Quyết định số 3654/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 3654/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3654/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3654/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3654/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A THÀNH Y TH C HI N NGHN QUY T S 17-NQ/TW H I NGHN L N TH NĂM BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HI U L C, HI U QU QU N LÝ C A B MÁY NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 53/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th năm Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c; Căn c Chương trình hành ng s 35-CTr/TU ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Ban ch p hành ng b thành ph th c hi n Ngh quy t s 17-NQ/TW H i ngh l n th năm Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 342/TTr-SNV ngày 11 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai Chương trình hành ng s 35-CTr/TU ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Thành y th c hi n Ngh quy t s 17-NQ/TW H i ngh l n th năm Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý b máy nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Lê Hoàng Quân K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A THÀNH Y TH C HI N NGHN QUY T S 17-NQ/TW H I NGHN L N TH NĂM BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HI U L C, HI U QU QU N LÝ C A B MÁY NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3654/Q -UBND ngày 23 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Chương trình hành ng s 35-CTr/TU ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Thành y v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c trên a bàn thành ph t năm 2008 và nh ng năm ti p theo, y ban nhân dân thành ph ra k ho ch th c hi n như sau: I. M C TIÊU: Xác nh nh ng nhi m v ch y u c a các s - ngành, ơn v và chính quy n các c p thành ph th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y nh m ti p t c xây d ng và hoàn thi n n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi n i hóa, ho t ng có hi u l c, hi u qu theo nguyên t c nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa dư i s lãnh o c a ng trong i u ki n v n hành theo th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t và phát tri n c a thành ph , xây d ng thành ph thành thành ph xã h i ch nghĩa, văn minh, hi n i, nghĩa tình. II. NH NG NHI M V CH Y U: Năm 2008 là năm b n l có t m quan tr ng c bi t c a vi c th c hi n k ho ch 05 năm (2006 - 2010), v i quy t tâm ph n u năm 2008 hoàn thành cơ b n các ch tiêu kinh t - xã h i c a k ho ch 5 năm, y ban nhân dân thành ph ch o t p trung th c hi n m t s nhi m v c i cách hành chính ch y u như sau: 1. Tăng cư ng s lãnh o c a các C p y ng t i cơ quan, ơn v và a phương i v i công tác c i cách hành chính: Th trư ng các cơ quan chuyên môn, ơn v thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch ng xây d ng k ho ch th c hi n các bi n pháp Ny m nh công tác c i cách hành chính, t o s th ng nh t v nh n th c t m quan tr ng, tính c p thi t c a công tác c i cách hành chính g n v i vi c th c hi n nhi m v
 3. chính tr c a ơn v , nh m t o bư c t phá m nh m trong vi c c ng c , ki n toàn b máy qu n lý nhà nư c theo hư ng tinh g n, phù h p v i tính ch t chính quy n ô th thành ph . Tăng cư ng ki m tra, giám sát, nêu cao tinh th n trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c, c bi t là trách nhi m ngư i ng u cơ quan, ơn v và a phương; g n li n v i vi c làm theo t m gương o c H Chí Minh; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và th c hi n n p s ng văn minh ô th . 2. Ny m nh c i cách hành chính theo hư ng công khai, minh b ch, t o môi trư ng thu n l i cho t ch c, công dân và doanh nghi p: a) Ti p t c ch o vi c hoàn thi n và nâng cao hi u qu công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph m b o tính h p hi n, h p pháp khi ban hành văn b n; tri n khai án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c c a cán b , công ch c tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t t i các cơ quan chuyên môn và doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph giai o n 2007 - 2010. b) T p trung ch o m nh m hơn n a vi c rà soát, th ng kê, ánh giá th c tr ng th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c, k p th i ki n ngh ho c s a i, b sung, bãi b th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính theo thNm quy n t o môi trư ng thu n l i cho s n xu t, kinh doanh và nhu c u chính áng c a ngư i dân, nh t là các lo i th t c: l p, thNm nh, phê duy t các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c; thNm nh thi t k cơ s ; c p gi y phép xây d ng; thành l p, gi i th , phá s n doanh nghi p; ăng ký kinh doanh và c p Gi y ch ng nh n u tư; u tư xây d ng công trình, d án và nhà ; quy n s d ng t và quy n s h u tài s n; xu t nh p khNu; n p thu ; th th c nh p c nh; thanh tra, ki m tra doanh nghi p... c) cao trách nhi m ngư i ng u các cơ quan hành chính thành ph trong vi c th c hi n ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007- 2010 quy nh t i Quy t nh s 2478/Q -UBND ngày 06 tháng 06 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ; Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010. X lý nghiêm nh ng cá nhân, cơ quan, ơn v và a phương tùy ti n t ra các quy nh trái pháp lu t, thNm quy n, gây khó khăn, phi n hà cho doanh nghi p, t ch c và công dân. Công b , công khai minh b ch b ng nhi u hình th c v quy trình th t c, thành ph n h sơ, các lo i bi u m u, quy nh th i gian gi i quy t, các m c phí, l phí theo quy nh ngư i dân và doanh nghi p d hi u và d th c hi n. d) Ti p t c tri n khai ng b , nâng cao ch t lư ng th c hi n có hi u qu cơ ch m t c a gi i quy t công vi c c a t ch c và công dân t i các s - ngành thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. Hoàn thi n và m r ng th c hi n cơ ch m t c a liên thông gi a các s - ngành; gi a s - ngành thành ph v i y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n; gi a y ban nhân dân qu n - huy n v i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n trong gi i quy t th t c hành chính gi m b t th i gian, k p th i và rõ trách nhi m t ng khâu công vi c. ) Th c hi n c i cách hành chính g n v i c i cách tư pháp, xây d ng các cơ quan tư pháp trong s ch, v ng m nh. Nâng cao phNm ch t, năng l c, trách nhi m c a i ngũ cán b các cơ quan tư pháp.
 4. 3. Xây d ng t ch c b máy chính quy n thành ph : a) Ban chuNn b án thí i m mô hình Chính quy n ô th giúp y ban nhân dân thành ph ti p t c hoàn ch nh trình Chính ph xem xét trình Qu c h i phê duy t th c hi n án thí i m mô hình Chính quy n ô th thành ph . b) Ti p t c ki n toàn và s p x p l i m t s cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n theo Ngh nh s 13/2008/N -CP và s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph . c) T p trung ch o quy t li t hơn v công tác quy ho ch g n li n v i cơ ch , chính sách, quy trình và gi i pháp th c hi n; hoàn thành quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph n năm 2020 có tính n năm 2025; i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph n năn 2025; quy ho ch phát tri n giao thông v n t i n năm 2020, t m nhìn sau năm 2020, trư c m t hoàn thành quy ho ch 1/2000 trong năm 2008. d) Ny m nh phân c p, y quy n trong công tác qu n lý nhà nư c ng b và phù h p hơn cho các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n theo hư ng nh rõ lo i vi c, m i vi c do m t c p th c hi n và ch u trách nhi m. 4. Xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b công ch c a) Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c n năm 2010 và nh ng năm ti p theo; ti p t c th c hi n chương trình ào t o ngu n nhân l c c a thành ph giai o n 2008 - 2010; b i dư ng cán b , công ch c ph c v h i nh p qu c t và th c hi n nhi m v tham mưu t i các cơ quan chuyên môn thành ph . i m i n i dung và chương trình ào t o, b i dư ng ki n th c chuyên môn nghi p v theo yêu c u v trí công tác (v ki n th c, k năng và thái hành vi ng x ); g n li n v i vi c làm theo t m gương o c H Chí Minh, th c hi n n p s ng văn minh ô th . Th c hi n ch ào t o trư c khi b nhi m các ch c v lãnh o trong b máy hành chính thành ph . b) Vi c tuy n d ng cán b , công ch c hành chính ph i th c s xu t phát t yêu c u công vi c, theo tiêu chí công khai, trên cơ s phân tích, ánh giá, d báo ngu n nhân l c hi n t i và tương lai. Vi c tuy n d ng g n v i tinh gi n biên ch theo hư ng i m i v ch t, thay th nh ng ngư i không áp ng ư c yêu c u th c thi công v trong n n hành chính chuyên nghi p, hi n i. c) Quy nh rõ ch c năng, nhi m v , trách nhi m và thNm quy n gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c phù h p v i yêu c u xây d ng b máy chính quy n các c p chuyên nghi p gi i quy t công vi c m t cách nhanh, ch ng và t ng bư c ch m d t tình tr ng ùn Ny trách nhi m qua l i ho c Ny lên c p trên. d) Xây d ng tiêu chí, quy trình ánh giá cán b công ch c và ch t lư ng hoàn thành nhi m v c th , th ng nh t, khoa h c, khách quan là khâu quan tr ng trong công tác qu n lý cán b , công ch c, nh m ng viên, khuy n khích, phát huy t i a kh năng c ng hi n, b c l ti m năng và góp ph n c i thi n môi trư ng làm vi c; kh c ph c tình tr ng n nang, né tránh, dĩ hòa vi quý.
 5. ) Tăng cư ng ki m tra, thanh tra công v , ki m soát ư c các u m i công vi c trong n i b c a các cơ quan thu c thành ph , y ban nhân dân các c p, k c trách nhi m ngư i ng u phát hi n k p th i các nguy cơ d n n tiêu c c, quan liêu và tham nhũng. Tri n khai th c hi n Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. 5. C i cách tài chính công: a) Tăng cư ng giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v m i m t ho t ng c a các ơn v s nghi p d ch v công thay cho vi c h tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên ngân sách thành ph t p trung ngu n phát tri n các lĩnh v c tr ng tâm, tr ng i m. Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th d c, th thao... b) Th c hi n thí i m cơ ch c p ngân sách theo k t qu công vi c i v i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công theo án c a Chính ph . c) Ti p t c th c hi n có hi u qu Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan nhà nư c; Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 thánh 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i s nghi p; Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p. 6. Hi n i hóa n n hành chính, nâng cao hi u qu ng d ng công ngh thông tin ph c v t t yêu c u lãnh o, qu n lý: a) n năm 2010 cơ b n th ng nh t vi c ng d ng công ngh thông tin t thành ph n phư ng - xã, th tr n trên a bàn thành ph , nh m ph c v và gi i quy t các công vi c liên quan tr c ti p n quy n l i c a ngư i dân và doanh nghi p theo quy nh; giúp các cơ quan thu c thành ph , y ban nhân dân các c p x lý công vi c nhanh, chính xác v i kh i lư ng l n; giúp lãnh o n m thông tin k p th i, ki m tra công vi c ã ch o ư c th c hi n; khai thác công năng ng d ng công ngh thông tin th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông và công khai, minh b ch ho t ng c a các cơ quan nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph . b) Gi i quy t t t m i quan h giao d ch gi a các cơ quan hành chính v i t ch c, công dân và doanh nghi p theo hư ng xác nh rõ quy trình gi i quy t công vi c, cơ quan ch trì và trách nhi m cá nhân. n năm 2009 h th ng các bi u m u, thành ph n h sơ cùng lo i công vi c liên quan n ngư i dân và doanh nghi p ph i ư c s d ng th ng nh t t i các cơ quan hành chính thành ph theo quy nh c a Chính ph . c) Ti p t c hoàn thi n h th ng “m t c a i n t ”, các h th ng thông tin, i u hành kinh t , văn hóa-xã h i, qu n lý ô th và khoa h c-công ngh ; t o lu ng thông tin t ng, Ny m nh liên k t, liên thông gi a các h th ng thông tin. Hoàn thi n h t ng truy n thông v i dung lư ng l n, t c và ch t lư ng cao, ph c v t t hơn công tác lãnh o, ch o c a các c p chính quy n thành ph và nhu c u c a ngư i dân, doanh nghi p.
 6. d) n năm 2010 m r ng vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 2000:9001 n phư ng - xã, th tr n; t ng bư c m r ng liên thông, nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a công tác qu n lý nhà nư c và cung c p các d ch v công cho công dân, doanh nghi p. 7. Gi i quy t t t m i quan h gi a cơ quan hành chính v i nhân dân, huy ng nhân dân và xã h i tham gia xây d ng b máy chính quy n các c p: a) Ti p t c tuyên truy n r ng rãi giúp ngư i dân hi u rõ Quy ch th c hi n dân ch cơ s là công c pháp lý quan tr ng th c hi n quy n làm ch c a mình và tham gia h tr chính quy n cơ s th c hi n t t ch c năng qu n lý nhà nư c t i a phương; ng th i tăng tính ph n bi n xã h i i v i ho t ng c a các cơ quan chuyên môn, chính quy n các c p trong gi i quy t các v n v th t c hành chính; b) T p trung ch o vi c i m i l l i làm vi c, ti p dân, gi i quy t các công vi c có liên quan n quy n và l i ích c a ngư i dân ư c gi i quy t úng quy nh, minh b ch và công khai, ch m d t tình tr ng ùn Ny trách nhi m gi a các cơ chuyên môn và các c p chính quy n thành ph ; x lý nghiêm cán b , công ch c, viên ch c có hành vi sách nhi u, gây phi n hà, thi u trách nhi m trong gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p. c) Th c hi n vi c công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c thành ph , qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n; chú tr ng qu n lý ch t ch các qu óng góp c a nhân dân, k c vi c qu n lý các qu t thi n xã h i c a các t ch c chính tr - xã h i, doanh nghi p và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. d) Duy trì th c hi n ch kh o sát v s hài lòng c a công dân và doanh nghi p i v i cơ quan qu n lý nhà nư c, qua ó k p th i ch o ch n ch nh, kh c ph c nh ng t n t i, y u kém c a các s - ngành, qu n - huy n trong vi c ph c v nhân dân. 8. T p trung ch o gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân theo úng quy nh pháp lu t; nêu cao tinh th n trách nhi m, thái ph c v c a cán b , công ch c trong th c thi công v : a) Ti p t c th c hi n Ch th s 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 132/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh ti p công dân, x lý ơn thư, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph . C ng c ki n toàn t ch c và nhân s làm công tác ti p công dân; tăng cư ng tuyên truy n giáo d c pháp lu t. Các cơ quan thu c thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ph i h p ch t ch , kiên trì, thuy t ph c, v n ng ngư i dân ch p hành pháp lu t trong lĩnh v c khi u n i, t cáo; phát huy dân ch ph i i i v i tăng cư ng k lu t, k cương. b) Th c hi n có hi u qu Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch văn hóa công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c, theo ó xây d ng phong cách ng x chuNn m c c a cán b , công ch c, viên ch c thành ph v thái tôn tr ng, c i m , l ch s i v i nhân dân; vi c
 7. gì ngư i dân chưa hi u ph i vui v , kiên trì gi i thích c n k ; khi ã có y th t c ph i gi i quy t úng th i gian quy nh. Kiên quy t x lý nh ng hành vi dây dưa kéo dài th i gian, gây phi n hà, nhũng nhi u, có thái c a quy n, h ng hách i v i ngư i dân và doanh nghi p. H n ch t i a các oan sai và xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a công dân trong quá trình th c thi công v c a cán b , công ch c, viên ch c; ch m d t tình tr ng t t ra th t c phi n hà cho ngư i dân, doanh nghi p do công ch c, viên ch c thi u t n tâm. 9. Nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các cơ quan hành chính; i ngũ cán b , công ch c, viên ch c v công tác c i cách hành chính c a thành ph : Quán tri t n i dung và tinh th n Ngh quy t s 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Ban ch p hành Trung ương khóa X v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý b máy c a nhà nư c; Chương trình hành ng c a Thành y; g n v i vi c làm theo t m gương o c H Chí Minh trong các cơ quan hành chính, cán b , công ch c, viên ch c thành ph t i chi u tri th c h c ư c v o c H Chí Minh, nh m m c ích ph c v nhân dân v i thái , tinh th n làm vi c t n t y, trung th c trong th c thi công v cũng như trong i s ng thư ng nh t, nh t là ngư i ng u cơ quan, ơn v . III. T CH C TH C HI N: 1. Căn c K ho ch th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y và ph l c kèm theo nh ng công vi c c th c n tri n khai th c hi n ư c phân công, Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n tr c ti p ch o xây d ng k ho ch th c hi n t i t ng ơn v và a phương, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong quý III năm 2008; trên cơ s ó c th thành nhi m v trong k ho ch công tác hàng năm. i v i nh ng nhi m v không ph i theo án, chương trình c a Chính ph c n t ch c tri n khai ngay trong năm 2008 m b o th c hi n m t cách k p th i và hi u qu nh ng n i dung c a K ho ch này. 2. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c và nghiêm túc tri n khai th c hi n K ho ch này; nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph tình hình th c hi n. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u th y c n s a i, b sung nh ng n i dung c th c a K ho ch, Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch ng báo cáo xu t Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 4. Giao Giám c S N i v theo dõi, ôn c vi c tri n khai th c hi n K ho ch này t i các s - ngành, cơ quan thu c thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n; nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n cho Thành y, y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; ki n ngh , xu t các bi n pháp c n thi t b o m K ho ch ư c th c hi n ng b và hi u qu ./.
 8. PH L C NH NG CÔNG VI C C TH TRI N KHAI TH C HI N K HO CH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3654/Q -UBND ngày 23 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Cơ Cơ Th i S quan/cá quan S n gian N i dung công vi c TT nhân ch ph i phNm hoàn trì h p thành 1. Tăng cư ng s lãnh oc a ng i v i công tác c i cách hành chính: Tham mưu cho C p y ng ch Th Chương Thư ng ng xây d ng k ho ch th c trư ng trình, k xuyên hi n các bi n pháp Ny m nh các s - ho ch công tác c i cách hành chính, g n ngành, cơ th c li n v i vi c làm theo t m gương quan hi n c a o c H Chí Minh, th c hi n thu c các c p n p s ng văn minh ô th năm thành y ng 2008; tăng cư ng công tác ki m ph ; Ch t i t ng tra, cao trách nhi m ngư i t ch y cơ quan, ng u v th c hi n công tác ban nhân ơn v c i cách hành chính t i cơ quan, dân các và a ơn v và a phương. qu n - phương huy n. trên a bàn thành ph 2. Ny m nh c i cách th t c hành chính t o môi trư ng thu n l i, minh b ch cho m i ho t ng c a ngư i dân, doanh nghi p: 2.1 a) Rà soát th t c hành chính trên Th S Tư - Quy t Thư ng t t c các lĩnh v c qu n lý nhà trư ng pháp; nh s a xuyên nư c có liên quan tr c ti p n các s - Thư ng i ho c ngư i dân và doanh nghi p ang ngành, cơ tr c bãi b Báo ư c áp d ng t i các s - ngành, quan Ban Ch theo cáo y ban nhân dân các qu n - thu c oC i thNm nh kỳ huy n, phư ng - xã, th tr n; t thành cách quy n; trư c ki m tra s a i, bãi b theo ph ; Ch hành ngày thNm quy n ho c ki n ngh c p t ch y chính -T 20 có thNm quy n s a i, b sung, ban nhân thành trình tháng bãi b . dân các ph . Th cu i qu n - tư ng quý huy n, Chính phư ng - ph , các xã, th B tr n. Ngành Trung
 9. ương xem xét, bãi b , s a i theo thNm quy n b) T p trung rà soát th t c hành Báo cáo Báo chính m t s lĩnh v c tr ng i m: k t qu cáo và T nh kỳ - Thành l p, gi i th ; ăng ký S K trình trư c kinh doanh; c p Gi y ch ng nh n ho ch và ki n ngày u tư; l p, thNm nh, phê duy t u tư ngh y 20 các d án u tư s d ng v n ban tháng ngân sách nhà nư c; nhân cu i S dân quý - Ch m d t ho t ng c a chi Thương thành nhánh, văn phòng i di n; ăng m i ph . ký ho t ng như ng quy n thương m i; xu t, nh p khNu; - u tư xây d ng công trình, d S Xây án và nhà ; c p gi y ch ng nh n d ng quy n s h u nhà , quy n s Các s - d ng t ( c bi t là l p b n v ngành sơ nhà , t ); c p Gi y có liên phép xây d ng; thNm nh thi t quan; k cơ s ; y ban nhân - C p Gi y ch ng nh n quy n s S Tài dân các d ng t; thNm nh báo cáo ánh nguyên qu n - giá tác ng môi trư ng; và Môi huy n trư ng - Quy n s h u tài s n; các th t c liên quan n h t ch; công S Tư ch ng; ch ng th c; pháp - H khNu; c p, i gi y ch ng Công an y ban minh nhân dân; c p i, gia h n thành ph nhân h chi u ph thông; th th c nh p dân các c nh; S Giao qu n - thông v n huy n - C p, i, gia h n gi y phép, t i ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n v n t i th y, b ; 2.2 Ny m nh tri n khai th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010 theo Quy t nh s 2478/Q -UBND ngày 06 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành
 10. ph ; Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t k ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010, c th : a) Th ng kê, rà soát th t c S Tư pháp; Các s - Báo cáo Th c hành chính, m u ơn, m u t ngành qu n k t qu hi n khai hành chính trên các lĩnh T công tác lý nhà nư c rà soát báo cáo v c qu n lý nhà nư c, trong án ơn thành ph ; th t c vào ó t p trung nh ng th t c liên gi n hóa th y ban nhân hành tháng 6 quan tr c ti p n ngư i dân t c hành dân các chính, năm và doanh nghi p hi n còn chính thành qu n - m u 2009; nhi u vư ng m c trong các ph huy n, ơn, tháng lĩnh v c như: quy ho ch, c p phư ng - xã, m ut 12 năm phép, thNm nh, u tư xây th tr n. khai 2009 d ng s d ng v n ngân sách hành và nhà nư c và các lĩnh v c khác chính và tháng 6 theo ch o c a Chính ph và t ng k t năm Th tư ng Chính ph . tình hình 2010. th c hi n Ti u án 1 và 3 trình Chính ph ; y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh s a i, b sung ho c bãi b theo thNm quy n. b) Th ng kê, rà soát các i u S K S N iv ; Báo cáo Th c ki n kinh doanh ho ch và S Tư pháp; k t qu hi n t u tư S Thông th ng kê tháng 6 tin và rà soát năm Truy n i u 2007; thông; S ki n hoàn Công kinh thành Thương; doanh; ngày C c Thu t ng k t 31
 11. thành ph ; th c tháng Văn phòng hi n 12 năm H i ng Ti u 2008. nhân dân và án 2 y ban nhân trình dân thành Chính ph . ph ; c) Báo cáo ánh giá th c tr ng Văn phòng S Tư pháp; Báo cáo Th c công tác ti p nh n, x lý ph n H i ng S N i v ; t ng k t hi n t ánh, ki n ngh v cơ ch , nhân dân và Các s - tình hình tháng 6 chính sách x lý nh ng th t c y ban ngành qu n th c năm hành chính không phù h p v i nhân dân lý nhà nư c hi n 2007 th c t qu n lý nhà nư c ô thành ph thành ph ; Ti u n 31 th l n như thành ph H Chí y ban nhân án 4 trên tháng Minh. dân các a bàn 12 năm qu n - thành 2007. huy n ph 2.3 Công b công khai các th t c Các s - Công b Thư ng hành chính, gi y t , bi u m u, ngành công xuyên quy trình gi i quy t, th i gian qu n lý khai các gi i quy t, phí và l phí, b ng nhà nư c lo i th nhi u hình th c (t i tr s các cơ thành t c hành quan hành chính, xây d ng cNm ph ; y chính ã nang hư ng d n, trên webside..) ban nhân ư c rà và c p nh t thông tin k p th i. dân các soát trên qu n - h th ng huy n, “m t phư ng - c a i n xã, th t ”c a tr n. thành ph . 2.4 Th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông: a) Xác nh lo i công vi c th c S N i S Tư Quy t Quý III hi n cơ ch m t c a, m t c a liên v (Cơ pháp; nh c a năm thông liên quan tr c ti p n quan Văn y ban 2008. công dân, t ch c và doanh Thư ng phòng nhân nghi p t i các s - ngành, cơ tr c Ban H i dân quan thành ph và y ban nhân Ch o ng thành dân các qu n - huy n. C i cách nhân ph . hành dân và chính y ban thành nhân ph . dân thành ph . b) Th ng nh t mô hình th c hi n Các s - Quy t Quý III
 12. cơ ch m t c a, m t c a liên ngành nh c a năm thông t p trung u m i là B qu n lý Giám 2008 ph n ti p nh n và tr k t qu t t nhà nư c; c các c các c p chính quy n thành y ban s - ph . nhân dân ngành các qu n thành - huy n, ph ; y phư ng - ban xã, th nhân tr n dân các qu n - huy n. 3. Nâng cao hi u qu , hi u l c qu n lý nhà nư c trên a bàn thành ph : 3.1 Ti p t c trình Chính ph xem xét Ban Các B T trình Theo trình Qu c h i phê chuNn th c chuNn b - Ngành y ban chương hi n thí i m án Chính quy n án thí Trung nhân trình ô th thành ph . i m mô ương có dân Chính hình liên thành ph . Chính quan. ph quy n ô trình th Chính thành ph ph . H Chí Minh 3.2 T ch c b máy chính quy n các c p t i thành ph H Chí Minh: a) Ki n toàn, s p x p các cơ quan S N i Giám Quy t Năm chuyên môn thu c y ban nhân v c các nh c a 2008 dân thành ph theo Ngh nh s cơ quan y ban 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 chuyên nhân c a Chính ph ; các phòng chuyên môn có dân môn thu c y ban nhân dân các liên thành qu n - huy n theo Ngh nh s quan và ph . 14/2008/N -CP ngày 04 tháng Ch 02 năm 2008 c a Chính ph . t ch y ban nhân dân các qu n - huy n. b) Xây d ng và b sung Quy ch Các s - S N i Quy t Năm làm vi c c a các cơ quan chuyên ngành v nh c a 2008 môn thành ph , y ban nhân dân thành ph y ban các qu n - huy n; phân nh rõ và y ban nhân trách nhi m c a ngư i ng u nhân dân dân và t p th lãnh o; ch th các qu n - thành trư ng trong cơ quan hành chính. huy n. ph ; y ban
 13. nhân dân qu n - huy n. c) Ny m nh phân c p, y quy n S N i S Tư Quy t Năm nhi m v t y ban nhân dân v pháp; nh c a 2008 thành ph cho các s - ngành, Văn y ban qu n - huy n, phư ng – xã, th phòng nhân tr n; xác nh rõ trách nhi m th c H i dân hi n nhi m v ư c phân c p, y ng thành quy n; tăng cư ng ki m tra c a nhân ph ; y ban nhân dân thành ph . dân và y ban nhân dân thành ph ; Th trư ng các cơ quan chuyên thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. d) Nghiên c u, góp ý d th o S N iv y ban T trình Theo Ngh nh xây d ng các ch c nhân c a y chương danh cán b xã; công ch c làm dân ban trình nhi m v chuyên môn, nghi p v huy n, nhân Chính xã. xã. dân ph thành ph báo cáo Chính ph ) Thí i m th c hi n không t S N iv y ban T trình Theo ch c H i ng nhân dân qu n - nhân y ban chương huy n, phư ng theo án c a dân các nhân trình
 14. Chính ph . qu n - dân Chính huy n, thành ph phư ng. ph ch n thí i m th c hi n t i m ts qu n huy n, phư ng. e) Nghiên c u xây d ng án thí S N i v y ban T trình Năm i m nhân dân b u tr c ti p Ch nhân y ban 2009 t ch y ban nhân dân xã theo dân các nhân Ngh quy t c a Qu c H i, hư ng huy n, dân d n c a Chính ph xã. thành ph trình Chính ph ch n thí i mt i m ts huy n, xã. g) Nghiên c u, góp ý án thành Thanh tra S N i T trình Theo l p cơ quan Tài phán hành chính thành ph v ; y ban chương S Tài nhân dân trình chính; thành Chính Vi n ph ph Kinh t ; báo cáo Chính ph . 3.3 Ti p t c c i cách ch công ch c, công v : a) Xây d ng k ho ch ào t o, S N i Ban T T trình Năm b i dư ng cán b , công ch c, v ch c y ban 2008 viên ch c n năm 2010; k Thành nhân ho ch ào t o 500 ti n sĩ, th c sĩ; y; dân nâng cao ch t lư ng i ngũ công Trư ng thành ch c tham mưu; i m i v n i cán b ph . dung và chương trình ào t o, b i thành dư ng ki n th c chuyên môn ph ; nghi p v theo ng ch, b c sang H c ào t o, b i dư ng theo yêu c u vi n c a v trí công vi c c th (ki n chính th c + k năng + thái , hành vi tr - ng x ); th c hi n ch ào t o hành
 15. trư c khi b nhi m ch c v lãnh chính o. Qu c gia. b) Xây d ng h th ng tiêu chí S N iv Ban T án Năm ánh giá cán b , công ch c, viên ch c trình y 2009 ch c thành ph theo hư ng nh Thành ban lư ng ư c i v i t ng v trí, y; nhân ch c danh (b n mô t v yêu c u; Thanh dân tiêu chuNn trình , năng l c; v tra thành kh i lư ng, s n phNm công vi c; thành ph quy trình x lý công vi c; trách ph ; nhi m báo cáo gi i trình..) và tiêu H c chí b t bu c như o c, tinh vi n th n trách nhi m, nh n th c, Chính quan i m;... tr - Hành chính qu c gia; các chuyên gia v t ch c, cán b . ng th i, xây d ng các tiêu chí o lư ng thành tích công tác theo hư ng nh lư ng ư c ( ánh giá ti n , ch t lư ng hoàn thành nhi m v , so sánh k t qu gi a các v trí, ph n ánh ư c kh năng sáng t o, ch ng gi i quy t công vi c theo tình hu ng c a cá nhân, năng l c ph i h p và làm vi c theo nhóm)... c) Nghiên c u, góp ý án thí S N i Ban T T trình Theo i m thi tuy n m t s ch c danh v ch c y ban chương công ch c lãnh o s - ngành Thành nhân trình thành ph , phòng ban chuyên y; Th dân Chính môn qu n - huy n g n v i trư ng thành ph chuyên môn nghi p v trong b các s - ph máy hành chính và các ơn v s ngành; báo cáo nghi p. Ch Chính t ch y ph ban nhân dân các
 16. qu n - huy n. d) Nghiên c u v chính sách ãi S N i v Ban T án Quý I ng phù h p, xác áng khuy n ch c trình y năm khích s t n tâm th c hi n công Thành ban 2009 v , khen thư ng thích áng v y; S nhân v t ch t và tinh th n cho i ngũ Tài dân cán b , công ch c, viên ch c chính; thành thành ph . Thanh ph báo tra cáo Th thành tư ng ph ; Chính Ban ch ph ; B o N iv ; phòng B Tài ch ng chính. tham nhũng thành ph . ) Tăng cư ng th c hi n ki m Th trư ng S N i Báo cáo Thư ng tra, thanh tra, công v , ki m soát các s - v ; k t qu xuyên ư c các u m i trong n i b ngành, cơ Thanh th c c a các s - ngành, cơ quan thu c quan tr c tra hi n thành ph , y ban nhân dân các thu c thành thành trình y c p, k c trách nhi m ngư i ph ; Ch ph ; ban ng u phát hi n k p th i t ch y ban Ban Ch nhân các nguy cơ d n n tiêu c c, nhân dân o thành quan liêu và tham nhũng các qu n - phòng ph theo huy n, ch ng quy phư ng - tham nh; xã, th tr n. nhũng thành ph . 4. C i cách tài chính công: 4.1 Nghiên c u, góp ý án thí i m S Tài S N i Báo cáo Theo th c hi n cơ ch c p phát ngân chính v ; B Tài chương sách theo k t qu công vi c i chính, trình v i cơ quan hành chính và ơn v S Tư B N i Chính ơn v s nghi p công pháp; v . ph S K ho ch và u tư. 4.2 Th c hi n Ngh nh s S Tài Các s - Báo cáo Thư ng 130/2005/N -CP ngày 17 tháng chính ngành, Chính xuyên
 17. 10 năm 2005 c a Chính ph quy cơ quan ph nh nh ch t ch , t ch u trách tr c kỳ 6 nhi m v s d ng biên ch và thu c tháng kinh phí qu n lý hành chính. thành hàng ph ; y năm. ban nhân dân các qu n - huy n. 4.3 Th c hi n Ngh nh s S Tài Các Báo cáo Thư ng 43/2005/N -CP ngày 25 tháng 4 chính ơn v Chính xuyên năm 2006 c a Chính ph quy s ph nh nh quy n t ch , t ch u trách nghi p kỳ 6 nhi m v th c hi n nhi m v t công tháng ch c b máy, biên ch và tài l p hàng chính i v i ơn v s nghi p thu c năm. công l p thành ph ; y ban nhân dân các qu n - huy n. 4.4 Th c hi n Ngh nh s S Khoa Báo cáo Thư ng 115/2005/N -CP ngày 05 tháng h c và Chính xuyên 9 năm 2005 c a Chính ph quy Công ph tình nh cơ ch t ch , t ch u trách ngh hình nhi m c a T ch c khoa h c và th c công ngh . hi n hàng tháng theo quy nh 4.5 Nghiên c u góp ý án xây S Tài S N i T trình Theo d ng cơ ch th c hi n chuy n i chính v ; y ban chương m t s ơn v s nghi p công l p S Tư nhân trình ang m b o kinh phí ho t ng pháp; dân Chính thư ng xuyên ho c t mb o S K thành ph ư c ph n l n kinh phí ho t ng ho ch ph báo thư ng xuyên sang doanh nghi p và u cáo nhà nư c (Công ty trách nhi m tư; Ban Chính h u h n m t thành viên). i ph theo m i quy doanh nh. nghi p. 5. Hi n i hóa n n hành chính thành ph :
 18. 5.1 Khai thác t i a công năng v S Bưu S khoa Chương Năm ng d ng công ngh thông tin t chính, h c và trình 2009 thành ph n phư ng - xã, th Vi n công t ng th tr n g n v i quá trình th c hi n thông ngh ; ng c i cách hành chính; ti p t c hoàn S N i d ng thi n h th ng “m t c a i n t ”; v ; công tri n khai m ng Metronet k t n i Văn ngh các s - ngành thành ph và y phòng thông tin ban nhân dân các qu n - huy n. H i trong ng các cơ nhân quan dân và hành y ban chính nhân thành dân ph n thành năm ph 2010 trình y ban nhân dân TP. 5.2 Ti p t c áp d ng h th ng qu n S Khoa S N i K Thư ng lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO h c và v ; các ho ch xuyên 9001:2000 t thành ph n y Công s - th c ban nhân dân phư ng - xã, th ngh ; ngành hi n áp tr n theo hư ng liên thông, th ng Văn thành d ng h nh t ho t ng ng b ; m r ng phòng ph ; y th ng n các ơn v s nghi p tr c ti p H i ng ban qu n lý ph c v qu n lý nhà nư c, các nhân dân nhân ch t ơn v s nghi p khác (trư ng và y dân các lư ng h c, b nh vi n...) ban nhân qu n - theo tiêu dân thành huy n, chuNn ph ; phư ng ISO - xã, th 9001: tr n. 2000 n năm 2010 trình y ban nhân dân TP. 5.3 Quy ho ch và chuNn hóa các công S K S Tài Báo cáo Năm s hành chính thành ph ch y u ho ch và chính; trình y 2010 t p trung xây d ng tr s y ban u tư S N i ban nhân dân phư ng - xã, th tr n nơi v ; nhân chưa có tr s và các tr s có y ban dân m c chưa áp ng ư c yêu nhân thành c u; ng th i trang b i u ki n dân các ph và phương ti n làm vi c t o thu n qu n -
 19. l i khi ngư i dân n liên h gi i huy n. quy t công vi c. 6. Gi i quy t t t m i quan h gi a các cơ quan hành chính thành ph v i nhân dân: 6.1 Ti p t c th c hi n t t quy ch Th S N i Báo cáo Thư ng dân ch trong các cơ quan, t trư ng v th c xuyên ch c và quy ch th c hi n dân các cơ hi n ch cơ s , ch y u là cán b , quan hàng công ch c c p phư ng - xã, th chuyên năm tr n ph i n m ư c n i dung, ý môn trình y nghĩa các quy n dân bi t, dân thu c ban bàn, dân làm, dân ki m tra; thành nhân phương pháp th c hi n các quy n ph ; Ch dân và trách nhi m th c hi n. t ch y thành ban nhân ph dân qu n báo cáo - huy n, Chính phư ng - ph , B xã, th N iv tr n 6.2 Nghiên c u góp ý d th o Lu t S Tư pháp Thanh T trình Theo B i thư ng nhà nư c tra y ban chương thành nhân trình ph dân TP Chính báo ph cáo Chính ph theo quy nh. 6.3 Công khai minh b ch trách Th trư ng Các Báo cáo Thư ng nhi m, thNm quy n c a cơ quan các s - t th c xuyên hành chính nhà nư c trong gi i ngành, cơ ch c hi n quy t th t c, gi y t hành chính quan tr c chính trình y có liên quan n ngư i dân và thu c thành tr - ban doanh nghi p; công khai l trình ph ; Ch xã h i nhân và ti n th c hi n các công t ch y ban các dân trình xây d ng cơ b n ph c v an nhân dân c p. thành sinh, phúc l i xã h i và các các qu n - ph theo ngu n qu t s óng góp c a huy n, quy nhân dân, k c các qu t thi n phư ng - nh. xã h i c a các t ch c chính tr - xã, th tr n. xã h i. 7. T p trung gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân k p th i, úng i tư ng: 7.1 Th c hi n t t công tác gi i Th trư ng s - Thanh K Thư ng
 20. quy t khi u n i, t cáo c a công ngành thành tra ho ch xuyên dân có liên quan n các cơ ph ; Ch t ch thành th c quan nhà nư c trên tinh th n y ban nhân ph ; hi n chăm lo b o v quy n và l i ích dân qu n, Văn hàng h p pháp chính áng c a công huy n, phư ng, phòng năm. dân. Các v vi c ã gi i quy t xã, th tr n. H i úng pháp lu t thì cơ quan có ng thNm quy n ph i t ch c th c nhân hi n ngay. dân và y ban nhân dân TP 7.2 Gi i quy t khi u n i ph i công Th trư ng các Thanh Thư ng khai; chưa gi i quy t ư c cũng s - ngành, cơ tra xuyên ph i công khai và thông báo rõ quan TP; Ch thành n công dân, t ch c và doanh t ch y ban ph ; nghi p bi t ti n gi i quy t nhân dân các Văn ơn thư và h sơ khi u n i, t qu n - huy n, phòng cáo (n u b tr ng i khách quan, phư ng - xã, th Ti p không úng th i h n lu t nh) tr n. Công dân thành ph 7.3 cao trách nhi m c a Th Th trư ng các Thanh Báo cáo Thư ng trư ng các s - ngành, cơ quan s - ngành, cơ tra k t qu xuyên tr c thu c thành ph , Ch t ch quan thành ph ; thành th c y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ph ; hi n phư ng - xã, th tr n trong vi c ban nhân dân S công tác c ng c toàn di n v t ch c và các qu n - N i ti p nhân s làm công tác ti p công huy n, phư ng v công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u - xã, th tr n. dân, gi i n i, t cáo. quy t khi u n i, t cáo theo quy nh. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản