Quyết định số 37/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định số 37/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH(*) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ư c công b theo L nh c a Ch t ch nư c s 07/2001/L-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn ngành: “Bi n ch d n trên ư ng cao t c” S ăng ký: 22 TCN 331 – 05 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. V trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Ti n _____________ (*) Quy t nh này ã ư c ch nh s a theo n i dung c a Quy t nh ính chính s 4170/Q -BGTVT ngày 04/11/2005.
 2. B GIAO THÔNG V N T I BI N CH D N TRÊN Ư NG CAO T C 22 TCN 331 – 05 HÀ N I – THÁNG 8 NĂM 2005
 3. Cơ quan biên so n: C C Ư NG B VI T NAM Cơ quan ngh ban hành: V KHOA H C CÔNG NGH B GIAO THÔNG V N T I Cơ quan trình duy t: V KHOA H C CÔNG NGH B GIAO THÔNG V N T I Cơ quan xét duy t ban hành: B GIAO THÔNG V N T I Quy t nh ban hành s : 37/2005/Q -BGTVT ngày 25/7/2005.
 4. TIÊU CHU N NGÀNH C NG HÒA XÃ H I 22 – TCN 331 – 05 CH NGHĨA VI T NAM BI N CH D N TRÊN B GIAO THÔNG Ư NG CAO T C Có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo V NT I i u 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này ch y u quy nh các bi n ch d n trên ư ng cao t c, các lo i báo hi u ư ng b khác tuân th theo quy nh c a “ i u l báo hi u ư ng b 22 TCN – 237 – 01”. i u 2. Thu t ng ư ng cao t c Thu t ng ư ng cao t c s d ng trong tài li u này ư c hi u như sau: ư ng cao t c là ư ng ch dành cho xe cơ gi i ch y v i t c cao, có d i phân cách chia ư ng cho xe ch y theo hai chi u ngư c nhau riêng bi t và không giao c t cùng v i ư ng khác. i u 3. Ch c năng bi n ch d n trên ư ng cao t c - Ch hư ng nh ng nơi n, nh ng thành ph ho c nh ng tuy n ư ng t i nút giao; - Thông báo chuNn b t i nút giao; - Ch d n ngư i lái xe vào làn ư ng phù h p trư c khi tách ho c nh p làn giao thông; - Xác nh tên ư ng và hư ng tuy n; - Xác nh kho ng cách t i nh ng i m n phía trư c; - Ch d n n các d ch v khác như: xe buýt, khu ngh ngơi, nơi danh lam th ng c nh và gi i trí; - Cung c p các thông tin có ích khác cho ngư i s d ng ư ng. i u 4. Yêu c u i v i bi n ch d n trên ư ng cao t c Các báo hi u trên ư ng cao t c ph i áp ng ư c các yêu c u: - Kích c ch , s và ký hi u l n ngư i lái xe nhìn rõ và c h t trong ph m vi xe ch y 150m; - Nh ng t ghi trên bi n ph i ng n g n, d hi u; - Các bi n báo hi u ư ng cao t c u ph i dùng lo i làm b ng v t li u ph n quang; - i v i các ch giao nhau khác m c liên thông thì ph i t bi n báo hi u báo cho lái xe bi t trư c 10 giây.
 5. i u 5. Màu s c c a bi n ch d n Tr nh ng quy nh khác ch , s , hình v trên bi n ư c th hi n b ng màu tr ng trên n n màu xanh lá cây và ư ng vi n mép bi n là màu tr ng. i u 6. Kích thư c và ki u ch - Kích thư c bi n ch d n i v i t t c các bi n ch d n trên ư ng cao t c, các kích thư c bi n và n i dung ghi trong bi n ch d n ư c xác nh theo nguyên t c sau: - Kích thư c n i dung c a bi n ch d n xác nh trư c và kích thư c bên ngoài bi n ch d n ư c xác nh sau. - Tên a danh, tên ph , tên ư ng và các chú thích khác ư c vi t b ng ch in hoa (xem Ph l c 2). Bi n ch d n trên ư ng cao t c g m hai th ti ng: Ti ng Vi t và Ti ng Anh, chi u cao ch Ti ng Vi t và ch Ti ng Anh tương ng theo b ng sau ây (tương ng v i t m nhìn t 250m n 400m): Chi u cao ch Ti ng Vi t (mm) 200 300 400 Chi u cao ch Ti ng Anh (mm) 150 200 250 Chi u cao ch “ Ư NG CAO T C” b ng chi u cao ch “FREEWAY” tương ng. Kho ng cách gi a các t trong m t dòng b ng chi u cao c a ch c a dòng ó. Kho ng cách gi a dòng Ti ng Vi t và dòng Ti ng Anh b ng chi u cao ch Ti ng Anh. Kho ng cách gi a dòng Ti ng Anh n dòng Ti ng Vi t ti p theo b ng chi u cao ch Ti ng Anh. Kích thư c chi ti t các lo i ch vi t cùng v i kho ng dãn cách gi a các ch ư c quy nh trong Ph l c 2. Kho ng tr ng phía trên, phía dư i bi n có kích thư c b ng ch iu cao ch Ti ng Vi t. M i dòng c a bi n u b trí cân chính gi a bi n ch d n. Kho ng tr ng phía bên trái và bên ph i bi n (c a dòng dài nh t) có kích thư c b ng chi u cao c a ch Ti ng Vi t. i u 7. ư ng vi n c a bi n ch d n trên ư ng cao t c ư ng vi n xung quanh bi n r ng 50mm i v i các bi n có kích thư c l n hơn ho c b ng 3000 x 1000mm và r ng 30mm i v i bi n có kích thư c nh hơn. Bán kính cong c a ư ng vi n xung quanh bi n có tr s b ng 1/8 l n kích thư c c nh nh hơn c a bi n báo hi u nhưng không nh hơn 300mm. i u 8. Ký hi u mũi tên trên bi n ch d n Trên t t c các bi n ch l i ra thì: - Mũi tên xiên hư ng lên phía trên ư c dùng ch l i ra, phía và chi u nghiêng c a mũi tên phù h p v i v trí c a l i ra.
 6. - Mũi tên th ng ho c xiên hư ng xu ng dư i (ch s d ng bi n b trí trên cao) quy nh làn xe i t i m t a i m hay m t tuy n ư ng nào ó mà ch có th nn u i theo làn xe ch nh. - Mũi tên n m ngang ư c dùng ch hư ng n m t ích nào ó trên bi n ch d n. Kích thư c mũi tên ph thu c vào chi u cao ch . Kích thư c chi ti t c a các mũi tên ư c quy nh trong Ph l c 3. i u 9. L p t bi n ch d n trên giá ki u khung - Vi c nh n bi t l i vào ư ng cao t c t các ư ng c p th p hơn là c n thi t. Ph i t trên ư ng n i v i ư ng cao t c bi n ch d n phía trư c có ư ng cao t c, bi n ch d n này ph i b trí sao cho ngư i lái xe không b r i thông tin và không b c n tr t m nhìn. - B trí bi n ch d n trên ư ng cao t c b ng giá long môn và các k t c u khác tương t ngay phía trên làn xe ngư i lái xe có th d dàng nh n th y các bi n ch d n t xa. Chi u cao t i thi u t áy bi n n m t ư ng không nh hơn 5,2m. Chân giá long môn cách mép ngoài l ư ng t i thi u là 1,8m (Hình 1). i u 10. Các lo i bi n ch d n 1. Bi n ch d n sơ l i vào và kho ng cách n ư ng cao t c (bi n s 450). 2. Bi n ch d n nút giao phía trư c (bi n s 451). 3. Bi n ch d n s lư ng l i ra ti p theo (bi n s 452). 4. Bi n ch d n d ch v chung (bi n s 453). 5. Bi n ch d n khu v c ngh ngơi, thăm quan, du l ch (bi n s 454). 6. Bi n ch d n lý trình Kilômét (bi n s 455). 7. Bi n ch d n d ch v công c ng (bi n s 456). 8. Bi n ch d n thông tin trên sóng ra-di-ô (AM hay FM) (bi n s 457). 9. Bi n ch d n tr m cân (bi n s 458). 10. Bi n ch d n a i m và phương hư ng (bi n s 459). 11. Bi n ch d n b sung (bi n s 460). 12. Bi n ch d n kho ng cách (bi n s 461). 13. Bi n báo hi u “L i ra m t chi u” (EXIT ONLY) (bi n s 462). 14. Bi n ch d n l i ra (bi n s 463). 15. Bi n ch d n ki u sơ (bi n s 464). 16. Bi n báo hi u chư ng ng i v t phía trư c (bi n 465). 17. Bi n báo hi u hư ng r (bi n s 466).
 7. Hình 1. Giá long môn l p t bi n báo hi u PH L C 1. CÁC LO I BI N CH D N TRÊN Ư NG CAO T C 1. Bi n s 450 “Bi n ch d n sơ l i vào và kho ng cách n ư ng cao t c” - Bi n ch d n sơ l i vào ư ng cao t c: Bi n s 450a - Bi n mô t sơ l i vào ư ng cao t c. Bi n t cách l i vào t i thi u b ng t m nhìn m t chi u c a c p ư ng trên ư ng xe ch y. - Bi n ch d n kho ng cách n ư ng cao t c - Bi n s 450 b, c, d: Dùng báo trư c kho ng cách s p vào ư ng cao t c. Bi n s 450b bi u th còn cách c a vào ư ng cao t c 1km, bi n s 450c bi u th còn cách c a vào ư ng cao t c 500m, bi n 450d bi u th còn cách c a vào ư ng cao t c 200m. - Bi n s 450e - l i vào ư ng cao t c: Bi n này t v trí b t u vào làn tăng t c trên ư ng cao t c. - Bi n s 450f - B t u ư ng cao t c - Bi n s 450g, h - Ch kho ng cách n i m k t thúc ư ng cao t c Bi n 450h có ch vi t, vi n màu en trên n n màu vàng. - Bi n s 450i - K t thúc ư ng cao t c 2. Bi n s 451 “Bi n ch d n nút giao phía trư c” Bi n ch ra kho ng cách t i nút giao phía trư c, tuỳ thu c vào quy mô nút giao mà b trí 3 bi n cách 1km, 2km và 4km trư c nút giao hay ch s d ng 1 bi n và t trư c nút giao 1km. Giá tr kho ng cách ghi trên bi n ch l y s nguyên không l y s l . 3. Bi n s 452 “Bi n ch d n s lư ng l i ra ti p theo” báo trư c khi qua khu v c phía trư c có nhi u nút giao. Bi n ư c l p t phía trư c nút giao u tiên ch s lư ng l i ra ti p theo. 4. Bi n s 453 “Bi n ch d n d ch v chung”
 8. Các c ch vi t và ch s tuân th các yêu c u li t kê trong các b ng t B ng 1 n 3. Các bi u tư ng có th ư c s d ng thay th ch vi t, nhưng các bi u tư ng và chú thích các d ch v b ng ch không ư c l n l n v i nhau. Chi ti t xin xem Ph l c 4. Kho ng cách n các i m d ch v ư c báo trư c trong bi n ch d n d ch v chung v i c ly 2km (bi n s 453a), 1km (bi n s 453b) và ngay trư c l i vào khu v c d ch v chung (bi n s 453c). Các i m d ch v này ph i có thi t k thu n ti n vào và ra ư ng cao t c ti p t c hành trình. Ch có các i m d ch v tiêu chuNn theo yêu c u m i ư c th hi n trên bi n ch d n d ch v chung. Các d ch v bao g m: - Ăn u ng - i n tho i - Xăng d u - Ngh tr - B nh vi n - Tr m s a ch a - Ch rác - D ch v cho nh ng ngư i tàn t t - Thông tin du l ch - Nơi thu nh n ch t th i v sinh -C pc u - Tr m c nh sát - Bãi xe t i Không báo hi u quá 6 lo i d ch v chung trên m t bi n. Khi s d ng các bi u tư ng (hình v ) ch d n các d ch v hi n có, chúng ph i ư c s p x p theo th t như sau: A. Sáu d ch v : - Hàng trên: Xăng d u ho c Gas – Ăn u ng – Nhà ngh ; - Hàng dư i: i n tho i - B nh vi n - Tr m s a ch a. B. B n d ch v : - Hàng trên: Xăng d u ho c Gas – Ăn u ng; - Hàng dư i: Nhà ngh - i n tho i. C. Ba d ch v : Xăng d u ho c Gas – Ăn u ng – Nhà ngh
 9. N u i m d ch v ti p theo cách xa hơn 16km thì ph i c m bi n 460c “Các d ch v ti p theo” (Xem ph n bi n ch d n b sung). Có th c m k t h p bên dư i bi n ch hư ng l i ra. Chi ti t bi n chi d n d ch v chung ư c quy nh trong Ph l c 4. 5. Bi n s 454 “Bi n ch d n khu v c ngh ngơi, thăm quan du l ch” Bi n ch d n bao g m: Bi n có th vi t b ng ch ho c s d ng hình v bi u tư ng thay th . - Khu v c xe (bi n s 454a, b); - Tr m ngh ngơi (bi n s 454c, d); - Khu v c thăm quan du l ch, di tích l ch s văn hóa (bi n s 454e, f, g). 6. Bi n s 455 “Bi n ch d n lý trình kilômét” Bi n ch d n Kilômét trên ư ng cao t c có ch , s và vi n màu tr ng trên n n màu xanh lá cây, bi n r ng 250mm ( ư ng có t c xe ch y ph bi n 60 và 80 km/h) và r ng 300mm ( ư ng có t c thi t k 100 và 120km/h), cao 600mm, 900mm và 1200mm i v i bi n 1, 2 và 3 ch s . Bi n ư c t cách mép l ư ng 1,8m. Chi ti t bi n ch d n lý trình kilômét ư c quy nh trong Ph l c 5. 7. Bi n s 456 “Bi n ch d n d ch v công c ng” Các bi n này ch ư c s d ng khi có yêu c u ( nh hư ng cho ngư i s d ng ư ng, ch d n các i m ho t ng ph c v l i ích công c ng). Chi ti t xin xem Ph l c 6. Chi ti t bi n ch d n d ch v công c ng ư c quy nh trong Ph l c 6. 8. Bi n s 457 “Bi n ch d n thông tin trên sóng ra-di-ô” Bi n ư c s d ng nh ng khu v c th i ti t hay thay i nh hư ng t i s i l i c a các phương ti n, ho c i u ki n i l i c bi t. Bi n th hi n t n s sóng radiô phát v thông tin th i ti t và i u ki n i l i. Không th hi n quá 3 t n s i v i m i băng t n trên m t bi n.
 10. 9. Bi n s 458 “Bi n ch d n tr m cân” Bi n ch d n tr m cân bao g m: Bi n 458a: Ch kho ng cách n tr m cân. Bi n 458b: Ch hư ng n tr m cân. Bi n 458c: Ch l i vào tr m cân. Bi n t góc ngã ba gi a ư ng cao t c và ư ng vào tr m cân. Cách b trí bi n ch d n xin xem Hình 2.
 11. Hình 2. B trí bi n ch d n tr m cân 10. Bi n s 459 “Bi n ch d n a i m và phương hư ng” Bi n s 459 (a, b, c, d) Bi n dùng ch d n cho m t làn xe c th , ch nơi n, tên ư ng hay s hi u tuy n ư ng và hư ng n. Trên bi n này có s d ng thêm mũi tên th ng ng hư ng xu ng dư i ho c xiên ch làn có hi u l c n m t ích nào ó. Bi n ư c b trí ngay phía trên làn xe.
 12. Bi n s 459 (e, f) ư c s d ng khi ch d n a i m và hư ng n 2 ho c 3 nơi. Bi n thư ng b trí bên ư ng, cách mép l ư ng 1,8m. 11. Bi n s 460 “Bi n ch d n b sung” A. Bi n l i ra phía trư c ti p theo b sung: Bi n có 1 hàng ch 460a
 13. Ho c bi n có 2 hàng ch n u b trí m t hàng ch thì b r ng bi n l n hơn bi n ch d n nút giao phía trư c. 460b Bi n này s d ng khi kho ng cách gi a hai nút giao l n hơn 8km. Bi n ư c b trí phía dư i bi n ch d n nút giao phía trư c g n nút giao nh t. B. Bi n “Các d ch v ti p theo” 460c 12. Bi n s 461 “Bi n ch d n kho ng cách” Bi n g m 2 ho c 3 dòng mang tên c a ích n và kho ng cách t i ích ó. Kho ng cách tính b ng kilômét. Dòng th nh t xác nh v trí nút giao s p n và a danh. Dòng th hai (n u có) xác nh kho ng cách n khu du l ch gi i trí, ho c u m i giao thông l n. Dòng th 3 (ho c dòng cu i cùng) ch kho ng cách n thành ph l n (c p cao nh t) mà tuy n ư ng i qua.
 14. 13. Bi n s 462 “Bi n báo hi u l i ra m t chi u” (EXIT ONLY) Các bi n báo hi u l i r t i các nút giao ư c b trí trên cao (giá lông môn). Bi n “L i ra m t chi u” 462a s ư c s d ng trên t t c các bi n báo hi u trư c l i r t i các nút giao. i v i l i r phía bên trái, trong bi n báo hi u trư c l i r , i v i bi n ch d n ki u sơ , thông báo “L i ra m t chi u” lo i 462b s ư c s d ng mà không có mũi hư ng xu ng dư i (xem bi n s 464). Bi n có ch vi t và hình mũi tên (n u có) màu en trên n n màu vàng. 14. Bi n s 463 “Bi n ch d n l i ra” Bi n s 463a “Bi n báo phía trư c có l i ra” báo hi u phía trư c có l i ra và s hi u l i ra ph i c m bi n 463a, bi n t trư c l i ra ít nh t là 2,5km. Bi n s 463 (b, c, d, e) “Bi n ch d n s hi u l i ra” thông báo l i ra và s hi u l i ra phía trư c ph i c m bi n s 463b (cách l i ra 2km), bi n s 463c (cách l i ra 1km) và bi n s 463d (cách l i ra 500m). Bi n s 463e – ( t góc l i r ): Bi n t góc gi a ư ng chính và ư ng r .
 15. Bi n ch hư ng l i ra báo cho ngư i lái xe bi t phía trư c có l i ra. i v i bi n chôn dư i t thì bi n ư c t trư c khi b t u vào làn gi m t c. i vói bi n ư c l p t trên u thì bi n ph i t ngay phía trên làn ư ng cho phép r . Bi n bao g m các n i dung: s hi u l i ra (n u có), tên ư ng ra và mũi tên xiên hư ng lên trên, phía và hư ng xiên c a mũi tên ph i phù h p v i l i ra. N u l i ra có 2 c a thì ph i t bi n s 463 (f, g) bao g m các n i dung: hư ng n và s hi u l i ra. Bi n s 463 (h, i, k) “Bi n ch d n kho ng cách n l i ra”: ch kho ng cách n l i ra ph i l p t bi n s 463 (h, i, k), bi n t cách l i ra 300m (Bi n s 463h), 200m (bi n s 463i) và 100m (bi n s 463k). Chi ti t bi n ch d n kho ng cách n l i ra ư c quy nh trong Ph l c 7. Bi n s 463 (l, m, n) “Bi n ch l i ra” tùy thu c vào tình hình c th c a l i ra mà c m bi n s 463 (l, m, n). N u ch dùng ch l i ra dùng bi n s 463l, n u k t h p ch hư ng n dùng bi n s 463m, n u ch hư ng n và ch s hi u l i ra dùng bi n s 463n. 15. Bi n s 464 “Bi n ch d n ki u sơ ” Bi n ch d n ki u sơ bi u th sơ b trí l i ra kh i ư ng chính trong m i quan h v i ư ng chính.
 16. Nguyên t c thi t k bi n sơ : - Sơ d ng ơn gi n. - Không s d ng bi u tư ng, hình v thay th u mũi tên. - Không l p t bi n sơ t i v trí ch hư ng ra. - Sơ không miêu t làn gi m t c. - M i mũi tên ch bi u th cho m t m c ích và không quá hai mũi tên trên m t bi n. -Mũi tên ch ư ng thoát ra ng n hơn mũi tên ch ư ng chính. - Thân mũi tên có bi u th các v ch phân làn tương ng. - Tên ư ng ư c b trí bên trên, còn nơi n ư c b trí ngay bên dư i. 16. Bi n s 465 “Bi n báo hi u chư ng ng i v t phía trư c” báo c nh báo phía trư c có s c n tr lưu thông bình thư ng (n m bên trong ph n xe ch y hay ngay sát ph n ư ng xe ch y) và ch d n hư ng i qua ó c n t bi n s 465 (a, b, c). Chi ti t bi n báo hi u chư ng ng i v t phía trư c ư c quy nh trong Ph l c 8. 17. Bi n s 466 (a, b) “Bi n báo hi u hư ng r ” nh c nh ngư i lái xe chuNn b i hư ng i khi s p vào ư ng cong nguy hi m, có bán kinh cong nh ph i c m bi n s 466. Bi n ư c t phía lưng ư ng cong, cách mép l ư ng 1,8m ho c t trên d i phân cách gi a i v i chi u ngư c l i. Chi ti t bi n báo hi u hư ng r ư c quy nh trong Ph l c 9. PH L C 2. QUY NNH V CH VI T VÀ CON S S D NG TRONG CÁC BI N BÁO HI U TRÊN Ư NG CAO T C B ng 1. Ch vi t ch và s Ti ng Vi t B ng 1.1 Chi u r ng các ch B ng 1.2 H s kho ng cách gi a các ch Chi u r ng ch (mm) Ch cái ng sau Chi u cao 200 300 400 Ch cái BD EÊHIK CGO AÂJT ch ng trư c LMNPRUƯ QSXZ VY A, Â 170 255 340 B 137 205 274 A, Â 2 2 4 C 137 205 274 B 1 2 2 D 137 205 274 C 2 2 3 155 232 310 D 1 2 2 E, Ê 124 186 248 1 2 2 F 124 186 248 E, Ê 2 2 3 G 137 205 274 F 2 2 3 H 137 205 274 G 1 2 2
 17. I 32 48 64 H 1 1 2 J 127 190 254 I 1 1 2 K 140 210 280 J 1 1 2 L 124 186 248 K 2 2 3 M 157 236 314 L 2 2 4 N 137 205 274 M 1 1 2 O, Ô, Ơ 143 214 286 N 1 1 2 P 137 205 274 O (Ô, Ơ) 1 2 2 Q 143 214 286 P 1 2 2 R 137 205 274 Q 1 2 2 S 137 205 274 R 1 2 2 T 124 186 248 S 1 2 2 U 137 205 274 T 2 2 4 Ư 167 250 334 U, Ư 1 1 2 V 152 229 304 V 2 2 4 X 137 205 274 X 2 2 3 Y 171 257 342 Y 2 2 4 Z 137 205 274 Z 2 2 3 B ng 1.3 Chi u r ng con s B ng 1.4 H s kho ng cách gi a các s Chi u r ng s Ch s ng sau Chi u cao 200 300 400 Ch s 15 2368 47 s ng trư c 90 1 50 74 98 1 1 1 2 2 137 205 274 2 1 2 2 3 137 205 274 3 1 2 2 4 149 224 298 4 2 2 4 5 137 205 274 5 1 2 2 6 137 205 274 6 1 2 2 7 137 205 274 7 2 2 4 8 137 205 274 8 1 2 2 9 137 205 274 9 1 2 2 0 143 214 286 0 1 2 2
 18. B ng 1.5 Kho ng cách gi a các ch ho c s theo h s kho ng cách Chi u cao 200 300 400 H s 1 48 71 96 2 38 57 76 3 25 38 50 4 13 19 26 Cách xác nh chi u r ng c a m t t : - Xác nh chi u r ng các ch cái theo B ng 1.1 và chi u r ng con s theo B ng 1.3. - Xác nh h s kho ng cách gi a các ch và s theo B ng 1.2 và 1.4. - Xác nh kho ng cách gi a các ch và s theo h s kho ng cách b ng B ng 1.5. K t qu : Chi u r ng m t t b ng t ng chi u r ng các ch , s và các kho ng cách gi a các ch , s . B ng 1.6 Chi ti t ch vi t và con s (kích thư c m t lư i = 10mm) B ng 2. Ch và s Ti ng Anh B ng 2.1 Chi u r ng ch cái B ng 2.2 H s kho ng cách gi a các ch Chi u r ng ch (mm) Ch cái ng sau Chi u cao 150 200 250 Ch cái BDEF CGO AJT ch ng HIKLMNPRU QSXZ VWY trư c A 152 203 254 A 2 2 4 B 122 162 203 B 1 2 2 C 122 162 203 C 2 2 3 D 122 162 203 D 1 2 2 E 112 149 186 E 2 2 3 F 112 149 186 F 2 2 3 G 122 162 203 G 1 2 2 H 122 162 203 H 1 1 2 I 30 40 50 I 1 1 2 J 114 152 190 J 1 1 2 K 124 165 206 K 2 2 3 L 112 149 186 L 2 2 4 M 140 187 234 M 1 1 2
 19. N 122 162 203 N 1 1 2 O 126 168 210 O 1 2 2 P 122 162 203 P 1 2 2 Q 126 168 210 Q 1 2 2 R 122 162 203 R 1 2 2 S 122 162 203 S 1 2 2 T 112 149 186 T 2 2 4 U 122 162 203 U 1 1 2 V 138 184 230 V 2 2 4 W 160 213 266 W 2 2 4 X 131 175 219 X 2 2 3 Y 152 203 254 Y 2 2 4 Z 122 162 203 Z 2 2 3 B ng 2.3 Chi u r ng con s B ng 2.4 H s kho ng cách gi a các s Chi u r ng s Ch s ng sau Chi u cao 150 200 250 Ch s 15 2368 47 s ng trư c 90 1 45 60 75 1 1 1 2 2 122 162 203 2 1 2 2 3 122 162 203 3 1 2 2 4 140 187 234 4 2 2 4 5 122 162 203 5 1 2 2 6 122 162 203 6 1 2 2 7 122 162 203 7 2 2 4 8 122 162 203 8 1 2 2 9 122 162 203 9 1 2 2 0 126 168 210 0 1 2 2 B ng 2.5 Kho ng cách gi a các ch ho c s theo h s kho ng cách Chi u cao
 20. 150 200 250 H s 1 39 52 65 2 32 42 53 3 21 28 35 4 11 14 18 B ng 2.6 Chi ti t ch vi t và con s (kích thư c m t lư i = 10mm)
Đồng bộ tài khoản