Quyết định số 37/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 37/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/QĐ-BKHCN về việc đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 04 tháng 9 năm 2008 ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 37/Q -BKHCN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 12/2008/Q -BKHCN C A B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2008 BAN HÀNH M T S B NG PHÂN LO I TH NG KÊ KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Xét ngh c a ông Giám c Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia, QUY T NNH: i u 1. ính chính sai sót trong m t s b ng phân lo i th ng kê khoa h c và công ngh ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2008/Q -BKHCN ngày 4/9/2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh do sơ su t trong s a b n in (Chi ti t theo Ph l c ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông Giám c Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Nguy n Văn L ng - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Các S KH&CN - T ng c c Th ng kê; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; Website c a Chính ph ;
  2. - Lưu VT, TTKHCN. PH L C ÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG M T S B NG PHÂN LO I TH NG KÊ KHOA H C VÀ CÔNG NGH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 12/2008/Q -BKHCN NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2008 C A B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH (Kèm theo Quy t nh s 37/Q -BKHCN ngày 14/01/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) I. B NG PHÂN LO I LĨNH V C NGHIÊN C U KHOA H C VÀ CÔNG NGH Trang Mã in sai ính chính 5 20308 K thu t và công ngh 20314 K thu t và công ngh liên quan n h t nhân liên quan n h t nhân (V t lý h t nhân x p vào (V t lý h t nhân x p vào m c 10304) m c 10304) 6 20405 K thu t hoá d u 20406 K thu t hoá d u 9 30302 Dư c h c lâm sàng và 30402 Dư c h c lâm sàng và i u tr i u tr 9 30303 Dư c li u h c; Cây 30403 Dư c li u h c; Cây thu c; Con thu c; Thu c thu c; Con thu c; Thu c Nam, thu c dân t c Nam, thu c dân t c 9 30304 Hoá dư c h c 30404 Hoá dư c h c 9 30305 Ki m nghi m thu c và 30405 Ki m nghi m thu c và c ch t h c (bao g m c c ch t h c (bao g m c c ch t h c lâm sàng) c ch t h c lâm sàng) 9 30399 Dư c h c khác 30499 Dư c h c khác 11 40207 B o qu n và ch bi n 40507 B o qu n và ch bi n thu s n thu s n II. B NG PHÂN LO I M C TIÊU KINH T -XÃ H I C A HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH Trang Mã in sai ính chính 2 1099 Nghiên c u khí quy n 1007 Nghiên c u khí quy n
Đồng bộ tài khoản