Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
102
lượt xem
10
download

Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 37/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM PHÒNG, CH NG S T RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t đ a phương; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Phòng, ch ng S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 684/2000/QĐ-BYT ngày 07/3/2000 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Phòng ch ng S t rét thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản