Quyết định số 3633/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 3633/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3633/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3633/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3633/2003/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M TRONG QU N LÝ, ĐI U HÀNH VÀ HO T Đ NG KINH DOANH V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B Lu t Lao đ ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a B Lu t Lao đ ng ngày 12 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c và Pháp l nh Ch ng tham nhũng ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh trách nhi m và hình th c x lý đ i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m trong qu n lý, đi u hành và ho t đ ng kinh doanh v n t i khách b ng ô tô”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c đư ng b Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính và Th trư ng cơ quan, đơn v cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình QUY Đ NH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M TRONG QU N LÝ, ĐI U HÀNH VÀ HO T Đ NG KINH DOANH V N T I KHÁCH B NG Ô TÔ
 2. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3633/2003/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i). Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh. Quy đ nh này xác đ nh trách nhi m, hành vi vi ph m và hình th c x lý khi vi ph m trong công tác qu n lý, đi u hành và ho t đ ng kinh doanh v n t i khách b ng ô tô trong ph m vi c nư c. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng. Quy đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n công tác qu n lý, đi u hành và ho t đ ng kinh doanh v n t i khách b ng ô tô bao g m: 1. Các t ch c: a) C c Đư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, Khu v c Qu n lý đư ng b , Ban qu n lý b n xe; b) Các doanh nghi p v n t i, khai thác b n xe: doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, h p tác xã. 2. Cá nhân: a) C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam; Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính; T ng giám đ c Khu Qu n lý đư ng b ; Trư ng Ban qu n lý b n xe; b) Các Giám đ c doanh nghi p v n t i, Giám đ c doanh nghi p khai thác b n xe, Ch nhi m h p tác xã (ho c ngư i qu n lý); c) Ngư i lái xe, ph xe, nhân viên ph c v (n u có). Đi u 3. Ngoài Quy đ nh này, các t ch c, cá nhân nêu t i Đi u 2 c a Quy đ nh này còn ph i tuân th các quy đ nh c a văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Chương 2: QUY Đ NH TRÁCH NHI M M c A. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, ĐƠN V VÀ LÃNH Đ O CƠ QUAN, ĐƠN V TRONG QU N LÝ V N T I. Đi u 4. C c Đư ng b Vi t Nam. 1. T ch c và hư ng d n th c hi n theo th m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý, đi u hành và ho t đ ng kinh doanh v n t i khách b ng ô tô trong ph m vi c nư c. 2. Th m đ nh và công b các tuy n v n t i khách qu c t và tuy n v n t i khách liên t nh qua t nh li n k .
 3. 3. Ti p nh n gi y đăng ký khai thác v n t i trên tuy n qu c t , tuy n liên t nh và ch trì hi p thương đ các doanh nghi p đưa xe vào khai thác. 4. y quy n cho các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính công b tuy n v n t i khách c đ nh và ti p nh n gi y đăng ký khai thác v n t i trên m t s tuy n v n t i khách liên t nh. 5. Giao nhi m v , ch đ o các Khu Qu n lý đư ng b qu n lý các tuy n v n t i khách c đ nh liên t nh b ng ô tô có c ly l n hơn 300 km đ n 1000 km thu c đ a danh các t nh, thành ph trong ph m vi qu n lý c a Khu. Ch đ o, giám sát l c lư ng Thanh tra giao thông các Khu Qu n lý đư ng b . 6. Ph i h p v i C c C nh sát giao thông, C c c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i trong công tác t ch c ki m tra, thanh tra các ho t đ ng v n t i khách trên các tuy n, các b n xe và x lý vi ph m theo th m quy n. 7. Ch đ o các cơ quan tham mưu, nghi p v th c hi n đ y đ nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v n t i khách b ng ô tô trong ph m vi c nư c. 8. T ch c thanh tra, ki m tra đ nh kỳ ho c đ t xu t ho t đ ng v n t i khách b ng ô tô t i các doanh nghi p v n t i, b n xe, Khu Qu n lý đư ng b , S Giao thông v n t i, Giao thông công chính; x lý các vi ph m theo th m quy n. 9. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam giúp B trư ng B Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý ho t đ ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô trong ph m vi c nư c. 10. Tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 5. S Giao thông v n t i, Giao thông công chính. 1. T ch c tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n c a C c Đư ng b Vi t Nam v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v n t i khách b ng ô tô thu c đ a phương qu n lý. 2. Công b các tuy n v n t i khách n i t nh, liên t nh v i t nh k và các tuy n v n t i khách liên t nh khác theo y quy n c a C c Đư ng b Vi t Nam. 3. Ti p nh n Gi y đăng ký khai thác v n t i khách trên tuy n c a các doanh nghi p v n t i có tr s đóng t i đ a bàn do S Giao thông v n t i, Giao thông công chính công b và đư c y quy n c a C c Đư ng b Vi t Nam; t ch c hi p thương các doanh nghi p trên tuy n và công b cho doanh nghi p đưa xe vào khai thác. 4. Phát hành và qu n lý phù hi u “Xe ch y h p đ ng”, “S nh t trình ch y xe” và các gi y t khác liên quan đ n qu n lý v n t i theo quy đ nh. 5. T ch c xây d ng quy ho ch h th ng b n xe trình cơ quan có th m quy n phê duy t và qu n lý th c hi n quy ho ch. 6. Ch đ o các cơ quan tham mưu, nghi p v hoàn thành trách nhi m v qu n lý, ho t đ ng v n t i khách b ng ô tô, ho t đ ng các b n xe trong ph m vi đ a phương. 7. T ch c thanh tra, ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t ho t đ ng v n t i khách b ng ô tô c a các doanh nghi p v n t i, doanh nghi p khai thác b n xe, Ban qu n lý b n xe, các cá nhân làm công tác qu n lý liên quan đ n v n t i khách và x lý các hành vi vi ph m theo th m quy n.
 4. 8. Giám đ c S ch u trách nhi m tr c ti p trư c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B trư ng B Giao thông v n t i v qu n lý, đi u hành và tình tr ng ho t đ ng v n t i khách b ng ô tô trong ph m vi đ a phương. 9. Tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 6. Khu Qu n lý đư ng b . 1. Tr c ti p qu n lý các tuy n v n t i khách b ng ô tô theo phân công c a C c Đư ng b Vi t Nam. 2. Ti p nh n gi y đăng ký khai thác tuy n c a các doanh nghi p v n t i đóng trên đ a bàn Khu qu n lý và t ch c hi p thương đ các doanh nghi p đưa xe vào khai thác trên tuy n. 3. Thư ng xuyên ki m tra, thanh tra, x lý các vi ph m trong khai thác tuy n thu c ph m vi qu n lý c a Khu theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ch đ o cơ quan tham mưu, nghi p v hoàn thành nhi m v qu n lý ho t đ ng v n t i khách b ng ô tô trong ph m vi qu n lý c a Khu. 5. T ng giám đ c ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam v qu n lý, đi u hành và ho t đ ng v n t i khách b ng ô tô trong ph m vi qu n lý c a Khu. 6. Tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 7. Ban qu n lý b n xe. 1. Ki m tra vi c th c hi n hành trình, l ch trình c a xe, xác nh n s lư ng khách và ngày gi xe r i b n, đ n b n vào s nh t trình ch y xe. 2. Ki m tra gi y t c a xe, lái xe trư c khi xe vào v trí x p khách. 3. Ki m tra vi c ch p hành các quy đ nh v v n t i t i b n xe. 4. Yêu c u ch xe b trí xe ch y thay th đ b o đ m l ch trình v n t i khi có yêu c u đ t xu t. 5. Ch trì vi c ph i h p ki m tra v i chính quy n đ a phương, các cơ quan liên quan đ b o đ m tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng trong khu v c c a b n. 6. L p biên b n các vi ph m, x lý ho c chuy n cơ quan có th m quy n x lý theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các vi ph m c a lái xe, ph xe, các nhân viên doanh nghi p b n xe. 7. Trư ng Ban qu n lý b n xe ch u trách nhi m tr c ti p trư c Giám đ c S v ho t đ ng c a b n xe theo trách nhi m đư c giao. 8. Tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 8. Doanh nghi p v n t i. 1. T ch c kinh doanh v n t i khách trên tuy n c đ nh theo đúng quy đ nh: a) B trí đ xe ho t đ ng v n t i b o đ m đi u ki n tham gia giao thông c a xe cơ gi i theo quy đ nh c a Nhà nư c; b) Th c hi n đúng tuy n đư ng và l ch trình, hành trình trên tuy n đã đăng ký;
 5. c) Yêu c u lái xe đưa ô tô vào đón, tr khách t i các b n xe khách và các tr m, đi m đ d c đư ng đã đư c công b ; d) Chu n b đ vé bán cho khách đi xe; đ) H p đ ng v i b n xe, v i tr m ngh theo phương án ch y xe đư c duy t. 2. H p đ ng v i khách khi xe v n chuy n khách theo phương th c h p đ ng. 3. B o đ m các xe ch khách đ tiêu chu n an toàn k thu t và b o v môi trư ng, có Gi y ch ng nh n và Tem ki m đ nh an toàn k thu t - b o v môi trư ng, có Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c và tuân th Quy đ nh b o dư ng k thu t, s a ch a ô tô hi n hành. 4. Ph bi n, giáo d c thư ng xuyên cho đ i ngũ lái xe, ph xe, nhân viên ph c v hi u, th c hi n pháp lu t v giao thông đư ng b đ b o đ m an toàn cho khách và ho t đ ng c a phương ti n trên đư ng. 5. Ký k t h p đ ng lao đ ng v i ngư i lái xe, ph xe ho c nhân viên ph c v theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng. 6. Giám đ c ch u trách nhi m tr c ti p ho c liên đ i trư c pháp lu t v qu n lý, đi u hành và ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p và các vi ph m c a ngư i lái xe, ph xe, nhân viên ph c v theo k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n. 7. Ki m tra, x lý các vi ph m c a lái xe, ph xe, nhân viên ph c v và gi i quy t khi u n i c a khách đi xe v ch t lư ng ph c v không đúng v i cam k t, b i thư ng thi t h i (n u có). 8. Tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 9. Doanh nghi p khai thác b n xe. 1. Ký h p đ ng v i đơn v v n t i đ xe đư c vào b n đón, tr khách trên tuy n v n t i khách theo ch đ o c a cơ quan qu n lý tuy n đã công b và các h p đ ng d ch v ph c v lái xe và phương ti n v n t i. 2. Th c hi n h p đ ng đã ký k t, ch đư c t ch i ph c v khi ch xe vi ph m h p đ ng ho c vi ph m các quy đ nh v v n t i, có biên b n ho c đ ngh c a cơ quan qu n lý tuy n. 3. B o đ m tr t t , an toàn, v sinh trong b n xe. 4. Ch p hành quy đ nh v qu n lý b n xe và ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan qu n lý b n xe. 5. B o v , ngăn ng a và đ ngh chính quy n đ a phương ngăn ch n, x lý đ i v i nh ng hành vi làm m t tr t t , an toàn t i b n xe và đư c yêu c u b i thư ng thi t h i do t ch c, cá nhân gây ra thi t h i. 6. Giám đ c doanh nghi p ch u trách nhi m tr c ti p ho c liên đ i trư c pháp lu t v các vi ph m trong khai thác b n xe theo k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n. 7. Tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân liên quan. M c B. TRÁCH NHI M C A NGƯ I LÁI XE, PH XE VÀ NHÂN VIÊN PH C V
 6. Đi u 10. Ngư i lái xe. 1. Là đ i di n ch phương ti n, ch doanh nghi p, th c hi n nhi m v đư c giao và ph i ch u m i trách nhi m trong quá trình ho t đ ng c a phương ti n. 2. Đưa xe ch khách ho t đ ng đúng tuy n đã đăng ký, th c hi n theo bi u đ ch y xe đã đư c phân công. 3. Th c hi n ch y xe đúng hành trình, l ch trình đã quy đ nh và đón, tr khách t i các b n xe, các đi m đ d c đư ng đã đư c công b . 4. Mang đ gi y t còn hi u l c theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i xe và ngư i lái như: Gi y phép lái xe, Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, Gi y ch ng nh n và tem ki m đ nh an toàn k thu t - b o v môi trư ng, S nh t trình ch y xe (n u xe ch y theo tuy n c đ nh), h p đ ng v n chuy n khách (n u xe ch y theo phương th c h p đ ng). 5. Th c hi n theo cam k t đã ký trong h p đ ng v n chuy n khách khi xe ho t đ ng theo phương th c h p đ ng. Đi u 11. Ngư i ph xe, nhân viên ph c v trên xe. 1. Th c hi n đúng nhi m v do lái xe giao và liên đ i trách nhi m v i lái xe v m i ho t đ ng c a xe. 2. Ki m tra vé ho c bán vé cho khách; b o đ m khách đi xe đ u có vé và ch ng i theo s ghi trên vé. 3. B o đ m gi xe s ch, v sinh. 4. Hư ng d n n i quy đi xe cho khách. 5. B o đ m tr t t , an toàn và b o qu n hành lý, hàng hóa cho khách đi xe. Chương 3: HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M M c A. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I LÃNH Đ O, NHÂN VIÊN TRONG CƠ QUAN TH C HI N NHI M V QU N LÝ V N T I HO C DO TRÁCH NHI M LIÊN Đ I Đi u 12. Quy đ nh chung. 1. Hành vi vi ph m a) L i d ng nhi m v , quy n h n làm trái v i quy đ nh trong qu n lý và công b trên tuy n theo th m quy n đư c giao; b) C p gi y ch p thu n đăng ký ho t đ ng trên tuy n trái v i quy đ nh; c) Thi u tinh th n trách nhi m ho c bao che trong ki m tra, ki m soát đ i v i nhi m v đư c giao đ x y ra tranh ch p, khi u ki n mà có k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n.
 7. d) Khi gi i quy t công vi c không làm đúng trách nhi m, nhi m v đư c giao mà đùn đ y, né tránh ho c c n tr đ x y ra tranh ch p, khi u ki n vư t c p theo k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n; đ) Khi có đơn thư t cáo hành vi tiêu c c mà có k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n. 2. Hình th c x lý a) Đ i v i nhân viên: - Khi n trách khi vi ph m l n đ u m t trong các đi m a, d kho n 1 Đi u 12 c a Quy đ nh này; - C nh cáo khi vi ph m l n đ u m t trong các đi m b, c, đ kho n 1 Đi u 12 c a Quy đ nh này; - H b c lương khi vi ph m l n đ u c 2 đi m ho c l n 2 m t đi m kho n 1 Đi u 12 c a Quy đ nh này; - Đình ch công tác có th i h n ho c chuy n công tác khác khi: vi ph m l n 3 m t trong các đi m a , d kho n 1 Đi u 12 c a Quy đ nh này; vi ph m l n 2 c 2 đi m kho n 1 Đi u 12 c a Quy đ nh này; b) Đ i v i lãnh đ o b khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m. Đi u 13. Đ i v i C c Đư ng b Vi t Nam. Ngoài vi c áp d ng hình th c x lý hành vi vi ph m quy đ nh t i Đi u 12, không hoàn thành trách nhi m quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy đ nh này thì: 1. C c trư ng, Phó C c trư ng b khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m. 2. Lãnh đ o các cơ quan tham mưu c a C c Đư ng b Vi t Nam đư c giao nhi m v tr c ti p b khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m. Đi u 14. Đ i v i S Giao thông v n t i, Giao thông công chính. Ngoài vi c áp d ng hình th c x lý hành vi vi ph m quy đ nh t i Đi u 12, không hoàn thành trách nhi m quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy đ nh này thì: 1. Giám đ c, Phó Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính b k lu t t m c khi n trách đ n c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m. 2. Lãnh đ o các cơ quan tham mưu c a S Giao thông v n t i, Giao thông công chính đư c giao nhi m v tr c ti p theo dõi, ch đ o b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m. Đi u 15. Đ i v i Khu Qu n lý đư ng b . Ngoài vi c áp d ng hình th c x lý vi ph m quy đ nh t i Đi u 12, không hoàn thành trách nhi m quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy đ nh này thì: 1. T ng giám đ c, Phó T ng giám đ c b k lu t t m c khi n trách đ n c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m.
 8. 2. Lãnh đ o phòng, ban tham mưu liên quan công tác qu n lý, đi u hành ho t đ ng v n t i khách b khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c b cách ch c tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m. M c B. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I BAN QU N LÝ B N XE Đi u 16. Hành vi vi ph m. Ngoài các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m c, d, đ kho n 1 Đi u 12 c a Quy đ nh này, Ban Qu n lý b n xe b x lý đ i v i hành vi vi ph m sau: 1. Không ki m tra th c hi n hành trình, l ch trình c a xe t i S nh t trình ch y xe (ngày gi xe r i b n, đ n b n và d ng đón khách t i các đi m theo quy đ nh đã đăng ký ho t đ ng); không xác nh n vào S nh t trình ch y xe theo quy đ nh. 2. Không ki m tra gi y t c a lái xe, xe trư c khi xe vào v trí x p khách. 3. Không ch trì vi c ph i h p ki m tra v i chính quy n đ a phương, cơ quan công an, thu v , y t đ b o đ m tr t t , an toàn trong b n, an toàn giao thông và v sinh môi trư ng. 4. Không tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b công nhân viên liên quan. Đi u 17. Hình th c x lý. Ngoài vi c áp d ng hình th c x lý hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u 12 c a Quy đ nh này, còn: 1. B khi n trách khi vi ph m l n đ u kho n 3, 4 Đi u 16 c a Quy đ nh này. 2. B c nh cáo khi vi ph m l n đ u m t trong các kho n 1, 2 vi ph m l n 2 kho n 3, 4 Đi u 16 c a Quy đ nh này. 3. H b c lương khi: a) Vi ph m l n 3 kho n 3 Đi u 16 c a Quy đ nh này; b) Vi ph m l n 2 m t trong các kho n 1, 2 Đi u 16 c a Quy đ nh này. 4. B cách ch c khi: a) Vi ph m l n 4 kho n 3 ho c vi ph m l n 3 kho n 2 Đi u 16 c a Quy đ nh này; b) Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 1, 2 Đi u 16 c a Quy đ nh này. M c C. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I DOANH NGHI P V N T I Đi u 18. Hành vi vi ph m 1. Không b trí đ lái xe trên các tuy n đư ng dài, đ lái xe làm vi c quá th i gian quy đ nh. 2. Giao xe cho lái xe v n t i khách mà không có h p đ ng lao đ ng v i doanh nghi p. 3. Không ký h p đ ng v i các b n xe, các tr m ngh trên đư ng theo phương án ch y xe đư c duy t.
 9. 4. Không đăng ký khai thác v n t i khách trên các tuy n c đ nh, không có h p đ ng v n t i b ng văn b n khi ho t đ ng theo phương th c h p đ ng. 5. B chuy n, không ch y đúng hành trình, l ch trình đã quy đ nh. 6. Không giao cho lái xe các gi y t c n thi t như S nh t trình ch y xe, b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, H p đ ng v n chuy n… 7. Không tuân th Quy đ nh b o dư ng k thu t, s a ch a ô tô hi n hành. 8. Không tri n khai Quy t đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 19. Hình th c x lý. 1. Đ i v i doanh nghi p v n t i: a) Không đư c tham gia ho t đ ng v n t i khách khi vi ph m kho n 4 Đi u 18 c a Quy đ nh này; b) C nh cáo l n đ u khi vi ph m m t trong các kho n 1, 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 Đi u 18 c a Quy đ nh này; c) Đình ch có th i h n 30 ngày ho t đ ng trên tuy n khi vi ph m l n 2 m t trong các kho n 1, 2,3 ,5 ,6 ,7 ,8 Đi u 18 c a Quy đ nh này; d) B thu h i gi y ch p thu n đăng ký ho t đ ng trên tuy n, gi y phép đăng ký kinh doanh khi vi ph m l n th 3 m t trong các kho n 1, 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ho c vi ph m l n 2 hai kho n Đi u 18 c a Quy đ nh này. 2. Đ i v i Giám đ c doanh nghi p: a) Ch u trách nhi m tr c ti p ho c liên đ i ch u trách nhi m khi vi ph m m t trong các kho n 1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 Đi u 18 c a Quy đ nh này v các hành vi vi ph m c a công nhân lái xe, ph xe, nhân viên ph c v tham gia v n chuy n khách theo k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n; b) B khi n trách, c nh cáo ho c cách ch c, bãi mi n ch c khi vi ph m các quy đ nh t i Đi u 18 c a Quy đ nh này tùy theo k t lu n c a cơ quan qu n lý có th m quy n. M c D. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I GIÁM Đ C DOANH NGHI P KHAI THÁC B N XE Đi u 20. Hành vi vi ph m. 1. Không h p đ ng v i doanh nghi p v n t i cho thuê qu y bán vé ho c không h p đ ng nh n y thác bán vé v i các doanh nghi p v n t i, ch xe theo quy đ nh. 2. Không ký k t h p đ ng v i các doanh nghi p v n t i theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý tuy n; h p đ ng d ch v ph c v lái xe và phương ti n. 3. Không t ch c xe ô tô khách vào b n đón khách, tr khách theo h p đ ng, gây m t tr t t , an toàn t i b n. 4. Không t ch c trông gi xe ban đêm n u có đi u ki n.
 10. 5. Không t ch c các d ch v b c, d , b o qu n hàng, hành lý cho khách, b o đ m v sinh môi trư ng. 6. Không b o trì k t c u h t ng và t ch c ki m tra phòng, ch ng cháy n trong b n xe. 7. Thu cao hơn m c quy đ nh các lo i phí, l phí, giá do Nhà nư c quy đ nh. 8. T đ t quy đ nh thu các lo i phí, l phí, giá. 9. Không tri n khai Quy đ nh này đ n t ng cán b , công nhân viên liên quan. Đi u 21. Hình th c x lý. 1. Khi n trách khi vi ph m l n đ u m t trong các kho n 2 ,4 ,6 ,7 ,9 Đi u 20 c a Quy đ nh này. 2. C nh cáo khi vi ph m l n đ u m t trong các kho n 1 ,3 ,5 ho c vi ph m l n 2 m t trong các kho n 2 ,4 ,6 ,7 ,9 Đi u 20 c a Quy đ nh này. 3. H b c lương khi: a) Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 2 ,4 ,6 ,7 Đi u 20 c a Quy đinh này; b) Vi ph m l n đ u kho n 8 ho c vi ph m l n 2 m t trong 3 kho n 1 ,3 ,5 Đi u 20 c a Quy đ nh này. 4. Cách ch c khi: a) Vi ph m l n 4 m t trong các kho n 2 ,4 ,6 ,7 ho c vi ph m l n 3 m t trong 3 kho n 1 ,3 ,5 Đi u 20 c a Quy đ nh này; b) Vi ph m l n 2 kho n 8 Đi u 20 c a Quy đ nh này. M c Đ. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I NGƯ I LÁI XE Đi u 22. Hành vi vi ph m Ngoài hành vi vi ph m quy đ nh t i Đi u 60, Đi u 61 Lu t Giao thông đư ng b còn b sung các hành vi vi ph m sau: 1. Đưa khách vào nơi ăn, ngh đ khách b b t ph i ăn ho c ăn v i giá đ t, b hành hung ho c đe do . 2. Có hành đ ng đe do , tranh giành khách. 3. Giao xe cho ngư i không đ đi u ki n lái xe v n t i khách. 4. Không đưa khách vào các tr m ngh trên đư ng mà doanh nghi p đã ký h p đ ng. 5. Không đưa xe vào b n đã ký đón, tr khách; r i b n còn ch y vòng vo đ l y thêm khách. Đi u 23. Hình th c x lý. 1. C nh cáo khi vi ph m l n đ u m t trong các kho n 4 ,5 Đi u 22 c a Quy đ nh này.
 11. 2. Đình ch lái xe m t n t trong th i gian 03 tháng khi vi ph m l n đ u m t trong các kho n 1 ,2 ,3 ho c vi ph m l n 2 m t trong các kho n 4 ,5 Đi u 22 c a Quy đ nh này; 3. Đình ch lái xe m t n t trong th i gian 6 tháng khi vi ph m l n 2 m t trong các kho n 1 ,2 ,3 ho c vi ph m l n 3 kho n 4 ,5 Đi u 22 c a Quy đ nh này; 4. Đình ch lái xe m t n t trong th i gian m t năm khi vi ph m l n 3 m t trong các kho n 1, 2, 3 ho c vi ph m l n 4 m t trong các kho n 4, 5 Đi u 22 c a Quy đ nh này. M c E. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ Đ I V I PH XE VÀ NHÂN VIÊN PH C V TRÊN XE Đi u 24. Hành vi vi ph m. 1. L y khách không bán vé ho c bán vé cao hơn m c quy đ nh; có thái đ không tôn tr ng khách đi xe, 2. Đ khách lên, xu ng xe khi xe đang ch y. 3. Đ hàng trong khoang ch khách. 4. X p hàng trên mui xe khách làm l ch xe. 5. Nh n khách quá s gh quy đ nh. Đi u 25. Hình th c x lý. 1. C nh cáo khi vi ph m l n đ u m t trong các kho n t i Đi u 24 c a Quy đ nh này; 2. H b c lương khi vi ph m l n 2 m t trong các kho n t i Đi u 24 c a Quy đ nh này. 3. Ph i b trí làm vi c khác khi vi ph m l n 3 m t trong các kho n t i Đi u 24 c a Quy đ nh này. M c G. TH M QUY N X LÝ VI PH M Đi u 26. B trư ng B Giao thông v n t i. 1. X lý k lu t đ i v i C c trư ng, Phó C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, T ng giám đ c Khu Qu n lý đư ng b . 2. Đ ngh Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t đ nh x lý k lu t đ i v i Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính không hoàn thành trách nhi m. Đi u 27. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1. X lý k lu t đ i v i Giám đ c, Phó Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính. 2. Ch đ o S K ho ch và Đ u tư, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n vi c thu h i Gi y phép đăng ký kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, h p tác xã theo phân c p qu n lý. Đi u 28. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam.
 12. 1. K lu t đ i v i: a) Cán b , nhân viên các cơ quan tham mưu c a C c; b) Phó T ng giám đ c Khu Qu n lý đư ng b ; c) Giám đ c, Phó Giám đ c đơn v v n t i thu c quy n qu n lý c a C c. 2. Thu h i gi y ch p thu n đăng ký ho t đ ng trên tuy n theo quy đ nh. 3. Đ ngh Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý k lu t đ i v i các cá nhân, doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, h p tác xã theo phân c p qu n lý. Đi u 29. T ng Giám đ c Khu Qu n lý đư ng b . 1. X lý k lu t đ i v i các cán b , nhân viên cơ quan tham mưu c a Khu. 2. Thu h i gi y ch p thu n đăng ký ho t đ ng trên tuy n theo quy đ nh. Đi u 30. Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính. 1. K lu t đ i v i: a) Cán b , nhân viên các cơ quan tham mưu c a S Giao thông v n t i, Giao thông công chính; b) Giám đ c, Phó Giám đ c đơn v qu n lý v n t i; Trư ng ban, Phó trư ng Ban qu n lý b n xe và các ch c danh thu c th m quy n. 2. Thu h i gi y ch p thu n đăng ký ho t đ ng trên tuy n theo quy đ nh. 3. Thông báo v các doanh nghi p, h p tác xã đ H i đ ng qu n tr , ngư i qu n lý xem xét quy t đ nh khi vi ph m Đi u 19 ,23 ,25 c a Quy đ nh này. 4. Đ ngh Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư x lý k lu t đ i v i các cá nhân, doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, h p tác xã. Đi u 31. Giám đ c, H i đ ng Qu n tr doanh nghi p v n t i, khai thác b n xe; Ban Qu n tr h p tác xã, Trư ng Ban qu n lý b n xe. 1. Giám đ c doanh nghi p v n t i, khai thác b n xe x lý k lu t đ i v i các cán b , công nhân viên thu c th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. H i đ ng Qu n tr doanh nghi p, Ban Qu n tr h p tác xã x lý k lu t đ i v i các cán b , nhân viên, xã viên thu c th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Trư ng Ban qu n lý b n xe: a) X lý k lu t đ i v i cán b , công nhân viên thu c th m quy n theo quy đ nh; b) L p biên b n x lý hành vi vi ph m t i kho n 1 Đi u 19 c a Quy đ nh này, x lý ho c chuy n cơ quan có th m quy n x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
 13. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 32. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, T ng giám đ c Khu Qu n lý đư ng b , Giám đ c doanh nghi p, Trư ng Ban qu n lý b n xe có trách nhi m ph bi n Quy đ nh này t i các đơn v , cá nhân có liên quan đ th c hi n. Đi u 33. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, V trư ng V v n t i, V trư ng V pháp ch , V trư ng V t ch c cán b , Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, T ng giám đ c Khu Qu n lý đư ng b có trách nhi m t ch c và ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i b ng văn b n v B Giao thông v n t i đ nghiên c u s a đ i, b sung cho phù h p v i cơ ch m i./.
Đồng bộ tài khoản