Quyết định số 37/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 37/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 37/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N NĂM TR T T Ô THN - 2001 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/03/2001 c a y ban nhân dân Thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001 – 2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 125/GT - TCCB ngày 27/4/2001) v vi c duy t k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ”; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c gi gìn an ninh tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan ô th trên toàn a bàn thành ph . i u 2. Th trư ng t t c các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p trên a bàn thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” nêu t i i u 1 xây d ng chương trình, k ho ch hành ng c th , thi t th c tham gia th c hi n k ho ch chung nh m m b o t hi u qu cao nh t trong lĩnh v c ô th c a Thành ph H Chí Minh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S ban ngành, oàn th , l c lư ng vũ trang c a thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n- Huy n, Phư ng-Xã, Th trư ng các t ch c, ơn v , các doanh nghi p trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - TT/TU, TT/H ND.TP PH - TT/UBND.TP - UB MTTQVN.TP KT. CH TNCH - Văn phòng Thành y - Các Báo, ài ( tuyên truy n) PHÓ CH TNCH - VPUB : PVP/ T, các T NCTH - T T (3b) - Lưu ( T).
 2. Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2001 K HO CH TH C HI N NĂM TR T T Ô THN - 2001 (Ban hành kèm theo quy t nh s 37 /2001/Q -UB ngày 27/4/2001 c a y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh) - Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th IV, khóa VI v 12 chương trình, công trình tr ng i m và “Năm tr t t ô th " nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c gi gìn an ninh tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan ô th ; - Th c hi n Ch th 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001-2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001; y ban nhân dân thành ph t p h p nh ng n i dung chính l p k ho ch, bao g m nh ng m c tiêu, nhi m v c n t p trung th c hi n trong năm 2001 “Năm tr t t ô th ” nh m t o s chuy n bi n tích c c, ch n ch nh m t bư c cơ b n nh ng t n t i, làm ti n cho vi c t ch c th c hi n lâu dài như sau : I.- M C TIÊU PH N U TRONG “NĂM TR T T Ô THN” : Tr t t ô th là m t lĩnh v c r t r ng l n, bao g m nhi u n i dung ho t ng, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c, quan h n quy n và nghĩa v công dân, n s t giác c a m i ngư i và ph i ư c th c hi n lâu dài. Do ó, năm 2001 ch ch n l c m t s n i dung chính có tính t phá và kh thi tri n khai th c hi n trư c, t o ra s chuy n bi n tích c c, ch n ch nh m t bư c cơ b n nh ng t n t i, làm ti n cho vi c t ch c th c hi n lâu dài. Các k ho ch ph i ư c nghiên c u xây d ng m t cách khoa h c, ng b và ch ng c v tr t t ô th , cũng như i v i m t s chương trình, công trình tr ng i m ã ư c i h i i bi u ng b thành ph l n th VII ra. Nh ng m c tiêu chính bao g m :
 3. 1. L p l i tr t t lòng l ư ng: ch n ch nh l i tr t t và x lý t t c các hành vi s d ng, l n chi m trái phép v i b t kỳ hình th c nào trên lòng ư ng t t c các tuy n ư ng (k c m t c u) và l ư ng dành cho ngư i i b trên 30 tuy n ư ng tr ng i m (ph l c 1) sau ó m r ng ra 100 tuy n ư ng và 11 khu v c tr ng i m (ph l c 2). 2. m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t trên a bàn thành ph và tri t ch p hành lu t l giao thông, trong ó t p trung th c hi n trư c trên 30 tuy n ư ng tr ng i m do thành ph xác nh (ph l c 1). Xây d ng k ho ch 5 năm chương trình ch ng ùn t c giao thông và ch ng ng p nư c n i th mùa mưa. Th c hi n ngay m t s bi n pháp h u hi u gi i quy t bư c u n n k t xe trên các tuy n ư ng tr ng i m và xóa ng p ít nh t 15 tr ng i m ng p trong năm 2001, t o ti n cho vi c th c hi n trong các năm ti p theo. Gi i quy t d t i m các t i m xà b n, rác t n ng và các t i m phơi phóng, buôn bán ph li u chi m d ng l ư ng. Ngăn ch n có hi u qu tình tr ng ngư i cư ng , kinh doanh buôn bán trái phép trên các công viên, qu ng trư ng, ti u o; c i thi n tình hình thu gom và v n chuy n rác trên toàn thành ph (theo k ho ch chương trình x lý rác 2001-2005), th c hi n m c tiêu ư ng ph văn minh s ch p t yêu c u. 3. Ch n ch nh tr t t trên lĩnh v c qu ng cáo nơi công c ng, x lý nghiêm các trư ng h p sai quy nh, không gi y phép, không an tòan nh t là khu v c trung tâm thành ph và các c a ngõ chính c a thành ph . Qu ng cáo ph i theo quy h ach chung trên tòan a bàn thành ph . 4. Xây d ng k h ach và t ch c th c hi n vi c l p l i tr t t trong lĩnh v c xây d ng, phòng ch ng xây d ng trái phép ; gi i t a l n chi m và xây d ng trên t công, trên và ven kênh r ch, trong khu quy h ach. Các m c tiêu nêu trên mang tính ch t dài h n, liên t c và ph i có s tham gia thi t th c c a các oàn th , t ch c qu n chúng và nhân dân. Do v y, m c tiêu ra cho năm tr t t ô th là ph i tăng cư ng ý th c t giác c a ngư i nhân dân và trách nhi m c a các c p, các ngành, các t ch c xã h i, ph i có nh ng gi i pháp căn cơ, hi u qu g n li n v i bi n pháp hành chính thư ng xuyên c a các a phương, các ngành trong thành ph . Sau các t ra quân t o các hi u qu t c thì, các a phương, ngành liên quan c n có bi n pháp duy trì mang tính dài h n tránh tái phát sinh các v n ã gi i quy t. II.- CÁC GI I PHÁP VÀ NHI M V C TH C A T NG ƠN VN: A- các gi i pháp : (11 gi i pháp) 1. V n ng các t ng l p nhân dân thông su t ch trương c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trong Năm Tr t t ô th theo quan i m “gi gìn tr t t , an toàn giao thông và m quan ô th là trách nhi m và nghĩa v c a m i công dân”, t ó v n ng nhân dân, cán b công ch c, công nhân, h c sinh, sinh viên, l c lư ng vũ trang và gia ình ng tình hư ng ng và ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh ô th . Ti p t c xây d ng và nhân r ng các mô hình t qu n c a qu n chúng ã có t các năm trư c, k t h p v i các bi n pháp hành chính thích
 4. h p, do các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n. V n ng các oàn viên thanh niên, l c lư ng thanh niên xung phong, ph n ... tham gia th c hi n có hi u qu . 2. Ch n ch nh, tăng cư ng, duy trì công tác ki m tra thư ng xuyên nh m làm thông thoáng t i 30 tuy n ư ng tr ng i m, các khu v c tr ng i m và các tuy n ư ng do qu n, huy n s ch n thêm (t i thi u thêm 2 tuy n) th c hi n trư c. Ngăn ch n tái l n chi m i v i các trư ng h p ã gi i to trong năm 2001 và các năm trư c, cũng như trong t th c hi n tái l p tr t t ô th này. 3. Qui ho ch, s p x p có tr t t và khoa h c các b n bãi u xe 3,4 bánh; các i m gi xe 2,4 bánh, nh t là t i khu v c trung tâm. 4. Có phương án ngăn ch n và bi n pháp gi i quy t nhanh (không quá 30 phút) khi tình tr ng ùn t c giao thông x y ra. Ph n u làm gi m tai n n giao thông và có bi n pháp ngăn ng a, không x y ra ua xe trái phép. 5. Ch n ch nh tr t t mua bán kinh doanh, d ch v các ch và qu n lý các ch t m, x lý có k t qu vi c m r ng ch t m, tr v v trí ban u và ngăn ch n không cho phát sinh thêm v di n tích l n qui mô các ch t m hi n có. Không phát sinh các ch t phát. 6. Ch n ch nh tr t t trong lĩnh v c qu ng cáo nơi công c ng, ngòai tr i, trên ư ng ph ; ki m tra, x lý k p th i theo úng quy nh các trư ng h p không phép hay không an tòan và bu c tháo g ngay. Ph i nghiên c u hình thành nh ng khu v c cho phép qu ng cáo, các l ai hình qu ng cáo t ng h p, nh t là trung tâm thành ph . 7. X lý k p th i nh ng trư ng h p vi ph m xây d ng không phép, vi ph m quy ho ch, l gi i làm m t c nh quan ki n trúc và phá v quy ho ch phát tri n c a thành ph . Cư ng ch nh ng trư ng h p c tình vi ph m, gi i to tháo d d t i m các trư ng h p xây d ng l n chi m c bi t là h th ng kênh r ch và l gi i. 8. Có k ho ch ng b và gi i quy t có hi u qu s ngư i lang thang, ăn ng v a hè, ăn xin trên các tuy n trung tâm, t i các ngã ba, ngã tư, các khu v c ch c nh và t i các nơi công c ng khác. 9. Ki m tra và ch n ch nh ho t ng thu gom rác th i, xà b n, h th ng nhà v sinh công c ng trong thành ph ; x lý có k t qu vi c vi ph m v sinh môi trư ng (nh t là phóng u b a bãi) và ch n ch nh công tác qu n lý các cơ s làm d ch v thu gom v n chuy n rác ngoài qu c doanh các qu n-huy n. 10. Có k ho ch ph i h p v i các ngành Thành ph ki m tra tr t t an toàn giao thông trên kênh r ch. Có bi n pháp ngăn ch n hi u qu tình tr ng l n chi m hay tái l n chi m t ai trên, ven kênh r ch làm nơi kinh doanh, nhà , b n bãi, nhà n i, ..v.v. . . 11. Xây d ng chương trình, các d án u tư c th , có nh lư ng trong năm 2001 nh m nhanh chóng xóa t i thi u 15 i m ng p n ng trong khu v c n i thành (có danh m c ph l c 4) c n k t h p vi c gi i quy t ch ng ng p v i tình tr ng k t xe, ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng.
 5. B. nhi m v c th c a t ng ơn v : 1. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th thành ph và các phương ti n thông tin i chúng : 1.1- Xây d ng các phong trào có n i dung hư ng d n dư lu n và s tham gia thi t th c c a các t ch c xã h i vào các v n c p bách trong lĩnh v c an toàn giao thông, tr t t ô th và v sinh môi trư ng. Có k ho ch tuyên truy n v n ng nhân dân th c hi n Ngh nh 36, 39/CP và 40/CP c a Chính ph , th c hi n các chương trình m c tiêu “Năm tr t t ô th ” c a thành ph ; khuy n khích s d ng phương ti n v n chuy n công c ng; ch ng phóng u b a bãi. 1.2- ài Truy n hình, ài ti ng nói nhân dân thành ph có chương trình tuyên truy n v i th i lư ng 5-10 phút/ngày, hàng tu n có thông tin t ng h p v i n i dung phong phú, h p d n t o s quan tâm c a xã h i. 1.3- H i Nhà Báo thành ph ch trì, ph i h p v i T ng biên t p các Báo, t p chí, xây d ng k ho ch ng viên gi i báo chí, phóng viên thành ph luân phiên có bài ăng t i thông tin, v n ng nhân dân th c hi n chương trình “Năm Tr t t ô th ”, ch p hành lu t pháp, th c hi n n p s ng văn minh ô th ; t o s c m nh công lu n phê phán các hành vi tiêu c c, thi u trách nhi m trong xã h i cũng như trong c ng ng dân cư t ng a phương; bi u dương k p th i ngư i t t vi c t t. 1.4- oàn Thanh niên, H i Thanh niên, L c lư ng Thanh niên xung phong, H i Liên hi p Ph n thành ph .... xây d ng các chương trình hành ng c th , thi t th c c a oàn th mình trên cơ s m c tiêu và n i dung k ho ch ã nêu trên. 2. Chính quy n a phương các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã: 2.1- M i Qu n - Huy n, Phư ng - Xã xác nh 01 khu v c, 2 tuy n ư ng c th ngoài 30 tuy n ư ng tr ng i m mà thành ph ã ch n, m b o gi v ng tr t t ô th và có bi n pháp t ch c th c hi n ăng ký, t p trung gi i quy t trong năm 2001. 2.2- Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n có trách nhi m quan tâm gi i quy t và ch o vi c chuy n i công ăn vi c làm cho các h mua bán trên lòng - l ư ng nh m t ng bư c làm gi m, ti n t i ch m d t tình tr ng l n chi m t i a phương và di chuy n l n chi m sang a phương khác. 2.3- Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n ch o vi c ki m tra, rà soát và ch n ch nh, gi i quy t hi u qu i v i các trư ng h p ã c p phép s d ng l ư ng trái qui nh và vư t thNm quy n t i m t s Phư ng - Xã tr c thu c. 2.4- Ki m tra x lý các h kinh doanh c nh (trong nhà và các quày s p m t ti n ch - siêu th ) l n chi m lòng ư ng, l ư ng trưng bày và bán hàng hoá, s n phNm. Thông báo n t ng h thư ng xuyên l n chi m lòng, l ư ng, yêu c u ký cam k t ch m d t vi ph m, tr l i s thông thoáng lòng, l ư ng. Các trư ng h p không ch p hành c n l p biên b n x lý kiên quy t theo úng pháp lu t.
 6. 2.5- T ch c l c lư ng s c th c hi n nhi m v qu n lý tr t t an toàn giao thông ô th . Chính quy n a phương giao nhi m v c th cho các oàn th , Ban i u hành c a t ng khu ph , t dân ph và c nh sát khu v c trong vi c m b o tr t t lòng l ư ng t i nh ng tuy n ư ng, khu v c ph trách, c bi t là trách nhi m c a c nh sát khu v c trong vi c xu t v i y ban nhân dân và Công an Phư ng ki m tra x lý ngay các phát sinh chi m d ng lòng l ư ng. 2.6- Duy trì t ki m tra liên ngành v qu n lý xây d ng và v sinh môi trư ng trên a bàn qu n - huy n, có báo cáo sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu h at ng. xu t bi n pháp ch n ch nh c nh quan i v i các mái che di ng, v t li u d cháy phát sinh trên a bàn và bi n pháp hi u qu cư ng ch tháo g các trư ng h p xây d ng trái phép, sai quy ho ch. 2.7- Rà soát l i các b n bãi xe 03 bánh x lý các b n bãi trái phép và xu t quy ho ch l i cho phù h p th c t trên a bàn. Ch n ch nh công tác qu n lý i v i các cơ s s n xu t, s a ch a các lo i xe 3 bánh, xe thùng. 2.8- Xây d ng k ho ch c a oàn ki m tra liên ngành d ch v gi xe 2, 4 bánh v i các bi n pháp ch ng, x lý kiên quy t và có hi u qu ( ình ch ho t ng, tư c quy n s d ng gi y phép v.v...) các trư ng h p t ch c kinh doanh d ch v gi xe trái phép, các h vi ph m nhi u l n, l y quá giá qui nh, ưa phi u gi xe cho các h khác, quay vòng phi u gi xe nhi u l n .... 2.9- Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n tham mưu xu t (trong tháng 6/2001) các a i m, m t b ng b trí ch ơn gi n (quy mô v a và nh , thi t k thông thoáng m b o v sinh môi trư ng và PCCC) t i m i a phương, t o i u ki n cho nh ng ngư i buôn bán nh có nơi buôn bán n nh; ng th i ph i h p S Thương m i qu n lý th t t t các m t b ng này. 2.10- Ph i h p v i Công an thành ph , S Lao ng Thương binh và Xã h i có bi n pháp h u hi u, ch m d t tình tr ng ngư i t t p, t n n xã h i công viên, trong các công trình công c ng, nhà v sinh, nh m m b o tr t t và m quan ô th . 2.11- Ph i h p cùng S Giao thông công chánh giám sát và ch n ch nh x lý i v i các h at ng c a các ơn v thu gom rác th i trên a bàn, m b o không tràn ra ư ng, t n rác ng trên lòng l ư ng, nh t là t i các nơi t thùng rác. Sơ k t ho t ng c a mô hình nhà v sinh công c ng trên a bàn, có quy ho ch b sung cho phù h p v i yêu c u th c t . 2.12- Xây d ng k ho ch trình y ban nhân dân thành ph ti p t c ch n ch nh c nh quan ô th m t ti n các ư ng ph khu v c trung tâm và có k ho ch gi c nh quan trên các tuy n ư ng ã ch nh trang. 3. Công an thành ph : 3.1- Có k ho ch phân công, giao nhi m v cho các Phòng, Ban, i tr c thu c, Công an Qu n - Huy n tri n khai n t ng Phư ng, Xã khu v c v m b o tr t t an toàn giao thông ô th cũng như trách nhi m khi x y ra tình tr ng phát sinh l n
 7. chi m lòng l ư ng trái phép trong khu v c ph trách mà không có bi n pháp ngăn ch n, gi i quy t có hi u qu . 3.2- Gi i quy t có hi u qu và kiên quy t tình tr ng l n chi m lòng l ư ng trái phép dư i m i hình th c, tránh tình tr ng Ny u i, x lý không kiên quy t làm nh hư ng n tính nghiêm minh c a pháp lu t trên 103 tuy n ư ng ã xác nh trong k ho ch chi ti t c a Công an thành ph (Ph l c 3), giai an 1. 3.3- Ph i h p y ban nhân dân các Qu n - Huy n rà soát và ki n ngh y ban nhân dân thành ph thu h i gi y phép các trư ng h p có phép s d ng l ư ng - ã c p úng qui nh nhưng hi n không còn phù h p. 3.4- C ng c l c lư ng C nh sát giao thông có th m b o ư c tr t t giao thông, trư c m t là trong ph m vi các qu n n i thành, có kh năng gi i quy t ách t c giao thông trong vòng 30 phút trên 103 tuy n ư ng trong ph l c 3, ti n t i m r ng trong các năm sau. 3.5- Xây d ng k ho ch phòng ch ng ua xe trái phép, x lý d t i m các i m ưa rư c hành khách trái phép và phương án ch ng ùn t c giao thông hi u qu trên a bàn. 3.6- Công an thành ph , S Giao thông công chánh và S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p nghiên c u, kh o sát và l y ý ki n r ng rãi trong nhân dân, qua Báo, ài... n tháng 5/2001 t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 6/2001 i v i vi c : + C m xe t i trên 2,5 t n lưu thông ban ngày (t 6 gi n 20 gi ). + M r ng khu v c c m lưu thông c a các lo i xe 3 bánh trên toàn a bàn qu n 1, qu n 3. i u ch nh th i gian lưu thông c a các lo i xe 3 bánh i v i nh ng khu v c còn l i trên các tuy n ư ng tr ng i m (c m lưu thông vào các gi cao i m: t 6 n 8 gi , t 11-13 gi và t 16-20 gi ). + Nghiên c u, kh o sát các kho, xí nghi p, doanh nghi p còn n m r i rác trong n i thành ki n ngh thành ph th c hi n di d i s m nh m gi m lư ng xe t i lưu thông trên các tuy n ư ng n i thành. 3.7- Công an thành ph , chính quy n các Qu n - Huy n ph i h p xu t trình y ban nhân dân thành ph d án (kèm qui ch c th : quy n h n, nhi m v , s lư ng, trang b c n thi t, kinh phí b i dư ng, ...) thí i m thành l p i tr t t ô th t i các Phư ng - Xã có liên quan n 103 tuy n ư ng, các c u, các ch tr ng i m c a thành ph . V n ng l c lư ng thanh niên a phương (Thành oàn - oàn Phư ng, Thanh niên Xung phong ...) tình nguy n tham gia i tr t t ô th này. 3.8- Công an thành ph ph i h p S Tài chánh - V t giá, Kho b c Nhà nư c thành ph ngay trong tháng 4/2001 b trí cán b thu ti n ph t và th c hi n y nhi m thu t i các i, tr m C nh sát giao thông ư ng b - tr t t , t o i u ki n thu n l i cho ngư i vi ph m óng ti n ph t. S Tài chánh - V t giá thành ph và Kho b c nghiên c u phương án áp d ng th c hi n tem ph t trình y ban nhân dân thành ph ki n ngh Th tư ng Chính ph .
 8. 3.9- Công an thành ph ph i h p Ki n trúc sư trư ng thành ph và y ban nhân dân Qu n - Huy n xác nh v trí xây d ng các kho gi xe vi ph m lu t giao thông, b trí t i các c a ngõ thành ph , trình thành ph gi i quy t hoàn t t các th t c trư c tháng 5/2001, xây d ng và ưa vào s d ng trư c tháng 9/2001. 4. S Giao thông công chánh : 4.1- Kh o sát và xu t phương án th c hi n d n vi c duy tu, nâng c p các c u trên tuy n vành ai thành ph t m c t i thi u H30, m b o các phương ti n v n t i lưu thông 24/24 vành ai thành ph , t o i u ki n cho vi c th c hi n c m xe t i trên 2,5 T lưu thông ban ngày trong n i thành. 4.2- Xây d ng phương án giáo d c, tuyên truy n v n ng nhân dân s d ng phương th c v n chuy n công c ng song song v i vi c u tư b sung và nâng c p phương ti n. L p phương án u tư các bãi u xe t i, xe 4 bánh ... k c nhà xe nhi u t ng. 4.3- Ph i h p v i Công an thành ph th c hi n ki m tra, g n èn tín hi u giao thông, bi n báo giao thông, v ch sơn k ư ng t i 103 tuy n ư ng (ph l c 3) t o i u ki n cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư c thu n l i; ng th i ph c v cho c nh sát giao thông làm t t nhi m v . 4.4- Cùng v i chính quy n các qu n huy n t ch c t t vi c thu gom và v n chuy n rác trên toàn thành ph . Qui ho ch trư c các a i m t p k t rác c nh. C i t o d n các phương ti n xúc và v n chuy n rác cho văn minh, l ch s . 4.5- Xây d ng hoàn ch nh chương trình hành ng ch ng k t xe n i th (k c t ng năm); xác nh các công vi c c n ph i th c hi n trong năm 2001. 4.6- m b o vi c th c hi n t t v tr t t ô th trên 30 tuy n ư ng m u theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . 4.7- Th c hi n xây d ng chương trình c th cho vi c ch ng ng p trong mùa mưa, ph n u gi m th i gian ng p trong n i th và xóa 15 i m ng p n ng trong năm 2001 (ph l c 4). 5. S Văn hóa Thông tin : 5.1- Xây d ng chương trình tuyên truy n giáo d c thư ng xuyên, khoa h c, có hi u qu nh m v n ng ý th c ch p hành tri t Lu t pháp, qui nh v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th , xây d ng ý th c t giác m i ngư i dân thành ph m b o m quan và văn minh ô th . Ch y u s d ng các phương ti n thông tin i chúng th c hi n. 5.2- Ph i h p y ban nhân dân các Qu n - Huy n, các S ngành, xây d ng các bài phát thanh và t ch c tuyên truy n lưu ng t i các khu v c ch , trong các trư ng h c và khu v c dân cư n i dung các Ngh nh 36/CP, 39/CP và 40/CP v m b o an toàn giao thông ư ng b – ư ng th y và tr t t ô th . (Lưu ý h n ch s d ng các lo i panô, áp phích, t bư m, băng rôn,... không hi u qu ).
 9. 5.3- Ch ng ki m tra và x lý có hi u qu nh ng trư ng h p qu ng cáo không phép, qu ng cáo không an tòan, qu ng cáo trái n i dung gi y phép. Kiên quy t x lý tháo g các trư ng h p giăng treo các băng rôn qu ng cáo trái phép t i các ngã ba, ngã tư, trên các cây xanh, c t i n v.v. . (ngoài các i m quy ho ch c a các a phương), qu ng cáo ã h t h n, không ư c c p l i và qu ng cáo không m b o an toàn, không lành m nh. 5.4- K t h p v i Ki n trúc sư trư ng thành ph quy h ach các khu qu ng cáo, trư c m t khu v c trung tâm thành ph , hình thành nh ng khu v c cho phép qu ng cáo, v i các l ai hình qu ng cáo t ng h p. 6. S Giáo d c - ào t o : 6.1- Ch o, t ch c h c lu t l giao thông, tuyên truy n pháp lu t trong nhà trư ng. Hư ng d n và xây d ng chương trình gi gìn tr t t an toàn giao thông trư c c ng và xung quanh trư ng h c, ng th i xu t bi n pháp ch ng gi i quy t tr t t trư c c ng trư ng, h n ch th p nh t tình tr ng ùn t c giao thông trư c c ng trư ng vào gi tan h c. 6.2- Duy trì phong trào “C ng trư ng em s ch p an toàn”; k p th i có báo cáo v Ban ch o qu n trong các t giao ban nh kỳ hàng quý. 6.3- Ch o cho các trư ng nh t thi t ph i có i b o v gi gìn tr t t t i c ng trư ng, không cho bán hàng rong ngoài khu v c trư ng. 6.4- Các trư ng ch ng v n ng h c sinh có nhà g n i b n trư ng ho c s d ng phương ti n giao thông công c ng ; i u tra a ch ch c p th gi xe cho các h c sinh ph thông trung h c có nhà xa trư ng quá 1km. Giáo d c và có bi n pháp nghiêm c m h c sinh i xe g n máy phân kh i l n n trư ng, cũng như nghiêm c m h c sinh dư i 15 tu i s d ng xe máy n trư ng. 6.5- Ph i h p S Giao thông công chánh nghiên c u, kh o sát và l y ý ki n r ng rãi (trong tháng 4 và 5/2001) v vi c v n ng h c sinh s d ng xe buýt 12 ch (d ki n Thành ph tr giá 50% giá vé), báo cáo k t qu trình y ban nhân dân thành ph quy t nh trong tháng 6/2001. 7. S Thương M i : 7.1- Rà soát l i cơ s h t ng, nơi buôn bán bên trong các ch xu t phương án duy tu, nâng c p t o i u ki n thu n l i cho ngư i kinh doanh. 7.2- Ph i h p v i Chính quy n a phương rà soát l i ho t ng c a các ch t m trên l ư ng, gi i quy t d t i m các h buôn bán phát sinh m i ( i chi u v i s ã có t khi quy ho ch ch t m có hư ng xu t x lý phù h p). Xây d ng “Quy ch qu n lý ch t m” y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 6/2001. 7.3- Nghiên c u, hư ng d n các a phương t ch c thí i m các i m kinh doanh ban êm phù h p v i nhu c u th c t và i u ki n an ninh tr t t xã h i, i d n t i vi c xoá b các i m buôn bán trên lòng l ư ng vào ban ngày.
 10. 7.4- Trong năm 2001, tích c c ph i h p các Qu n - Huy n và các S ngành hoàn thành th t c tri n khai ngay vi c xây d ng ít nh t m t ch u m i. 7.5- Ph i h p v i Ngành Thu xây d ng chính sách thu h p lý gi a nh ng ngư i kinh doanh buôn bán trong ch và bên ngoài ch ; khuy n khích mi n, gi m i v i các h di chuy n ngoài l ư ng vào bên trong ch và các h ch p nh n buôn bán trên l u ch , trình y ban nhân dân thành ph xét duy t trong tháng 6/2001. 8. S Xây d ng, Ki n trúc sư trư ng, S a chính- Nhà t: 8.1- Ph bi n r ng rãi các quy nh Nhà nư c trong các lĩnh v c: c p phép xây d ng, c p t, giao t l và nh ng bi n pháp ch tài khi vi ph m, n t ng a phương. 8.2- Ki m tra vi c niêm y t công khai v b n quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t t ng Qu n, Huy n, Phư ng, Xã. 8.3- Có bi n pháp c th , ph i h p v i t ng a phương ngăn ch n k p th i ngay t u và duy trì hi u qu i v i vi c xây d ng không phép, sai phép. Có bi n pháp cư ng ch kiên quy t i v i nh ng trư ng h p vi ph m c tình, kéo dài. 8.4- Nghiên c u xu t hình thành các cơ quan chuyên trách qu n lý tr t t trong xây d ng (thanh tra chuyên ngành, c nh sát tr t t ô th ). 9. S Lao ng Thương binh và Xã h i : 9.1- Ph i h p v i chính quy n các qu n huy n xây d ng chương trình c th gi i quy t có hi u qu s ngư i lang thang, ăn ng v a hè, ăn xin trên các tuy n trung tâm, t i các ngã ba, ngã tư, các khu v c ch c nh và t i các nơi công c ng khác. 9.2- T ch c kh o sát l y ý ki n r ng rãi trong 2 tháng (4 và 5/2001) báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh i v i các phương án i u ch nh gi làm vi c c a các cơ quan, ơn v và trư ng h c, cơ s s n xu t trong và ngoài qu c doanh. 10. S Tài chánh - V t giá thành ph : 10.1- Ph i h p Công an thành ph gi i quy t vi c trang b tăng cư ng phương ti n, trang thi t b cho CSGT - TT và Công an các Qu n - Huy n trong năm 2001 b ng ngu n v n u tư c a thành ph m b o cho vi c gi gìn tr t t giao thông, tr t t ô th và m b o duy trì các thành qu t ư c trong năm 2001: T ng c ng s xe tu n tra giao thông ngh trang b trong năm 2001 cho Công an Qu n Huy n và các ơn v CSGT-TT là: 150 xe mô tô c ch ng, 13 xe Jeep, 2 xe cNu, 19 xe t i 2,5 t n và 362 máy b àm v i 724 pin (2 pin/máy) 10.2- Ph i h p Ban An toàn giao thông trích t kinh phí An toàn giao thông c p b sung xăng, d u và gi i quy t b i dư ng c h i cho các cán b chi n sĩ C nh sát giao thông c a các ơn v Công an thành ph , Công an Qu n - Huy n tham gia th c hi n công tác gi tr t t giao thông và tr t t ô th .
 11. 10.3- Ph i h p S Giao thông công chánh gi i quy t vi c tăng cư ng 28 cameras t i nh ng khu v c tr ng i m ùn t c giao thông (ngoài d án qu n lý giao thông ô th ã có). 10.4- xu t nh ng kho n chi c n thi t, h p lý b o m th c hi n t t các m c tiêu ra cho Năm tr t t ô th và nh ng năm ti p sau. III.- bi n pháp t ch c th c hi n : 1. Các S - Ngành, Qu n - Huy n thành l p Ban ch o theo dõi và ánh giá k t qu ho t ng, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp, chính sách h tr c n thi t. Ban Ch o có nhi m v t ch c kh o sát ánh giá k t qu th c hi n nh kỳ ho c t xu t k p th i ghi nh n các k t qu t ư c, cũng như các t n t i c n ph i ch n ch nh kh c ph c ngay. Báo cáo thư ng kỳ cho b ph n thư ng tr c c p thành ph n m tình hình và xu t các bi n pháp gi i quy t. 2. Th i gian th c hi n : + Quí I năm 2001: Xây d ng và thông qua k ho ch c th . + 10/5/2001 t ch c sơ k t thí i m ra quân t u c a các ơn v như : Công an thành ph , y ban nhân dân qu n 1, Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh,... + Quí II/2001 : Sơ k t ánh giá t 1 vào cu i tháng 6/2001 v i yêu c u t 50% kh i lư ng công vi c và m c tiêu ra cho năm 2001. + Quý III/2001 c ng c k t qu t ư c, Ny m nh vi c t ch c và m r ng ph m vi th c hi n, ph n u hoàn thành 100% m c tiêu và n i dung ã ra. T ch c ánh giá, nghi m thu t ng chương trình - m c tiêu c a các ngành. + D ki n t ch c h i ngh t ng k t vào gi a tháng 12/2001. Trên cơ s gi v ng các k t qu t ư c nh m xây d ng khu v c trung tâm thành ph văn minh - s ch p làm cơ s ti p t c tri n khai th c hi n lâu dài chương trình ch nh trang ô th toàn thành ph và t o ý th c cao trong m i cư dân thành ph v trách nhi m c ng ng, gi v ng và nâng cao ý th c qu n lý ô th . 3. i u hành th c hi n : Hàng tu n, y ban nhân dân thành ph giao ban v i các s - ngành, qu n-huy n, cơ quan ơn v liên quan; hàng quý sơ k t; 6 tháng t ng h p báo cáo Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S Ban ngành, các cơ quan, ơn v trên a bàn Thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung K ho ch này xây d ng chương trình, k ho ch c th và t ch c tri n khai th c hi n ngay, có báo cáo k t qu nh kỳ và ch u trách nhi m v hi u qu công vi c trư c y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH.
Đồng bộ tài khoản