Quyết định số 3664/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 3664/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3664/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3664/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3664/QĐ-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C C T CÔNG TÁC TR C TI P CH Đ O KH C PH C H U QU TH M HO T I C N THƠ B TRƯ NGB YT Căn c Ngh đ nh 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c vào Quy t đ nh s 3497/QĐ-BYT ngày 18/9/2006 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n c a B Y t ; Theo đ ngh c a ông Chánh Văn phòng B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p T công tác c a B Y t tr c ti p ch đ o công tác kh c ph c h u qu th m ho do s p đ công trình xây d ng t i C n Thơ g m các ông có tên sau đây: 1. Ông Tr n Chí Liêm, Th trư ng B Y t , Trư ng Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t - T trư ng. 2. Ông Lý Ng c Kính, V trư ng V Đi u tr , Trư ng Ti u ban phòng ch ng th m ho do cháy n và tai n n, thương tích - T viên. 3. Ông Nguy n M nh Cư ng, Phó Chánh Văn phòng B Y t - T viên. Đi u 2. T Công tác c a B Y t có nhi m v giúp B trư ng B Y t ch đ o toàn b công tác thu dung, v n chuy n, c p c u và đi u tr n n nhân c a th m ho t i C n Thơ. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. T s t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . Đi u 4. Các ông: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b và các ông có tên t i đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản