Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 37/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY Đ NH N I DUNG VÀ QUY TRÌNH SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI TÀU TRÊN ĐƯ NG S T” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh n i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép lái tàu trên đư ng s t". Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph (đ b/c); - Các B LĐTB&XH, GD&ĐT, Công an; - TCTy Đư ng s t Vi t Nam; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); H Nghĩa Dũng - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, TCCB (ĐT). QUY Đ NH N I DUNG VÀ QUY TRÌNH SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI TÀU TRÊN ĐƯ NG S T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh v n i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép lái tàu trên đư ng s t qu c gia, đư ng s t đô th , đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c sát h ch c p gi y phép lái tàu trên đư ng s t qu c gia, đư ng s t đô th , đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. Đi u 3. N i dung sát h ch
  2. Ch t ch H i đ ng sát h ch có trách nhi m xây d ng, ký duy t và b o m t đ sát h ch cho các n i dung sát h ch, bao g m : 1. Sát h ch lý thuy t. 2. Sát h ch th c hành, bao g m: a. Th c hành khám máy (đ u máy, toa xe đ ng l c, phương ti n đ ng l c chuyên dùng đư ng s t); b. Th c hành lái tàu. Chương 2 SÁT H CH LÝ THUY T Đi u 4. N i dung sát h ch lý thuy t 1. Ph n ki n th c chung: các n i dung cơ b n v Quy ph m k thu t khai thác đư ng s t, Quy trình ch y tàu và công tác d n đư ng s t, Quy trình tín hi u đư ng s t, Quy trình tác nghi p c a ban lái tàu; Công l nh, bi t l , ch th ch y tàu và các văn b n quy đ nh hi n hành có liên quan khác. 2. Ph n ki n th c chuyên môn: các n i dung cơ b n v đ ng cơ, b ph n hãm, b ph n ch y, h th ng đi n, h th ng truy n đ ng, h th ng an toàn. Đi u 5. Hình th c sát h ch lý thuy t Sát h ch lý thuy t th c hi n theo m t trong hai hình th c sau đây: 1. Thi t lu n. 2. Thi tr c nghi m. Đi u 6. Bài thi t lu n 1. Th i gian làm bài: 150 phút (không k th i gian chép đ ). 2. S lư ng câu h i : a. Ph n ki n th c chung : 4 câu; b. Ph n ki n th c chuyên môn : 2 câu. 3. Thang đi m: đi m t i đa là 10 đi m và đư c quy đ nh như sau: a. M i m t câu h i ph n ki n th c chung đư c t i đa 1,5 đi m; b. M i câu h i v ph n ki n th c chuyên môn đư c t i đa 2 đi m. 4. Thí sinh đư c công nh n đ t yêu c u khi đư c t i thi u 6 đi m, trong đó: a. Không câu tr l i nào b ch m dư i 1/2 đi m s theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u này; b. Không vi ph m các l i b đình ch sát h ch. Đi u 7. Bài thi tr c nghi m 1. Th i gian làm bài: 60 phút. 2. S lư ng câu h i: a. Ph n ki n th c chung: 30 câu; b. Ph n ki n th c chuyên môn: 15 câu. 3. Thang đi m: đi m t i đa là 45 đi m, m i câu tr l i đúng đư c 1 đi m. 4. Thí sinh đư c công nh n đ t yêu c u khi đư c t i thi u 40 đi m, trong đó: a. Ph n ki n th c chung đ t t i thi u 27 đi m; b. Ph n ki n th c chuyên môn đ t t i thi u 13 đi m; 1
  3. c. Không vi ph m các l i b đình ch sát h ch. Đi u 8. Tr đi m khi vi ph m trong sát h ch lý thuy t 1. Thí sinh vi ph m quy ch c a kỳ sát h ch s b l p biên b n. 2. Thí sinh b l p biên b n 01 l n s b tr đi m như sau: a. Tr 30% t ng s đi m c a bài làm n u thi t lu n; b. Tr 10% t ng s đi m c a bài làm n u thi tr c nghi m. Chương 3 SÁT H CH TH C HÀNH KHÁM MÁY Đi u 9. Phương ti n dùng đ sát h ch th c hành khám máy Phương ti n dùng đ sát h ch th c hành khám máy ph i có tình tr ng k thu t t t, b o đ m các tiêu chu n v n d ng. Đi u 10. N i dung sát h ch th c hành khám máy 1. T sát h ch t o ra s c k thu t (đánh "pan") các b ph n c a phương ti n theo n i dung c a đ thi, bao g m: a. Đánh 3 pan b ph n ch y, đ ng cơ (ho c hãm), đi n tr ng thái ngu i; b. Đánh 2 pan b ph n hãm (ho c đ ng cơ), đi n tr ng thái nóng. 2. Trong th i gian khám máy quy đ nh t i đ thi, thí sinh ph i ki m tra, phát hi n và x lý các pan theo n i dung yêu c u. Đi u 11. Đi m th c hành khám máy Đi m th c hành khám máy t i đa là 100 đi m và đư c quy đ nh như sau: 1. Đ m b o đúng th i gian và k thu t khám: t i đa 50 đi m. 2. M i pan đư c phát hi n và x lý đúng: t i đa 10 đi m. Đi u 12. Tr đi m khi vi ph m trong th c hành khám máy Thí sinh b tr đi m trong các trư ng h p sau đây: 1. Quá th i gian quy đ nh trong vòng 20 phút: m i phút tr 2 đi m; 2. Không làm đ th t c khám máy theo quy đ nh: tr 5 đi m; 3. Đ x y ra tai n n lao đ ng m c đ nh : tr 5 đi m; 4. Khám sai trình t , sai tư th : m i l n vi ph m tr 1 đi m; 5. Khám sót chi ti t ho c b ph n: m i chi ti t ho c b ph n khám sót tr 1 đi m; 6. Làm hư h ng chi ti t chưa đ n m c ph i thay th : m i chi ti t b làm hư h ng tr 5 đi m. Đi u 13. Đi u ki n đ công nh n th c hành khám máy đ t yêu c u Thí sinh đư c công nh n đ t yêu c u khi đư c t i thi u 60 đi m, trong đó: 1. Phát hi n và x lý đúng ít nh t 3 pan, trong đó có ít nh t 1 pan nóng; 2. Không vi ph m các l i b đình ch sát h ch. Đi u 14. Phi u đánh giá k t qu sát h ch th c hành khám máy K t qu sát h ch th c hành khám máy đư c th hi n trên Phi u đánh giá k t qu th c hành khám máy. M u Phi u đánh giá k t qu sát h ch th c hành khám máy đư c quy đ nh t i Ph l c 1 c a Quy đ nh này. Chương 4 2
  4. SÁT H CH TH C HÀNH LÁI TÀU Đi u 15. Phương ti n dùng đ sát h ch th c hành lái tàu 1. Phương ti n dùng đ sát h ch lái tàu: Đ i v i các lo i đ u máy, toa xe đ ng l c: ph i kéo đoàn xe khách ho c đoàn xe hàng; Đ i v i phương ti n đ ng l c chuyên dùng đư ng s t: n u có toa xe ho c xe rơ moóc thì ph i kéo theo c toa xe ho c xe rơ moóc đó. 2. Phương ti n dùng đ sát h ch lái tàu ph i đ m b o đ y đ các yêu c u v đi u ki n lưu hành, đi u ki n k thu t và quy đ nh v trang thi t b hi n hành. Đi u 16. Quãng đư ng và th i gian sát h ch lái tàu Thí sinh lái tàu ch y ít nh t 3 khu gian liên ti p, theo đúng th i gian quy đ nh c a bi u đ ch y tàu, đúng t c đ quy đ nh trong công l nh t c đ và c nh báo hi n hành, trong đó khu gian đ u là khu gian ch y th , 2 khu gian sau dùng đ đánh giá k t qu th c hành lái tàu. Đi u 17. N i dung sát h ch th c hành lái tàu 1. Công tác chu n b : thí sinh ph i ki m tra s đ y đ c a các d ng c quy đ nh, các n ch ch y tàu c n thi t. 2. Ch đ báo cáo, hô đáp: thí sinh ph i th c hi n đ y đ ch đ báo cáo, hô đáp theo quy đ nh. 3. K năng d ng tàu: thí sinh ph i d ng tàu 2 l n. V trí d ng tàu đư c xác đ nh b ng cách đ i chi u tim gh ng i c a lái tàu, theo phương vuông góc v i tim đư ng s t, v i m c chu n đã đư c quy đ nh trong đ sát h ch. V trí d ng tàu đư c xê d ch trong kho ng cho phép như sau: a. Đ i v i phương ti n đ ng l c chuyên dùng đư ng s t: trư c không quá 3m ho c vư t không quá 1m so v i m c chu n; b. Đ i v i tàu khách: trư c không quá 6m ho c vư t không quá 2m so v i m c chu n; c. Đ i v i tàu hàng: trư c không quá 8m ho c vư t không quá 4m so v i m c chu n. 4. K năng lái tàu: thí sinh ph i th c hi n đ y đ các yêu c u k thu t theo quy đ nh, lái tàu ch y đúng th i gian quy đ nh trong bi u đ ch y tàu, đúng công l nh t c đ và c nh báo hi n hành. 5. K năng hãm tàu: thí sinh ph i th c hi n đ y đ các yêu c u k thu t theo quy đ nh. Đi u 18. Đi m th c hành lái tàu Đi m th c hành lái tàu t i đa là 100 đi m và đư c quy đ nh như sau: 1. Công tác chu n b : t i đa 10 đi m. 2. Ch đ báo cáo, hô đáp: t i đa 20 đi m. 3. K năng d ng tàu: t i đa 20 đi m. 4. K năng lái tàu: t i đa 30 đi m, trong đó: a. Th i gian ch y tàu khu gian: t i đa 10 đi m. Trong trư ng h p có đi m ch y ch m trong khu gian thì sát h ch viên ph i báo cho thí sinh bi t và ph i c ng thêm th i gian k thu t c a đi m ch y ch m đó. b. Th c hi n đ y đ các yêu c u k thu t theo quy đ nh: t i đa 20 đi m. 5. K năng hãm tàu: t i đa 20 đi m. Đi u 19. Tr đi m khi vi ph m trong th c hành lái tàu Thí sinh b tr đi m trong các trư ng h p sau: 1. Công tác chu n b : sau khi ki m tra v n đ thi u d ng c , n ch ch y tàu: m i lo i thi u tr 1 đi m; 2. Báo cáo, hô đáp: báo cáo, hô đáp thi u ho c sai m i l n tr 3 đi m; 3
  5. 3. K năng d ng tàu: m i mét d ng trư c kho ng cho phép b tr 1 đi m; m i mét d ng quá kho ng cho phép b tr 3 đi m; 4. K năng lái tàu: a. Th i gian lái tàu trên m i khu gian n u chênh l ch so v i quy đ nh trong bi u đ ch y tàu: m i phút chênh l ch tr 3 đi m; b. Vi ph m quy đ nh v k năng lái tàu: m i l i vi ph m tr 2 đi m; 5. K năng hãm tàu: m i l i vi ph m tr 2 đi m. Đi u 20. Đi u ki n đ công nh n th c hành lái tàu đ t yêu c u Thí sinh đư c công nh n đ t yêu c u khi đ t t i thi u 60 đi m, trong đó: 1. Không có n i dung nào b tr quá 1/2 s đi m quy đ nh t i Đi u 18 c a Quy đ nh này; 2. Không vi ph m các l i b đình ch sát h ch. Đi u 21. Phi u đánh giá k t qu sát h ch th c hành lái tàu K t qu sát h ch th c hành lái tàu đư c th hi n trên Phi u đánh giá k t qu th c hành lái tàu. M u Phi u đánh giá k t qu sát h ch th c hành lái tàu đư c quy đ nh t i Ph l c 2 c a Quy đ nh này. Chương 5 T CH C KỲ SÁT H CH Đi u 22. L p k ho ch t ch c kỳ sát h ch 1. Vào tháng 12 hàng năm, đơn v có nhu c u c thí sinh d sát h ch c p gi y phép lái tàu (đơn v đăng ký sát h ch) có trách nhi m l p k ho ch t ch c các kỳ sát h ch trong năm t i, g i C c Đư ng s t Vi t Nam. Trong k ho ch ph i nêu rõ th i gian d ki n t ch c sát h ch, s lư ng thí sinh đăng ký tham d c a t ng kỳ sát h ch, lo i phương ti n đ ngh sát h ch. 2. C c Đư ng s t Vi t Nam có trách nhi m ti p nh n đăng ký c a các đơn v và xây d ng k ho ch t ch c sát h ch t ng th chung c a toàn ngành trong năm, thông báo cho các đơn v bi t vào cu i Quý I đ chu n b th c hi n. Đi u 23. T ch c kỳ sát h ch 1. Trư c kỳ sát h ch 10 ngày, đơn v đăng ký sát h ch có trách nhi m làm công văn đ ngh t ch c kỳ d sát h ch kèm danh sách và h sơ c a t ng thí sinh đăng ký d sát h ch g i C c Đư ng s t Vi t Nam. 2. C c Đư ng s t Vi t Nam có trách nhi m ti p nh n danh sách và h sơ các thí sinh đăng ký sát h ch, t ch c kỳ sát h ch theo đúng quy đ nh hi n hành. Đi u 24. Trình t sát h ch 1. Quá trình sát h ch : a. Bư c 1: sát h ch lý thuy t; b. Bư c 2: sát h ch th c hành khám máy; c. Bư c 3: sát h ch th c hành lái tàu; d. Bư c 4: sát h ch th c hành l i đ i v i thí sinh không đ t yêu c u theo quy đ nh đ i v i m t trong hai ph n sát h ch th c hành bư c 2 ho c bư c 3. 2. Thí sinh không đ t yêu c u sát h ch lý thuy t s không đư c b trí sát h ch th c hành. 3. Thí sinh không đ t yêu c u c hai ph n sát h ch th c hành bư c 2 và bư c 3 s không đư c b trí sát h ch th c hành l i. 4. Thí sinh không đ t yêu c u đ i v i m t trong hai ph n sát h ch th c hành bư c 2 ho c bư c 3 đư c b trí sát h ch l i 01 l n ph n th c hành chưa đ t yêu c u. 4
  6. 5. Thí sinh không đ t yêu c u sát h ch đư c b trí sát h ch l i vào kỳ sát h ch sau nhưng không đư c b o lưu k t qu c a kỳ sát h ch trư c. Đi u 25. Đình ch sát h ch 1. Ch t ch H i đ ng sát h ch ra quy t đ nh đình ch sát h ch đ i v i thí sinh d sát h ch theo quy đ nh. 2. Thí sinh b đình ch sát h ch trong các trư ng h p sau đây: a. Đ i v i sát h ch lý thuy t: Vi ph m quy đ nh b l p biên b n đ n l n th 2; Mang tài li u, v t d ng không đư c phép vào phòng thi. b. Đ i v i th c hành khám máy: Quá th i gian quy đ nh trên 20 phút; Đ x y ra tai n n lao đ ng đ n m c H i đ ng sát h ch ph i d ng sát h ch đ gi i quy t; Làm h ng các chi ti t máy đ n m c ph i b i thư ng v t ch t ho c ph i thay th . c. Đ i v i th c hành lái tàu: Ph m l i đ n m c b x ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh hi n hành đ i v i lái tàu; T đ ng m máy cho tàu ch y vào khu gian khi chưa có ch ng v t ch y tàu ho c tín hi u phát xe c a tr c ban ch y tàu ga, trư ng tàu; Tàu chưa d ng h n đã đ i chi u ch y; S d ng hãm v i áp l c gió quá l n gây trư t l t tàu; Đ tàu ch t máy trên d c; gây s c ; d ng tàu vư t m c tránh va ch m; Không phát hi n và x lý k p th i tình hu ng phát sinh gây ch t máy, d ng tàu; Đ x y ra các tình hu ng nguy hi m khác mà t sát h ch bu c ph i s d ng các bi n pháp kh n c p đ ngăn ch n, ch ng x y ra tai n n. d. Trong quá trình sát h ch không ch p hành l nh c a sát h ch viên ho c có hành vi gây r i, m t tr t t đ n m c b l p biên b n. Đi u 26. Đi u ki n đ công nh n đ t yêu c u kỳ sát h ch Thí sinh đư c công nh n đ t yêu c u kỳ sát h ch khi đ t yêu c u c sát h ch lý thuy t và sát h ch th c hành. Đi u 27. Trách nhi m c a H i đ ng sát h ch, T sát h ch và thí sinh trong kỳ sát h ch Th c hi n đ y đ các quy đ nh t i quy ch c a kỳ sát h ch và các quy đ nh riêng khác (n u có). Chương 6 T CH C TH C HI N Đi u 28. Trách nhi m c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam 1. T ch c th c hi n Quy đ nh này. 2. Đ nh kỳ vào tháng 12 hàng năm t ng k t công tác sát h ch, c p gi y phép lái tàu báo cáo các c p có th m quy n. 3. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c xây d ng ngân hàng câu h i sát h ch; t ch c phê duy t và tri n khai th c hi n. Đi u 29. Trách nhi m c a Th trư ng các đơn v có liên quan Th trư ng các đơn v có liên quan căn c ch c năng, nhi m v c a mình tri n khai th c hi n Quy đ nh này đ n các đ i tư ng có liên quan trong ph m vi qu n lý. 5
  7. B trư ng H Nghĩa Dũng PH L C 1 - M U PHI U ĐÁNH GIÁ K T QU SÁT H CH TH C HÀNH KHÁM MÁY Ph l c 1 B giao thông v n t i C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam C c Đư ng s t vi t nam Đ cl p-T do - H nh phúc (đóng d u treo) ..............., ngày ……. tháng ……. năm…… PHI U ĐÁNH GIÁ K T QU SÁT H CH TH C HÀNH KHÁM MÁY Lo i máy : ...................................…………………………………. Đ s : ......……......... Th i gian sát h ch: ……..…………….. Đi m t i đa : 100 đi m. H và tên thí sinh :………………………………………………….. Nơi công tác :……………………………………………………….. ĐI M K T TT N I DUNG Y UC U L I VI PH M TR QU 1 - T ng th i gian khám: 2 - Th t c khám máy: Th i gian và k 3 – An toàn lao đ ng: 1 thu t khám máy 4 - Trình t , tư th khám: (50 đi m) 5 - Khám chi ti t ho c b ph n: 6 - Hư h ng chi ti t, b ph n (chưa ph i thay th ) Pan 1: Khám ngu i 2 Pan 2: (30 đi m) Pan 3: Khám nóng Pan 1: 3 (20 đi m) Pan 2 : Các l i b đình 4 (Ghi rõ l i vi ph m) ch sát h ch C NG T ng đi m : ..................đi m. K t qu : Đ t Không đ t THÍ SINH T TRƯ NG SÁT H CH CÁC SÁT H CH VIÊN (Ký, ghi r h tên) (Ký, ghi r h tên) (Ký, ghi r h tên) 1................. 6
  8. .2................... 3........................... 4............................ 5................................. PH L C 2 - M U PHI U ĐÁNH GIÁ K T QU SÁT H CH TH C HÀNH LÁI TÀU B giao thông v n t i C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam C c Đư ng s t vi t nam Đ c l p - T do - H nh phúc (đóng d u treo) ..............., ngày ……. tháng ……. năm…… PHI U ĐÁNH GIÁ K T QU SÁT H CH TH C HÀNH LÁI TÀU Lo i máy : ...................................………………. Đi m t i đa : 100 đi m. H và tên thí sinh :........................................................................................................................ Nơi công tác :........................................................................................................................ TT N i dung Yêu c u L i vi ph m Đi m tr K t qu Công tác 1. Ki m tra các lo i d ng c 1 chu n b (10 đi m) 2. Ki m tra các lo i n ch ch y tàu 1. Báo cáo t n s đoàn tàu 2. Đ c c nh báo 3. Hô đáp khi : Báo cáo, hô a. Xu t phát 2 đáp b. Chi u hư ng ghi (20 đi m) c. Đư ng ngang, đư ng cong d. Hô đáp v i ph lái tàu 4. Ki m tra s nguyên v n c a đoàn tàu K năng 1. V trí d ng 1:………………… 3 d ng tàu (20 đi m) 2. V trí d ng 2:………………… K năng lái 1. Th i gian ch y khu gian (KG) 4 tàu (10 đi m) (30 đi m) a. KG1: Ga đi:......…………..... Ga đ n:.............……… b. KG2: Ga đi: ..…………........... Ga đ n:......…………...... 2. K năng lái tàu (20 đi m) a. Thao tác m máy 7
  9. b. Đi u khi n tay máy c. T c đ ch y tàu d. Ki m tra các lo i đ ng h đ. Làm các th t c an toàn đ r i kh i gh lái tàu khi tàu d ng 1. C p gió hãm 2. Gi m áp l n đ u 3. Truy áp K năng hãm 5 tàu 4. X gió (gi m áp) (20 đi m) 5. Gi m áp và Truy áp 6. S d ng hãm con đ d ng tàu 7. S d ng hãm con đ hãm kh n c p 8. Các yêu c u khác (Ghi rõ l i vi ph m) M cl ib 6 đình ch sát h ch C NG T ng đi m : ....................đi m. K t qu : Đ t Không đ t Thí sinh T trư ng sát h ch Các Sát h ch viên (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) 1 ........................................... 2 ........................................... 3 ........................................... 4 ........................................... 5. ......................................... 8
Đồng bộ tài khoản