Quyết định số 37/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 37/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37/2005/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp trong năm 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm: - Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt. - Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần mà Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa hoặc bán tiếp phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại các công ty cổ phần. Việc bán tiếp phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại các công ty cổ phần phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. - Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tưư và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh gía kết quả thí điểm mô hình công ty mẹ - công ty con của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện thí điểm mô hình này trong thời gian vừa qua, báo cáo Thủ tưướng Chính phủ trong Quí I năm 2005.
  2. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. CÁC DOANH NGHIỆP VÀ BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NĂM 2005: 1. Công ty Tưư vấn đầu tưư phát triển và xây dựng (thuộc Bộ Công nghiệp). 2. Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp (thuộc TCT Bia - Rưượu -Nước giải khát Sài Gòn). 3. Công ty Rưượu Bình Tây (thuộc TCT Bia - Rưượu - Nưước giải khát Sài Gòn). 4. Công ty Xây lắp điện 1 (thuộc TCT Xây dựng công nghiệp Việt Nam). 5. Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (thuộc TCT Xây dựng công nghiệp Việt Nam). 6. Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (thuộc TCT Khoáng sản Việt Nam). 7. Công ty Da giày Việt Nam (thuộc Bộ Công nghiệp).
  3. 8. Công ty Cơ khí điện máy Cần Thơ (thuộc TCT Máy và Thiết bị công nghiệp). 9. Nhà máy Cơ khí Cửu Long (thuộc TCT Máy và Thiết bị công nghiệp). 10. Công ty Cơ khí Vinh (thuộc TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp). 11. Công ty Thiết bị điện và Điện tử Lam Sơn (thuộc TCT Thiết bị kỹ thuật điện). 12. Công ty Đá quí và Vàng Lâm Đồng (thuộc TCT Khoáng sản Việt Nam). 13. Công ty Xuất nhập khẩu khoáng sản (thuộc TCT Khoáng sản Việt Nam). 14. Xí nghiệp vận tải (thuộc TCT Bia - Rưượu - Nưước giải khát Sài Gòn). 15. Nhà máy Nưước khoáng ĐAKAI (thuộc TCT Bia - Rưượu - Nưước giải khát Sài Gòn). 16. Công ty Bia - Nưước giải khát Hà Tĩnh (thuộc TCT Bia - Rưượu - Nước giải khát Sài Gòn). 17. Công ty Đá quí và Vàng Hà Nội (thuộc TCT Khoáng sản Việt Nam). 18. Công ty Đá quí và Vàng Yên Bái (thuộc TCT Khoáng sản Việt Nam). II. CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ CỔ PHẦN CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯƯỚC BÁN TIẾP PHẦN VỐN NHÀ NƯƯỚC TẠI CÔNG TY: 1. Công ty cổ phần Cơ khí A74. 2. Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 3. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. 4. Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam. 5. Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. 6. Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. 7. Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến. III. CHUYỂN SANG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN: 1. Công ty Caric (thuộc TCT Máy và Thiết bị công nghiệp).
  4. IV. SẮP XẾP TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC: 1. Xây dựng Đề án chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: - Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp. - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp. - Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện. - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. 2. Thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc: - Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện.
Đồng bộ tài khoản