t p trung).
 8. Kho i, xư ng do i xư ng tr c ti p qu n lý dư i s hư ng d n nghi p v c a b ph n cung tiêu. Nhưng i v i s n phNm trong kho là thu c quy n qu n lý c a nông trư ng, tr m. Các i, xư ng ph i th c hi n úng như quy nh c a i u 18. Kho liên i, kho t p trung (k c kho gi ng) do b ph n cung tiêu nông trư ng tr c ti p qu n lý toàn di n. i u 21. - V trí, quy mô, c u trúc c a t ng lo i kho và vi c b trí kho tàng ph i phù h p v i c tính riêng bi t c a t ng lo i s n phNm. Khi s p x p ph i t n d ng ư c dung tích kho. Kho tàng ph i có y khóa, phương ti n o lư ng, phương ti n b o v , phòng h a… Kho ph i ư c gi gìn s ch s , ch ng côn trùng, chu t b , có h th ng tiêu nư c, thoát nhi t, thông gió và ph i cách bi t v i kho v t tư, nh t là các kho ch a các lo i có c tính, ch t d n , d cháy. Các kho ph i có y n i quy kho tàng, n i quy kho tàng do giám c quy nh. i u 22. - T t c các kho ph i có th kho. Tùy theo v trí, quy mô c a t ng kho, có th b trí th kho chuyên trách ho c bán chuyên trách, nhưng không ư c giao cho nhân viên th ng kê, k toán kiêm nhi m th kho. Vi c b trí th kho ph i l a ch n ngư i có tinh th n trách nhi m, hi u bi t v s n phNm và nghi p v kho. Th kho chuyên trách ho c bán chuyên trách u có nhi m v : 1. Ki m tra ch t lư ng, s lư ng s n phNm nh p xu t qua kho và th c hi n vi c nh p xu t s n phNm theo ch ng t h p pháp ã ư c ch k toán kho c a Nhà nư c quy nh. 2. B o v , b o qu n s lư ng, ch t lư ng s n phNm trong kho. 3. Ch p hành nghiêm ch nh ch k toán kho, ch qu n lý, b o qu n s n phNm và n i quy kho tàng. i u 23. - M i vi c nh p xu t s n phNm t i các kho u ph i th c hi n phương pháp o lư ng b ng cân chính xác, ph i có y các phi u nh p kho h p l , th kho, và ch p hành úng các th t c, nguyên t c c a ch k toán kho c a Nhà nư c ã ban hành. i u 24. - S n phNm trong kho ph i ư c ki m tra phNm ch t thư ng xuyên hàng ngày, ph i chú ý vi c o, chuy n, phơi… s n phNm không b Nm, m c, m c, bi n ch t, s n phNm trư c khi nh p kho ph i ư c phân lo i, phân c p. Nguyên t c s p x p s n phNm trong khi ph i b o m: 1. S n phNm t a mùi không b trí g n s n phNm h p th mùi. 2. S n phNm có th y ph n cao không g n s n phNm d hút Nm.
 9. 3. Nh ng s n phNm c n b o qu n v i i u ki n nhi t , Nm khác nhau thì ph i b trí riêng r . 4. Tuy t i không ư c chung các lo i v t tư khác trong kho s n phNm. 5. Nh ng s n phNm l i làm gi ng ph i có kho riêng. 6. C n h n ch n m c t i thi u s n phNm ph i lưu t i các kho lâu. Chương 3 QU N LÝ S N PH M KHI GIAO N P, PHÂN PH I VÀ S D NG M c I. GIAO N P S N PH M. i u 25. – Giao n p s n phNm là m t ch tiêu pháp l nh c a Nhà nư c. Các nông trư ng có nhi m v giao n p y s n phNm theo ch tiêu k ho ch ã ư c Nhà nư c phê chuNn. T t c các nông trư ng u ph i l p k ho ch giao n p s n phNm theo quy nh kỳ quy nh trong năm k ho ch g i cho các cơ quan k ho ch c p ch qu n ( y ban Nông nghi p và t nh). Nguyên t c và th th c l p k ho ch ph i xây d ng úng theo ch tiêu ã phân b , úng v i tinh th n hư ng d n c a các văn b n quy nh v l p k ho ch hàng năm c a y ban nông nghi p và cơ quan ch qu n a phương. i u 26. - Vi c giao n p s n phNm ph i th c hi n theo ch h p ng kinh t ã ư c Nhà nư c quy nh. H p ng nguyên t c v giao n p s n phNm do y ban nông nghi p và y ban hành chính các t nh, thành ph , khu ký v i các ngành công nghi p liên quan. H p ng c th v giao n p s n phNm do giám c các nông trư ng tr c ti p ký v i các cơ quan thu mua ã ư c ch nh. Ký k t h p ng là m t k lu t b t bu c, các nông trư ng không ư c quy n t ch i. H p ng khi ã ư c ký thì các i u kho n c a h p ng ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành. H p ng c th ph i ký úng ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c ã phê chuNn, úng v i cơ quan thu mua ã ư c Nhà nư c phân ph i và úng v i h p ng nguyên t c ã ư c y ban nông nghi p và y ban hành chính t nh ký v i các ngành có liên quan. i u 27. Nh ng s n phNm do Trung ương ch o giá thì khi giao n p, ký k t h p ng ph i theo úng giá ch o c a Trung ương. Trư ng h p s n phNm nào chưa có giá ch o c a Trung ương thi gi a nông trư ng v i cơ quan thu mua có th th a thu n v i nhau v giá t m tính, sau s i u ch nh thanh toán l i khi có giá chính th c.
 10. i u 28. - Vi c t ch c giao n p s n phNm do nông trư ng ch u trách nhi m và cùng v i cơ quan thu mua t ch c. a i m giao n p và phương ti n v n chuy n s n phNm v kho bên thu mua s căn c vào các i u kho n c a h p ng mà hai bên ã th a thu n ký k t ti n hành. Các nông trư ng có nhi m v t o m i i u ki n thu n l i vi c giao n p s n phNm ư c nhanh, g n, không ng. i u 29. Khi giao n p s n phNm cho các cơ quan thu mua cũng ph i th c hi n úng các nguyên t c, th t c v ch ng t và cân ong chính xác. i u 30. - Nh ng s n phNm do nông trư ng ch u trách nhi m b o m bao bì, óng gói thì nông trư ng ph i làm úng yêu c u v quy cách bao bì b o m ư c phNm ch t c a s n phNm. Bao bì ph i ghi rõ tên ngư i óng gói, tên ngư i ki m tra và nhãn hi u. Chi phí v bao bì, óng gói do ên thu mua thanh toán v i nông trư ng. i u 31. Trong quá trình ký h p ng và giao n p s n phNm n u g p các m c m u, khó khăn thì cách gi i quy t như sau: 1. Trư ng h p bên thu mua ư c ch nh thu mua mà t ch i vi c ký k t h p ng, ho c ã ký h p ng nhưng trì tr , kéo dài th i gian nh n hàng hay t ch i không nh n hàng, ho c t ý i u ch nh h p ng thì u coi như vi ph m ch h p ng, các nông trư ng căn c vào i u l t m th i quy nh nh ng nguyên t c x lý trong vi c ch p hành ch h p ng kinh t ban hành theo Ngh nh s 29-CP ngày 23-2- 1962 c a H i ng Chính ph khi u n i v i h i ng tr ng tài các c p, ng báo cáo v y ban nông nghi p trung ương ( i v i nông trư ng tr c thu c trung ương) và y ban hành chính t nh, thành, khu ( i v i nông trư ng tr c thu c a phương). Trong khi ch gi i quy t, nông trư ng không ư c t ý giao ho c bán s n phNm cho cơ quan khác. 2. Trư ng h p x y ra các v tranh ch p v giá c , phNm ch t, phân lo i thì ch y u gi a nông trư ng v i bên mua bàn b c th ng nh t v i nhau trên tinh th n h p tác xã h i ch nghĩa cùng gi i quy t. N u không gi i quy t ư c thì l p biên b n báo cáo v i các cơ quan ch qu n và h i ng tr ng t i a phương ngh gi i quy t. N u v n không gi i quy t ư c thì báo cáo v y ban nông nghi p trung ương ( i v i nông trư ng tr c thu c trung ương) ho c y ban hành chính t nh, thành, khu ( i v i nông trư ng tr c thu c a phương). Trong khi ch gi i quy t v n ph i giao s n phNm cho bên thu mua theo nguyên t c t m thanh toán 90% giá tr c a lô hàng ã giao (theo xu t c a bên bán). S ti n còn l i s ti n hành thanh toán sau khi ư c quy t nh gi i quy t c a c p trên. 3. Trư ng h p s n phNm giao không úng tiêu chuNn phNm ch t ã ký trong h p ng và bên thu mua t ch i không nh n thì nông trư ng ph i thương lư ng v i bên thu mua gi i quy t, có th nh l i giá c cho phù h p v i phNm ch t c a lô hàng
 11. giao n p ư c. N u bên thu mua v n không nh n thì nông trư ng ph i cùng bên thu mua l p biên b n xác nh và nông trư ng ph i ch u trách nhi m v vi c vi ph m ch h p ng v i bên thu mua. Còn s s n phNm này gi i quy t theo quy t nh c a i u 35 m c II dư i ây. i u 32. - S n phNm c a các tr m thí nghi m tr ng tr t, chăn nuôi s n xu t ra cũng ph i ưa vào ch tiêu k ho ch phân ph i hàng năm do y ban phê duy t. Vi c phân ph i các lo i s n phNm này cũng ph i th c hi n theo úng ch tiêu k ho ch ã ư c phê duy t và úng v i cơ quan, ơn v ã ư c y ban quy t nh. Các tr m không ư c tùy ti n bán s n phNm cho các cơ quan, ơn v , a phương không thu c di n y ban phân ph i. M c II. S D NG S N PH M. i u 33. – Các nông trư ng, tr m ch ư c quy n s d ng s n phNm trong nh ng trư ng h p dư i ây: 1. Nh ng s n phNm ư c gi l i tái s n xu t, tính theo t l quy nh (như làm gi ng, th c ăn gia súc…). 2. Nh ng s n phNm là lương th c, th c phNm ư c s d ng cho cán b công nhân sau khi ã cân i theo tiêu chuNn c a Nhà nư c và ư c phân ph i l i. S s n phNm này tính vào ch tiêu giao n p Nhà nư c. i u 34. - Nh ng gia súc, gia c m b thiên tai, ch h a, tai n n thì gi i quy t như sau: 1. Nh ng gia súc, gia c m thu c di n qu n lý theo tiêu chuNn cung c p th c phNm c a các ty ch qu n a phương, thì ph i báo cho ty ch qu n gi i qu yt. Trư ng h p ư c s th a thu n c a ty ch qu n c p thêm tiêu chuNn ăn cho cán b công nhân thì ư c phân ph i s d ng trong n i b . 2. Nh ng gia súc, gia c m không thu c ph m vi cân i theo tiêu chuNn cung c p th c phNm, nhưng n m trong ch tiêu giao n p thì ph i m i cơ quan thu mua n gi i quy t. Trong c hai trư ng h p trên, n u ty ch qu n a phương và cơ quan thu mua không n ho c do i u ki n khó khăn và tính ch t tươi s ng c a s n phNm, không báo k p cho ty ch qu n và cơ quan thu mua thì giám c nông trư ng, tr m l p biên b n và căn c vào m c thi t h i, cho các cơ quan khác trong a phương tiêu th ho c phân ph i trong n i b , hay ph i h y, n u không s d ng ư c. Sau ó ph i báo b ng văn b n chính th c (kèm theo biên b n) cho các ty ch qu n và cơ quan thu mua bi t, ng báo cáo v y ban Nông nghi p trung ương ( i v i nông trư ng tr c thu c trung ương) và y ban hành chính khu, t nh, thành ( i v i nông trư ng tr c thu c a phương).
 12. i u 35. - Nh ng s n phNm không tiêu chuNn, phNm ch t kém. Khi giao n p bên thu mua không nh n và có văn b n xác nh n chính th c t ch i thì gi i quy t theo nguyên t c: 1. S n phNm xu t khNu kém phNm ch t thì chuy n giao cho cơ quan n i a, úng cơ quan ã ư c phân c p qu n lý thu mua m t hàng ó. 2. S n phNm tiêu th n i a không úng tiêu chuNn phân c p và s n phNm xu t khNu kém phNm ch t giao cho các cơ quan n i a, nhưng các cơ quan này không thu mua thì ph i cùng các cơ quan ó l p biên b n và báo cáo v y ban Nông nghi p trung ương ( i v i nông trư ng tr c thu c trung ương) ho c y ban hành chính a phương ( i v i nông trư ng tr c thu c a phương) gi i quy t i u hòa phân ph i cho các ngành khác, nhưng i v i m t s s n phNm là hàng tươi s ng, chóng hưh ng như hoa qu tươi, tr ng gia c m không th ch s gi i quy t c a trên, thì giám c nông trư ng, tr m, căn c vào biên b n ư c tiêu th mà phân ph i cho các cơ quan khác trong a phương, nhưng ph i b o m chính sách qu n lý th trư ng và giá c c a a phương. Sau khi gi i quy t ph i báo cáo v y ban nông nghi p trung ương và y ban hành chính a phương. i u 36. - Nh ng ph li u, ph phNm thu c hàng nông s n t n thu ư c trong quá trình thí nghi m, ch bi n, n u còn s d ng ư c thì trư c h t ph i t n d ng s n xu t, ch bi n ra s n phNm khác, trư ng h p kông th t n d ng ư c thì có th gi i quy t tiêu th cho các cơ quan trong a phương ho c phân ph i trong n i b , nhưng ph i quy nh giá c thu h i n p vào v n c a Nhà nư c. Chương 4 CH TRÁCH NHI M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 37. – Các ông C c, V trư ng các C c, V k thu t, nghi p v căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao và nghiên c u, xây d ng các văn b n hư ng d n, các i u quy nh c th c a các v n có liên quan n b n ch này trình y ban ban hànhs m, ng th i giúp y ban ch o các nông trư ng, tr m th c hi n t t b n ch này trong toàn ngành. i u 38. – Ông C c trư ng C c cung tiêu căn c vào các chi tiêu k ho ch và ý ki n c a y ban ch o vi c giao n p s n phNm và qu n lý s n phNm trong các khâu i u ng, phân ph i, s d ng s n phNm c a các nông trư ng trung ương và các tr m thí nghi m tr c thu c y ban ban theo úng chính sách, ch c a Nhà nư c ã ban hành và các i u kho n quy nh c a b n ch này. ng th i cón hi m v hư ng d n v m t nghi p v kho tàng, b o qu n s n phNm trong toàn ngành. i u 39. – Các ông Trư ng ty, Phòng nông trư ng có nhi m v giúp y ban hành chính các t nh, thành ph , khu ch o toàn nhi n. công tác qu n lý s n phNm và giao n p s n phNm c a các nông trư ng a phương theo ch c năng quy n h n ã ư c y ban hành chính giao và có nhi m v ch o v m t nghi p v , hư ng d n, ôn c, ki m tra viêc th c hi n b n ch qu n lý s n phNm c a y ban i v i t t c các nông trư ng trung ương và a phương óng t i a phương mình.
 13. i u 40. – Các ông giám c các nông trư ng, tr m ph i b o m lãnh o tr c ti p vi c qu n lý ch t ch s n phNm và lãnh o vi c ch p hành nghiêm ch nh b n ch qu n lý s n phNm c a y ban cũng như các ch , chính sách giao n p s n phNm, qu n lý th trư ng c a Nhà nư c ã ban hành trong ơn v mình. Các ông i trư ng, xư ng trư ng các i, xư ng s n xu t, ch bi n ph i tr c ti p qu n lý t ng th , t ng lo i s n phNm trong t ng khâu, t ng t s n xu t t khi thu ho ch, ch bi n cho n khi giao n p xong. i trư ng ph i ch p hành m i s hư ng d n c a các b ph n có liên quan v m t k thu t, nhi m v qu n lý t t s n phNm v s lư ng, ch t lư ng và ph i th c hi n úng theo b n ch này. Các b ph n nghi p v , k thu t trong nông trư ng, tr m theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ã ư c giám c giao có nhi m v giúp giám c qu n lý ch t ch s n phNm trong t ng khâu: thu ho ch, ch bi n, b o qu n, giao n p và giám sát vi c ch p hành các quy trình, quy ph m k thu t, các nguyên t c ch qu n lý s n phNm trong ơn v . i u 41. – T t c các công nhân tr c ti p s n xu t ra s n phNm và cán b nhân viên trong công tác có liên quan n nhi m v qu n lý s n phNm u ph i ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a b n ch này, ph i b o m thu ho ch, ch bi n, b o v , b o qu n t t s n phNm giao n p cho Nhà nư c, không ư c làm hư hao s n phNm, tham ô lãng phí s n phNm c a Nhà nư c. i u 42. - Nh ng ơn v , cá nhân nào, gương m u ch p hành y m i i u kho n c a ch này, có thành tích trong vi c b o v , b o qu n, giao n p s n phNm t và vư t ch tiêu k ho ch hàng năm thì s ư c khen thư ng thích áng theo ch khen thư ng hi n hành c a Nhà nư c. Nh ng ơn v , cá nhân nào vi ph m các i u kho n quy nh trong ch này thì tùy theo m c sai l m s b thi hành k lu t theo các hình th c: c nh cáo, b i thư ng, cách ch c ho c truy t trư c tòa án theo Pháp l nh tr ng tr các t i ph m tài s n xã h i ch nghĩa do L nh s 149-LCT ngày 23-10-1970 ã ban hành. i u 43. - B n ch t m th i này thi hành k t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i b n ch này ub h yb . Ông C c trư ng C c cung tiêu, ông Trư ng ban thanh tra và ông Trư ng ban kinh t k thu t có nhi m v hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c th c hi n b n ch này trong toàn ngành và t ng k t rút kinh nghi m ch nh lý hoàn ch nh thành b n ch chính th c sau này.
Đồng bộ tài khoản