Quyết định số 368/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 368/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 368/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 368/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG NGHĨA V QUÂN S THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nghĩa v quân s ngày 30 tháng 12 năm 1981; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 21 tháng 12 năm 1990; ngày 22 tháng 6 năm 1994 và ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i t i T trình s 49/TT-BTL ngày 07 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng nghĩa v quân s Thành ph Hà N i, g m: 1. Ch t ch H i ng: Ông Nguy n Th Th o, Ch t ch UBND Thành ph Hà N i; 2. Phó Ch t ch H i ng: Ông Hoàng M nh Hi n, Phó Ch t ch UBND Thành ph ; Ông Phí Qu c Tu n, Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i, Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng; 3. Các y viên: - Ông Nguy n c Nhanh, Giám c Công an Thành ph ; - Ông Nguy n Th nh Thành, Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; - Ông Nguy n Văn S u, Giám c S K ho ch và u tư; - Ông Nguy n Quang Thành, Giám c S Tài chính; - Ông Phan H ng Sơn, Giám c S Tư pháp; - Ông Lê Anh Tu n, Giám cS Yt ;
  2. - Ông Nguy n H u , Giám c S Giáo d c và ào t o; - Ông Nguy n ình c, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i; * UBND Thành ph trân tr ng kính m i lãnh o các cơ quan, ơn v sau tham gia là y viên H i ng: - Ông L i H ng Khánh, Trư ng ban Tuyên giáo Thành y; - Ông Ph m Xuân H ng, Ch t ch y ban M t tr n T qu c Thành ph ; - Ông Tr nh Thanh Vân, Ch t ch H i C u chi n binh Thành ph ; - Ông Tr nh Th Khi t, Ch t ch H i Nông dân Thành ph ; - Bà Nguy n Th Minh Hà, Ch t ch H i Liên hi p Ph n Thành ph ; - Ông Nguy n Văn Phong, Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh Thành ph . i u 2. H i ng Nghĩa v quân s Thành ph có các nhi m v sau: - T ch c th c hi n công tác nghĩa v quân s trên a bàn Thành ph ; - Ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c ho t ng c a H i ng nghĩa v quân s các qu n, huy n, thành ph ; - Xem xét, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân i v i quy t nh c a UBND các qu n, huy n, thành ph v vi c g i, hoãn g i công dân nh p ngũ và mi n làm nghĩa v quân s . - Giao B Tư l nh Th ô Hà N i là cơ quan thư ng tr c c a H i ng nghĩa v quân s Thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này không còn hi u l c thi hành. i u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i, Th trư ng các S , Ban, ngành, oàn th Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph , các Ông, Bà có tên i u 1 và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B Qu c phòng; ( báo cáo) - Th. tr c Thành y; ( báo cáo) - Th. tr c H ND TP; ( báo cáo) - Ch t ch, các PCT UBND TP; ( báo cáo) - Như i u 4 ( th c hi n);
  3. - CVP, PVP UBND TP; - Các phòng: VX, KT, NC, TH; Nguy n Th Th o - Lưu: VT, Th.nc (2b).
Đồng bộ tài khoản