Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT LNCH NAM c l p - T do- H nh phúc ------ ------- S : 37/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C VĂN HÓA CƠ S B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a C c trư ng C c Văn hóa cơ s và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Văn hóa cơ s là cơ quan c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch có ch c năng tham mưu giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo; ư c B trư ng giao trách nhi m ch o hư ng d n phát tri n s nghi p văn hóa cơ s theo ch trương ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. C c Văn hóa cơ s có con d u riêng, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm v văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng, qu ng cáo và t ch c th c hi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v qu n lý, ho t ng phát tri n s nghi p văn hóa cơ s . 3. V n p s ng văn hóa: a) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a các b , ngành có liên quan so n th o văn b n quy nh nghi th c nhà nư c theo s phân công c a B trư ng;
  2. b) Trình B trư ng d th o văn b n hư ng d n t ch c và qu n lý nhà nư c v l h i; theo dõi, ki m tra vi c t ch c l h i, ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c m t s l h i có quy mô l n theo s phân công c a B trư ng; c) Trình B trư ng d th o văn b n quy nh, hư ng d n th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, xây d ng gia ình văn hóa, làng văn hóa, t dân ph văn hóa, n p s ng văn hóa công s , ơn v , c ng ng dân cư, nơi công c ng. 4. V Thi t ch văn hóa cơ s : a) Trình B trư ng d th o văn b n quy nh, hư ng d n th c hi n quy ho ch t ng th h th ng thi t ch văn hóa cơ s ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Trình B trư ng quy ch m u v t ch c và ho t ng c a h th ng thi t ch văn hóa cơ s ; c) Trình B trư ng chính sách h tr phát tri n các cơ s văn hóa, vui chơi gi i trí cho thanh thi u nhi, công nhân lao ng. 5. V Ngh thu t qu n chúng: a) Trình B trư ng d th o văn b n quy nh, hư ng d n t ch c liên hoan h i thi, h i di n văn ngh qu n chúng; b) Trình B trư ng d th o văn b n quy nh v karaoke, vũ trư ng, hư ng d n; ki m tra vi c th c hi n; c) T ch c h i thi, h i di n văn ngh qu n chúng khu v c và toàn qu c ph c v các nhi m v chính tr , kinh t , xã h i, văn hóa c a ng và Nhà nư c theo s phân công c a B trư ng. 6. V Văn h c: a) Giúp B trư ng qu n lý ho t ng sáng tác và ph bi n tác phNm văn h c theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c và ph i h p t ch c các ho t ng thi sáng tác văn h c. 7. V Qu ng cáo và Tuyên truy n: a) Trình B trư ng án phát tri n qu ng cáo, ph i h p v i các b , ngành có liên quan th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v qu ng cáo; b) Trình B trư ng d th o văn b n quy nh, hư ng d n v ho t ng tuyên truy n c ng ph c v các nhi m v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a ng và Nhà nư c; quy ho ch h th ng c ng tr c quan; c) Giúp B trư ng t ch c th c hi n, hư ng d n ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu ng cáo thu c ph m vi qu n lý c a B ;
  3. d) Hư ng d n n i dung tuyên truy n c ng cho h th ng thi t ch văn hóa cơ s theo ch trương, ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; ) T ch c thi sáng tác tranh c ng, c m c ng, cung c p tài li u tuyên truy n, tranh c ng ph c v các nhi m v chính tr , kinh t , xã h i c a ng và Nhà nư c. 8. V phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”: a) Trình B trư ng vi c ph i h p v i các B , ngành, oàn th ch o hư ng d n phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; b) Trình B trư ng văn b n hư ng d n t ch c th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o cu c v n ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; c) Th c hi n nhi m v Thư ng tr c Văn phòng Ban Ch o cu c v n ng phòng trào: “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. 9. xu t, ki n ngh v i B trư ng v các ch trương, gi i pháp qu n lý và phát tri n s nghi p văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo. 10. Trình B trư ng v chính sách h tr , s d ng ngân sách Nhà nư c t hàng s n xu t trang thi t b , phương ti n ho t ng trong lĩnh v c văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng. 11. Trình B trư ng v cơ ch qu n lý, ch , chính sách u tư và huy ng ngu n l c phát tri n văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo. 12. Trình B trư ng vi c àm phán, ký k t, tham gia các t ch c qu c t v văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo theo s ch o c a B trư ng. 13. T ch c công tác nghiên c u khoa h c, t ng k t kinh nghi m th c ti n, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thông tin trong lĩnh v c văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo theo k ho ch ư c duy t. 14. T ch c b i dư ng, t p hu n nghi p v cho i ngũ công ch c, viên ch c, cán b văn hóa cơ s v văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo. 15. Giúp B trư ng qu n lý nhà nư c v n i dung ho t ng c a các h i, t ch c phi chính ph v văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo theo s phân công c a B trư ng. 16. ThNm nh, tham gia thNm nh và ki m tra vi c th c hi n các chương trình qu c gia, d án u tư v văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo. 17. xu t khen thư ng trong ho t ng văn hóa qu n chúng, tuyên truy n c ng và qu ng cáo.
  4. 18. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a B trư ng. 19. Qu n lý và s d ng tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 20. Th c hi n các nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. C c trư ng và các Phó C c trư ng. 2. Các phòng chuyên môn, nghi p v : a) Văn phòng C c; b) Phòng K toán, Tài chính; c) Phòng Qu ng cáo và Tuyên truy n; d) Phòng Văn h c; ) Phòng Thi t ch văn hóa cơ s ; e) Phòng N p s ng văn hóa; g) Phòng Ngh thu t qu n chúng. 3. T ch c s nghi p tr c thu c: T p chí Xây d ng i s ng văn hóa. 4. Thư ng tr c Văn phòng Ban ch o cu c v n ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. C c trư ng C c Văn hóa cơ s có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c th c a các phòng, t ch c tr c thu c; s p x p, b trí công ch c, viên ch c và lao ng theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a C c. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th cho Quy t nh s 41/2004/Q -BVHTT, ngày 28 tháng 06 năm 2004 c a B trư ng B Văn hóa – thông tin quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Văn hóa – Thông tin cơ s . i u 5. Trách nhi m thi hành
  5. C c trư ng C c Văn hóa cơ s , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản