Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 366/2007/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH QUY Đ NH GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ- CP; Căn c Ngh quy t s 14/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a H i đ ng nhân dân t nh v vi c phê duy t quy đ nh các lo i đ t năm 2008 trên đ a bàn t nh Ninh Thu n; Căn c Quy t đ nh s 356/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c đi u ch nh, b sung các lo i đư ng ph trên đ a bàn thành ph Phan Rang - Tháp Chàm; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính t i T trình s 3301/TTr-STC ngày 24 tháng 12 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá các lo i đ t năm 2008 trên đ a bàn t nh Ninh Thu n. Đi u 2. Giá các lo i đ t đư c quy đ nh theo Quy t đ nh này là giá c a t ng lo i đ t ng v i m c đích s d ng đư c Nhà nư c cho phép, công nh n và đư c xác đ nh như sau: 2.1 Giá đ t tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, đ t r ng s n xu t, nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i xác đ nh theo v trí đ t và theo t ng lo i xã đ ng b ng, trung du, mi n núi; 2.2 Giá đ t t i nông thôn, ven đô th , ven đư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p đư c xác đ nh theo t ng v trí đ t; 2.3 Giá đ t đô th đư c xác đ nh theo v trí, kh năng sinh l i và y u t thu n l i trong sinh ho t c a th a đ t theo t ng lo i đư ng ph ; 2.4 Giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p b ng 90% theo giá đ t li n k cao nh t; 2.5 Đ t chưa s d ng, khi đư c giao đ t, cho phép s d ng thì giá đ t đư c xác đ nh theo t ng m c đích s d ng. Đi u 3. Giá các lo i đ t quy đ nh t i Quy t đ nh này đư c áp d ng. 3.1 Tính các nghĩa v tài chính liên quan đ n đ t đai: thu nhà đ t, chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, l phí trư c b và các nghĩa v tài chính khác; 3.2 Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34, Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3.3 Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003;
 2. 3.4 Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3, Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3.5 Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3.6 Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; 3.7 Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá do y ban nhân dân t nh quy đ nh t i Quy t đ nh này; 3.8 Giá đ t đư c quy đ nh t i Quy t đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t tho thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng quy n s d ng đ t; 3.9 Trư ng h p giao đ t cho các cá nhân, t ch c s n xu t kinh doanh có thu ti n s d ng đ t (không thu c các trư ng h p trên đây), thì y ban nhân dân t nh s quy t đ nh giá đ t giao phù h p v i giá th trư ng t i th i đi m giao đ t; 3.10 Đ i v i d án đang th c hi n b i thư ng (có nhi u giai đo n), n u giá đ t b i thư ng t i Quy t đ nh này th p hơn giá đ t t i các phương án b i thư ng mà y ban nhân dân t nh đã phê duy t, thì áp d ng theo m c giá đã đư c y ban nhân dân t nh đã phê duy t t i các phương án b i thư ng; 3.11 Trong trư ng h p đ c bi t căn c tình hình th c t c a đ a phương Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t đ nh giá đ t tăng ho c gi m không quá 20% so v i b ng giá đư c ban hành. Đi u 4. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay th Quy t đ nh s 354/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c quy đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Ninh Thu n. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tư pháp, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và th trư ng các cơ quan, cá nhân liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Đ c Thanh B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Ph n 1: B NG GIÁ Đ T NÔNG NGHI P. B ng s 1: Giá đ t tr ng cây hàng năm. 2 Đơn v tính: đ ng/m
 3. V trí Xã đ ng b ng Xã trung du Xã mi n núi 1 35.000 28.000 18.000 2 28.000 22.000 14.000 3 22.000 18.000 11.000 4 18.000 14.000 9.000 B ng s 2: Giá đ t tr ng cây lâu năm. V trí Xã đ ng b ng Xã trung du Xã mi n núi 1 40.000 32.000 18.000 2 32.000 26.000 14.000 3 26.000 20.000 11.000 4 20.000 16.000 9.000 B ng s 3: Giá đ t r ng s n xu t. Khu v c Giá đ t Xã đ ng b ng 7.000 Xã trung du 5.000 Xã mi n núi 3.000 B ng s 4: Giá đ t nuôi tr ng th y s n. V trí Xã đ ng b ng Xã trung du Xã mi n núi 1 40.000 25.000 14.000 2 30.000 18.000 12.000 3 22.000 15.000 10.000 4 18.000 10.000 8.000 B ng s 5: Giá đ t làm mu i. V trí Giá đ t 1 30.000 2 22.000 3 18.000 PH L C: 1. V trí đ t tr ng cây hàng năm, lâu năm, đ t nuôi tr ng th y s n: - V trí 1: các th a đ t nông nghi p ti p giáp v i khu dân cư, qu c l , t nh l , đư ng ph , đư ng liên xã và kênh chính (Đông, Tây, Nam, B c) trong ph m vi đ n 500m ch đ ng tư i tiêu và có đi u ki n s n xu t quanh năm; - V trí 2: các th a đ t nông nghi p có kho ng cách như v trí 1 nhưng đi u ki n tư i tiêu, s n xu t th p hơn v trí 1 và các th a đ t nông nghi p cách khu dân cư, qu c l , t nh l , đư ng
 4. ph , đư ng liên xã và kênh chính (Đông, Tây, Nam, B c) trong ph m vi t trên 500m đ n 1.000m có đi u ki n s n xu t như v trí 1; - V trí 3: các th a đ t nông nghi p có kho ng cách như v trí 2 nhưng đi u ki n tư i tiêu, s n xu t th p hơn v trí 1, các th a đ t nông nghi p cách khu dân cư, qu c l , t nh l , đư ng ph , đư ng liên xã và kênh chính (Đông, Tây, Nam, B c) trong ph m vi t trên 1.000m đ n 2.000m có đi u ki n s n xu t như v trí 1; - V trí 4: nh ng th a đ t nông nghi p còn l i không thu c v trí 1, 2 và 3. * Trong trư ng h p đ c bi t, đ i v i các vùng đ t có giá tr s n xu t cao, nhưng không đ m b o các y u t kho ng cách đ xác đ nh v trí 1, 2, 3 thì y ban nhân dân t nh quy t đ nh t ng trư ng h p c th . * Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t đư c xác đ nh theo v trí 1 đ t tr ng cây lâu năm. 2. Đ t nông nghi p n m trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng và khu dân cư th tr n thì giá đ t đư c tính như sau: 2 - Đ t nông nghi p n m trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng: 60.000 đ ng/m ; 2 - Đ t nông nghi p n m trong khu dân cư th tr n: 45.000 đ ng/m . 3. Đ t nuôi tr ng th y s n đã hình thành b , th a; đ i v i các th a đ t ven bi n áp d ng giá theo xã đ ng b ng. 4. Giá m t nư c t nhiên tính b ng giá th p nh t c a đ t có m t nư c nuôi tr ng th y s n tương ng v i t ng vùng. 5. Giá đ t làm mu i trên đã bao g m các chi phí xây d ng cơ b n đã đ u tư tr c ti p trên đ t đ s n xu t, - V trí 1: đ t g n kho mu i t p trung, n m hai bên đư ng qu c l , t nh l , ven bi n trong ph m vi đ n 500m; - V trí 2: đ t g n kho mu i t p trung, n m hai bên đư ng qu c l , t nh l , ven bi n t trên 500m đ n 1.000m và đ t n m hai bên đư ng giao thông khác r ng t 4m tr lên trong ph m vi 500m; - V trí 3: các khu v c đ t còn l i. Ph n 2: B NG GIÁ Đ T . B ng s 6: Giá đ t t i nông thôn. 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m V TRÍ KHU V C Đ T 1 2 3 4 5 6 I. THÀNH PH PHAN RANG-THÁP CHÀM 1. Xã Thành H i - Thôn Cà Đú 270 220 170 - Thôn Công Thành, Thành Ý 130 100 85 2. Xã Văn H i Thôn Nhơn sơn 150 125 100 3. Phư ng Đông H i Thôn Phú Th 70 60 53 48 44 40
 5. II. HUY N NINH H I 1. Xã Tri H i - Thôn Tri Th y, Khánh H i 150 100 80 60 44 40 - Thôn Tân An 135 75 53 48 44 40 - Thôn Khánh Tư ng 64 58 53 48 44 40 2. Xã Tân H i - Thôn Gò Đ n 120 85 70 50 44 40 - Thôn Gò Thao 70 60 53 48 44 40 - Thôn Th y L i 120 85 70 50 44 40 - Thôn Hòn Thiên 70 60 53 48 44 40 3. Xã Nhơn H i - Thôn Khánh Nhơn, Khánh Phư c 72 60 53 48 44 40 - Thôn M Tư ng 1, M Tư ng 2 84 72 60 48 44 40 4. Xã Thanh H i - Thôn M Phong 72 60 53 48 44 40 - Thôn M Tân 1, M Tân 2 84 72 60 48 44 40 - Thôn M Hi p 64 58 53 48 44 40 5. Xã Xuân H i - Thôn An Xuân, An Nhơn, An Hoà 120 72 60 48 44 40 - Thành Sơn, Phư c Nhơn 84 60 53 48 44 40 6. Xã H H i - Thôn H Diêm 150 100 80 60 44 40 - Thôn Lương Cách, Đá B n 120 100 80 60 44 40 7. Xã Phương H i Thôn Phương C u 1, Phương C u 2, 64 58 53 48 44 40 Phương C u 3 8. Xã Vĩnh H i - Thôn M Hoà, Thái An, Vĩnh Hy 70 60 53 48 44 40 - Các thôn còn l i 40 32 24 22 20 18 III. HUY N THU N B C 1. Xã B c Phong - Thôn Gò S n, Ba Tháp 120 85 70 48 44 40 - Thôn M Nhơn 85 70 53 48 44 40 2. Xã B c Sơn
 6. - Thôn B nh Nghĩa, Láng Me 55 47 43 39 35 32 - Thôn Xóm B ng 29 26 24 22 20 18 3. Xã L i H i - Thôn Ki n Ki n 1, Ki n Ki n 2, Su i Đá, n 120 85 70 48 44 40 Đ t - Các thôn còn l i 70 50 43 39 35 32 4. Xã Công H i - Thôn Hi p Ki t 120 85 70 48 44 40 - Thôn Hi p Thành 85 70 55 48 44 40 - Các thôn còn l i 70 50 43 39 35 32 5. Xã Phư c Kháng 29 26 24 22 20 18 6. Xã Phư c Chi n 30 26 24 22 20 18 IV. HUY N NINH PHƯ C 1. Xã Phư c Sơn Thôn Ninh Quý, Phư c Thi n 180 150 120 90 60 40 2. Xã Phư c Thu n 150 120 100 70 50 40 3. Xã Phư c H u 350 200 100 70 50 40 4. Xã Phư c Thái - Thôn Hoài Trung, Như Bình, Thái Giao 150 80 60 48 44 40 - Thôn Đá Tr ng 60 50 43 39 35 32 - Thôn Tà Dương 40 30 24 22 20 18 5. Xã Phư c H u - Thôn H u Đ c, La Ch 90 60 53 48 44 40 - Thôn Mông Nhu n 200 72 62 48 44 40 - Thôn H u Sanh 64 58 53 48 44 40 6. Xã Phư c Nam - Thôn Văn Lâm, Nho Lâm 120 90 70 50 44 40 - Thôn V B n, Hi u Thi n, Phư c L p 52 47 43 39 35 32 - Su i Tam Lang 52 47 43 39 35 32 7. Xã An H i - Thôn Long Bình 270 200 120 110 100 80 - Thôn An Th nh 160 135 90 65 50 40 - Thôn Tu n Tú, Nam Cương, Hoà Th nh 100 90 53 48 44 40 8. Xã Phư c H i 64 58 53 48 44 40
 7. 9. Xã Phư c Dinh - Thôn Sơn H i 350 280 210 140 112 50 - Thôn T Thi n, Vĩnh Trư ng, B u Ng 150 120 90 60 45 40 10. Xã Phư c Diêm - Thôn L c Nghi p, L c Sơn 300 250 200 150 100 50 - Thôn L c Tân 250 200 150 120 80 40 - Thôn Thương Diêm 180 80 60 48 44 40 11. Xã Phư c Minh - Thôn L c Ti n, Quán Th 3 130 110 90 70 50 40 - Thôn Quán Th 1, Quán Th 2 120 100 80 60 44 40 12. Xã Phư c Hà 40 32 28 22 20 18 13. Xã Nh Hà 50 40 35 25 20 18 14. Xã Phư c Vinh - Thôn Phư c An 1, Phư c An 2, Liên Sơn 1 90 70 53 48 44 40 - Thôn B o Vinh, Liên sơn 2 40 30 24 22 20 18 V. HUY N NINH SƠN 1. Xã Nhơn Sơn - Thôn Đ c Nhơn, Nha H 130 100 80 65 50 40 - Thôn Lương Cang 90 80 65 50 44 40 - Thôn Lương Tri 80 70 60 50 44 40 2. Xã M Sơn - Thôn Phú Th nh 120 100 80 60 50 32 - Thôn Tân M 80 60 43 39 35 32 - Thôn M Hi p 80 60 50 40 35 32 - Thôn Phú Th y 120 80 60 40 35 32 - Thôn Phú Thu n 80 60 50 40 35 32 - Thôn Nha Húi 80 50 43 39 35 32 3. Xã Qu ng Sơn (không k khu v c đ t 100 80 60 50 40 32 ti p giáp ch Qu ng Sơn) 4. Xã Lương Sơn - Thôn Trà Giang 1 60 50 43 39 35 32 - Trà Giang 2, Trà Giang 3 100 70 50 40 35 32 - Thôn Tân L p 1 52 47 43 39 35 32 - Thôn Tân L p 2 60 47 43 39 35 32
 8. 5. Xã Lâm Sơn - Thôn Lâm Bình, Lâm Phú 80 60 50 40 35 32 - Thôn Tân Bình, T p Lá 52 47 43 39 35 32 - Thôn Gòn, T m Ngân 52 47 43 39 35 32 6. Xã Hoà Sơn 80 40 30 22 20 18 7. Xã Ma N i 29 26 24 22 20 18 VI. HUY N BÁC ÁI Các xã trong huy n 29 26 24 22 20 18 B ng s 7: Giá đ t ven đô th . 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m V TRÍ KHU V C Đ T 1 2 3 1. Xã Thành H i Thôn Tân Sơn 1, 2 330 260 190 2. Xã Văn H i - Thôn Văn Sơn 1, 2, 3, 4 350 280 210 - Thôn Bình Sơn 450 360 270 - Khu quy ho ch dân cư Bình Sơn 500 400 3. Phư ng Đông H i (tr thôn Phú Th ) 280 210 170 4. Phư ng T n Tài Thôn T n L c (khu ph 4) 330 260 190 5. Phư ng M Đông - Thôn M An (khu ph 1, 2) 350 280 210 - Xóm C n (khu ph 3); thôn Đông Ba (khu ph 4, 5, 6) 180 145 120 - Đ t m i (khu ph 9) 450 360 270 - Thôn M Nghĩa (khu ph 7, 8) 120 100 85 6. Phư ng Đô Vinh - Thôn Nhơn H i (khu ph 1) 350 280 210 - Xóm D a (khu ph 7) 120 100 85 7. Xã M H i - Thôn M Phư c 1, M Phư c 2 600 500 400 - Thôn M Thành, M Hoà 370 300 260 8. Phư ng B o An
 9. Thôn Xóm L (khu ph 1, tr khu tái đ nh cư) 220 180 140 B ng s 8: Giá đ t t i các th tr n. 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m V TRÍ TH TR N 1 2 3 4 5 6 1. Th tr n Phư c Dân - Khu ph 1, 2, 3, 4, 5. 360 310 260 160 140 110 - Khu ph 6, 7, 8, 9, 10, 11. 280 220 180 120 80 60 2. Th tr n Khánh H i 400 300 200 100 70 40 3. Th tr n Tân Sơn 220 150 100 70 45 40 B ng s 9: Giá đ t ven đư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p. 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m KHU V C Đ T GIÁ Đ T I. THÀNH PH PHAN RANG - THÁP CHÀM 1. Tuy n Qu c l 1A: t ranh gi i huy n Ninh H i - ngã ba Tân H i 570 2. Tuy n Qu c l 27 Đo n t giáp Tr m bi n đi n - h t đ a ph n phư ng Đô Vinh 380 3. T nh l 704 (đ a ph n thành ph Phan Rang - Tháp Chàm) 450 4. Phư ng Đông H i - T giáp đư ng H i Thư ng Lãn Ông (ngã tư) - đư ng T n Tài Xóm Láng 700 (Trư ng ti u h c Đông H i 3) - Đo n giáp đư ng B ch Đ ng - c u Tân Thành 500 - Đo n giáp đư ng vào c u Tân Thành (ngã ba) - c u H i Ch 420 5. Đư ng đi T Tâm (t đư ng Th ng Nh t - h t đ a ph n thành ph ) 320 II. HUY N NINH H I 1. Tuy n Qu c l 1A - T giáp ranh gi i thành ph - mương Lê Đình Chinh 400 - Đo n giáp mương Lê Đình Chinh - c u Lương Cách 300 - Đo n giáp c u Lương Cách - h t đ a ph n xã H H i 200 - Đo n giáp xã H H i - h t đ a ph n huy n Ninh H i 160 2. Các tuy n thu c th tr n Khánh H i - T ngã tư Ninh Ch - ngã ba vào khách s n Ninh Ch 660
 10. - T giáp ngã ba vào khách s n Ninh Ch - Đ n Biên phòng 412 550 - T giáp ngã tư Ninh Ch đi Văn Sơn - h t đ a ph n th tr n Khánh H i 550 - Đo n ngã ba vào Khách s n Ninh Ch - c ng Khách s n 800 - Đư ng n i t đư ng Yên Ninh - Khách s n Ninh Ch 1.300 - Đư ng n i t đư ng Yên Ninh - chùa Trùng Khánh 500 - Đư ng Yên Ninh (đo n thu c th tr n Khánh H i) - Bưu đi n huy n 1.650 - T giáp Bưu đi n huy n - c u Tri Th y 1.100 - T Cây Da qua ch Dư Khánh - b n Lăng Tô 550 - T Trư ng Cao đ ng Sư ph m - qua ch Dư Khánh - b n Lăng Tô 400 - Giáp Trư ng Cao đ ng Sư ph m - ngã ba lò vôi 330 - Các lô đ t ti p giáp ch Dư Khánh 660 - Đư ng n i đư ng Trư ng Chinh - chùa Trùng Khánh 330 - Đư ng n i đư ng Yên Ninh (h m s 42) - đư ng Trư ng Chinh 1.100 - Đư ng n i đư ng Yên Ninh (h m s 2) - h m s 42 đư ng Yên Ninh 900 - Các đư ng còn l i thu c khu Ba B n 500 - Các đư ng quy ho ch khu dân cư Ninh Ch 2 (khu 8 sào) 500 3. Đư ng t nh 704: t Khánh H i - Cà Đú - T Bưu đi n huy n - ngã ba lò vôi 550 - Đo n giáp ngã ba Lò Vôi - c t m c 364 (ranh gi i 3 xã: H H i, Thành 440 H i, Khánh H i) - Đo n giáp c t m c 364 - ngã ba Cà Đú 300 4. Đư ng t nh 702: t Khánh H i - Vĩnh Hy - T giáp c u Tri Th y - ngã ba đi Tân An 400 - Giáp ngã ba đi Tân An - c ng thôn Tân An 150 - Giáp c ng thôn Tân An - Đ n Đ c công 200 - Giáp Đ n Đ c công - c ng chùa Pháp H i 220 - Giáp c ng chùa Pháp H i - ngã ba đi Khánh Tư ng 150 - Giáp ngã ba thôn Khánh Tư ng - c u mương thoát Mu i Đ m Vua 70 - Giáp c u mương thoát mu i Đ m Vua - d c truông M Tân 180 - Đo n giáp d c truông M Tân - h t đ a ph n xã Vĩnh H i 70 5. Tuy n đư ng Ki n Ki n - ngã tư M Tân - T giáp xã B c Sơn - đèo ngang Khánh Nhơn 40 - Giáp đèo ngang Khánh Nhơn - tràng c ng Khánh Nhơn 50 - Giáp tràng c ng Khánh Nhơn - ngã tư M Tân 100
 11. 6. Các tuy n đư ng khác - T giáp đư ng 702 - đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (Khánh Nhơn) 100 - Giáp đư ng 702 - đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (M Tư ng 1) 120 - Giáp đư ng 702 - đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (M Tư ng 2) 100 - Giáp đư ng 702 - đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (M Phong) 80 - Giáp đư ng 702 - đư ng M Hi p 100 - Giáp đư ng 702 - c ng cá M Tân 100 - T Tràn Ngâm - đ n Biên phòng - lăng M Tân (các lô ti p giáp c ng cá) 120 - Giáp ngã ba đi Tân An - tràn Su i Rách 200 - Giáp tràn Su i Rách - c u Đông Nha 150 - Giáp c u Đông Nha - h t đ a ph n xã Phương H i 100 - Tuy n đư ng 3 tháng 2: t giáp Qu c l 1A - thôn Phư c Nhơn 70 - Tuy n t nh l 705: t giáp Qu c l 1A - giáp thôn An Hoà 200 - T giáp c ng thôn An Hoà - giáp tuy n đư ng s t 120 - Đư ng n i t nh l 705 - đình thôn An Xuân 150 - Giáp đình thôn An Xuân - su i Màn Màn 120 - Đư ng n i t nh l 705 (c ng thôn Thành Sơn) - Tr m bơm s 1 120 III. HUY N THU N B C 1. Tuy n Qu c l 1A - T giáp đ a ph n huy n Ninh H i - c u Lăng Ông 180 - Đo n giáp c u Lăng Ông - h t đ a ph n Ninh Thu n 200 2. Tuy n đư ng Ki n Ki n - ngã tư M Tân - T giáp Qu c l 1A - h t đ a ph n xã L i H i 85 - Giáp xã L i H i - h t đ a ph n xã B c Sơn 65 3. Khu quy ho ch tái đ nh cư Bình Tiên 460 4. Tuy n Qu c l 1A đi Phư c Kháng - T giáp Qu c l 1A đi Phư c Kháng - h t đ a ph n n Đ t 120 - T giáp đ a ph n n Đ t - h t thôn Bà Râu 70 - T giáp thôn Bà Râu - h t đ a ph n xã Phư c Kháng 40 5. T nh l 706 - Giáp Qu c l 1A - h t thôn Kà Rôm 85 - Giáp thôn Kà Rôm - Phư c Chi n 50 - Giáp Qu c l 1A - xóm Đèn 70
 12. - Giáp Qu c l 1A - su i Tiên 70 - T nh l 706 đi Su i Vang 55 6. Khu trung tâm hành chính huy n Thu n B c - Đư ng D1, D2 100 - Đư ng D3 85 - Đư ng N5, D2a, D1c 65 - Đư ng N4d, N4c, N4e 55 7. Đư ng Tri Th y - B nh Nghĩa Giáp đ a ph n xã Phương H i - ngã ba đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy 85 IV. HUY N NINH PHƯ C 1. Đư ng Lê Du n - T giáp Nam c u Đ o Long II - đư ng n i Lê Du n và t nh l 703 700 - Đo n giáp đư ng n i Lê Du n và t nh l 703 - c u sông Quao 600 - Giáp c u sông Quao - c u s 4 550 - Giáp c u s 4 - ngã ba Long Bình 650 2. Tuy n Qu c l 1A - T giáp c u Long Bình - h t H p tác xã Long Bình (mương qua đư ng) 900 - Giáp mương qua đư ng - cây xăng Châu Thành (đ i di n là cây xăng 1.000 Hoài Phúc) - Giáp cây xăng Châu Thành - C u Ý L i 680 - Giáp c u Ý L i - Tr m th y nông huy n Ninh Phư c (kênh Nam) 350 - Giáp Tr m th y nông huy n Ninh Phư c - c u Phú Quý 900 - Giáp c u Phú Quý - H t đ a ph n th tr n Phư c Dân 400 - Giáp đ a ph n th tr n Phư c Dân - ngã ba đi V B n 300 - Giáp ngã ba vào V B n - h t đ a ph n xã Phư c Nam 200 - Giáp đ a ph n xã Phư c Nam - h t đ a ph n xã Phư c Minh 200 - Giáp đ a ph n xã Phư c Minh - ngã ba vào xã Phư c Diêm 300 - Giáp ngã ba vào xã Phư c Diêm - ngã ba vào Đ n Biên phòng 420 350 - Giáp ngã ba vào đ n biên phòng 420 - h t đ a ph n t nh Ninh Thu n 550 3. Tuy n th tr n Phư c Dân đi Mông Nhu n - T giáp Qu c l 1A đi H u Đ c (ngã ba) - đư ng s t 750 - Giáp đư ng s t - c u Mông Nhu n 550 4. Các lô đ t ti p giáp ch Phú Quý 700 5. Các đư ng thu c th tr n Phư c Dân
 13. - Đư ng trung tâm th tr n Phư c Dân 600 - Đư ng t Qu c l 1A - B nh vi n Ninh Phư c 360 - Đư ng t Qu c l 1A - c u M Nghi p 360 - T giáp c u M Nghi p - giáp thôn M Nghi p 280 - Đư ng vào Trư ng Nguy n Hu 360 6. Đư ng n i đư ng Lê Du n và T nh l 703 250 7. Đư ng t nh 703: - T giáp phư ng B o An - đư ng n i T nh l 703 và Lê Du n (ngã ba) 550 - Đo n giáp đư ng n i t nh l 703 và Lê Du n - giáp th tr n Phư c Dân 300 - Đo n thu c th tr n Phư c Dân 350 8. Đư ng Tr n Nh t Du t (đ a ph n huy n Ninh Phư c) 250 9. Khu tái đ nh cư tuy n tránh Qu c l 1A (xã Phư c Thu n) Đư ng gom c a khu tái đ nh cư, lô s : 12 ÷ 19 (các lô còn l i xác đ nh theo 400 v trí đ t xã Phư c Thu n) 10. Khu dân cư Chung M 2 (th tr n Phư c Dân) - Đư ng gom c a khu tái đ nh cư và đư ng vào B nh vi n Ninh Phư c, lô 280 s : 01 ÷ 17, 31 ÷ 40, 52. - Tr c đư ng n i b bên trong 11m không có v a hè, lô s : 18÷30, 53÷57, 220 75. - Tr c đư ng n i b phía Đông 11m không có v a hè, lô s : 41÷51, 64÷69, 180 70÷74. - Tr c đư ng n i b phía Nam 11m không có v a hè, lô s : 58÷63. 120 V. HUY N NINH SƠN 1. Qu c l 27 (t Nhơn Sơn đi Lâm Sơn) - T giáp thành ph Phan Rang - Tháp Chàm - c u Su i Sa 330 - Giáp c u Su i Sa - c u Ông M t 260 - Giáp c u Ông M t - c ng cây Sung 200 - Giáp c ng cây Sung - c u qua đư ng Kênh Nha H 280 - Giáp kênh Nha H - h t đ a ph n xã Nhơn Sơn 150 - Giáp đ a ph n xã Nhơn Sơn - cây xăng Cư ng Phát 160 - Giáp cây xăng Cư ng Phát - c u Dũ Dĩ 270 - Giáp c u Dũ Dĩ - c u Xéo 100 - Giáp c u Xéo - c u Tân M 120 - Giáp c u Tân M - ngã ba Hoà Sơn 100 - Giáp ngã ba Hoà Sơn - giáp cây xăng Qu ng Sơn 160
 14. - T cây xăng Qu ng Sơn - Nhà nguy n H nh Trí 420 - Giáp Nhà nguy n H nh Trí - c u Su i Môn 520 - Giáp c u su i Môn - h t đ a ph n xã Qu ng Sơn 450 - Giáp đ a ph n xã Qu ng Sơn - đư ng vào khu ph 4 (th tr n Tân Sơn) 540 - Giáp đư ng vào khu ph 4 - đư ng vào nhà th Sông M (Trư ng Tân Sơn A) 700 - Giáp Trư ng Tân Sơn A - h t đ a ph n th tr n Tân Sơn 600 - Giáp th tr n Tân Sơn - giáp xã Lâm Sơn (đ a ph n xã Lương Sơn) + Giáp th tr n Tân Sơn - kênh N3 280 + Giáp kênh N3 - su i 40 230 + Giáp su i 40 - h t đ a ph n xã Lương Sơn 180 - Giáp xã Lương Sơn - lò đư ng bà Hương Trang 200 - Giáp lò đư ng bà Hương Trang - c u Sông Pha 220 - Giáp c u Sông Pha - kênh Bình Phú 300 - Giáp kênh Bình Phú - Nhà máy th y đi n Đa Nhim 280 2. Qu c l 27 B - Giáp Qu c l 27 - c u Ninh Bình 700 - Giáp c u Ninh Bình - kênh N8 m i 528 - Giáp kênh N8 m i - c u sông Cái 300 3. Các lô đ t ti p giáp ch Qu ng Sơn 570 4. Các tuy n khác - T giáp Qu c l 27 - c u Gió Bay 330 - Giáp c u Gió Bay - c ng sân bay 180 - Giáp Qu c l 27 - đư ng Liên xã 150 - Giáp đư ng Liên xã - giáp c ng thôn M Hi p 100 - T thôn M Hi p - h t đ a ph n xã M Sơn 80 - Giáp Qu c l 27 - c u Gãy 220 - Giáp Qu c l 27B - khu văn hoá - tr m bơm nư c 250 - Đư ng t Huy n đ i - giáp Công an huy n 350 - Giáp Qu c l 27 - Công an huy n 540 - Các đư ng giáp Qu c l 27 - đư ng n i th Công an, Huy n đ i 300 - Giáp Qu c l 27 - c u T m Ngân 120 - Giáp Qu c l 27 - h t thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn 130 - Giáp thôn Lâm Quý - c ng thôn Gòn 1 100
 15. VI. HUY N BÁC ÁI 1. Đư ng Qu c l 27B - T giáp c u Sông Cái - d c Mã Ti n (Km4) 120 - Giáp d c Mã Ti n - c u Trà Co 70 - Giáp c u Trà Co - c u Su i Đá 50 - Giáp c u Su i Đá - h t đ a ph n xã Phư c Ti n 40 - Đo n t xã Phư c Th ng - ngã ba đi Phư c Chính 70 - Giáp ngã ba đi Phư c Chính - ngã ba Phư c Đ i 80 - Giáp ngã ba Phư c Đ i - c u Sông S t (Km 21 + 530) 100 - Giáp c u sông S t (Km 21 + 530) - thôn Su i L , xã Phư c Thành 25 - Giáp thôn Su i L - thôn Đá Ba Cái, xã Phư c Thành 30 - Giáp thôn Đá Ba Cái - h t đ a ph n xã Phư c Thành 25 2. Các đư ng Trung tâm huy n - Đư ng trung tâm huy n 150 - Đư ng 14m thu c trung tâm huy n 90 - Đư ng 11m thu c trung tâm huy n 70 - Đư ng 7m thu c trung tâm huy n 60 - Đo n giáp đư ng trung tâm huy n đi thôn Ma Hoa - Châu Đ c đ n h t 50 Trư ng trung h c Phư c Đ i B - Đo n giáp Trư ng trung h c Phư c Đ i B đ n h t thôn Ma Hoa-Châu Đ c 40 3. Các tr c đư ng khác 3.1. Đư ng trung tâm xã Phư c Hoà (đ u thôn Chà Panh đ n Tr m qu n 30 lý r ng Phư c Hoà, k c đ t n m hai bên đư ng bê tông) 3.2. Đư ng t Qu c l 27B đ n h t thôn su i Rua, xã Phư c Ti n 30 3.3. Đư ng t Km 20 - Qu c l 27B đ n đ u c u Song S t (đi Phư c Chính) 50 3.4. Đư ng t giáp c u Song S t (đi Phư c Chính) - h t xã Phư c Đ i 40 3.5. Đư ng t ngã ba Phư c Th ng đi Phư c Chính - Đài li t sĩ Phư c 40 Chính 3.6. Đư ng trung tâm xã Phư c Chính 30 3.7. Đư ng trung tâm xã Phư c Bình (cách tr s xã bán kính 500m) 30 3.8. Đư ng t xã Phư c Hoà - xã Phư c Bình (tr m c 3.1 và 3.7) 20 3.9. Đư ng trung tâm xã Phư c Tân (cách tr s xã bán kính 500m) 30 3.10. Đư ng trung tâm xã Phư c Trung (cách tr s xã bán kính 500m) 30 3.11. Đư ng M Hi p đi xã Phư c Trung (tr m c 3.10) 20
 16. B ng s 10: Giá đ t t i hai bên đư ng ph thu c đ a bàn thành ph Phan Rang - Tháp Chàm. 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i V Giá STT TÊN ĐƯ NG PH đư ng trí đ t ph 1 Đư ng Th ng Nh t I T ngã ba Tân H i - c u Bà L i (kênh Chà Là ) 4 1.050 Đo n giáp c u Bà L i - ngã ba Ngô Gia T 3 1.500 Đo n giáp ngã ba Ngô Gia T - ngã tư Tr n Phú 2 2.600 Đo n giáp ngã tư Tr n Phú - nhà s 488 (đ i di n là nhà s 1 3.700 571) Đo n t nhà s 490 - nhà s 600 (đ i di n là nhà s 699) 1 4.600 Đư ng phía Đông ch Phan Rang (xu t phát t đư ng 1 3.600 Tr n Bình Tr ng t nhà s 589 - nhà s 623) Đo n t nhà s 602 - nhà s 700 (đ i di n là công viên) 1 3.700 T nhà s 702 - giáp đư ng Y t Kiêu (đ i di n nhà s 773 - 2 2.000 giáp đư ng Dã Tư ng) Đo n t nhà s Th ng Nh t 02 - nhà s Th ng Nh t 06 (đ i 4 800 di n là nhà s Th ng Nh t 27) Đo n t giáp nhà s Th ng Nh t 06 - c u Long Bình 3 1.350 Đư ng phía B c ch Phan Rang II 2 2.700 H m phía Nam ch Phan Rang (đ n h t đư ng phía đông II 2 2.700 ch ) 2 Đư ng 16 tháng 4 I T giáp đư ng Th ng Nh t - ngã tư Ngô Gia T 1 4.000 Đo n giáp ngã tư Ngô Gia T - tr c D3 2 3.200 Đo n giáp tr c D3 - tr c D7 2 2.800 Đo n giáp tr c D7 - h t đư ng 1 4.000 3 Đư ng Nguy n Du I Giáp đư ng 21 tháng 8 - nhà s 50 (đ i di n là nhà s 21) 1 2.400 Đo n t nhà s 52 - nhà s 82 (đ i di n là nhà s 59) 2 1.450 Đo n t nhà s 84 - h t đư ng 3 800 4 Đư ng Ngô Gia T I T ngã ba Đài Sơn - ngã năm Thanh Sơn 2 2.500 Đo n giáp ngã năm Thanh Sơn - h t đư ng (giáp đư ng 1 3.300 Th ng Nh t)
 17. 5 Đư ng Ngô Quy n II T nhà s 1 - nhà s 75 (đ i di n nhà s 72) 1 1.600 Đo n t nhà s 77 - h t đư ng 2 1.000 6 Đư ng Phan Đình Phùng II 1 1.600 7 Đư ng Tr n Bình Tr ng II 1 1.400 8 Đư ng Lê L i II 1 1.400 9 Đư ng Tr n Nhân Tông II 1 3.300 10 Đư ng Quang Trung II T giáp đư ng 21 tháng 8 - đư ng Th ng Nh t 2 2.100 Đo n giáp đư ng Th ng Nh t - giáp đư ng Ngô Gia T 1 2.800 11 Đư ng Tr n Phú II 2.200 12 Đư ng Lê H ng Phong II T nhà s 1 - nhà s 17 1 4.600 Đo n t nhà s 17A - h t đư ng 2 2.100 13 Đư ng 21 tháng 8 II T giáp đư ng Th ng Nh t - đ n ngã năm Ph Hà 1 2.300 T giáp ngã năm Ph Hà - Công ty Qu n lý và s a ch a 2 2.000 đư ng b 71 (đ i di n là đư ng Pinăng T c) Đo n giáp Công ty Qu n lý và s a ch a đư ng b 71 - 2 1.700 Trư ng ti u h c B o An I (đ i di n là nhà s 594) Đo n giáp Trư ng ti u h c B o An I - đư ng s t 1 2.500 Đo n giáp đư ng s t - Chi c c B o v th c v t (đ i di n là 2 1.700 đư ng Bác Ái) Đo n giáp Chi c c B o v th c v t-h t đư ng (tr m bi n 3 825 th đi n) 14 Đư ng Yên Ninh II T giáp th tr n Khánh H i - Đư ng 16 tháng 4 1 1.900 T giáp đư ng 16 tháng 4 - Đư ng T n Tài Xóm Láng 2 1.300 T giáp đư ng T n Tài Xóm Láng - H t đư ng 3 1.000 Các đư ng trong khu quy ho ch dân cư D7 - D10, B c 15 Nam đư ng 16 tháng 4 Các đư ng xu t phát t đư ng 16 tháng 4 - Đư ng Nguy n Văn Nhu (đư ng D7 phía B c) II 1 2.200 - Đư ng Nguy n Khoái (đư ng D7 phía Nam) II 1 2.200 - Đư ng Nguy n Chích (đư ng D8 phía B c) II 1 2.500 - Đư ng Nguy n Đ c C nh (đư ng D8 phía Nam) II 1 2.200
 18. - Đư ng Trương Văn Ly (đư ng D9 phía B c) II 1 2.500 - Đư ng Võ Gi i Sơn (đư ng D9 phía Nam ) II 1 2.500 - Đư ng Ph m Đình H (đư ng 10 phía B c) II 1 2.000 - Đư ng Phan Đình Giót (đư ng D10 phía Nam ) II 1 2.000 - Đư ng Nguy n Công Tr II 1 1.800 - Đư ng Bùi Th Xuân II 1 1.800 Các đư ng n i b trong khu quy ho ch - Đư ng Đông Sơn (11m) II 1 880 - Đư ng Nguy n B nh Khiêm (11m) II 1 880 - Đư ng Tr n Huy Li u (N7 - 1m) II 1 880 - Đư ng Phan Chu Trinh (B18) III 1 880 - Đư ng Phan K Bính III 1 660 - Đư ng Phan Văn Lân III 1 660 - Đư ng Ph m Văn Hai (13m) III 1 660 - Đư ng Nguy n Chí Thanh III + Đo n đ u (N2 - 11m) 1 660 + Đo n cu i (N2 - 7m) 2 500 - Đư ng M c Đ nh Chi III + Đo n đ u (N8 - 11m) 1 660 + Đo n cu i (N8 - 9,4m) 2 600 - Đư ng M c Th Bư i (12m) III 1 770 - Đư ng B2 (hai đo n), B3, N1 (7m) III 1 550 - Đư ng B13 (7m) III 1 550 - Đư ng B14 (7m) III 1 550 - Đư ng B16 (7m) III 1 550 - Đư ng B17 (7m) III 1 550 - Đư ng Phan Văn Tr (11m) III 1 770 - Đư ng Tri u Quang Ph c (11m) III 1 770 - Đư ng Võ Văn T n (11m) III 1 770 - Đư ng Tr n K (11m) III 1 770 - Đư ng Lê Lai (11m) III 1 770 - Đư ng Chu Văn An (B5 - 11m) III 1 860 - Đư ng Bà Huy n Thanh Quan (B8 - 11m) III 1 770
 19. - Đư ng Nguy n Bi u (11m) III 1 660 - N6 (6m) III 1 500 - Đư ng B7, B10 (11m) IV 1 550 - Đư ng B6, N9 (7m) IV 1 440 - Đư ng N5 (7m) IV 1 400 16 Đư ng Cao Th ng III T giáp đư ng Th ng Nh t - nhà s 34 (đ i di n là h m 1 1.050 vào y ban nhân dân phư ng Đ o Long) Đo n t nhà s 36 - h t đư ng 2 800 17 Đư ng Tr n Hưng Đ o III T giáp đư ng Lê H ng Phong - ngã năm M Hương 1 1.300 Đo n giáp ngã năm M Hương - h t đư ng 2 660 18 Đư ng Hùng Vương III T giáp đư ng Th ng Nh t - ngã năm M Hương 1 1.300 Đo n giáp ngã năm M Hương - h t đư ng 2 660 19 Đư ng Nguy n Thái H c III 1 800 20 Đư ng Ph m H ng Thái III 1 800 21 Đư ng Yersin III 1 1.000 22 Đư ng Võ Th Sáu III 1 1.050 23 Đư ng H i Thư ng Lãn Ông III - T giáp ngã tư T n Tài - đư ng Tr n Thi 1 1.050 - Đo n giáp đư ng Tr n Thi - nghĩa trang T n Tài (h t đ a 2 800 ph n phư ng T n Tài) - Đo n giáp Nghĩa trang T n Tài - c u Đá B c 2 660 - Đo n giáp c u Đá B c - đư ng vào C ng cá Đông H i 2 800 (đư ng B ch Đ ng) Đư ng B ch Đ ng (đư ng n i H i Thư ng Lãn Ông - c ng 24 III 1 800 Đông H i) 25 Đư ng Lý Thư ng Ki t III 1 1.050 26 Đư ng Nguy n Đình Chi u III 1 1.050 Đư ng Nguy n Trãi (t giáp đư ng Th ng Nh t - Ngô Gia 27 III 1 1.300 T ) 28 Đư ng Tô Hi u (t giáp đư ng Lê L i - Ngô Gia T ) III 1 1.300 29 Đư ng H Xuân Hương III 1 1.850 30 Đư ng Đoàn Th Đi m III 1 2.400 31 Đư ng Tr n Quang Di u III 1 1.600
 20. 32 Đư ng Hoàng Di u III 1 1.300 33 Đư ng Hoàng Hoa Thám III 1 950 34 Đư ng Cao Bá Quát III 1 1.050 35 Đưòng Nguy n Văn Tr i III 1 1.300 36 Đư ng Nguy n Văn C III - T giáp ngã năm Thanh Sơn - đư ng T n Tài xóm Láng 1 1.500 - Đo n giáp đư ng T n Tài Xóm Láng - h t đư ng 2 800 Đư ng Nguy n Trư ng T (n i đư ng Tr n Phú - 21 tháng 37 III 1 1.050 8) 38 Đư ng Minh M ng III - T giáp đư ng 21 tháng 8 - Xí nghi p đư ng s t Thu n 1 1.000 H i (đ i di n là nhà s 58) - Đo n giáp Xí nghi p đư ng s t Thu n H i - h t đư ng 2 400 39 Đư ng Lê Du n III - T nút giao Tân H i - mương Cát 2 800 - Đo n giáp mương Cát - B c c u Đ o Long II 1 1.300 40 Đư ng bên trong Công viên B n xe Nam IV - Đư ng phía Đông công viên B n xe Nam (xu t phát t 1 1.800 đư ng Ngô Gia T ) - Đư ng phía Nam công viên B n xe Nam (xu t phát t 1 1.200 đư ng Th ng Nh t) 41 Đư ng Nguy n Gia Thi u (h m 368 Ngô Gia T ) IV 1 1.300 Đư ng Nguy n Th Đ nh (t đư ng n i Nguy n Trãi - Ngô 42 IV 1 1.050 Gia T đ n đư ng Nguy n Gia Thi u) H m 356 Ngô Gia T - nhà s 298/30 Ngô Gia T (giáp 43 IV 1 850 mương Ông C ) H m 20 Nguy n Văn Tr i - Đư ng Lê Đình Chinh (khu dân 44 IV 1 660 cư cơ khí) Đư ng Lương Ng c Quy n (h m 85 Tr n Phú: t đư ng 45 II 1 1.450 Tr n Phú - nhà s 62/4 Hoàng Hoa Thám) 46 H m đư ng 21 tháng 8 - H m 158 (khu dân cư c nh Trư ng Chính tr ) IV 1 600 - H m 360 (đ i di n chùa B u Lâm) IV 1 720 - H m 388 (khu dân cư khai hoang cơ gi i) IV 1 600 - H m 402 (khu dân cư Lâm đ c s n) IV 1 600 H m 25 đư ng Hàm Nghi (đư ng vào khu F t p th Công 47 IV 1 260 an t nh)
Đồng bộ tài khoản