Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2003/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 37/2003/Q -BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG, S H U CÔNG NGHI P, CHUY N GIAO CÔNG NGH I V I XE MÁY HAI BÁNH, NG CƠ VÀ PH TÙNG Ư C S N XU T, L P RÁP TRONG NƯ C VÀ NH P KH U" B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Quy t nh s 147/2002/Q -TTg ngày 25/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch i u hành qu n lý xu t nh p kh u, s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy và ph tùng giai n 2003 - 2005; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1665/CP-KTTH ngày 25/12/2002 v vi c tăng cư ng qu n lý ch t lư ng và giá tính thu i v i xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy nh p kh u; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1699/CP-KTTH ngày 31/12/2002 v vi c tri n khai các bi n pháp qu n lý nh p kh u, s n xu t l p ráp và lưu hành xe máy năm 2003; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng ch t lư ng, C c trư ng C c S h u trí tu , V trư ng V ánh giá, Th m nh và Giám nh Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh và qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p, chuy n giao công ngh i v i xe máy hai bánh, ng cơ và ph tùng ư c s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu". i u 2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, C c S h u trí tu , V ánh giá, ThNm nh và Giám nh Công ngh t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 01/2003/Q -BKHCN ngày 30/01/2003 c a B trư ng Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành "Quy nh v qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p, chuy n giao công ngh i v i xe hai bánh g n máy, ng cơ và ph tùng xe hai bánh g n máy ư c s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu". i u 4. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, C c S h u trí tu , V ánh giá, ThNm nh và Giám nh Công ngh và các cơ quan, t ch c liên quan, các doanh nghi p s n xu t, l p ráp, nh p khNu xe hai bánh, ng cơ và ph tùng xe máy hai bánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi M nh H i ( ã ký) QUY NNH QU N LÝ CH T LƯ NG, S H U CÔNG NGHI P, CHUY N GIAO CÔNG NGH I V I XE MÁY HAI BÁNH, NG CƠ VÀ PH TÙNG Ư C S N XU T, L P RÁP TRONG NƯ C VÀ NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2003/Q -BKHCN ngày 31/12/2003 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) 1. Quy nh chung 1.1. Văn b n này quy nh các n i dung và th t c v qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p, chuy n giao công ngh i v i xe máy hai bánh (sau ây vi t t t là xe máy), ng cơ và ph tùng s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu thu c Danh m c xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -BKHCN ngày 26/5/2003 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh (sau ây vi t t t là Quy t nh s 13/2003/Q -BKHCN). i v i các ph tùng xe máy thu c Danh m c xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q - BKHCN mà chưa n th i i m có hi u l c thì th c hi n theo quy nh t i i m 2.2.3 c a văn b n này. 1.2. Văn b n này áp d ng cho các i tư ng sau ây: - Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy - Doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ và ph tùng xe máy. - Doanh nghi p nh p khNu xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy.
  3. Văn b n này không áp d ng i v i các xe máy, ng cơ và ph tùng nh p khNu vì m c ích an ninh, qu c phòng do Lãnh o B ch qu n xác nh n. 1.3. Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i th c hi n công b tiêu chuNn ch t lư ng cho s n phNm c a mình theo Quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ban hành kèm theo Quy t nh s 2425/2000/Q -BKHCNMT và công b phù h p tiêu chuNn theo quy nh t m th i v công b hàng hóa phù h p tiêu chuNn ban hành kèm theo Quy t nh s 2424/2000/Q -BKHCNMT ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). 1.4. Vi c ăng ki m ch t lư ng xe máy và ng cơ xe máy s n xu t trong nư c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 1.5. Xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu ph i tuân th các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. 1.6. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ xe máy ph i có h p ng chuy n giao công ngh t các i tác (nư c ngoài ho c trong nư c) ã nghiên c u s n xu t ng cơ xe máy t Tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn nư c ngoài tương ương Tiêu chuNn Vi t Nam. 2. V qu n lý ch t lư ng 2.1. i v i xe máy và ng cơ xe máy 2.1.1. i v i xe máy và ng cơ xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ng cơ xe máy ph i th c hi n vi c công b xe máy và ng cơ xe máy hoàn ch nh phù h p các Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 và theo quy nh t i i m 1.3 c a Văn b n này. - Th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2.1.2. i v i xe máy nguyên chi c và ng cơ xe máy hoàn ch nh nh p khNu Doanh nghi p nh p khNu xe máy nguyên chi c và ng cơ xe máy hoàn ch nh ph i có m t trong các tài li u sau v ch t lư ng: - B n công b c a cơ s s n xu t nư c xu t khNu v s phù h p c a s n phNm v i Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 c a văn b n này kèm theo phi u th nghi m ư c c p b i phòng th nghi m c a cơ s s n xu t nư c xu t khNu ho c phòng th nghi m c l p nư c xu t khNu ã ư c cơ quan công nh n c a Vi t Nam ánh giá và công nh n phù h p v i tiêu chuNn ISO/IEC 17025; - Gi y ch ng nh n v s phù h p c a s n phNm i v i Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 c a văn b n này ư c c p b i t ch c ch ng nh n nư c xu t khNu ã ư c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng th a nh n.
  4. Trong trư ng h p không có tài li u nêu trên, doanh nghi p nh p khNu xe máy nguyên chi c và ng cơ xe máy hoàn ch nh s ph i th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng theo quy nh hi n hành. 2.2. i v i ph tùng xe máy 2.2.1. i v i ph tùng xe máy s n xu t trong nư c Doanh nghi p s n xu t ph tùng xe máy ph i th c hi n: Công b tiêu chuNn ch t lư ng i v i ph tùng xe máy và công b ph tùng xe máy phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 và theo quy nh t i i m 1.3 c a văn b n này. - Th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2.2.2. i v i ph tùng xe máy nh p khNu Doanh nghi p nh p khNu ph tùng xe máy ph i có m t trong các tài li u sau v ch t lư ng: - B n công b c a cơ s s n xu t nư c xu t khNu v s phù h p c a s n phNm v i Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 c a văn b n này kèm theo phi u th nghi m ư c c p b i phòng th nghi m c a cơ s s n xu t nư c xu t khNu ho c phòng th nghi m c l p nư c xu t khNu ã ư c Cơ quan công nh n c a Vi t Nam ánh giá và công nh n phù h p v i tiêu chuNn ISO/IEC 17025; - Gi y ch ng nh n v s phù h p c a s n phNm v i Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 c a văn b n này ư c c p b i t ch c ch ng nh n nư c xu t khNu ã ư c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng th a nh n. Trong trư ng h p không có các tài li u nêu trên, doanh nghi p nh p khNu ph tùng xe máy ph i g i h sơ v lô ph tùng nh p khNu và m u i di n c a lô ph tùng xe máy n m t trong các cơ quan sau ây th nghi m: - Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 1; - Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 2; - Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 3; - Trung tâm th nghi m xe cơ gi i thu c C c ăng ki m Vi t Nam; - Ho c m t cơ quan th nghi m khác do B Khoa h c và Công ngh quy nh; S lư ng m u i di n c n g i theo yêu c u c a các cơ quan trên. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng s xem xét và c p gi y xác nh n ch t lư ng ph tùng trên cơ s h sơ và k t qu th nghi m m u i di n phù h p v i Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 c a văn b n này.
  5. Gi y xác nh n ch t lư ng bao g m các n i dung sau: - Nh ng thông tin liên quan n s n phNm: Tên, ký hi u, ch ng lo i ph tùng nh p khNu; Tên doanh nghi p nh p khNu; Tên nhà s n xu t nư c ngoài; - Xác nh n m u i di n c a ph tùng t yêu c u c a Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng. Các lô ph tùng nh p khNu phù h p v i m u i di n ã ư c th nghi m và ch ng nh n t yêu c u c a Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng kèm theo b n sao gi y xác nh n ch t lư ng s ư c nh p khNu vào Vi t Nam mà không ph i ki m tra l i v ch t lư ng. 2.2.3. Vi c qu n lý ch t lư ng i v i các ph tùng xe máy thu c Danh m c xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -BKHCN mà chưa n th i i m có hi u l c áp d ng tiêu chuNn ư c th c hi n như sau: 2.2.3.1. i v i ph tùng xe máy s n xu t trong nư c Doanh nghi p s n xu t ph tùng xe máy ph i th c hi n: Công b tiêu chuNn ch t lư ng i v i ph tùng và khuy n khích công b s n phNm ph tùng xe máy phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) tương ng trong Danh m c quy nh t i i m 1.1 và theo quy nh t i i m 1.3 c a văn b n này. 2.2.3.2. i v i ph tùng xe máy nh p khNu Các ph tùng xe máy nh p khNu vào Vi t Nam ph i có xu t x rõ ràng, bao g m tên, a ch nhà s n xu t, nhà cung ng. Doanh nghi p ch ư c nh p khNu các ph tùng c a các cơ s s n xu t ã ư c ch ng nh n có h th ng qu n lý ch t lư ng theo ISO 9000 ho c QS 9000 ho c h th ng qu n lý ch t lư ng tương ng áp d ng cho lĩnh v c s n xu t ph tùng xe máy. Trư ng h p c bi t, B Khoa h c và Công ngh s xem xét c th và quy t nh. Doanh nghi p ph i g i các tài li u v xu t x các ph tùng và b n sao ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng nói trên n B Khoa h c và Công ngh thNm xét. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m thông báo n T ng c c H i quan và các cơ quan h u quan khác ti n hành các th t c thông quan và ph i h p qu n lý. 2.3. Vi c thông quan v ch t lư ng i v i xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy nh p khNu 2.3.1. i v i xe máy nguyên chi c và ng cơ xe máy hoàn ch nh B Khoa h c và Công ngh s thông báo n T ng c c H i quan danh sách các t ch c ch ng nh n, th nghi m nư c ngoài ã ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam th a nh n ph i h p qu n lý.
  6. Các lô hàng có kèm b n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng c a các t ch c ch ng nh n ho c công b c a cơ s s n xu t kèm theo phi u th nghi m quy nh t i i m 2.1.2 c a văn b n này s ư c cơ quan h i quan xem xét thông quan v ch t lư ng mà không ph i ki m tra l i v ch t lư ng. 2.3.2. i v i các ph tùng xe máy thu c Danh m c xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -BKHCN mà chưa n th i i m có hi u l c áp d ng: Cơ quan H i quan căn c vào thông báo c a B Khoa h c và Công ngh v s áp ng yêu c u ch t lư ng c a các doanh nghi p nh p khNu xem xét vi c cho thông quan v ch t lư ng i v i các lô ph tùng nh p khNu. 2.3.3. i v i các ph tùng xe máy khác thu c Danh m c xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -BKHCN, vi c thông quan v ch t lư ng th c hi n theo quy nh t i i m 2.3.1 c a văn b n này. 3. V s h u công nghi p 3.1. Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ph i có m t trong các tài li u sau ây m i ư c coi là có nhãn hi u hàng hóa ư c b o h : a. Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hóa, trong ó doanh nghi p là ch nhãn hi u; ho c b. Xác nh n c a cơ quan qu n lý s h u công nghi p v nhãn hi u hàng hóa ư c b o h t i Vi t Nam theo Th o ư c Madrid, trong ó doanh nghi p là ch nhãn hi u; ho c c. H p ng li-xăng nhãn hi u hàng hóa ã ư c ăng ký t i cơ quan qu n lý s h u công nghi p, trong ó doanh nghi p là bên nh n. 3.2. Ho t ng nh p khNu xe máy nguyên chi c, ph tùng xe máy, s n xu t, t s n xu t ph tùng xe máy n i a, l p ráp các ph tùng thành xe hoàn ch nh, ưa vào lưu thông (bán, phân ph i) ph tùng và xe hoàn ch nh ph i tuân th các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. Doanh nghi p tr c ti p th c hi n các ho t ng trên ph i m b o không xâm ph m quy n s h u công nghi p ( i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hóa) c a ngư i khác. 3.3. Khi làm th t c xin phép các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v vi c nh p khNu, s n xu t, l p ráp xe máy, doanh nghi p ph i có b n cam k t không xâm ph m quy n s h u công nghi p ang ư c b o h , n u x y ra xâm ph m ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. B Khoa h c và Công ngh s xem xét và thông báo kèm theo vi c thông báo v m b o ch t lư ng n các cơ quan liên quan ph i h p qu n lý. 4. V chuy n giao công ngh
  7. 4.1. N i dung h p ng chuy n giao công ngh th c hi n theo Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh và Thông tư s 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01/07/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh . 4.2. H p ng chuy n giao công ngh s n xu t, ch t o, l p ráp ng cơ xe máy t nư c ngoài vào Vi t Nam và h p ng chuy n giao công ngh trong nư c ph i ư c thNm nh, ăng ký theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v chuy n giao công ngh . 5. T ch c th c hi n 5.1. V qu n lý ch t lư ng 5.1.1. Các doanh nghi p t ch c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, công b hàng hóa phù h p tiêu chuNn theo quy nh hi n hành và th c hi n úng như ã công b . Nh ng công b trư c ó c a doanh nghi p không phù h p v i Tiêu chuNn Vi t Nam nêu trong Danh m c xe máy và ng cơ, ph tùng xe máy ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam s không có giá tr và doanh nghi p ph i ti n hành l i vi c công b cho phù h p. 5.1.2. Trong th i h n 07 ngày k t khi doanh nghi p công b tiêu chuNn ch t lư ng, công b phù h p tiêu chuNn, doanh nghi p ph i g i các b n công b này v T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng nơi doanh nghi p t tr s chính. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s t ng h p và báo cáo t i B Khoa h c và Công ngh , B Giao thông v n t i, B Công nghi p, B Thương m i, B Tài chính, T ng c c H i quan và các cơ quan có liên quan danh sách các doanh nghi p ã th c hi n công b phù h p tiêu chuNn. 5.1.3. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t ch c ki m tra ho t ng công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b phù h p tiêu chuNn i v i xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c c a các doanh nghi p. 5.2. V s h u công nghi p 5.2.1. m b o không x y ra tình tr ng vi ph m pháp lu t và không x y ra tranh ch p v s h u công nghi p, doanh nghi p c n ti n hành vi c ki m tra tình tr ng pháp lý v các i tư ng s h u công nghi p (nhãn hi u hàng hóa, ki m dáng công nghi p, sáng ch , gi i pháp h u ích ) liên quan n xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy ngay t khâu chuNn b (chuNn b ký k t h p ng nh p khNu ph tùng, chuNn b i u ki n s n xu t ho c t s n xu t ph tùng n i a và chuNn b các i u ki n l p ráp xe). 5.2.2. Các thông tin v các i tư ng s h u công nghi p ư c b o h Vi t Nam u ư c công b trên Công báo s h u công nghi p và ư c ghi nh n trong ăng b v s h u công nghi p ( ư c lưu gi t i cơ quan qu n lý s h u công nghi p). Vì v y các doanh nghi p u có th t mình tra c u ngu n thông tin ó bi t các i tư ng s h u công nghi p liên quan n linh ki n và s n phNm l p ráp c a mình có ư c b o h hay không, n u có thì thu c v ai. N u doanh nghi p không có kh năng t
  8. gi i quy t v n này thì có th s d ng d ch v tra c u c a cơ quan qu n lý s h u công nghi p. 5.2.3. Trư ng h p k t qu thNm tra cho th y các i tư ng s h u công nghi p ư c dùng cho ph tùng và xe máy l p ráp không ư c b o h t i Vi t Nam thì vi c nh p khNu ph tùng, l p ráp xe máy trư c m t không vi ph m v s h u công nghi p. Trư ng h p phát hi n ph tùng, ng cơ ho c xe máy hoàn ch nh có ch a i tư ng s h u công nghi p ang ư c b o h , doanh nghi p vi ph m ph i d ng ngay hành vi vi ph m và k p th i liên l c àm phán, ký k t h p ng li xăng v i ch s h u i tư ng s h u công nghi p và ch ư c s d ng i tư ng s h u công nghi p sau khi ã ăng ký h p ng này t i cơ quan qu n lý s h u công nghi p. 5.3. V chuy n giao công ngh M u h p ng chuy n giao công ngh và th t c, h sơ ăng ký h p ng quy nh t i Thông tư s 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh và Thông tư s 11/2002/TT-BKHCN ngày 29/11/2002 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n th c hi n i m d, kho n 1, i u 4 Ngh nh s 59/2002/N -CP ngày 04/6/2002 c a Chính ph v vi c bãi b m t s gi y phép và thay th m t s gi y phép b ng phương th c qu n lý khác. 5.4. nh kỳ ho c t xu t, B Khoa h c và Công ngh s t ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh t i văn b n này c a các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ho c nh p khNu xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy. 5.5. Các doanh nghi p vi ph m các quy nh nêu t i văn b n này không ư c phép s n xu t, l p ráp ho c nh p khNu xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy và b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản