Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 365/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” TRÊN LĨNH V C Đ U TƯ T I S K HO CH VÀ Đ U TƯ T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004; Căn c Quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính Nhà nư c đ a phương; Theo đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s 2691/TTr-SNV ngày 15 tháng 12 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a liên thông” trên lĩnh v c đ u tư t i S K ho ch và Đ u tư t nh Ninh Thu n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành và bãi b các th t c đ u tư xây d ng công trình, th t c đăng ký c p gi y ch ng nh n đ u tư và th t c c p gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án thu c di n th m tra đ u tư t i Ph l c 3 kèm theo Quy t đ nh s 115/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c ban hành Quy đ nh gi i quy t th t c hành chính theo cơ ch “m t c a” t i 22 S , ban, ngành thu c t nh Ninh Thu n. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các S ; th trư ng các ban, ngành, đoàn th và các cơ quan có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Hoàng Th Út Lan QUY Đ NH GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” TRÊN LĨNH V C Đ U TƯ T I S K HO CH VÀ Đ U TƯ T NH NINH THU N (Kèm theo Quy t đ nh s 365/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) A. CÁC TH T C HÀNH CHÍNH 1. Th t c th m đ nh D án đ u tư xây d ng công trình (d án có ngu n v n ngân sách ho c có ngu n g c t ngân sách). a) Cơ s pháp lý: - Lu t Xây d ng năm 2003. - Lu t Đ u th u năm 2005.
  2. - Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005. - Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n Nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. - Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m đ nh và phê duy t D án đ u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý D án đ u tư xây d ng công trình quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . - Quy t đ nh s 74/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh ban hành quy đ nh v qu n lý các D án đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh. - Quy t đ nh s 43/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a quy đ nh v qu n lý các d án đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh Ninh Thu n ban hành kèm theo Quy t đ nh s 74/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh; b) Th m quy n gi i quy t: Ch t ch y ban nhân dân t nh; c) Đ i tư ng áp d ng: các D án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n phê duy t c a y ban nhân dân t nh có t ng m c đ u tư trên 07 t đ ng; d) H sơ: 05 b , g m: - Thuy t minh d án (theo Đi u 6 Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005); thi t k cơ s (theo kho n 3, Đi u 1 Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006); thuy t minh tính toán k t c u, thuy t minh t ng m c đ u tư và các văn b n sau: - T trình c a ch đ u tư (theo ph l c s 01 Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng). - Văn b n v ch trương đ u tư ho c quy t đ nh v k ho ch v n c a c p có th m quy n. - Quy t đ nh c a ngư i có th m quy n phê duy t l a ch n đơn v tư v n kh o sát, l p d án đ u tư xây d ng công trình. - Biên b n nghi m thu tài li u kh o sát, h sơ thi t k , d án c a ch đ u tư và đơn v tư v n (theo m u c a Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và Ngh đ nh s 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph ); h p đ ng ký k t gi a ch đ u tư và đơn v tư v n. - Quy t đ nh thành l p doanh nghi p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a đơn v tư v n; quy t đ nh c a đơn v tư v n v b trí các ch c danh ch nhi m kh o sát, ch nhi m d án, ch nhi m các b môn, … kèm theo ch ng ch hành ngh các b môn c a cá nhân đ m nh n trong h sơ thi t k . - Các văn b n có liên quan như: văn b n phê duy t quy ho ch; văn b n gi i thi u đ a đi m đ t xây d ng công trình c a c p có th m quy n; các văn b n tho thu n khác tùy theo đ c đi m c a t ng d án và quy đ nh c a lu t chuyên ngành; đ) Quy trình và th i gian gi i quy t: 45 ngày làm vi c đ i v i d án nhóm A; 35 ngày đ i v i d án nhóm B; 25 ngày đ i v i d án nhóm C. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư ti p nh n h sơ h p l : 01 ngày. - Chuy n phòng Xây d ng cơ b n c a S K ho ch và Đ u tư x lý h sơ, có công văn g i đ n S có qu n lý xây d ng chuyên ngành (tùy theo chuyên ngành) đ l y ý ki n th m đ nh thi t k cơ s và l y ý ki n các cơ quan liên quan đ th m đ nh d án: 03 ngày làm vi c. Các cơ quan liên quan có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i gian không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n c a S K ho ch và Đ u tư, c th như sau: + S Công Thương t ch c th m đ nh thi t k cơ s các công trình thu c d án đ u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy đi n, đư ng dây t i đi n, tr m bi n áp, hoá ch t, v t li u n công nghi p, ch t o máy, luy n kim và các công trình công nghi p chuyên ngành.
  3. + S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c th m đ nh thi t k cơ s các công trình thu c d án đ u tư xây d ng công trình th y l i, đê đi u, xây d ng đ ng mu i, xây d ng công trình nuôi tr ng th y s n, c p nư c sinh ho t nông thôn, nông lâm nghi p. + S Giao thông v n t i t ch c th m đ nh thi t k cơ s các công trình thu c d án đ u tư xây d ng công trình giao thông. + S Xây d ng t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án đ u tư xây d ng công trình (tr th m đ nh thi t k cơ s các công trình thu c S Công Thương, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông v n t i t ch c th m đ nh). * Đ i v i các d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thì S ch trì t ch c th m đ nh thi t k cơ s là m t trong các S nêu trên có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t đ nh tính ch t, m c tiêu đ u tư c a d án. S ch trì t ch c th m đ nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các S qu n lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan đ th m đ nh thi t k cơ s . - Th i gian th m đ nh thi t k cơ s t i các S có qu n lý xây d ng chuyên ngành và có văn b n th m đ nh thi t k cơ s g i đ n S K ho ch và Đ u tư: đ i v i d án A là 20 ngày; đ i v i d án B là 15 ngày; đ i v i d án C là 10 ngày. Hình th c chuy n h sơ l y ý ki n: B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư chuy n h sơ tr c ti p đ n b ph n Văn thư c a các S có qu n lý xây d ng chuyên ngành và áp d ng vi c ghi phi u liên thông đ theo dõi; đ i v i các huy n thì chuy n phát nhanh qua đư ng Bưu đi n (b ph n Văn thư x lý theo ch c năng và chuy n ngay đ n lãnh đ o S ). Các cơ quan sau khi có ý ki n, g i n i dung văn b n đã ký v S K ho ch và Đ u tư trư c theo đ a ch Email: motcua_sokhdt@ninhthuan.gov.vn ho c fax: 068.3825488; sau đó các cơ quan chuy n văn b n chính th c tr c ti p đ n B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư đ i v i các S , ngành; qua đư ng bưu đi n b ng hình th c chuy n phát nhanh đ i v i các huy n. - Phòng Xây d ng cơ b n c a S K ho ch và Đ u tư x lý h sơ đ l p báo cáo th m đ nh và d th o quy t đ nh phê duy t trình lãnh đ o S ký ban hành: đ i v i d án A là 15 ngày; đ i v i d án B là 10 ngày; đ i v i d án C là 05 ngày. - Trình h sơ th m đ nh, d th o cho y ban nhân dân t nh ký phê duy t: 05 ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư: 01 ngày; e) L phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ch p thu n đ a đi m đ u tư (đ i v i các d án đ u tư các thành ph n kinh t ). a) Cơ s pháp lý: - Lu t Đ u tư năm 2005. - Lu t Xây d ng năm 2003. - Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư. - Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh quy đ nh Tiêu chí l a ch n d án đ u tư trên đ a bàn t nh Ninh Thu n. Trong đó quy đ nh: “Đ i v i các d án th c hi n t i các khu v c chưa có quy ho ch đư c duy t, ph i đư c y ban nhân dân t nh ch p thu n v đ a đi m, n i dung đ u tư trư c khi tri n khai l p th t c đ u tư theo quy đ nh”. - Quy t đ nh s 4777/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ban hành Quy ch làm vi c c a H i đ ng Tư v n l a ch n d án đ u tư t nh Ninh Thu n; b) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh;
  4. c) Đ i tư ng áp d ng: các d án đ u tư c a các thành ph n kinh t đăng ký đ u tư t i các đ a đi m không có trong quy ho ch s d ng đ t, quy ho ch ngành ho c t i đ a đi m chưa có quy ho ch xây d ng chi ti t t l 1/2000 đư c duy t (đ i v i d án có xây d ng). Trư ng h p t i cùng đ a đi m có nhi u nhà đ u tư đăng ký thì th c hi n xét ch n nhà đ u tư theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 và Quy t đ nh s 4777/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh. Nhà đ u tư th c hi n th t c đăng ký theo quy trình này; d) H sơ: 08 b , trong đó có 01 b g c, g m: - B n đăng ký đ u tư c a ch đ u tư (theo m u). - Trích l c sơ đ v trí khu đ t. - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư: + Đ i v i nhà đ u tư là t ch c: b n sao h p l Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đ i v i doanh nghi p trong nư c; tài li u xác nh n tư cách pháp lý đ i v i nhà đ u tư nư c ngoài. + B n sao gi y ch ng minh nhân dân đ i v i nhà đ u tư là cá nhân trong nư c; b n sao h chi u (đang còn th i h n hi u l c) đ i v i nhà đ u tư là cá nhân ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam. - Tài li u gi i thi u năng l c tài chính và kinh nghi m c a nhà đ u tư (trư ng h p có nhi u nhà đ u tư đăng ký cùng đ a đi m); đ) Quy trình và th i gian gi i quy t: 20 ngày làm vi c. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư ti p nh n h sơ h p l : 01 ngày. - Chuy n phòng Kinh t đ i ngo i và H p tác đ u tư x lý: 15 ngày. + X lý h sơ, trình lãnh đ o có văn b n kh o sát ý ki n c a các S , ngành liên quan, y ban nhân dân các huy n, thành ph : 03 ngày. + Các S , ngành, y ban nhân dân các huy n, thành ph có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i gian không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n c a S K ho ch và Đ u tư, c th như sau: • S Xây d ng: l y ý ki n v s phù h p v v trí quy mô t ng m t b ng d án đ i v i tiêu chu n, quy chu n liên quan; s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch xây d ng đư c duy t và các v n đ khác có liên quan. • S Tài nguyên và Môi trư ng: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch s d ng đ t c a t nh; quy ho ch khai thác khoáng s n, gi i pháp v môi trư ng và các v n đ khác có liên quan. • S Công Thương: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành công nghi p, thương m i c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • S Văn hoá, Th thao và Du l ch: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành du l ch, các công trình văn hoá c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành nông nghi p c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • S Giao thông v n t i: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • y ban nhân dân các huy n và thành ph : l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch s d ng đ t trên đ a bàn và các v n đ khác có liên quan. Ngoài ra, tùy t ng trư ng h p h sơ c th S K ho ch và Đ u tư có trách nhi m l y ý ki n các ngành khác có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý c a ngành. Hình th c chuy n h sơ l y ý ki n: B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư chuy n h sơ tr c ti p đ n lãnh đ o các S , ngành, y ban nhân dân thành ph thông qua Văn thư và áp d ng vi c ghi phi u liên thông đ theo dõi; đ i v i các huy n thì chuy n phát nhanh qua đư ng Bưu đi n.
  5. Các cơ quan sau khi có ý ki n, g i n i dung văn b n đã ký v S K ho ch và Đ u tư trư c theo đ a ch Email: motcua_sokhdt@ninhthuan.gov.vn ho c fax: 068.3825488; sau đó các cơ quan chuy n văn b n chính th c tr c ti p đ n B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư đ i v i các S , ngành, y ban nhân dân thành ph ; qua đư ng bưu đi n b ng hình th c chuy n phát nhanh đ i v i các huy n. + Trư ng h p, ý ki n các ngành khác nhau v đ a đi m thì t ch c kh o sát th c đ a ho c t ch c h p tư v n: 04 ngày (k c th i gian phát hành gi y m i). + Phòng Kinh t đ i ngo i và h p tác đ u tư tham mưu Giám đ c S K ho ch và Đ u tư trình y ban nhân dân t nh: 01 ngày. - y ban nhân dân t nh xem xét ch p thu n v ch trương đ u tư: 03 ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư: 01 ngày; e) L phí: không thu l phí. 3. Th t c đăng ký c p gi y ch ng nh n đ u tư: (áp d ng đ i v i d án đ u tư trong nư c có yêu c u c p gi y ch ng nh n đ u tư, d án có v n đ u tư nư c ngoài có quy mô v n đ u tư dư i 300 t đ ng Vi t Nam và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). a) Cơ s pháp lý: - Lu t Đ u tư năm 2005. - Lu t Doanh nghi p năm 2005. - Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư. - Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v đăng ký kinh doanh. - Ngh đ nh s 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Doanh nghi p. - Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph . - Quy t đ nh s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành các m u văn b n th c hi n th t c đ u tư t i Vi t Nam; b) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; c) H sơ: 08 b , g m: c1. Đ i v i đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư không g n v i thành l p chi nhánh, thành l p doanh nghi p: - B n đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u). - Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m, áp d ng đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài). - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. - H p đ ng h p tác kinh doanh đ i v i đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh. - Các tài li u liên quan đ n s d ng đ t như: trích l c sơ đ v trí khu đ t, văn b n ch p thu n ch trương cho thuê đ t c a y ban nhân dân t nh (n u có). c2. Đ i v i đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư g n v i thành l p doanh nghi p: - B n đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u). - Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m, áp d ng đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài). - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. - H p đ ng h p tác kinh doanh đ i v i đ u tư theo hình th c H p đ ng h p tác kinh doanh.
  6. - Các tài li u liên quan đ n s d ng đ t như: trích l c sơ đ v trí khu đ t, văn b n ch p thu n ch trương cho thuê đ t c a y ban nhân dân t nh (n u có). - H sơ đăng ký kinh doanh tương ng v i m i lo i hình doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. - H p đ ng liên doanh đ i v i hình th c đ u tư thành l p t ch c kinh t liên doanh gi a nhà đ u tư trong nư c và nhà đ u tư nư c ngoài. c3. Đ i v i đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư g n v i thành l p chi nhánh: - B n đăng ký c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u). - Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m, áp d ng đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài). - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. - Các tài li u liên quan đ n s d ng đ t như: trích l c sơ đ v trí khu đ t, văn b n ch p thu n ch trương cho thuê đ t c a y ban nhân dân t nh (n u có). - H sơ thành l p chi nhánh theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p và pháp lu t có liên quan; d) Quy trình và th i gian gi i quy t: 15 ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư ti p nh n h sơ h p l : 01 ngày - Chuy n Phòng Kinh t đ i ngo i và H p tác đ u tư c a S K ho ch và Đ u tư: 10 ngày + X lý h sơ, trình lãnh đ o có văn b n kh o sát ý ki n c a các S , ngành liên quan, y ban nhân dân các huy n, thành ph : 02 ngày. + Các S , ngành, y ban nhân dân các huy n, thành ph có trách nhi m tr l i b ng văn b n: 07 ngày làm vi c (k t ngày nh n đư c văn b n c a S K ho ch và Đ u tư. C th như sau: • S Xây d ng: l y ý ki n s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch xây d ng đư c duy t và các v n đ khác có liên quan. • S Tài nguyên và Môi trư ng: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch s d ng đ t c a t nh; quy ho ch khai thác khoáng s n, xác đ nh danh m c d án đánh giá tác đ ng môi trư ng và các ch tiêu đ t tiêu chu n môi trư ng, gi i pháp v môi trư ng và các v n đ khác có liên quan. • S Công Thương: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành công nghi p, thương m i c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • S Văn hoá, Th thao và Du l ch: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành du l ch, các công trình văn hoá c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành nông nghi p c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • S Giao thông v n t i: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i c a t nh và các v n đ khác có liên quan. • C c Thu t nh: l y ý ki n v các v n đ ưu đãi đ i v i d án. • y ban nhân dân huy n, thành ph : l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch s d ng đ t trên đ a bàn và các v n đ khác có liên quan. Ngoài ra, tùy t ng trư ng h p h sơ c th S K ho ch và Đ u tư có trách nhi m l y ý ki n các ngành khác có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý c a ngành. Hình th c chuy n h sơ l y ý ki n: B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư chuy n h sơ tr c ti p đ n lãnh đ o các S , ngành, y ban nhân dân thành ph thông qua Văn thư và áp d ng vi c ghi phi u liên thông đ theo dõi; đ i v i các huy n thì chuy n phát nhanh qua đư ng Bưu đi n. Các cơ quan sau khi có ý ki n, g i n i dung văn b n đã ký v S K ho ch và Đ u tư trư c theo đ a ch Email: motcua_sokhdt@ninhthuan.gov.vn ho c fax: 068.3825488; sau đó các cơ quan chuy n văn b n chính th c tr c ti p đ n B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư đ i v i các S ,
  7. ngành, y ban nhân dân thành ph ; qua đư ng bưu đi n b ng hình th c chuy n phát nhanh đ i v i các huy n. - Phòng Kinh t Đ i ngo i và H p tác đ u tư tham mưu Giám đ c S K ho ch và Đ u tư trình y ban nhân dân t nh: 01 ngày. - y ban nhân dân t nh xem xét c p Gi y ch ng nh n đ u tư: 03 ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư: 01 ngày; đ) L phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Th t c c p gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i d án thu c di n th m tra đ u tư (áp d ng cho các d án thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n; d án trên 300 t đ ng Vi t Nam và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). a) Cơ s pháp lý: - Lu t Đ u tư năm 2005. - Lu t Doanh nghi p năm 2005. - Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư. - Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v đăng ký kinh doanh. - Ngh đ nh s 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Doanh nghi p. - Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph . - Quy t đ nh s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành các m u văn b n th c hi n th t c đ u tư t i Vi t Nam; b) Th m quy n gi i quy t: y ban nhân dân t nh; c) H sơ: 08 b , g m: c1. Đ i v i d án không g n thành l p doanh nghi p, chi nhánh: - B n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u). - Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m). - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. - Gi i trình kinh t k thu t (áp d ng đ i v i d án t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên). - B n gi i trình kh năng đáp ng đi u ki n c a d án đ u tư (áp d ng đ i v i d án thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). - H p đ ng h p tác kinh doanh đ i v i đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh. - Các tài li u liên quan đ n s d ng đ t như: trích l c sơ đ v trí khu đ t, văn b n ch p thu n ch trương cho thuê đ t c a y ban nhân dân t nh (n u có). c2. Đ i v i d án g n v i thành l p doanh nghi p: - B n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u). - Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m). - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. - Gi i trình kinh t k thu t (áp d ng đ i v i d án t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên). - B n gi i trình kh năng đáp ng đi u ki n c a d án đ u tư (áp d ng đ i v i d án thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). - H p đ ng h p tác kinh doanh đ i v i đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh.
  8. - Các tài li u liên quan đ n s d ng đ t như: trích l c sơ đ v trí khu đ t, văn b n ch p thu n ch trương cho thuê đ t c a y ban nhân dân t nh (n u có). - H sơ đăng ký kinh doanh tương ng v i m i lo i hình doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. - H p đ ng liên doanh đ i v i hình th c đ u tư thành l p t ch c kinh t liên doanh gi a nhà đ u tư trong nư c và nhà đ u tư nư c ngoài. c3. Đ i v i d án g n v i thành l p chi nhánh: - B n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u). - Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m). - Tài li u ch ng minh tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. - Gi i trình kinh t k thu t (áp d ng đ i v i d án t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên). - B n gi i trình kh năng đáp ng đi u ki n c a d án đ u tư (áp d ng đ i v i d án thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n). - Các tài li u liên quan đ n s d ng đ t như: trích l c sơ đ v trí khu đ t, văn b n ch p thu n ch trương cho thuê đ t c a y ban nhân dân t nh (n u có). - H sơ thành l p chi nhánh theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p và pháp lu t có liên quan; d) Quy trình và th i gian gi i quy t: 25 ngày - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư ti p nh n h sơ h p l : 01 ngày. - Chuy n Phòng Kinh t Đ i ngo i và H p tác đ u tư c a S K ho ch và Đ u tư: 18 ngày. + X lý h sơ, trình lãnh đ o có văn b n kh o sát ý ki n c a các S ngành có liên quan; B ngành trung ương: 08 ngày. + Các S , ngành, y ban nhân dân các huy n, thành ph có trách nhi m tr l i b ng văn b n: 07 ngày làm vi c (k t ngày nh n đư c văn b n c a S K ho ch và Đ u tư). C th như sau: • S Xây d ng: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch k t c u h t ng - k thu t, quy ho ch xây d ng đư c duy t, ti n đ xây d ng và ti n đ th c hi n các m c tiêu c a d án và các v n đ khác có liên quan. • S Tài nguyên và Môi trư ng: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch s d ng đ t c a t nh, quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n, nhu c u s d ng đ t (di n tích đ t, lo i đ t và ti n đ s d ng đ t), xác đ nh danh m c d án đánh giá tác đ ng môi trư ng và các ch tiêu đ t tiêu chu n môi trư ng, gi i pháp v môi trư ng và các v n đ khác có liên quan. • S Công Thương: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành công nghi p, thương m i c a t nh, quy mô c a d án và các gi i pháp v công ngh , ti n đ th c hi n v n đ u tư, ti n đ xây d ng và ti n đ th c hi n các m c tiêu c a d án. • S Văn hoá, Th thao và Du l ch: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành du l ch, các công trình văn hoá c a t nh, ti n đ th c hi n các m c tiêu c a d án và các v n đ khác có liên quan. • S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành nông nghi p c a t nh, ti n đ th c hi n các m c tiêu c a d án và các v n đ khác có liên quan. • S Giao thông v n t i: l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i c a t nh, ti n đ th c hi n các m c tiêu c a d án và các v n đ khác có liên quan. • C c Thu t nh: l y ý ki n v các v n đ ưu đãi đ i v i d án. • y ban nhân dân huy n, thành ph : l y ý ki n v s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch s d ng đ t trên đ a bàn và các v n đ khác có liên quan. Ngoài ra, tùy t ng trư ng h p h sơ c th S K ho ch và Đ u tư có trách nhi m l y ý ki n các ngành khác có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý c a ngành.
  9. Hình th c chuy n h sơ l y ý ki n: B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư chuy n h sơ tr c ti p đ n lãnh đ o các S , ngành, y ban nhân dân thành ph thông qua Văn thư và áp d ng vi c ghi phi u liên thông đ theo dõi; đ i v i các huy n thì chuy n phát nhanh qua đư ng Bưu đi n. Các cơ quan sau khi có ý ki n, g i n i dung văn b n đã ký v S K ho ch và Đ u tư trư c theo đ a ch Email: motcua_sokhdt@ninhthuan.gov.vn ho c fax: 068.3825488; sau đó các cơ quan chuy n văn b n chính th c tr c ti p đ n B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư đ i v i các S , ngành, y ban nhân dân thành ph ; qua đư ng bưu đi n b ng hình th c chuy n phát nhanh đ i v i các huy n. + Phòng Kinh t đ i ngo i và h p tác đ u tư tham mưu Giám đ c S K ho ch và Đ u tư trình y ban nhân dân t nh: 03 ngày. - y ban nhân dân t nh xem xét c p Gi y ch ng nh n đ u tư: 05 ngày. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a S K ho ch và Đ u tư: 01 ngày; đ) L phí: theo quy đ nh c a pháp lu t. B. SƠ Đ TRÌNH T LUÂN CHUY N H SƠ VÀ GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” T I S K HO CH VÀ Đ U TƯ. C. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a S K ho ch và Đ u tư: - B trí cán b , công ch c làm vi c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu ph c v cho các yêu c ư c a vi c th c hi n cơ ch “m t c a liên thông”. thông báo cho cán b , công ch c phòng chuyên môn có trách nhi m trao đ i nghi p v đ i v i cán b , công ch c làm vi c t i B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Niêm y t công khai các quy đ nh v quy trình, th t c, th i gian, bi u m u và l phí đ i v i t ng h sơ công vi c t i tr s làm vi c c a S K ho ch và Đ u tư. Cung c p mi n phí gi y t liên quan đ n quy trình, th t c th c hi n theo cơ ch “m t c a liên thông” cho các t ch c, cá nhân; - T ch c các hình th c thông báo, tuyên truy n r ng rãi cho nhân dân v ch trương và các quy đ nh c a y ban nhân dân t nh trong vi c tri n khai Quy đ nh qi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a liên thông” trên lĩnh v c đ u tư t i S K ho ch và Đ u tư t nh Ninh Thu n; - H ng quý, ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan đ rút kinh nghi m; - Đ nh kỳ h ng tháng, quý, 6 tháng, năm t ng h p báo cáo tình hình th c hi n v y ban nhân dân t nh (qua S N i v ). 2. Trách nhi m c a S N i v và các cơ quan có liên quan:
  10. - S N i v giúp y ban nhân dân t nh ki m tra, đôn đ c, theo dõi vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a Quy đ nh. Ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư và các cơ quan có liên quan x lý k p th i ho c đ xu t y ban nhân dân t nh gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n Quy đ nh; - Các S , ngành và y ban nhân dân các huy n, thành ph th c hi n t t công tác ph i h p; ti p nh n và x lý h sơ do S K ho ch và Đ u tư chuy n đ n đúng th i gian quy đ nh. Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy đ nh, có vư ng m c, phát sinh đ ngh các cơ quan, đơn v th c hi n tích c c ch đ ng gi i quy t; đ ng th i báo cáo v y ban nhân dân t nh (thông qua S N i v ) đ đi u ch nh, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản