Quyết định số 3681/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 3681/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3681/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ----- S : 3681/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU DÂN CƯ VÀ CÔNG VIÊN PHƯ C THI N, PHƯ NG LONG BÌNH VÀ LONG TH NH M , QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng v ban hành Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2872/TTr-SQHKT-QHKV2 ngày 15 tháng 8 năm 2008 v vi c phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư và công viên Phư c Thi n, phư ng Long Bình và Long Th nh M , qu n 9 do Công ty c ph n phát tri n Thành ph Xanh làm ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư và công viên Phư c Thi n, phư ng Long Bình và Long Th nh M , qu n 9. V i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô ph m vi quy ho ch: 318,88ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông: m t ph n giáp sông ng Nai, m t ph n giáp ư ng d c sông ng Nai l gi i d ki n 60m.
  2. + Phía Tây: m t ph n giáp ư ng Nguy n Xi n, m t ph n giáp khu dân cư Long Th nh M và r ch Bà Dì. + Phía Nam: giáp r ch Gò Công và sông T c. + Phía B c: m t ph n giáp ư ng Phư c Thi n (l gi i 30m), m t ph n giáp ư ng D5 (l gi i d ki n 40m). Quy mô dân s d ki n: 10.000 - 12.000 ngư i. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch: Qu n 9 là m t trong nh ng qu n có t c ô th hóa cao, nhu c u u tư l n, do ó vi c l p quy ho ch chi ti t 1/2000 t i khu v c là c n thi t nh m t o cơ s pháp lý qu n lý quy ho ch, làm cơ s tri n khai các d án u tư trong khu v c. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: Xác nh các ch tiêu kinh t k thu t, nh hư ng b c c không gian ki n trúc c nh quan làm cơ s l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000. 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu kinh t k thu t: 4.1. Cơ c u s d ng t: STT Lo i t Di n tích (ha) T l (%) A t ơn v 187,43 58,80 B t ngoài ơn v 131,45 41,20 + t công trình d ch v c p ô th 60,91 + t m t nư c, cây xanh ngoài ơn v 52,42 + t giao thông i ngo i 18,12 T ng c ng 318,88 4.2. Các ch tiêu kinh t k thu t: S Lo i ch tiêu ơn v tính Ch tiêu Ghi chú TT A Các ch tiêu s d ng t t ơn v m2/ng 155 - 190 + t nhóm nhà m2/ng 105 - 130 trong ó t công trình giáo d c m m non và + t công trình d ch v m2/ng 12 - 15 ph thông cơ s t i c p ơn v
  3. thi u 2,7 m2/ngư i/1 ơn v (theo quy chuNn xây d ng 01:2008 B Xây d ng). trong ó t cây xanh s d ng công c ng t i + t cây xanh s d ng thi u 2 m2/ngư i/1 ơn m2/ng 15 - 19 công c ng v (theo quy chuNn xây d ng 01:2008 B Xây d ng). n ư ng c p phân khu v c (theo quy + t giao thông km/km2 13,3 - 10 chuNn xây d ng 01:2008 B Xây d ng). Các ch tiêu h t ng k B thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 200 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 200 + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 2.000 - 2.500 + Tiêu chuNn rác th i và kg/ngư i/ngày 1 - 1,5 v sinh môi trư ng 5. Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - Khu công viên cây xanh t p trung (ngoài ơn v ) c n b trí ti p c n tr c ti p sông T c. - Gi i pháp t ch c không gian ki n trúc c nh quan, t ch c mô hình c n t n d ng i u ki n hi n tr ng sông r ch t i khu v c. - Hành lang an toàn sông r ch: Th c hi n theo úng n i dung Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . - Vi c san l p r ch trong ph m vi quy ho ch (n u có) c n có ý ki n thNm tra c a S Giao thông v n t i theo quy nh. - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng.
  4. i u 2. Trên cơ s nhi m v quy ho ch chi ti t ư c duy t, giao Công ty C ph n phát tri n Thành ph Xanh ph i h p y ban nhân dân qu n 9 và ơn v tư v n l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Công ty C ph n phát tri n Thành ph Xanh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản