Quyết định số 3649/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 3649/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3649/2001/QĐ-BYT về việc công bố danh sách bổ sung đợt 2 năm 2001 gồm 6 công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3649/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3649/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 3649/2001/Q -BYT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C CÔNG B DANH SÁCH B SUNG T 2 NĂM 2001 G M 6 CÔNG TY NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ HO T NG V THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24 tháng 1 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Thông tư 07/BYT-TT ngày 30/3/1991 c a B trư ng B Y t hư ng d n vi c ăng ký c a công ty nư c ngoài ư c phép xu t, nh p kh u thu c nguyên li u làm thu c v i các t ch c công ty c a nư c CHXHCN Vi t Nam. Xét biên b n h p H i ng xét doanh nghi p kinh doanh thu c c a B Y t Theo ngh c a ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam QUY T NNH i u 1. Công b danh sách 06 công ty nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam (danh sách 06 công ty nư c ngoài kèm theo). i u 2. Công ty nư c ngoài quy nh t i i u 1 có trách nhi m sau: 1. Ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, các quy nh qu n lý Nhà nư c c a B Y t , C c qu n lý Dư c Vi t Nam. 2. Không ư c cung c p vào Vi t Nam các thu c không ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, thu c gi , thu c không t ch t lư ng. 3. Không ư c phân ph i thu c tr c ti p t i Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Ch u hoàn toàn trách nhi m trư c cơ quan qu n lý Nhà nư c và ngư i tiêu dùng v ch t lư ng thu c ã cung c p vào Vi t Nam. B i thư ng cho ngư i tiêu dùng và các i tác Vi t Nam trong các trư ng h p thi t h i do l i c a doanh nghi p cung c p thu c gây ra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Báo cáo hàng năm v i B Y t Vi t Nam (C c qu n lý dư c Vi t Nam) v ho t ng buôn bán thu c v i Vi t Nam.
  2. 6. Báo cáo v i B Y t Vi t Nam (C c qu n lý Dư c Vi t Nam) khi có s thay i và g i các tài li u pháp lý có liên quan trong các trư ng h p; a. Thay i Giám c, ngư i ch u trách nhi m chính v ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c. b. Ch m d t ho t ng trong lĩnh v c buôn bán thu c v i Vi t Nam. c. Sáp nh p, chia tách doanh nghi p. 7. Doanh nghi p nư c ngoài có trách nhi m báo cáo t xu t trong các trư ng h p: a. Khi các cơ quan ch c năng yêu c u. b. Báo cáo v i B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam) khi phát hi n thu c do doanh nghi p cung c p vào Vi t Nam không t tiêu chuNn ch t lư ng, vi ph m các quy nh chuyên môn khác. c. Báo cáo v i B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam) khi phát hi n nh ng tai bi n nghiêm tr ng do dùng thu c c a doanh nghi p ã cung c p vào Vi t Nam. Báo cáo trung tâm ADR v ph n ng có h i c a thu c. i u 3. Công ty nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng hành vi vi ph m c a mình trong quá trình ho t ng t i Vi t Nam. i u 4. Gi y phép có giá tr hi u l c 02 năm k t ngày quy t nh này có hi u l c. i u 5. Quy t nh này có hi u l sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 6. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các doanh nghi p tr c ti p xu t nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c và Giám c công ty nư c ngoài quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký) DANH SÁCH CÔNG TY NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3649/2001/Q -BYT ngày 28 tháng 8 năm 2001) 1. AJANTA PHARMA LTD Qu c t ch: India
  3. a ch : Ajanta House, 98, Govt.Industrial area, Charkop, Kandivli (W), Mumbai - 400 067, India i n tho i: 91 22 8683625 Fax: 91 22 868 3930 2. GIANT MEDICAL CORPORATION Qu c t ch: Taiwan a ch : 5Fl.No. 127 SEC 1, Fu-H sing S Road, Taipei, Taiwan i n tho i: 886 2 752 3235 Fax: 886 2 752 3235 3. INDOCO REMEDIES LTD. Qu c t ch: India a ch : 18/A, Malhal Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (Esat), Mumbai 400 093, India i n tho i: 91 22 6541851 Fax: 91 22 6523980 4. MACLEOS PHARMACEUTICALS LTD Qu c t ch: India a ch : 304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (Esat), Mumbai 400 093, India i n tho i: Fax: 5. MICRO LAB.LTD Qu c t ch: India a ch : 58C/12 Singasandra Post, Hour Road Anekal Taluk, Hosur Kudulu, Bangalore 560068, India i n tho i: 91 80 5724324 Fax: 91 80 5721936
  4. 6. STRIDES ARCOLAB LTD Qu c t ch: India a ch : Strides House, Bilekehalli, Bannerghatta, Bangalore, India; Factory: 238/2, Sarakki, Bangalore 560078, India i n tho i: 91 80 6550342 (~ 7) Fax: 91 80 6643538
Đồng bộ tài khoản