Quyết định số 3695/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 3695/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc duyệt cho vay vốn theo dự án quỹ quốc gia về việc làm năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3695/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------------- S : 3695/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C DUY T CHO VAY V N THEO D ÁN QU QU C GIA V VI C LÀM NĂM 2009 CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ngân hàng Chính sách xã h i; Căn c Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư v vi c hư ng d n m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 và Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; Xét t trình s 294/TTr-NHCS.HCM ngày 09 tháng 7 năm 2009 c a Ngân hàng Chính sách Xã h i chi nhánh thành ph H Chí Minh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay duy t cho vay 17 d án v vi c làm v i t ng s v n là 2.994 tri u đ ng (Hai t chín trăm chín mươi b n tri u đ ng) trong ngu n v n c p m i năm 2009 c a ngân sách Trung ương theo bi u đính kèm. Đi u 2. Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã h i thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m tri n khai các công vi c liên quan đ n vi c cho vay các d án vay v n đã đư c phê duy t t i đi u 1 nêu trên theo đúng quy đ nh. Đi u 3. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân các qu n-huy n nơi tri n khai các d án ch u trách nhi m ki m tra, giám sát ho t đ ng cho vay v n c a Qu Qu c gia v vi c làm theo đúng ch c năng nhi m v và quy đ nh hi n hành. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan và ch d án đư c duy t vay v n có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như Đi u 4; - B LĐ-TB và XH; - Ngân hàng CSXH Vi t Nam; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c HĐND Thành ph ; - TTUB: CT, các PCT; Nguy n Thành Tài - Ngân hàng CSXH Chi nhánh TP.HCM; - VPUB: PVP/VX, KT; Phòng VX; - Lưu: VT, (VX-LC) MH.
  2. Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH BI U T NG H P CÁC D ÁN VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM T NGU N V N C P M I C A TRUNG ƯƠNG NĂM 2009 (Kèm theo Quy t đ nh s 3695/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009) V n th c hi n d án S lao đ ng tham gia d án (ngư i) Trong đó vay c a Qu cho S lao đ ng thu hút thêm vay gi i quy t vi c làm Ch d án (T T ng Đ a đi m Hi n STT Tên d án trư ng T Tóm t t n i dung d án s Lãi th c hi n % so Th i có B TK&VV) (tri u S ti n su t v i h n (ngư i) T ng N Tàn Dân thu đ ng) (tri u t ng vay vay s t t t c h i đ ng) (%/ s (tháng) đ t tháng) 1 Nhóm h -98 Nguy n Th H ng Bình Tân 10 h buôn bán, 6 h 593 194 33 12 0,65 49 26 17 d ch v và 1 h s n xu t 2 Nhóm h -99 Nguy n T H ng Qu n 2 3 h buôn bán, 3 h d ch 270 110 41 12 0,65 14 8 7 Loan v và 2 h chăn nuôi 3 Nhóm h -100 Tr n Th Tươi Qu n 2 5 h buôn bán, 2 h chăn 345 180 52 12 0,65 15 9 9 nuôi và 2 h d ch v 4 Nhóm h -101 Nguy n Th t Qu n 2 4 h buôn bán, 3 h d ch 154 130 84 24 0,65 7 7 6 v 5 Nhóm h -102 Nguy n T Kim Qu n 2 7 h buôn bán, 7 h d ch 295 240 81 24 0,65 14 14 10 Phư ng v 6 Nhóm h -103 Lê Văn Chi n Qu n 2 6 h buôn bán, 4 h d ch 353 270 76 24 0,65 14 14 7 v và 4 h chăn nuôi 7 Nhóm h -104 Đ ng T Kim Qu n 11 4 h buôn bán và 2 h 170 120 71 12 0,65 8 6 1 Hoàng d ch v 8 Nhóm h -105 Tr n Văn Kỳ Hóc Môn 5 h buôn bán và 1 h 226 110 49 12 0,65 17 11 9 d ch v
  3. 9 Nhóm h -106 T ng Văn Vinh Hóc Môn 14 h d ch v 362 215 59 24 0,65 41 25 23 10 Nhóm h -107 T ng Văn Vinh Hóc Môn 4 h buôn bán và 6 h 313 175 56 24 0,65 34 18 12 d ch v 11 Nhóm h -108 Nguy n Văn Hóc Môn 8 h d ch v và 3 h 355 155 44 24 0,65 31 20 19 Ch nh buôn bán 12 Nhóm h -109 Nguy n Văn Bé Hóc Môn 7 h d ch v và 1 h 285 120 42 24 0,65 24 13 11 buôn bán 13 Nhóm h -110 Dương Thành Hóc Môn 8 h d ch v , 6 h chăn 545 300 55 24 0,65 60 35 26 Hưng nuôi và 2 h buôn bán 14 Nhóm h -111 Nguy n Hùng Hóc Môn 7 h d ch v và 2 h chăn 395 180 46 24 0,65 30 30 15 nuôi 15 Nhóm h -112 Đ Kim T n Hóc Môn 13 h d ch v 620 230 37 24 0,65 43 19 18 16 Nhóm h -113 Bùi Văn Phú Hóc Môn 7 h d ch v 410 135 33 24 0,65 25 10 8 17 Nhóm h -114 Nguy n T Kim Tân Phú 5 h d ch v và 2 h 700 130 19 12 0,65 26 10 10 Nguy t buôn bán T ng c ng 6,391 2,994 47 452 275 208 0 0 0
Đồng bộ tài khoản