Quyết định số 37/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
1
download

Quyết định số 37/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại do Thủ tướng Chính phủ ban hànhgiao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2007/Q -TTg Hà n i, ngày 16 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA TH NHĨ KỲ V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V VÀ H CHI U C BI T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Th Nhĩ Kỳ v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v và h chi u c bi t ký t i Hà N i (Vi t Nam) ngày 26 tháng 01 năm 2007. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh trên./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản