Quyết định số 366/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 366/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 366/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả dấu giá quyền sử dụng đất ở khi giao đất ở thuộc khu nhà ở số 10 – thành phố Bắc Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 366/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 366/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ DẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHI GIAO ĐẤT Ở THUỘC KHU NHÀ Ở SỐ 10 – THÀNH PHỐ BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 56/2003/QÐ-UB ngày 27/6/2004 của UBND tỉnh; Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 168/TT-UB ngày 08/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt kết quả dấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc khu nhà ở số 10- thành phố Bắc Ninh nhu sau: - Lô đất dấu giá số: 56b. - Giá khởi diểm: 3.020.000 đồng/m2. - Nguời trúng đấu giá: Cao Ðài; địa chỉ: Số 252 - đường Trần Hưng Ðạo – phường Ðại Phúc – thành phố Bắc Ninh. - Mức giá trả cao nhất: 3.020.000 đồng/m2 (Ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng trên một m2). Ðiều 2. Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh theo chức năng hướng dẫn chỉ dạo thực hiện thu nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND phường Ðại Phúc và Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản